12356.htm

CÍMSZÓ: Judaizmus

SZÓCIKK: "«Igazságon alapszik a világ» (Bába Bátra 74a; Zsolt. 15. 2; Ábót 1.18; Áb. di R. N. 36. 1). Az igazság és igazságosság keresése és önzetlen felkarolása tette a J.-t hatalommá. Ugyanez áll a J.-nak a kultúra és nevelés előmozdításában való több évezredes részességéről. Ellentétben némely más hittel, mely a tömegek tudatlanságban tartását kívánja, a J. a szülőknek és a hitközségeknek, valamint minden közületnek feltétlen kötelességévé teszi a tanítást és tanintézetek létesítését. A J.-nak köszönheti a világ a jótékonyság első organizált formáit (l. Jótékonyság), az ethikai alapon álló adakozás kötelezettségét. A J. ellenezte mindenkor az élet céljával ellenkező önsanyargatást és cölibátust s elítélte azt akkor is, amidőn saját kötelékén belül látta azt gyakorolni (l. Chásszideusok és Esszénusok). A jeruzsálemi Nagy Templomban a főpap nem gyakorolhatta legmagasabb funkcióját az Engesztelő Napon, ha nem volt felesége (Jóma 1. 1; Taanit 2. 2). A J. teszi kötelezővé a feltétlen lojalitást az országhoz, amelyben a zsidók élnek, még abban az esetben is, ha az illető állam ellenséges indulatú velük szemben (Jeremiás 29. 7; Abót 3. 2; Ketubót 111a). A J. a szelíd öröm vallása, ünnepei a hálaadás, a természetben és családi életben való gyönyörködés jegyében folynak le. De a J. a remény vallása is s ehhez képest optimista, de nem a túlvilági boldogság elvárásában, hanem abban, hogy hisz a földi élet és az emberek megváltozásában, erkölcsi tökéletesülésében, haladásában. A J. azt tanítja, hogy: «egy óra igazi bűnbánásban és jótéteményekben eltöltve ezen a világon, többet ér, mint az egész túlvilági élet» (Ábót 4. 16-17). Az emberszeretet mellett Isten szeretete a J. egyik pillére. A liturgia naponként kétszer, ünnepeken többször is tartalmazza a sémát, Izrael hitvallását: «Halljad Izrael, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló Egy !» «Szeretned kell az örökkévalót, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden tehetségeddel» (Deut. 6. 5). Ez a hit az, amely a J. próbaköve s amelynek vallása miatt ezrek mentek a máglyákra. Isten szeretetének alapja a J. szerint Isten teremtményeinek, felebarátainknak szeretete (l. Ethika és Szeretet) s ez csakis tiszta indító okokkal és teljesen önzetlenül történhet, éppen úgy, mint Isten szeretete, melynek alapja az önzetlen lemondás, nem pedig a félelem (Szifré Deut. 32, 48 ; Ábót 2. 12). A J. különbözik a többi hitrendszerektől abban is, hogy az az élet szentesítésének rendszere s ehhez képest azt tanítja, hogy az egész élet szent: «Legyetek szentek, mert az Úr, a ti Istenetek szent» (Lev. 19. 1.) Még az állatok életében is megnyilvánul Isten szentsége (Deut. 18. 15). A J. egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy míg magasztos és kitisztult ethikáját kezdettől fogva az egész emberiségnek adta s Istent az egész emberiség atyjának tekintette, addig sajátmagát mégis határozottan elkülönítette, mint «Isten népét» egyenesen a Tóra parancsára (Levit 20. 24, 29). Az ezen elkülönülésből származó nemzeti öntudat és büszkeség később az egész világ ellenségeskedését, támadását, az üldözések megszakítás nélküli láncolatát vonta maga után már az ókortól kezdve (l. Antiszemitizmus). Mégis, ezt a nemzeti elkülönülését a zsidóságnak félreértelmezik még a legnagyobb historikusok mint Mommsen és Edw. Mayer is. A tény csupán az, hogy a zsidóságban kezdettől fogva élt a hivatottság tudata, a Tíz Parancsolat népe magát «papi nép»-nek tekintette a többi népek között : s a későbbi rabbik, hogy a nép papi jellegét megőrizhessék, számtalan erkölcsi paranccsal bástyázták azt körül. «Izrael népe kezdettől fogva hűséget esküdött Istennek s elismerte Őt a világ kormányzójának» (Beráchót 6a; Chaggiga 13a); ezért «Isten fiainak» neveztetnek (Deut. 14. 1 ; Ábót 3. 13) de az «Isten fia» képzete maga után kell, hogy vonja azt, hogy a zsidó hűséges marad Istenéhez haláláig s inkább mártírhalált szenved, semmint hűtlenséget követne el. A rabbik már korán észrevették, hogy Izraelnek sinaji szerződése Istenével, mely Izraelt «papok népévé», «szent néppé» tette (Exod 19.6), a gyűlölet forrása lesz más népnél (Sabbat 89a), mert ez követelte a szeparációt, a tisztasági törvények betartását s az idolatriától való iszonyt. A testi és lelki tisztaság érdekében kétségkívül nem csupán a mózesi, hanem az annak nyomán alkotott későbbi farizeusi törvényhozás is gondoskodott a zsidóság szeparálásáról, amelyre a Makkabeusok korában külön műszó is volt, a görög «Amixia», amelynek jelentése «távoltartás a környező népektől. Ez lett a görög kortól mai napig az antiszemitizmus kiinduló pontja. Mégis ezek az elkülönítő törvények voltak azok, amelyek a zsidóságot megedzették a durva gonoszságok, hamisítások és igazságtalanságok elleni emberfeletti küzdelemre a legszörnyűbb és legbarbárabb üldözések közben is; ez tette lehetővé számára a jogfosztottság, nélkülözések, tortúrák, gúnyolódások elviselését. III. A J. viszonya más világnézetekhez annak ellenére, hogy a J. lenézte és megvetette a pogányságot, az idolatriát s az annak nyomában járó bűnözéseket, mégis toleráns volt mindenkor s erre a legfontosabb bizonyíték az. hogy a zsidó vallás sohasem ítélt örök kárhozatra máshitűeket, mert az embereket értékük és cselekedeteik, nem pedig hitük szerint becsülte; igazságos cselekedeteket, tiszta szándékot és Istenfélelmet kívánt a J. csupán, mert «Isten a szívekbe lát» (Szitra, Acharé Mót 3. 2). A J. ebbéli álláspontját R. Josua b. Chananja fogalmazta s ezt vallotta az utókor is máig: «valamennyi nép igazságosan gondolkodó emberének része van a jövő életben». A J. várja «az igazságos érzületű népet, mely megtartja a hitet (Jesája 26. 2.) s kitárja kapuit a pogányok előtt, hogy betérjenek (Zsolt-28. 20, Szifra, Acharé Mót 13.), az igazságos érzésű más népeket pedig egyenesen «Isten papjainak» nevezi (Otiot d' R. Akiba), míg a Szent Lélek éppen úgy nyugszik az igazságos pogányon, mint a zsidón (Tanna debé Elijáhu R. 9.), a pogány bölcsek iránt a legnagyobb tisztelettel viseltetik (Beráchót 58a; Szóta 35b; Bechórót 8b, Genes. R. 65.), sőt prófétákat is elismer közöttük (Bába Bátra 15b, v. ö. Lev. R. 1. 12., 2. 18; Tanna debé Elijahu R. 26., u. o. Zutah 11.). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2356. címszó a lexikon => 434. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12356.htm

CÍMSZÓ: Judaizmus

SZÓCIKK: Igazságon alapszik a világ Bába Bátra 74a; Zsolt. 15. 2; Ábót 1.18; Áb. di R. N. 36. 1 . Az igazság és igazságosság keresése és önzetlen felkarolása tette a J.-t hatalommá. Ugyanez áll a J.-nak a kultúra és nevelés előmozdításában való több évezredes részességéről. Ellentétben némely más hittel, mely a tömegek tudatlanságban tartását kívánja, a J. a szülőknek és a hitközségeknek, valamint minden közületnek feltétlen kötelességévé teszi a tanítást és tanintézetek létesítését. A J.-nak köszönheti a világ a jótékonyság első organizált formáit l. Jótékonyság , az ethikai alapon álló adakozás kötelezettségét. A J. ellenezte mindenkor az élet céljával ellenkező önsanyargatást és cölibátust s elítélte azt akkor is, amidőn saját kötelékén belül látta azt gyakorolni l. Chásszideusok és Esszénusok . A jeruzsálemi Nagy Templomban a főpap nem gyakorolhatta legmagasabb funkcióját az Engesztelő Napon, ha nem volt felesége Jóma 1. 1; Taanit 2. 2 . A J. teszi kötelezővé a feltétlen lojalitást az országhoz, amelyben a zsidók élnek, még abban az esetben is, ha az illető állam ellenséges indulatú velük szemben Jeremiás 29. 7; Abót 3. 2; Ketubót 111a . A J. a szelíd öröm vallása, ünnepei a hálaadás, a természetben és családi életben való gyönyörködés jegyében folynak le. De a J. a remény vallása is s ehhez képest optimista, de nem a túlvilági boldogság elvárásában, hanem abban, hogy hisz a földi élet és az emberek megváltozásában, erkölcsi tökéletesülésében, haladásában. A J. azt tanítja, hogy: egy óra igazi bűnbánásban és jótéteményekben eltöltve ezen a világon, többet ér, mint az egész túlvilági élet Ábót 4. 16-17 . Az emberszeretet mellett Isten szeretete a J. egyik pillére. A liturgia naponként kétszer, ünnepeken többször is tartalmazza a sémát, Izrael hitvallását: Halljad Izrael, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló Egy ! Szeretned kell az örökkévalót, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden tehetségeddel Deut. 6. 5 . Ez a hit az, amely a J. próbaköve s amelynek vallása miatt ezrek mentek a máglyákra. Isten szeretetének alapja a J. szerint Isten teremtményeinek, felebarátainknak szeretete l. Ethika és Szeretet s ez csakis tiszta indító okokkal és teljesen önzetlenül történhet, éppen úgy, mint Isten szeretete, melynek alapja az önzetlen lemondás, nem pedig a félelem Szifré Deut. 32, 48 ; Ábót 2. 12 . A J. különbözik a többi hitrendszerektől abban is, hogy az az élet szentesítésének rendszere s ehhez képest azt tanítja, hogy az egész élet szent: Legyetek szentek, mert az Úr, a ti Istenetek szent Lev. 19. 1. Még az állatok életében is megnyilvánul Isten szentsége Deut. 18. 15 . A J. egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy míg magasztos és kitisztult ethikáját kezdettől fogva az egész emberiségnek adta s Istent az egész emberiség atyjának tekintette, addig sajátmagát mégis határozottan elkülönítette, mint Isten népét egyenesen a Tóra parancsára Levit 20. 24, 29 . Az ezen elkülönülésből származó nemzeti öntudat és büszkeség később az egész világ ellenségeskedését, támadását, az üldözések megszakítás nélküli láncolatát vonta maga után már az ókortól kezdve l. Antiszemitizmus . Mégis, ezt a nemzeti elkülönülését a zsidóságnak félreértelmezik még a legnagyobb historikusok mint Mommsen és Edw. Mayer is. A tény csupán az, hogy a zsidóságban kezdettől fogva élt a hivatottság tudata, a Tíz Parancsolat népe magát papi nép -nek tekintette a többi népek között : s a későbbi rabbik, hogy a nép papi jellegét megőrizhessék, számtalan erkölcsi paranccsal bástyázták azt körül. Izrael népe kezdettől fogva hűséget esküdött Istennek s elismerte Őt a világ kormányzójának Beráchót 6a; Chaggiga 13a ; ezért Isten fiainak neveztetnek Deut. 14. 1 ; Ábót 3. 13 de az Isten fia képzete maga után kell, hogy vonja azt, hogy a zsidó hűséges marad Istenéhez haláláig s inkább mártírhalált szenved, semmint hűtlenséget követne el. A rabbik már korán észrevették, hogy Izraelnek sinaji szerződése Istenével, mely Izraelt papok népévé , szent néppé tette Exod 19.6 , a gyűlölet forrása lesz más népnél Sabbat 89a , mert ez követelte a szeparációt, a tisztasági törvények betartását s az idolatriától való iszonyt. A testi és lelki tisztaság érdekében kétségkívül nem csupán a mózesi, hanem az annak nyomán alkotott későbbi farizeusi törvényhozás is gondoskodott a zsidóság szeparálásáról, amelyre a Makkabeusok korában külön műszó is volt, a görög Amixia , amelynek jelentése távoltartás a környező népektől. Ez lett a görög kortól mai napig az antiszemitizmus kiinduló pontja. Mégis ezek az elkülönítő törvények voltak azok, amelyek a zsidóságot megedzették a durva gonoszságok, hamisítások és igazságtalanságok elleni emberfeletti küzdelemre a legszörnyűbb és legbarbárabb üldözések közben is; ez tette lehetővé számára a jogfosztottság, nélkülözések, tortúrák, gúnyolódások elviselését. III. A J. viszonya más világnézetekhez annak ellenére, hogy a J. lenézte és megvetette a pogányságot, az idolatriát s az annak nyomában járó bűnözéseket, mégis toleráns volt mindenkor s erre a legfontosabb bizonyíték az. hogy a zsidó vallás sohasem ítélt örök kárhozatra máshitűeket, mert az embereket értékük és cselekedeteik, nem pedig hitük szerint becsülte; igazságos cselekedeteket, tiszta szándékot és Istenfélelmet kívánt a J. csupán, mert Isten a szívekbe lát Szitra, Acharé Mót 3. 2 . A J. ebbéli álláspontját R. Josua b. Chananja fogalmazta s ezt vallotta az utókor is máig: valamennyi nép igazságosan gondolkodó emberének része van a jövő életben . A J. várja az igazságos érzületű népet, mely megtartja a hitet Jesája 26. 2. s kitárja kapuit a pogányok előtt, hogy betérjenek Zsolt-28. 20, Szifra, Acharé Mót 13. , az igazságos érzésű más népeket pedig egyenesen Isten papjainak nevezi Otiot d' R. Akiba , míg a Szent Lélek éppen úgy nyugszik az igazságos pogányon, mint a zsidón Tanna debé Elijáhu R. 9. , a pogány bölcsek iránt a legnagyobb tisztelettel viseltetik Beráchót 58a; Szóta 35b; Bechórót 8b, Genes. R. 65. , sőt prófétákat is elismer közöttük Bába Bátra 15b, v. ö. Lev. R. 1. 12., 2. 18; Tanna debé Elijahu R. 26., u. o. Zutah 11. .

12356.ht

CÍMSZÓ Judaizmu

SZÓCIKK Igazságo alapszi vilá Báb Bátr 74a Zsolt 15 2 Ábó 1.18 Áb d R N 36 A igazsá é igazságossá keresés é önzetle felkarolás tett J.- hatalommá Ugyane ál J.-na kultúr é nevelé előmozdításába val töb évezrede részességéről Ellentétbe némel má hittel mel tömege tudatlanságba tartásá kívánja J szülőkne é hitközségeknek valamin minde közületne feltétle kötelességév tesz tanítás é tanintézete létesítését J.-na köszönhet vilá jótékonysá els organizál formái l Jótékonysá a ethika alapo áll adakozá kötelezettségét J ellenezt mindenko a éle céljáva ellenkez önsanyargatás é cölibátus elítélt az akko is amidő sajá köteléké belü látt az gyakoroln l Chásszideuso é Esszénuso jeruzsálem Nag Templomba főpa ne gyakorolhatt legmagasab funkciójá a Engesztel Napon h ne vol feleség Jóm 1 1 Taani 2 J tesz kötelezőv feltétle lojalitás a országhoz amelybe zsidó élnek mé abba a esetbe is h a illet álla ellensége indulat velü szembe Jeremiá 29 7 Abó 3 2 Ketubó 111 J szelí örö vallása ünnepe hálaadás természetbe é család életbe val gyönyörködé jegyébe folyna le D J remén vallás i ehhe képes optimista d ne túlvilág boldogsá elvárásában hane abban hog his föld éle é a embere megváltozásában erkölcs tökéletesülésében haladásában J az tanítja hogy eg ór igaz bűnbánásba é jótéteményekbe eltöltv eze világon többe ér min a egés túlvilág éle Ábó 4 16-1 A emberszerete mellet Iste szeretet J egyi pillére liturgi naponkén kétszer ünnepeke többszö i tartalmazz sémát Izrae hitvallását Hallja Izrael a örökkéval m Istenünk a örökkéval Eg Szeretne kel a örökkévalót t Istenede telje szívedből telje lelkedből minde tehetségedde Deut 6 E hi az amel J próbaköv amelyne vallás miat ezre mente máglyákra Iste szereteténe alapj J szerin Iste teremtményeinek felebarátainkna szeretet l Ethik é Szerete e csaki tiszt indít okokka é teljese önzetlenü történhet éppe úgy min Iste szeretete melyne alapj a önzetle lemondás ne pedi félele Szifr Deut 32 4 Ábó 2 1 J különbözi több hitrendszerektő abba is hog a a éle szentesítéséne rendszer ehhe képes az tanítja hog a egés éle szent Legyete szentek mer a Úr t Istenete szen Lev 19 1 Mé a állato életébe i megnyilvánu Iste szentség Deut 18 1 J egyi legjellemzőb tulajdonsága hog mí magaszto é kitisztul ethikájá kezdettő fogv a egés emberiségne adt Isten a egés emberisé atyjána tekintette addi sajátmagá mégi határozotta elkülönítette min Iste népé egyenese Tór parancsár Levi 20 24 2 A eze elkülönülésbő származ nemzet öntuda é büszkesé későb a egés vilá ellenségeskedését támadását a üldözése megszakítá nélkül láncolatá vont mag utá má a ókortó kezdv l Antiszemitizmu Mégis ez nemzet elkülönülésé zsidóságna félreértelmezi mé legnagyob historikuso min Mommse é Edw Maye is tén csupá az hog zsidóságba kezdettő fogv él hivatottsá tudata Tí Parancsola nép magá pap né -ne tekintett több népe közöt később rabbik hog né pap jellegé megőrizhessék számtala erkölcs paranccsa bástyáztá az körül Izrae nép kezdettő fogv hűsége esküdöt Istenne elismert Ő vilá kormányzójána Beráchó 6a Chaggig 13 ezér Iste fiaina neveztetne Deut 14 Ábó 3 1 d a Iste fi képzet mag utá kell hog vonj azt hog zsid hűsége mara Istenéhe halálái inkáb mártírhalál szenved semmin hűtlensége követn el rabbi má korá észrevették hog Izraelne sinaj szerződés Istenével mel Izrael papo népév szen népp tett Exo 19. gyűlöle forrás les má népné Sabba 89 mer e követelt szeparációt tisztaság törvénye betartásá a idolatriátó val iszonyt test é lelk tisztasá érdekébe kétségkívü ne csupá mózesi hane a anna nyomá alkotot később farizeus törvényhozá i gondoskodot zsidósá szeparálásáról amelyr Makkabeuso korába külö műsz i volt görö Amixi amelyne jelentés távoltartá környez népektől E let görö kortó ma napi a antiszemitizmu kiindul pontja Mégi eze a elkülönít törvénye volta azok amelye zsidóságo megedzetté durv gonoszságok hamisításo é igazságtalanságo ellen emberfelett küzdelemr legszörnyűb é legbarbárab üldözése közbe is e tett lehetőv számár jogfosztottság nélkülözések tortúrák gúnyolódáso elviselését III J viszony má világnézetekhe anna ellenére hog J lenézt é megvetett pogányságot a idolatriá a anna nyomába jár bűnözéseket mégi tolerán vol mindenko err legfontosab bizonyíté az hog zsid vallá sohase ítél örö kárhozatr máshitűeket mer a embereke értékü é cselekedeteik ne pedi hitü szerin becsülte igazságo cselekedeteket tiszt szándéko é Istenfélelme kíván J csupán mer Iste szívekb lá Szitra Achar Mó 3 J ebbél álláspontjá R Josu b Chananj fogalmazt ez vallott a utóko i máig valamenny né igazságosa gondolkod emberéne rész va jöv életbe J várj a igazságo érzület népet mel megtartj hite Jesáj 26 2 kitárj kapui pogányo előtt hog betérjene Zsolt-28 20 Szifra Achar Mó 13 a igazságo érzés má népeke pedi egyenese Iste papjaina nevez Otio d R Akib mí Szen Léle éppe úg nyugszi a igazságo pogányon min zsidó Tann deb Elijáh R 9 pogán bölcse irán legnagyob tisztelette viselteti Beráchó 58a Szót 35b Bechóró 8b Genes R 65 ső prófétáka i elisme közöttü Báb Bátr 15b v ö Lev R 1 12. 2 18 Tann deb Elijah R 26. u o Zuta 11

12356.h

CÍMSZ Judaizm

SZÓCIK Igazság alapsz vil Bá Bát 74 Zsol 1 Áb 1.1 Á 3 igazs igazságoss keresé önzetl felkarolá tet J. hatalomm Ugyan á J.-n kultú nevel előmozdításáb va tö évezred részességérő Ellentétb néme m hitte me tömeg tudatlanságb tartás kívánj szülőkn hitközségekne valami mind közületn feltétl kötelességé tes tanítá tanintézet létesítésé J.-n köszönhe vil jótékonys el organizá formá Jótékonys ethik alap ál adakoz kötelezettségé ellenez mindenk él céljáv ellenke önsanyargatá cölibátu elítél a akk i amid saj kötelék bel lát a gyakorol Chásszideus Esszénus jeruzsále Na Templomb főp n gyakorolhat legmagasa funkciój Engeszte Napo n vo felesé Jó Taan tes kötelező feltétl lojalitá országho amelyb zsid élne m abb esetb i ille áll ellenség indula vel szemb Jeremi 2 Ab Ketub 11 szel ör vallás ünnep hálaadá természetb csalá életb va gyönyörköd jegyéb folyn l remé vallá ehh képe optimist n túlvilá boldogs elvárásába han abba ho hi föl él ember megváltozásába erkölc tökéletesülésébe haladásába a tanítj hog e ó iga bűnbánásb jótéteményekb eltölt ez világo több é mi egé túlvilá él Áb 16- emberszeret melle Ist szerete egy pillér liturg naponké kétsze ünnepek többsz tartalmaz sémá Izra hitvallásá Hallj Izrae örökkéva Istenün örökkéva E Szeretn ke örökkévaló Istened telj szívedbő telj lelkedbő mind tehetségedd Deu h a ame próbakö amelyn vallá mia ezr ment máglyákr Ist szeretetén alap szeri Ist teremtményeine felebarátainkn szerete Ethi Szeret csak tisz indí okokk teljes önzetlen történhe épp úg mi Ist szeretet melyn alap önzetl lemondá n ped félel Szif Deu 3 Áb különböz töb hitrendszerekt abb i ho él szentesítésén rendsze ehh képe a tanítj ho egé él szen Legyet szente me Ú Istenet sze Le 1 M állat életéb megnyilván Ist szentsé Deu 1 egy legjellemző tulajdonság ho m magaszt kitisztu ethikáj kezdett fog egé emberiségn ad Iste egé emberis atyján tekintett add sajátmag még határozott elkülönített mi Ist nép egyenes Tó parancsá Lev 2 2 ez elkülönülésb szárma nemze öntud büszkes késő egé vil ellenségeskedésé támadásá üldözés megszakít nélkü láncolat von ma ut m ókort kezd Antiszemitizm Mégi e nemze elkülönülés zsidóságn félreértelmez m legnagyo historikus mi Momms Ed May i té csup a ho zsidóságb kezdett fog é hivatotts tudat T Parancsol né mag pa n -n tekintet töb nép közö későb rabbi ho n pa jelleg megőrizhessé számtal erkölc paranccs bástyázt a körü Izra né kezdett fog hűség esküdö Istenn elismer vil kormányzóján Berách 6 Chaggi 1 ezé Ist fiain neveztetn Deu 1 Áb Ist f képze ma ut kel ho von az ho zsi hűség mar Istenéh halálá inká mártírhalá szenve semmi hűtlenség követ e rabb m kor észrevetté ho Izraeln sina szerződé Istenéve me Izrae pap népé sze nép tet Ex 19 gyűlöl forrá le m népn Sabb 8 me követel szeparáció tisztasá törvény betartás idolatriát va iszony tes lel tisztas érdekéb kétségkív n csup mózes han ann nyom alkoto későb farizeu törvényhoz gondoskodo zsidós szeparálásáró amely Makkabeus koráb kül műs vol gör Amix amelyn jelenté távoltart környe népektő le gör kort m nap antiszemitizm kiindu pontj Még ez elkülöní törvény volt azo amely zsidóság megedzett dur gonoszságo hamisítás igazságtalanság elle emberfelet küzdelem legszörnyű legbarbára üldözés közb i tet lehető számá jogfosztottsá nélkülözése tortúrá gúnyolódás elviselésé II viszon m világnézetekh ann ellenér ho lenéz megvetet pogányságo idolatri ann nyomáb já bűnözéseke még tolerá vo mindenk er legfontosa bizonyít a ho zsi vall sohas íté ör kárhozat máshitűeke me emberek érték cselekedetei n ped hit szeri becsült igazság cselekedeteke tisz szándék Istenfélelm kívá csupá me Ist szívek l Szitr Acha M ebbé álláspontj Jos Chanan fogalmaz e vallot utók mái valamenn n igazságos gondolko emberén rés v jö életb vár igazság érzüle népe me megtart hit Jesá 2 kitár kapu pogány előt ho betérjen Zsolt-2 2 Szifr Acha M 1 igazság érzé m népek ped egyenes Ist papjain neve Oti Aki m Sze Lél épp ú nyugsz igazság pogányo mi zsid Tan de Elijá pogá bölcs irá legnagyo tisztelett viseltet Berách 58 Szó 35 Bechór 8 Gene 6 s próféták elism között Bá Bát 15 Le 12 1 Tan de Elija 26 Zut 1

12356.

CÍMS Judaiz

SZÓCI Igazsá alaps vi B Bá 7 Zso Á 1. igaz igazságos keres önzet felkarol te J hatalom Ugya J.- kult neve előmozdításá v t évezre részességér Ellentét ném hitt m töme tudatlanság tartá kíván szülők hitközségekn valam min közület feltét kötelesség te tanít tanintéze létesítés J.- köszönh vi jótékony e organiz form Jótékony ethi ala á adako kötelezettség ellene minden é céljá ellenk önsanyargat cölibát elíté ak ami sa kötelé be lá gyakoro Chásszideu Esszénu jeruzsál N Templom fő gyakorolha legmagas funkció Engeszt Nap v feles J Taa te kötelez feltét lojalit országh amely zsi éln ab eset ill ál ellensé indul ve szem Jerem A Ketu 1 sze ö vallá ünne hálaad természet csal élet v gyönyörkö jegyé foly rem vall eh kép optimis túlvil boldog elvárásáb ha abb h h fö é embe megváltozásáb erköl tökéletesüléséb haladásáb tanít ho ig bűnbánás jótétemények eltöl e világ töb m eg túlvil é Á 16 emberszere mell Is szeret eg pillé litur naponk kétsz ünnepe többs tartalma sém Izr hitvallás Hall Izra örökkév Istenü örökkév Szeret k örökkéval Istene tel szívedb tel lelkedb min tehetséged De am próbak amely vall mi ez men máglyák Is szereteté ala szer Is teremtményein felebarátaink szeret Eth Szere csa tis ind okok telje önzetle történh ép ú m Is szerete mely ala önzet lemond pe féle Szi De Á különbö tö hitrendszerek ab h é szentesítésé rendsz eh kép tanít h eg é sze Legye szent m Istene sz L álla életé megnyilvá Is szents De eg legjellemz tulajdonsá h magasz kitiszt ethiká kezdet fo eg emberiség a Ist eg emberi atyjá tekintet ad sajátma mé határozot elkülönítet m Is né egyene T parancs Le e elkülönülés szárm nemz öntu büszke kés eg vi ellenségeskedés támadás üldözé megszakí nélk láncola vo m u ókor kez Antiszemitiz Még nemz elkülönülé zsidóság félreértelme legnagy historiku m Momm E Ma t csu h zsidóság kezdet fo hivatott tuda Parancso n ma p - tekinte tö né köz késő rabb h p jelle megőrizhess számta erköl parancc bástyáz kör Izr n kezdet fo hűsé esküd Isten elisme vi kormányzójá Berác Chagg ez Is fiai neveztet De Á Is képz m u ke h vo a h zs hűsé ma Istené halál ink mártírhal szenv semm hűtlensé köve rab ko észrevett h Izrael sin szerződ Istenév m Izra pa nép sz né te E 1 gyűlö forr l nép Sab m követe szeparáci tisztas törvén betartá idolatriá v iszon te le tiszta érdeké kétségkí csu móze ha an nyo alkot késő farize törvényho gondoskod zsidó szeparálásár amel Makkabeu korá kü mű vo gö Ami amely jelent távoltar körny népekt l gö kor na antiszemitiz kiind pont Mé e elkülön törvén vol az amel zsidósá megedzet du gonoszság hamisítá igazságtalansá ell emberfele küzdele legszörny legbarbár üldözé köz te lehet szám jogfosztotts nélkülözés tortúr gúnyolódá elviselés I viszo világnézetek an ellené h lené megvete pogányság idolatr an nyomá j bűnözések mé toler v minden e legfontos bizonyí h zs val soha ít ö kárhoza máshitűek m embere érté cselekedete pe hi szer becsül igazsá cselekedetek tis szándé Istenfélel kív csup m Is szíve Szit Ach ebb álláspont Jo Chana fogalma vallo utó má valamen igazságo gondolk emberé ré j élet vá igazsá érzül nép m megtar hi Jes kitá kap pogán elő h betérje Zsolt- Szif Ach igazsá érz népe pe egyene Is papjai nev Ot Ak Sz Lé ép nyugs igazsá pogány m zsi Ta d Elij pog bölc ir legnagy tisztelet viselte Berác 5 Sz 3 Bechó Gen prófétá elis közöt B Bá 1 L 1 Ta d Elij 2 Zu

12356

CÍM Judai

SZÓC Igazs alap v B Zs 1 iga igazságo kere önze felkaro t hatalo Ugy J. kul nev előmozdítás évezr részességé Ellenté né hit töm tudatlansá tart kívá szülő hitközségek vala mi közüle felté kötelessé t taní tanintéz létesíté J. köszön v jótékon organi for Jótékon eth al adak kötelezettsé ellen minde célj ellen önsanyarga cölibá elít a am s kötel b l gyakor Chásszide Esszén jeruzsá Templo f gyakorolh legmaga funkci Engesz Na fele Ta t kötele felté lojali ország amel zs él a ese il á ellens indu v sze Jere Ket sz vall ünn hálaa természe csa éle gyönyörk jegy fol re val e ké optimi túlvi boldo elvárásá h ab f emb megváltozásá erkö tökéletesülésé haladásá taní h i bűnbáná jótéteménye eltö vilá tö e túlvi 1 emberszer mel I szere e pill litu napon kéts ünnep több tartalm sé Iz hitvallá Hal Izr örökké Isten örökké Szere örökkéva Isten te szíved te lelked mi tehetsége D a próba amel val m e me máglyá I szeretet al sze I teremtményei felebarátain szere Et Szer cs ti in oko telj önzetl történ é I szeret mel al önze lemon p fél Sz D különb t hitrendszere a szentesítés rends e ké taní e sz Legy szen Isten s áll élet megnyilv I szent D e legjellem tulajdons magas kitisz ethik kezde f e emberisé Is e ember atyj tekinte a sajátm m határozo elkülöníte I n egyen paranc L elkülönülé szár nem önt büszk ké e v ellenségeskedé támadá üldöz megszak nél láncol v óko ke Antiszemiti Mé nem elkülönül zsidósá félreértelm legnag historik Mom M cs zsidósá kezde f hivatot tud Parancs m tekint t n kö kés rab jell megőrizhes számt erkö paranc bástyá kö Iz kezde f hűs eskü Iste elism v kormányzój Berá Chag e I fia nevezte D I kép k v z hűs m Isten halá in mártírha szen sem hűtlens köv ra k észrevet Izrae si szerző Istené Izr p né s n t gyűl for né Sa követ szeparác tiszta törvé betart idolatri iszo t l tiszt érdek kétségk cs móz h a ny alko kés fariz törvényh gondosko zsid szeparálásá ame Makkabe kor k m v g Am amel jelen távolta körn népek g ko n antiszemiti kiin pon M elkülö törvé vo a ame zsidós megedze d gonoszsá hamisít igazságtalans el emberfel küzdel legszörn legbarbá üldöz kö t lehe szá jogfosztott nélkülözé tortú gúnyolód elviselé visz világnézete a ellen len megvet pogánysá idolat a nyom bűnözése m tole minde legfonto bizony z va soh í kárhoz máshitűe ember ért cselekedet p h sze becsü igazs cselekedete ti szánd Istenféle kí csu I szív Szi Ac eb álláspon J Chan fogalm vall ut m valame igazság gondol ember r éle v igazs érzü né megta h Je kit ka pogá el betérj Zsolt Szi Ac igazs ér nép p egyen I papja ne O A S L é nyug igazs pogán zs T Eli po böl i legnag tisztele viselt Berá S Bech Ge prófét eli közö B T Eli Z

1235

CÍ Juda

SZÓ Igaz ala Z ig igazság ker önz felkar hatal Ug J ku ne előmozdítá évez részesség Ellent n hi tö tudatlans tar kív szül hitközsége val m közül felt köteless tan taninté létesít J köszö jótéko organ fo Jótéko et a ada kötelezetts elle mind cél elle önsanyarg cölib elí a köte gyako Chásszid Esszé jeruzs Templ gyakorol legmag funkc Enges N fel T kötel felt lojal orszá ame z é es i ellen ind sz Jer Ke s val ün hála termész cs él gyönyör jeg fo r va k optim túlv bold elvárás a em megváltozás erk tökéletesülés haladás tan bűnbán jótétemény elt vil t túlv embersze me szer pil lit napo két ünne töb tartal s I hitvall Ha Iz örökk Iste örökk Szer örökkév Iste t szíve t lelke m tehetség prób ame va m mágly szerete a sz teremtménye felebarátai szer E Sze c t i ok tel önzet törté szere me a önz lemo fé S külön hitrendszer szentesíté rend k tan s Leg sze Iste ál éle megnyil szen legjelle tulajdon maga kitis ethi kezd emberis I embe aty tekint saját határoz elkülönít egye paran elkülönül szá ne ön büsz k ellenségesked támad üldö megsza né lánco ók k Antiszemit M ne elkülönü zsidós félreértel legna histori Mo c zsidós kezd hivato tu Paranc tekin k ké ra jel megőrizhe szám erk paran básty k I kezd hű esk Ist elis kormányzó Ber Cha fi nevezt ké hű Iste hal i mártírh sze se hűtlen kö r észreve Izra s szerz Isten Iz n gyű fo n S köve szepará tiszt törv betar idolatr isz tisz érde kétség c mó n alk ké fari törvény gondosk zsi szeparálás am Makkab ko A ame jele távolt kör népe k antiszemit kii po elkül törv v am zsidó megedz gonoszs hamisí igazságtalan e emberfe küzde legször legbarb üldö k leh sz jogfosztot nélkülöz tort gúnyoló elvisel vis világnézet elle le megve pogánys idola nyo bűnözés tol mind legfont bizon v so kárho máshitű embe ér cselekede sz becs igaz cselekedet t szán Istenfél k cs szí Sz A e álláspo Cha fogal val u valam igazsá gondo embe él igaz érz n megt J ki k pog e betér Zsol Sz A igaz é né egye papj n nyu igaz pogá z El p bö legna tisztel visel Ber Bec G prófé el köz El