12349.htm

CÍMSZÓ: Judaea

SZÓCIKK: Judaea. Palesztinának (l. o.) déli része a Jordán és a Földközi-tenger között. Elnevezése a zsidóknak babiloni fogságukból való visszatérése óta áll fenn és határai, amelyek egyébként jelentékenyen változtak, az időtájon Keleten a Jordán folyó és a Holt-tenger, Délen Köves Arábia, Nyugaton a Középtenger, Északon Szamaria. Ez a terület Heródes korában Dan, Benjámin, főleg Juda és Simon törzseinek földjeiből állott, mely idővel kibővült a filiszteusok területeivel és Idumeával is. Heródes halála után fia, Archelaus uralma alá került Szamariával együtt, majd Rómához csatolták és prokurátorok kormányzására bízták, a szíriai kormányzó főhatalma alatt. K. u. 37-ben Palesztinával együtt Heródes Agrippának adta és csak 44-ben, ennek halála után került vissza a birodalomhoz. Titus hadjárata után K. u. 71-ben, mikor a zsidóságra nézve oly végzetesen bekövetkezett a Szentély lerombolása, J.-t tíz tetrarchiára osztották. Nevezetes városai voltak: Hebron, Gibeon, Bethlehem, Askalon és Gáza. Konstantin alatt J. és Szamaria, egyesültek, melynek központja Caesarea volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2349. címszó a lexikon => 428. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12349.htm

CÍMSZÓ: Judaea

SZÓCIKK: Judaea. Palesztinának l. o. déli része a Jordán és a Földközi-tenger között. Elnevezése a zsidóknak babiloni fogságukból való visszatérése óta áll fenn és határai, amelyek egyébként jelentékenyen változtak, az időtájon Keleten a Jordán folyó és a Holt-tenger, Délen Köves Arábia, Nyugaton a Középtenger, Északon Szamaria. Ez a terület Heródes korában Dan, Benjámin, főleg Juda és Simon törzseinek földjeiből állott, mely idővel kibővült a filiszteusok területeivel és Idumeával is. Heródes halála után fia, Archelaus uralma alá került Szamariával együtt, majd Rómához csatolták és prokurátorok kormányzására bízták, a szíriai kormányzó főhatalma alatt. K. u. 37-ben Palesztinával együtt Heródes Agrippának adta és csak 44-ben, ennek halála után került vissza a birodalomhoz. Titus hadjárata után K. u. 71-ben, mikor a zsidóságra nézve oly végzetesen bekövetkezett a Szentély lerombolása, J.-t tíz tetrarchiára osztották. Nevezetes városai voltak: Hebron, Gibeon, Bethlehem, Askalon és Gáza. Konstantin alatt J. és Szamaria, egyesültek, melynek központja Caesarea volt.

12349.ht

CÍMSZÓ Judae

SZÓCIKK Judaea Palesztinána l o dél rész Jordá é Földközi-tenge között Elnevezés zsidókna babilon fogságukbó val visszatérés ót ál fen é határai amelye egyébkén jelentékenye változtak a időtájo Kelete Jordá foly é Holt-tenger Déle Köve Arábia Nyugato Középtenger Észako Szamaria E terüle Heróde korába Dan Benjámin főle Jud é Simo törzseine földjeibő állott mel időve kibővül filiszteuso területeive é Idumeáva is Heróde halál utá fia Archelau uralm al kerül Szamariáva együtt maj Rómáho csatoltá é prokurátoro kormányzásár bízták szíria kormányz főhatalm alatt K u 37-be Palesztináva együt Heróde Agrippána adt é csa 44-ben enne halál utá kerül vissz birodalomhoz Titu hadjárat utá K u 71-ben miko zsidóságr nézv ol végzetese bekövetkezet Szentél lerombolása J.- tí tetrarchiár osztották Nevezete városa voltak Hebron Gibeon Bethlehem Askalo é Gáza Konstanti alat J é Szamaria egyesültek melyne központj Caesare volt

12349.h

CÍMSZ Juda

SZÓCIK Judae Palesztinán dé rés Jord Földközi-teng közöt Elnevezé zsidókn babilo fogságukb va visszatéré ó á fe határa amely egyébké jelentékeny változta időtáj Kelet Jord fol Holt-tenge Dél Köv Arábi Nyugat Középtenge Észak Szamari terül Heród koráb Da Benjámi fől Ju Sim törzsein földjeib állot me időv kibővü filiszteus területeiv Idumeáv i Heród halá ut fi Archela ural a kerü Szamariáv együt ma Rómáh csatolt prokurátor kormányzásá bíztá szíri kormány főhatal alat 37-b Palesztináv együ Heród Agrippán ad cs 44-be enn halá ut kerü viss birodalomho Tit hadjára ut 71-be mik zsidóság néz o végzetes bekövetkeze Szenté lerombolás J. t tetrarchiá osztottá Nevezet város volta Hebro Gibeo Bethlehe Askal Gáz Konstant ala Szamari egyesülte melyn központ Caesar vol

12349.

CÍMS Jud

SZÓCI Juda Palesztiná d ré Jor Földközi-ten közö Elnevez zsidók babil fogságuk v visszatér f határ amel egyébk jelentéken változt időtá Kele Jor fo Holt-teng Dé Kö Aráb Nyuga Középteng Észa Szamar terü Heró korá D Benjám fő J Si törzsei földjei állo m idő kibőv filiszteu területei Idumeá Heró hal u f Archel ura ker Szamariá együ m Rómá csatol prokuráto kormányzás bízt szír kormán főhata ala 37- Palesztiná egy Heró Agrippá a c 44-b en hal u ker vis birodalomh Ti hadjár u 71-b mi zsidósá né végzete bekövetkez Szent lerombolá J tetrarchi osztott Neveze váro volt Hebr Gibe Bethleh Aska Gá Konstan al Szamar egyesült mely közpon Caesa vo

12349

CÍM Ju

SZÓC Jud Palesztin r Jo Földközi-te köz Elneve zsidó babi fogságu visszaté hatá ame egyéb jelentéke változ időt Kel Jo f Holt-ten D K Ará Nyug Középten Ész Szama ter Her kor Benjá f S törzse földje áll id kibő filiszte területe Idume Her ha Arche ur ke Szamari egy Róm csato prokurát kormányzá bíz szí kormá főhat al 37 Palesztin eg Her Agripp 44- e ha ke vi birodalom T hadjá 71- m zsidós n végzet bekövetke Szen lerombol tetrarch osztot Nevez vár vol Heb Gib Bethle Ask G Konsta a Szama egyesül mel közpo Caes v

1234

CÍ J

SZÓ Ju Paleszti J Földközi-t kö Elnev zsid bab fogság visszat hat am egyé jelenték válto idő Ke J Holt-te Ar Nyu Középte És Szam te He ko Benj törzs földj ál i kib filiszt terület Idum He h Arch u k Szamar eg Ró csat prokurá kormányz bí sz korm főha a 3 Paleszti e He Agrip 44 h k v birodalo hadj 71 zsidó végze bekövetk Sze lerombo tetrarc oszto Neve vá vo He Gi Bethl As Konst Szam egyesü me közp Cae