12342.htm

CÍMSZÓ: Jótékonyság

SZÓCIKK: "Ugyancsak a Talmud írja elő a J. gyakorlásánál a feltétlen diszkréciót, hogy a nyilvánosság ne sértse és ne alázza meg a támogatásra szorulót (Ketubót). A puszta J.-nál nagyobb érdem a szegénynek pénzt kölcsönözni, azt keresethez juttatni, de még nagyobb érdem a könyörületesség gyakorlása. Micha próféta (6.8.) ezt a kifejezést használja: «szeretni a könyörületesség gyakorlást». Minthogy a puszta J. az eredeti zsidó erkölcsi felfogás szerint csupán kötelességteljesítés, azt csak a szeretet, a személyes jóindulat, az irgalmasság és könyörületesség, egyszóval a «gemillusz cheszed», ami benne foglaltatik, teszi erénnyé. Ebből következik, hogy a Biblián alapuló talmudi ethika a kirakat jótékonyságot megveti. Ezalatt a J. módját, szívből való, önzetlen eredetét, tapintatos lebonyolítását érti a Talmud, amint Mózes V. könyve is ügy kívánja a J. gyakorlását, «hogy szíved el ne boruljon». A «gemillusz cheszed», a szeretetnek, az irgalmasságnak, a jóindulatnak alkalmazása a Talmud szerint egyike azoknak a pilléreknek, amelyeken a világ, az emberi társadalom nyugszik, így tanította azt Nagy Sándor kortársa: Simeon ha-Cadik (l. o.) (az igazságos), az időszámítás előtti 4. sz.-ban. Eszerint az emberi szenvedés felismerése hívja fel az emberek egy részét a segítésre s ennek nyomán alakultak az első J.-i egyletek, melyek a társadalom fenntartásának részesei. A Talmud szerint ez elsősorban az illető városvezetőség, vagyis a hitközség kötelessége s ez tartozik gondoskodni arról, hogy ne legyen körében szűkölködő vagy bűnöző. Tehát a bűnözésnek a nyomorból való eredetét is felismeri és méltányolja a Talmud. Ezeken az erkölcsi alapelveken épültek fel a J.-i szervezet első formái a zsidóságnál s ezek a máig létező intézmények már megvoltak a jeruzsálemi Nagy Templom fennállása idején, amikor annak vezetői, az Ansé Keneszesz Hagdóló (a Nagy Gyülekezet férfiai) szervezték azt. Ezt azért fontos leszögezni, mert némely keresztény teológus és azok alapján mások is azt a meggondolatlan tévedést követik el, hogy Máté evangéliumából vezetik le a J. összes későbbi organizált formáit, jóllehet Máté (Matatjáhú) összes idevonatkozó kitételei kivétel nélkül a régebbi zsidó iratokon nyugosznak és betű szerint megvannak a 98.-ik Zsoltár Midrasában. A J.-nak ott említett hét ága: 1. az éhezőknek táplálékot, a szomjazóknak italt nyújtani, 2. a mezítelenek felruházása, 3. a betegek látogatása, 4. a halottak eltemetése és a gyászolók vigasztalása, 5. a foglyok megváltása, 6. az árvák felnevelése és menhelyadás a hajléktalanoknak, 7. hozományadás árva leányok részére. Ezek a zsidó államban nem csupán szokások voltak, hanem intézményesített karitatív egyesülések alapjává váltak, mert már a mózesi törvények, egy egyszerű, de monetheista földmívelő pásztornép törvényei szigorúan megparancsolták az özvegyek, árvák és idegenek (rabszolgák és foglyok) támogatását. Hogy a J. szervezve volt a zsidó államban, arra bizonyság Josephus leírása. Midőn Adiabene zsidó vallásra áttért királynéja: Heléna és fia Izátesz a palesztinai éhség idején nagy mennyiségű gabonát, fügét és ércpénzt küldtek Jeruzsálembe, akkor ezeket az éhezők közt a Nagy Templom «legkiválóbb emberei osztották fel» (Antiquiates 20. 2, § 5) A Misna is említi, hogy a kiosztást a legkiválóbb férfiak teljesítették minden J.-nál. Ezeket a J. élén állókat nevezték gabbaim-nak és caddikim-nak, akik előkelőség tekintetében a Kohaniták ama ága után következtek, akikből a főpapok kerültek ki s ezek családjába külön elővizsgálat nélkül beházasodhattak. Maga Rabbi Akiba is a J.-i egyesületek élén állott. A segélyszervezésnek a világtörténelemben ismert eme legrégibb formái a Misna korában, tehát a Nagy Templom fennállás idején a következő volt. Minden községnek volt egy jótékony adományokat gyűjtő szekrénye (chuppó, korbán), mely a község szűkölködőinek szükségletére szolgáló pénzt tartalmazta. Ezek péntekenként megkapták heti eledelszükségleteikre, valamint a ruházatukra elégséges pénzt. Ugyancsak abból osztottak ki adományt a vándorszegényeknek és idegeneknek, akik csak annyit kaptak, amennyi egy napra szükséges volt, szombat kimenetelekor pedig három napi táplálékot. Ezenkívül azonban egy ebéd mindig rendelkezésére állott, az esetleges szükségre való tekintettel. A J.-i szekrényt a község három előkelő bizalmi férfia őrizte s csak J.-i ügyekben Besz-dint képeztek s saját belátásuk szerint járhattak el oly módon, hogy tekintetbe vették a támogatott személy előbbi szociális helyzetét. A pénzbeszedésre a két legtekintélyesebb vezető ment, de függetlenül ezek sem szedhették azt be, viszont nem kéregetni mentek adományokat, hanem formálisan megadóztatták az egész lakosságot tehetsége szerint; teljes felhatalmazással rendelkeztek és vonakodás esetén ingóságokat foglalhattak le. A «Chuppó» részére hetenként újra gyűjtöttek minden községben. Ha valaki 30 napig egy városban tartózkodott, köteles volt adakozni, ha 6 hónapig, akkor a ruhasegélyezéshez, ha 9 hóig, akkor temetési költségekhez is hozzájárulni. A J. adminisztrátorait, ill. a gyűjtőket parnasszimnak nevezték s ezek nemcsak a gazdag és előkelő férfiak voltak, de makulátlan jellemükhöz szó sem férhetett és panasz sehol nem fordul elő ellenük. Valamennyi régi zsidó J. vezető princípiumát a Talmud abban összpontosítja, hogy a szegényt sohasem szabad megszégyeníteni (Chaggiga 5a). A J.-ot a Templom fennállásakor, de különösen azután, hogy a szimbolikus értelmű áldozások megszűntek, az áldozatok egy fajának fogták fel s ehhez képest az adakozóknak méltóaknak, tisztáknak és kifogástalan jelleműeknek kellett lenniük, mintha áldozathozatalra járulnának, úgyszintén az elfogadóknak is a vallás keretein belül kellett élniük. A J. alapokból a Talmud tanúságtétele szerint nemzsidókat is támogattak, de azok a zsidók, akik félredobták a Törvényt, nem tarthattak jogigényt többé a támogatásra, ha részesültek is benne (Gittin 61a). A magán jótékonyság természetesen ez elől sem zárkózott el. Bálványimádóknak nem engedték meg, hogy az áldozat jellegével bíró J.-hoz hozzájáruljanak. A J.-nak legrégibb intézményes formája, amely egyáltalán létezett, a zsidóknál volt meg s ez az országutakon létesített menházak voltak, idegenek, hajléktalanok és üldözöttek részére. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2342. címszó a lexikon => 426. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12342.htm

CÍMSZÓ: Jótékonyság

SZÓCIKK: Ugyancsak a Talmud írja elő a J. gyakorlásánál a feltétlen diszkréciót, hogy a nyilvánosság ne sértse és ne alázza meg a támogatásra szorulót Ketubót . A puszta J.-nál nagyobb érdem a szegénynek pénzt kölcsönözni, azt keresethez juttatni, de még nagyobb érdem a könyörületesség gyakorlása. Micha próféta 6.8. ezt a kifejezést használja: szeretni a könyörületesség gyakorlást . Minthogy a puszta J. az eredeti zsidó erkölcsi felfogás szerint csupán kötelességteljesítés, azt csak a szeretet, a személyes jóindulat, az irgalmasság és könyörületesség, egyszóval a gemillusz cheszed , ami benne foglaltatik, teszi erénnyé. Ebből következik, hogy a Biblián alapuló talmudi ethika a kirakat jótékonyságot megveti. Ezalatt a J. módját, szívből való, önzetlen eredetét, tapintatos lebonyolítását érti a Talmud, amint Mózes V. könyve is ügy kívánja a J. gyakorlását, hogy szíved el ne boruljon . A gemillusz cheszed , a szeretetnek, az irgalmasságnak, a jóindulatnak alkalmazása a Talmud szerint egyike azoknak a pilléreknek, amelyeken a világ, az emberi társadalom nyugszik, így tanította azt Nagy Sándor kortársa: Simeon ha-Cadik l. o. az igazságos , az időszámítás előtti 4. sz.-ban. Eszerint az emberi szenvedés felismerése hívja fel az emberek egy részét a segítésre s ennek nyomán alakultak az első J.-i egyletek, melyek a társadalom fenntartásának részesei. A Talmud szerint ez elsősorban az illető városvezetőség, vagyis a hitközség kötelessége s ez tartozik gondoskodni arról, hogy ne legyen körében szűkölködő vagy bűnöző. Tehát a bűnözésnek a nyomorból való eredetét is felismeri és méltányolja a Talmud. Ezeken az erkölcsi alapelveken épültek fel a J.-i szervezet első formái a zsidóságnál s ezek a máig létező intézmények már megvoltak a jeruzsálemi Nagy Templom fennállása idején, amikor annak vezetői, az Ansé Keneszesz Hagdóló a Nagy Gyülekezet férfiai szervezték azt. Ezt azért fontos leszögezni, mert némely keresztény teológus és azok alapján mások is azt a meggondolatlan tévedést követik el, hogy Máté evangéliumából vezetik le a J. összes későbbi organizált formáit, jóllehet Máté Matatjáhú összes idevonatkozó kitételei kivétel nélkül a régebbi zsidó iratokon nyugosznak és betű szerint megvannak a 98.-ik Zsoltár Midrasában. A J.-nak ott említett hét ága: 1. az éhezőknek táplálékot, a szomjazóknak italt nyújtani, 2. a mezítelenek felruházása, 3. a betegek látogatása, 4. a halottak eltemetése és a gyászolók vigasztalása, 5. a foglyok megváltása, 6. az árvák felnevelése és menhelyadás a hajléktalanoknak, 7. hozományadás árva leányok részére. Ezek a zsidó államban nem csupán szokások voltak, hanem intézményesített karitatív egyesülések alapjává váltak, mert már a mózesi törvények, egy egyszerű, de monetheista földmívelő pásztornép törvényei szigorúan megparancsolták az özvegyek, árvák és idegenek rabszolgák és foglyok támogatását. Hogy a J. szervezve volt a zsidó államban, arra bizonyság Josephus leírása. Midőn Adiabene zsidó vallásra áttért királynéja: Heléna és fia Izátesz a palesztinai éhség idején nagy mennyiségű gabonát, fügét és ércpénzt küldtek Jeruzsálembe, akkor ezeket az éhezők közt a Nagy Templom legkiválóbb emberei osztották fel Antiquiates 20. 2, § 5 A Misna is említi, hogy a kiosztást a legkiválóbb férfiak teljesítették minden J.-nál. Ezeket a J. élén állókat nevezték gabbaim-nak és caddikim-nak, akik előkelőség tekintetében a Kohaniták ama ága után következtek, akikből a főpapok kerültek ki s ezek családjába külön elővizsgálat nélkül beházasodhattak. Maga Rabbi Akiba is a J.-i egyesületek élén állott. A segélyszervezésnek a világtörténelemben ismert eme legrégibb formái a Misna korában, tehát a Nagy Templom fennállás idején a következő volt. Minden községnek volt egy jótékony adományokat gyűjtő szekrénye chuppó, korbán , mely a község szűkölködőinek szükségletére szolgáló pénzt tartalmazta. Ezek péntekenként megkapták heti eledelszükségleteikre, valamint a ruházatukra elégséges pénzt. Ugyancsak abból osztottak ki adományt a vándorszegényeknek és idegeneknek, akik csak annyit kaptak, amennyi egy napra szükséges volt, szombat kimenetelekor pedig három napi táplálékot. Ezenkívül azonban egy ebéd mindig rendelkezésére állott, az esetleges szükségre való tekintettel. A J.-i szekrényt a község három előkelő bizalmi férfia őrizte s csak J.-i ügyekben Besz-dint képeztek s saját belátásuk szerint járhattak el oly módon, hogy tekintetbe vették a támogatott személy előbbi szociális helyzetét. A pénzbeszedésre a két legtekintélyesebb vezető ment, de függetlenül ezek sem szedhették azt be, viszont nem kéregetni mentek adományokat, hanem formálisan megadóztatták az egész lakosságot tehetsége szerint; teljes felhatalmazással rendelkeztek és vonakodás esetén ingóságokat foglalhattak le. A Chuppó részére hetenként újra gyűjtöttek minden községben. Ha valaki 30 napig egy városban tartózkodott, köteles volt adakozni, ha 6 hónapig, akkor a ruhasegélyezéshez, ha 9 hóig, akkor temetési költségekhez is hozzájárulni. A J. adminisztrátorait, ill. a gyűjtőket parnasszimnak nevezték s ezek nemcsak a gazdag és előkelő férfiak voltak, de makulátlan jellemükhöz szó sem férhetett és panasz sehol nem fordul elő ellenük. Valamennyi régi zsidó J. vezető princípiumát a Talmud abban összpontosítja, hogy a szegényt sohasem szabad megszégyeníteni Chaggiga 5a . A J.-ot a Templom fennállásakor, de különösen azután, hogy a szimbolikus értelmű áldozások megszűntek, az áldozatok egy fajának fogták fel s ehhez képest az adakozóknak méltóaknak, tisztáknak és kifogástalan jelleműeknek kellett lenniük, mintha áldozathozatalra járulnának, úgyszintén az elfogadóknak is a vallás keretein belül kellett élniük. A J. alapokból a Talmud tanúságtétele szerint nemzsidókat is támogattak, de azok a zsidók, akik félredobták a Törvényt, nem tarthattak jogigényt többé a támogatásra, ha részesültek is benne Gittin 61a . A magán jótékonyság természetesen ez elől sem zárkózott el. Bálványimádóknak nem engedték meg, hogy az áldozat jellegével bíró J.-hoz hozzájáruljanak. A J.-nak legrégibb intézményes formája, amely egyáltalán létezett, a zsidóknál volt meg s ez az országutakon létesített menházak voltak, idegenek, hajléktalanok és üldözöttek részére.

12342.ht

CÍMSZÓ Jótékonysá

SZÓCIKK Ugyancsa Talmu írj el J gyakorlásáná feltétle diszkréciót hog nyilvánossá n sérts é n alázz me támogatásr szoruló Ketubó puszt J.-ná nagyob érde szegényne pénz kölcsönözni az keresethe juttatni d mé nagyob érde könyörületessé gyakorlása Mich prófét 6.8 ez kifejezés használja szeretn könyörületessé gyakorlás Minthog puszt J a eredet zsid erkölcs felfogá szerin csupá kötelességteljesítés az csa szeretet személye jóindulat a irgalmassá é könyörületesség egyszóva gemillus chesze am benn foglaltatik tesz erénnyé Ebbő következik hog Bibliá alapul talmud ethik kiraka jótékonyságo megveti Ezalat J módját szívbő való önzetle eredetét tapintato lebonyolításá ért Talmud amin Móze V könyv i üg kívánj J gyakorlását hog szíve e n boruljo gemillus chesze szeretetnek a irgalmasságnak jóindulatna alkalmazás Talmu szerin egyik azokna pilléreknek amelyeke világ a ember társadalo nyugszik íg tanított az Nag Sándo kortársa Simeo ha-Cadi l o a igazságo a időszámítá előtt 4 sz.-ban Eszerin a ember szenvedé felismerés hívj fe a embere eg részé segítésr enne nyomá alakulta a els J.- egyletek melye társadalo fenntartásána részesei Talmu szerin e elsősorba a illet városvezetőség vagyi hitközsé kötelesség e tartozi gondoskodn arról hog n legye körébe szűkölköd vag bűnöző Tehá bűnözésne nyomorbó val eredeté i felismer é méltányolj Talmud Ezeke a erkölcs alapelveke épülte fe J.- szerveze els formá zsidóságná eze mái létez intézménye má megvolta jeruzsálem Nag Templo fennállás idején amiko anna vezetői a Ans Keneszes Hagdól Nag Gyülekeze férfia szervezté azt Ez azér fonto leszögezni mer némel keresztén teológu é azo alapjá máso i az meggondolatla tévedés követi el hog Mát evangéliumábó vezeti l J össze később organizál formáit jóllehe Mát Matatjáh össze idevonatkoz kitétele kivéte nélkü régebb zsid iratoko nyugoszna é bet szerin megvanna 98.-i Zsoltá Midrasában J.-na ot említet hé ága 1 a éhezőkne táplálékot szomjazókna ital nyújtani 2 mezítelene felruházása 3 betege látogatása 4 halotta eltemetés é gyászoló vigasztalása 5 foglyo megváltása 6 a árvá felnevelés é menhelyadá hajléktalanoknak 7 hozományadá árv leányo részére Eze zsid államba ne csupá szokáso voltak hane intézményesítet karitatí egyesülése alapjáv váltak mer má mózes törvények eg egyszerű d monetheist földmível pásztorné törvénye szigorúa megparancsoltá a özvegyek árvá é idegene rabszolgá é foglyo támogatását Hog J szervezv vol zsid államban arr bizonysá Josephu leírása Midő Adiaben zsid vallásr áttér királynéja Helén é fi Izátes palesztina éhsé idejé nag mennyiség gabonát fügé é ércpénz küldte Jeruzsálembe akko ezeke a éhező köz Nag Templo legkiválób embere osztottá fe Antiquiate 20 2 Misn i említi hog kiosztás legkiválób férfia teljesítetté minde J.-nál Ezeke J élé állóka nevezté gabbaim-na é caddikim-nak aki előkelősé tekintetébe Kohanitá am ág utá következtek akikbő főpapo kerülte k eze családjáb külö elővizsgála nélkü beházasodhattak Mag Rabb Akib i J.- egyesülete élé állott segélyszervezésne világtörténelembe ismer em legrégib formá Misn korában tehá Nag Templo fennállá idejé következ volt Minde községne vol eg jótékon adományoka gyűjt szekrény chuppó korbá mel közsé szűkölködőine szükségletér szolgál pénz tartalmazta Eze péntekenkén megkaptá het eledelszükségleteikre valamin ruházatukr elégsége pénzt Ugyancsa abbó osztotta k adomány vándorszegényekne é idegeneknek aki csa annyi kaptak amenny eg napr szüksége volt szomba kimeneteleko pedi háro nap táplálékot Ezenkívü azonba eg ebé mindi rendelkezésér állott a esetlege szükségr val tekintettel J.- szekrény közsé háro előkel bizalm férfi őrizt csa J.- ügyekbe Besz-din képezte sajá belátásu szerin járhatta e ol módon hog tekintetb vetté támogatot személ előbb szociáli helyzetét pénzbeszedésr ké legtekintélyeseb vezet ment d függetlenü eze se szedhetté az be viszon ne kéregetn mente adományokat hane formálisa megadóztattá a egés lakosságo tehetség szerint telje felhatalmazássa rendelkezte é vonakodá eseté ingóságoka foglalhatta le Chupp részér hetenkén újr gyűjtötte minde községben H valak 3 napi eg városba tartózkodott kötele vol adakozni h hónapig akko ruhasegélyezéshez h hóig akko temetés költségekhe i hozzájárulni J adminisztrátorait ill gyűjtőke parnasszimna nevezté eze nemcsa gazda é előkel férfia voltak d makulátla jellemükhö sz se férhetet é panas seho ne fordu el ellenük Valamenny rég zsid J vezet princípiumá Talmu abba összpontosítja hog szegény sohase szaba megszégyeníten Chaggig 5 J.-o Templo fennállásakor d különöse azután hog szimboliku értelm áldozáso megszűntek a áldozato eg fajána fogtá fe ehhe képes a adakozókna méltóaknak tisztákna é kifogástala jelleműekne kellet lenniük minth áldozathozatalr járulnának úgyszinté a elfogadókna i vallá keretei belü kellet élniük J alapokbó Talmu tanúságtétel szerin nemzsidóka i támogattak d azo zsidók aki félredobtá Törvényt ne tarthatta jogigény több támogatásra h részesülte i benn Gitti 61 magá jótékonysá természetese e elő se zárkózot el Bálványimádókna ne engedté meg hog a áldoza jellegéve bír J.-ho hozzájáruljanak J.-na legrégib intézménye formája amel egyáltalá létezett zsidókná vol me e a országutako létesítet menháza voltak idegenek hajléktalano é üldözötte részére

12342.h

CÍMSZ Jótékonys

SZÓCIK Ugyancs Talm ír e gyakorlásán feltétl diszkréció ho nyilvánoss sért aláz m támogatás szorul Ketub pusz J.-n nagyo érd szegényn pén kölcsönözn a kereseth juttatn m nagyo érd könyörületess gyakorlás Mic prófé 6. e kifejezé használj szeret könyörületess gyakorlá Mintho pusz erede zsi erkölc felfog szeri csup kötelességteljesíté a cs szerete személy jóindula irgalmass könyörületessé egyszóv gemillu chesz a ben foglaltati tes erénny Ebb következi ho Bibli alapu talmu ethi kirak jótékonyság megvet Ezala módjá szívb val önzetl eredeté tapintat lebonyolítás ér Talmu ami Móz köny ü kíván gyakorlásá ho szív borulj gemillu chesz szeretetne irgalmasságna jóindulatn alkalmazá Talm szeri egyi azokn pillérekne amelyek vilá embe társadal nyugszi í tanítot a Na Sánd kortárs Sime ha-Cad igazság időszámít előt sz.-ba Eszeri embe szenved felismeré hív f ember e rész segítés enn nyom alakult el J. egylete mely társadal fenntartásán részese Talm szeri elsősorb ille városvezetősé vagy hitközs kötelessé tartoz gondoskod arró ho legy köréb szűkölkö va bűnöz Teh bűnözésn nyomorb va eredet felisme méltányol Talmu Ezek erkölc alapelvek épült f J. szervez el form zsidóságn ez má léte intézmény m megvolt jeruzsále Na Templ fennállá idejé amik ann vezető An Kenesze Hagdó Na Gyülekez férfi szervezt az E azé font leszögezn me néme kereszté teológ az alapj más a meggondolatl tévedé követ e ho Má evangéliumáb vezet össz későb organizá formái jólleh Má Matatjá össz idevonatko kitétel kivét nélk régeb zsi iratok nyugoszn be szeri megvann 98.- Zsolt Midrasába J.-n o említe h ág éhezőkn tápláléko szomjazókn ita nyújtan mezítelen felruházás beteg látogatás halott eltemeté gyászol vigasztalás fogly megváltás árv felnevelé menhelyad hajléktalanokna hozományad ár leány részér Ez zsi államb n csup szokás volta han intézményesíte karitat egyesülés alapjá válta me m móze törvénye e egyszer monetheis földmíve pásztorn törvény szigorú megparancsolt özvegye árv idegen rabszolg fogly támogatásá Ho szervez vo zsi államba ar bizonys Joseph leírás Mid Adiabe zsi vallás átté királynéj Helé f Izáte palesztin éhs idej na mennyisé gaboná füg ércpén küldt Jeruzsálemb akk ezek éhez kö Na Templ legkiváló ember osztott f Antiquiat 2 Mis említ ho kiosztá legkiváló férfi teljesített mind J.-ná Ezek él állók nevezt gabbaim-n caddikim-na ak előkelős tekintetéb Kohanit a á ut következte akikb főpap került ez családjá kül elővizsgál nélk beházasodhatta Ma Rab Aki J. egyesület él állot segélyszervezésn világtörténelemb isme e legrégi form Mis korába teh Na Templ fennáll idej követke vol Mind községn vo e jótéko adományok gyűj szekrén chupp korb me közs szűkölködőin szükségleté szolgá pén tartalmazt Ez péntekenké megkapt he eledelszükségleteikr valami ruházatuk elégség pénz Ugyancs abb osztott adomán vándorszegényekn idegenekne ak cs anny kapta amenn e nap szükség vol szomb kimenetelek ped hár na tápláléko Ezenkív azonb e eb mind rendelkezésé állot esetleg szükség va tekintette J. szekrén közs hár előke bizal férf őriz cs J. ügyekb Besz-di képezt saj belátás szeri járhatt o módo ho tekintet vett támogato szemé előb szociál helyzeté pénzbeszedés k legtekintélyese veze men független ez s szedhett a b viszo n kéreget ment adományoka han formális megadóztatt egé lakosság tehetsé szerin telj felhatalmazáss rendelkezt vonakod eset ingóságok foglalhatt l Chup részé hetenké új gyűjtött mind községbe vala nap e városb tartózkodot kötel vo adakozn hónapi akk ruhasegélyezéshe hói akk temeté költségekh hozzájáruln adminisztrátorai il gyűjtők parnasszimn nevezt ez nemcs gazd előke férfi volta makulátl jellemükh s s férhete pana seh n ford e ellenü Valamenn ré zsi veze princípium Talm abb összpontosítj ho szegén sohas szab megszégyeníte Chaggi J.- Templ fennállásako különös azutá ho szimbolik értel áldozás megszűnte áldozat e faján fogt f ehh képe adakozókn méltóakna tisztákn kifogástal jelleműekn kelle lenniü mint áldozathozatal járulnána úgyszint elfogadókn vall kerete bel kelle élniü alapokb Talm tanúságtéte szeri nemzsidók támogatta az zsidó ak félredobt Törvény n tarthatt jogigén töb támogatásr részesült ben Gitt 6 mag jótékonys természetes el s zárkózo e Bálványimádókn n engedt me ho áldoz jellegév bí J.-h hozzájáruljana J.-n legrégi intézmény formáj ame egyáltal létezet zsidókn vo m országutak létesíte menház volta idegene hajléktalan üldözött részér

12342.

CÍMS Jótékony

SZÓCI Ugyanc Tal í gyakorlásá feltét diszkréci h nyilvános sér alá támogatá szoru Ketu pus J.- nagy ér szegény pé kölcsönöz kereset juttat nagy ér könyörületes gyakorlá Mi próf 6 kifejez használ szere könyörületes gyakorl Minth pus ered zs erköl felfo szer csu kötelességteljesít c szeret személ jóindul irgalmas könyörületess egyszó gemill ches be foglaltat te erénn Eb következ h Bibl alap talm eth kira jótékonysá megve Ezal módj szív va önzet eredet tapinta lebonyolítá é Talm am Mó kön kívá gyakorlás h szí borul gemill ches szeretetn irgalmasságn jóindulat alkalmaz Tal szer egy azok pillérekn amelye vil emb társada nyugsz taníto N Sán kortár Sim ha-Ca igazsá időszámí elő sz.-b Eszer emb szenve felismer hí embe rés segíté en nyo alakul e J egylet mel társada fenntartásá részes Tal szer elsősor ill városvezetős vag hitköz köteless tarto gondosko arr h leg köré szűkölk v bűnö Te bűnözés nyomor v erede felism méltányo Talm Eze erköl alapelve épül J szerve e for zsidóság e m lét intézmén megvol jeruzsál N Temp fennáll idej ami an vezet A Kenesz Hagd N Gyüleke férf szervez a az fon leszögez m ném kereszt teoló a alap má meggondolat téved köve h M evangéliumá veze öss késő organiz formá jólle M Matatj öss idevonatk kitéte kivé nél rége zs irato nyugosz b szer megvan 98. Zsol Midrasáb J.- említ á éhezők táplálék szomjazók it nyújta mezítele felruházá bete látogatá halot eltemet gyászo vigasztalá fogl megváltá ár felnevel menhelya hajléktalanokn hozománya á leán részé E zs állam csu szoká volt ha intézményesít karita egyesülé alapj vált m móz törvény egysze monethei földmív pásztor törvén szigor megparancsol özvegy ár idege rabszol fogl támogatás H szerve v zs államb a bizony Josep leírá Mi Adiab zs vallá átt királyné Hel Izát paleszti éh ide n mennyis gabon fü ércpé küld Jeruzsálem ak eze éhe k N Temp legkivál embe osztot Antiquia Mi emlí h kioszt legkivál férf teljesítet min J.-n Eze é álló nevez gabbaim- caddikim-n a előkelő tekinteté Kohani u következt akik főpa kerül e családj kü elővizsgá nél beházasodhatt M Ra Ak J egyesüle é állo segélyszervezés világtörténelem ism legrég for Mi koráb te N Temp fennál ide követk vo Min község v jóték adományo gyű szekré chup kor m köz szűkölködői szükséglet szolg pé tartalmaz E péntekenk megkap h eledelszükségleteik valam ruházatu elégsé pén Ugyanc ab osztot adomá vándorszegények idegenekn a c ann kapt amen na szüksé vo szom kimenetele pe há n táplálék Ezenkí azon e min rendelkezés állo esetle szüksé v tekintett J szekré köz há elők biza fér őri c J ügyek Besz-d képez sa belátá szer járhat mód h tekinte vet támogat szem elő szociá helyzet pénzbeszedé legtekintélyes vez me függetle e szedhet visz kérege men adományok ha formáli megadóztat eg lakossá tehets szeri tel felhatalmazás rendelkez vonako ese ingóságo foglalhat Chu rész hetenk ú gyűjtöt min községb val na város tartózkodo köte v adakoz hónap ak ruhasegélyezésh hó ak temet költségek hozzájárul adminisztrátora i gyűjtő parnasszim nevez e nemc gaz elők férf volt makulát jellemük férhet pan se for ellen Valamen r zs vez princípiu Tal ab összpontosít h szegé soha sza megszégyenít Chagg J. Temp fennállásak különö azut h szimboli érte áldozá megszűnt áldoza fajá fog eh kép adakozók méltóakn tiszták kifogásta jelleműek kell lenni min áldozathozata járulnán úgyszin elfogadók val keret be kell élni alapok Tal tanúságtét szer nemzsidó támogatt a zsid a félredob Törvén tarthat jogigé tö támogatás részesül be Git ma jótékony természete e zárkóz Bálványimádók enged m h áldo jellegé b J.- hozzájáruljan J.- legrég intézmén formá am egyálta léteze zsidók v országuta létesít menhá volt idegen hajléktala üldözöt részé

12342

CÍM Jótékon

SZÓC Ugyan Ta gyakorlás felté diszkréc nyilváno sé al támogat szor Ket pu J. nag é szegén p kölcsönö kerese jutta nag é könyörülete gyakorl M pró kifeje haszná szer könyörülete gyakor Mint pu ere z erkö felf sze cs kötelességteljesí szere szemé jóindu irgalma könyörületes egysz gemil che b foglalta t erén E követke Bib ala tal et kir jótékonys megv Eza mód szí v önze erede tapint lebonyolít Tal a M kö kív gyakorlá sz boru gemil che szeretet irgalmasság jóindula alkalma Ta sze eg azo pillérek amely vi em társad nyugs tanít Sá kortá Si ha-C igazs időszám el sz.- Esze em szenv felisme h emb ré segít e ny alaku egyle me társad fenntartás része Ta sze elsőso il városvezető va hitkö köteles tart gondosk ar le kör szűköl bűn T bűnözé nyomo ered felis méltány Tal Ez erkö alapelv épü szerv fo zsidósá lé intézmé megvo jeruzsá Tem fennál ide am a veze Kenes Hag Gyülek fér szerve a fo leszöge né keresz teol ala m meggondola téve köv evangélium vez ös kés organi form jóll Matat ös idevonat kitét kiv né rég z irat nyugos sze megva 98 Zso Midrasá J. emlí éhező táplálé szomjazó i nyújt mezítel felruház bet látogat halo elteme gyász vigasztal fog megvált á felneve menhely hajléktalanok hozomány leá rész z álla cs szok vol h intézményesí karit egyesül alap vál mó törvén egysz monethe földmí pászto törvé szigo megparancso özveg á ideg rabszo fog támogatá szerv z állam bizon Jose leír M Adia z vall át királyn He Izá paleszt é id mennyi gabo f ércp kül Jeruzsále a ez éh Tem legkivá emb oszto Antiqui M eml kiosz legkivá fér teljesíte mi J.- Ez áll neve gabbaim caddikim- előkel tekintet Kohan következ aki főp kerü család k elővizsg né beházasodhat R A egyesül áll segélyszervezé világtörténele is legré fo M korá t Tem fenná id követ v Mi közsé jóté adomány gy szekr chu ko kö szűkölködő szükségle szol p tartalma pénteken megka eledelszükségletei vala ruházat elégs pé Ugyan a oszto adom vándorszegénye idegenek an kap ame n szüks v szo kimenetel p h táplálé Ezenk azo mi rendelkezé áll esetl szüks tekintet szekr kö h elő biz fé őr ügye Besz- képe s belát sze járha mó tekint ve támoga sze el szoci helyze pénzbeszed legtekintélye ve m függetl szedhe vis kéreg me adományo h formál megadózta e lakoss tehet szer te felhatalmazá rendelke vonak es ingóság foglalha Ch rés heten gyűjtö mi község va n váro tartózkod köt adako hóna a ruhasegélyezés h a teme költsége hozzájáru adminisztrátor gyűjt parnasszi neve nem ga elő fér vol makulá jellemü férhe pa s fo elle Valame z ve princípi Ta a összpontosí szeg soh sz megszégyení Chag J Tem fennállása külön azu szimbol ért áldoz megszűn áldoz faj fo e ké adakozó méltóak tisztá kifogást jelleműe kel lenn mi áldozathozat járulná úgyszi elfogadó va kere b kel éln alapo Ta tanúságté sze nemzsid támogat zsi félredo Törvé tartha jogig t támogatá részesü b Gi m jótékon természet zárkó Bálványimádó enge áld jelleg J. hozzájárulja J. legré intézmé form a egyált létez zsidó országut létesí menh vol idege hajléktal üldözö rész

1234

CÍ Jótéko

SZÓ Ugya T gyakorlá felt diszkré nyilván s a támoga szo Ke p J na szegé kölcsön keres jutt na könyörület gyakor pr kifej haszn sze könyörület gyako Min p er erk fel sz c kötelességteljes szer szem jóind irgalm könyörülete egys gemi ch foglalt eré követk Bi al ta e ki jótékony meg Ez mó sz önz ered tapin lebonyolí Ta k kí gyakorl s bor gemi ch szerete irgalmassá jóindul alkalm T sz e az pillére amel v e társa nyug taní S kort S ha- igaz időszá e sz. Esz e szen felism em r segí n alak egyl m társa fenntartá rész T sz elsős i városvezet v hitk kötele tar gondos a l kö szűkö bű bűnöz nyom ere feli méltán Ta E erk alapel ép szer f zsidós l intézm megv jeruzs Te fenná id a vez Kene Ha Gyüle fé szerv f leszög n keres teo al meggondol tév kö evangéliu ve ö ké organ for jól Mata ö idevona kité ki n ré ira nyugo sz megv 9 Zs Midras J eml éhez táplál szomjaz nyúj mezíte felruhá be látoga hal eltem gyás vigaszta fo megvál felnev menhel hajléktalano hozomán le rés áll c szo vo intézményes kari egyesü ala vá m törvé egys moneth földm pászt törv szig megparancs özve ide rabsz fo támogat szer álla bizo Jos leí Adi val á király H Iz palesz i menny gab érc kü Jeruzsál e é Te legkiv em oszt Antiqu em kios legkiv fé teljesít m J. E ál nev gabbai caddikim előke tekinte Koha követke ak fő ker csalá elővizs n beházasodha egyesü ál segélyszervez világtörténel i legr f kor Te fenn i köve M közs jót adomán g szek ch k k szűkölköd szükségl szo tartalm pénteke megk eledelszükséglete val ruháza elég p Ugya oszt ado vándorszegény idegene a ka am szük sz kimenete táplál Ezen az m rendelkez ál eset szük tekinte szek k el bi f ő ügy Besz kép belá sz járh m tekin v támog sz e szoc helyz pénzbesze legtekintély v függet szedh vi kére m adomány formá megadózt lakos tehe sze t felhatalmaz rendelk vona e ingósá foglalh C ré hete gyűjt m közsé v vár tartózko kö adak hón ruhasegélyezé tem költség hozzájár adminisztráto gyűj parnassz nev ne g el fé vo makul jellem férh p f ell Valam v princíp T összpontos sze so s megszégyen Cha Te fennállás külö az szimbo ér áldo megszű áldo fa f k adakoz méltóa tiszt kifogás jellemű ke len m áldozathoza járuln úgysz elfogad v ker ke él alap T tanúságt sz nemzsi támoga zs félred Törv tarth jogi támogat részes G jótéko természe zárk Bálványimád eng ál jelle J hozzájárulj J legr intézm for egyál léte zsid országu létes men vo ideg hajlékta üldöz rés