12357.htm

CÍMSZÓ: Judaizmus

SZÓCIKK: "A modern tudósok némelyikének, pl. Max Müllernek az a véleménye, hogy a J. nem misszionárius vallás, ma már meg van cáfolva, mert azóta az adatok nagy tömege bizonyítja, hogy különösen Alexandriában kiterjedt prozelita propaganda­irodalom volt s a Midrás is bőségesen tud arról; csupán a kereszténység államvallássá emelkedése vetett gátat a J. missziójának, mely a nyugati részen még a középkor első felében sűrűn hódított (l. Kereszténység és zsidóság viszonya és Prozeliták címszókat), bár a kényszertérítés mindenkor távol állott a J. felfogásától. Egyik igen jellemző tény a J. toleranciájára, hogy a jeruzsálemi templomban szukósz-ünnep alkalmával hetven békeáldozatot mutattak be a hetven pogány népért (Szukkót 55b). Az egész zsidó etikai irodalom a középkorban éles ellentéte a végtelenül türelmetlen egyháznak, mert az előbbi az emberiességet és emberi lelket nem nézi egocentrikus és elfogult látószögből, hanem mindig egyetemes tud maradni. Ugyanilyen megértő álláspontot tanúsítottak a zsidó moralisták és teológusok a mohamedán vallással szemben. A három gyűrű parabolája, melyet Lessing Bölcs Náthán szájába ad, nem véletlen, hogy zsidó eredetű és azt régi hagyományok alapján már Boccacio is földolgozta a zsidó türelmesség dicsőítésére. IV. A J. mint törvény. A J. törvényét, a Tórát, amely egyaránt jelent törvényt és doktrínát, a közfelfogás mindig helytelenül értelmezte s ez Pál evangélistára vezethető vissza, aki a Törvényt és Hitet szeparálta és ellentétbe állította. A Tóra a J. centruma, eleven valóság, nem pedig vak dogma, mely megköti hittételekkel a lelket. A Tóra «terheit» a J. erkölcsi szükségességnek fogta fel mindig, az «Isteni parancsolatok igája» Isten királyságának igáját jelentette a zsidóságnak, amely boldogan viselte a «terheket» : «A legközönségesebb zsidó is érdemdús éppen a számos parancsolat teljesítése következtében » (Beráchót 17a). A J. Isten különös kegyét látta az Izraelnek szóló számos parancsban, mely erkölcsösebbé, tisztábbá, emelkedettebbé tette; amely spiritualizálta az egész életet, a kötelességek szentségét rányomta minden cselekedetre ; mérsékletre, önuralomra, lemondásra szoktatta s a zsidó otthont szentéllyé avatta. Ez a J. 613 parancsának értelme. Maguk a ceremóniák és jelek (ósz) mint a tefillin, tallisz, a circumcisio fontos tényezők voltak a J. szerint, de magukban véve még nem tettek valakit zsidóvá. Maimonides szerint a Tóra változhatatlansága és a szóbeli hagyomány sarkalatos zsidó doktrínák, addig maga a Talmud azt reméli, hogy a messiási korban az összes parancsolatok meg fognak szünni. (Nida 61b és Midras Tehillim 146.4). Graetz is, miután megállapítja, hogy a, J. alapeszméje egyrészt a monoteizmus, másrészt az erkölcsi tökéletesülés («Szentek legyetek, mert Én magam is szent vagyok»), kijelenti, hogy az áldozást és rítust sem a próféták, sem a Talmud nem tartották a J. föltételeinek. A J. vallási és világnézeti főprincípiuma kezdettől máig a minden zsidó által vallott «Sémá», a zsidóság liturgiájának a Bibliában leírt hitvallása, mely Isten egységét oszthatatlanságát és szellemiségét proklamálja. Ebből vezették le a Izrael oszthatatlanságát is. Mechilta Jitró, Bachódes 1.); «Egy Isten, egy Izrael, egy Templom», hangoztatja Josephus is (Antiquitates 4. 8, § 6; Contra Aspionem 2. 28); « Egy Isten, egy Izráel, egy Tóra» a princípium, amelyen a hagyományhű zsidóság nyugszik máig. A Tórának isteni eredetét és szövegének változatlanságát és megváltozhatatlanságát a talmudi kor rabbijai és később az orthodox J. vallotta, sőt az ebbéli hit az orthodox J. egyik lényeges sarkpontja. A független és elfogulatlan kutatás azonban a J.-on belül is a középkortól kezdve lehetővé tette a tudományos bibliakritikát (l. Bibliakritika) s megállapította a fejlődést és korszakokat a bibliai törvényhozásban, de egyszersmind azt is - s ez mindennél fontosabb, - hogy az etikai monoteizmust a zsidóság nem örökölte senkitől s nem mint sémi faj kölcsönözte azt más népektől, hanem a világhódító etikai monoteizmus, mely az összes későbbi vallásoknak tehát az egész kereszténységnek tulajdonképpeni szülője volt, tisztán a zsidó géniusz terméke. A zsidóság tiszta és szelíd életfelfogása vallotta először a tiszta és szent Egy Istent, ellentétben más művelt sémi népek kegyetlen és erkölcstelen tulajdonokkal felruházott bálványaival. A zsidó nép prófétai géniusza és vallásos ihlettsége volt az, amely Jahvet, a törzs-istenséget átformálta már az igen korai időkben, az időszám, el. 1200 körül és összekapcsolta azt az abszolút szentség, igazságosság, tökéletes jóság és morális tökéletesség magasztos és testetlen, tisztán spirituális fogalmával. A bibliai törvények végleges megállapítása Ezra idején már ennek a kitisztult szellemnek a terméke. Attól kezdve bontakozik ki a J. két főiránya, a tudományos törvénymagyarázat, mely a haladás eszméjét vallotta mindenkor s amelynek első képviselői a farizeus tudósok és a talmudszerzők voltak e a betűkhöz ragaszkodó szadduceizmus (l. Farizeusok és Szadduceusok) vagy ritualizmus. Ez a két irány: a racionális ós progresszív liberális, másrészt a konzervatív-ritualisztikus, két évezreden át megvolt a J.-on belül s máig is megvan. Az előbbi a prófétai, spirituális és egyetemes a másik nacionális és rítusokhoz ragaszkodó, orthodox, de mindkettő a J. kísérője, «egy kötelék» (Levit R. 30.) tagja, melynek hivatottsága «az egész emberiségnek egy kötelékbe való egyesítése», mint azt a zsidóság ros-hasonói liturgiája és a Midrás (Gen. Rabba 88.) tanítják zsidónak és nem-zsidónak egyaránt. (L. még Evolúció ós Ethika címszót és annak utalásait.) Irodalom. Főképp Prof. Kaufmann Kohler művei így: The Spiritual Forces of Judaism ; u. a., Judaism and Reform ; u. a., The Spirit of Judaism (1894-97); u. a., The Judaism (1904); M. Friedländer, The Jewish Religion (London 1891) ; A. Geiger, Das Judentum und seine Geschichte (Breslau 1865); u. a. Nachgelassene Schriften I-V. ; M. Güdemann, Was ist Judentum ? (Wien 1902) ; Morris Joseph, Judaism as Creed and Life (London 1903) ; u. a., Judaism at the World Parliaments of Religions (Cincinnati 1894); Margois, The Theological Aspect of Reform Judaism ; Yearbook of the Central Conference of American Rabbis (1903) ; Claude Montefiore, Hilbert Lectures (London 1892); u. a . Liberal Judaism (u. o. 1903) ; Jost, Gesch. des Judentums und seiner Sekten (Leipzig 1857-59) ; F. Perles, Boussets Religton des Judentums im neutestamentliches Zeitalter, kritisch untersucht (Berlin 1903); Schechter, Studies In Judaism (Philadelphia 1896) ; Schreiner Márton, Die jüngsten Urteile über das Judentum (Berlin 1902); Toy, Judaism and"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2357. címszó a lexikon => 435. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12357.htm

CÍMSZÓ: Judaizmus

SZÓCIKK: A modern tudósok némelyikének, pl. Max Müllernek az a véleménye, hogy a J. nem misszionárius vallás, ma már meg van cáfolva, mert azóta az adatok nagy tömege bizonyítja, hogy különösen Alexandriában kiterjedt prozelita propaganda­irodalom volt s a Midrás is bőségesen tud arról; csupán a kereszténység államvallássá emelkedése vetett gátat a J. missziójának, mely a nyugati részen még a középkor első felében sűrűn hódított l. Kereszténység és zsidóság viszonya és Prozeliták címszókat , bár a kényszertérítés mindenkor távol állott a J. felfogásától. Egyik igen jellemző tény a J. toleranciájára, hogy a jeruzsálemi templomban szukósz-ünnep alkalmával hetven békeáldozatot mutattak be a hetven pogány népért Szukkót 55b . Az egész zsidó etikai irodalom a középkorban éles ellentéte a végtelenül türelmetlen egyháznak, mert az előbbi az emberiességet és emberi lelket nem nézi egocentrikus és elfogult látószögből, hanem mindig egyetemes tud maradni. Ugyanilyen megértő álláspontot tanúsítottak a zsidó moralisták és teológusok a mohamedán vallással szemben. A három gyűrű parabolája, melyet Lessing Bölcs Náthán szájába ad, nem véletlen, hogy zsidó eredetű és azt régi hagyományok alapján már Boccacio is földolgozta a zsidó türelmesség dicsőítésére. IV. A J. mint törvény. A J. törvényét, a Tórát, amely egyaránt jelent törvényt és doktrínát, a közfelfogás mindig helytelenül értelmezte s ez Pál evangélistára vezethető vissza, aki a Törvényt és Hitet szeparálta és ellentétbe állította. A Tóra a J. centruma, eleven valóság, nem pedig vak dogma, mely megköti hittételekkel a lelket. A Tóra terheit a J. erkölcsi szükségességnek fogta fel mindig, az Isteni parancsolatok igája Isten királyságának igáját jelentette a zsidóságnak, amely boldogan viselte a terheket : A legközönségesebb zsidó is érdemdús éppen a számos parancsolat teljesítése következtében Beráchót 17a . A J. Isten különös kegyét látta az Izraelnek szóló számos parancsban, mely erkölcsösebbé, tisztábbá, emelkedettebbé tette; amely spiritualizálta az egész életet, a kötelességek szentségét rányomta minden cselekedetre ; mérsékletre, önuralomra, lemondásra szoktatta s a zsidó otthont szentéllyé avatta. Ez a J. 613 parancsának értelme. Maguk a ceremóniák és jelek ósz mint a tefillin, tallisz, a circumcisio fontos tényezők voltak a J. szerint, de magukban véve még nem tettek valakit zsidóvá. Maimonides szerint a Tóra változhatatlansága és a szóbeli hagyomány sarkalatos zsidó doktrínák, addig maga a Talmud azt reméli, hogy a messiási korban az összes parancsolatok meg fognak szünni. Nida 61b és Midras Tehillim 146.4 . Graetz is, miután megállapítja, hogy a, J. alapeszméje egyrészt a monoteizmus, másrészt az erkölcsi tökéletesülés Szentek legyetek, mert Én magam is szent vagyok , kijelenti, hogy az áldozást és rítust sem a próféták, sem a Talmud nem tartották a J. föltételeinek. A J. vallási és világnézeti főprincípiuma kezdettől máig a minden zsidó által vallott Sémá , a zsidóság liturgiájának a Bibliában leírt hitvallása, mely Isten egységét oszthatatlanságát és szellemiségét proklamálja. Ebből vezették le a Izrael oszthatatlanságát is. Mechilta Jitró, Bachódes 1. ; Egy Isten, egy Izrael, egy Templom , hangoztatja Josephus is Antiquitates 4. 8, § 6; Contra Aspionem 2. 28 ; Egy Isten, egy Izráel, egy Tóra a princípium, amelyen a hagyományhű zsidóság nyugszik máig. A Tórának isteni eredetét és szövegének változatlanságát és megváltozhatatlanságát a talmudi kor rabbijai és később az orthodox J. vallotta, sőt az ebbéli hit az orthodox J. egyik lényeges sarkpontja. A független és elfogulatlan kutatás azonban a J.-on belül is a középkortól kezdve lehetővé tette a tudományos bibliakritikát l. Bibliakritika s megállapította a fejlődést és korszakokat a bibliai törvényhozásban, de egyszersmind azt is - s ez mindennél fontosabb, - hogy az etikai monoteizmust a zsidóság nem örökölte senkitől s nem mint sémi faj kölcsönözte azt más népektől, hanem a világhódító etikai monoteizmus, mely az összes későbbi vallásoknak tehát az egész kereszténységnek tulajdonképpeni szülője volt, tisztán a zsidó géniusz terméke. A zsidóság tiszta és szelíd életfelfogása vallotta először a tiszta és szent Egy Istent, ellentétben más művelt sémi népek kegyetlen és erkölcstelen tulajdonokkal felruházott bálványaival. A zsidó nép prófétai géniusza és vallásos ihlettsége volt az, amely Jahvet, a törzs-istenséget átformálta már az igen korai időkben, az időszám, el. 1200 körül és összekapcsolta azt az abszolút szentség, igazságosság, tökéletes jóság és morális tökéletesség magasztos és testetlen, tisztán spirituális fogalmával. A bibliai törvények végleges megállapítása Ezra idején már ennek a kitisztult szellemnek a terméke. Attól kezdve bontakozik ki a J. két főiránya, a tudományos törvénymagyarázat, mely a haladás eszméjét vallotta mindenkor s amelynek első képviselői a farizeus tudósok és a talmudszerzők voltak e a betűkhöz ragaszkodó szadduceizmus l. Farizeusok és Szadduceusok vagy ritualizmus. Ez a két irány: a racionális ós progresszív liberális, másrészt a konzervatív-ritualisztikus, két évezreden át megvolt a J.-on belül s máig is megvan. Az előbbi a prófétai, spirituális és egyetemes a másik nacionális és rítusokhoz ragaszkodó, orthodox, de mindkettő a J. kísérője, egy kötelék Levit R. 30. tagja, melynek hivatottsága az egész emberiségnek egy kötelékbe való egyesítése , mint azt a zsidóság ros-hasonói liturgiája és a Midrás Gen. Rabba 88. tanítják zsidónak és nem-zsidónak egyaránt. L. még Evolúció ós Ethika címszót és annak utalásait. Irodalom. Főképp Prof. Kaufmann Kohler művei így: The Spiritual Forces of Judaism ; u. a., Judaism and Reform ; u. a., The Spirit of Judaism 1894-97 ; u. a., The Judaism 1904 ; M. Friedländer, The Jewish Religion London 1891 ; A. Geiger, Das Judentum und seine Geschichte Breslau 1865 ; u. a. Nachgelassene Schriften I-V. ; M. Güdemann, Was ist Judentum ? Wien 1902 ; Morris Joseph, Judaism as Creed and Life London 1903 ; u. a., Judaism at the World Parliaments of Religions Cincinnati 1894 ; Margois, The Theological Aspect of Reform Judaism ; Yearbook of the Central Conference of American Rabbis 1903 ; Claude Montefiore, Hilbert Lectures London 1892 ; u. a . Liberal Judaism u. o. 1903 ; Jost, Gesch. des Judentums und seiner Sekten Leipzig 1857-59 ; F. Perles, Boussets Religton des Judentums im neutestamentliches Zeitalter, kritisch untersucht Berlin 1903 ; Schechter, Studies In Judaism Philadelphia 1896 ; Schreiner Márton, Die jüngsten Urteile über das Judentum Berlin 1902 ; Toy, Judaism and

12357.ht

CÍMSZÓ Judaizmu

SZÓCIKK moder tudóso némelyikének pl Ma Müllerne a véleménye hog J ne misszionáriu vallás m má me va cáfolva mer azót a adato nag tömeg bizonyítja hog különöse Alexandriába kiterjed prozelit propaganda­irodalo vol Midrá i bőségese tu arról csupá kereszténysé államvalláss emelkedés vetet gáta J missziójának mel nyugat része mé középko els felébe sűrű hódítot l Kereszténysé é zsidósá viszony é Prozelitá címszóka bá kényszertéríté mindenko távo állot J felfogásától Egyi ige jellemz tén J toleranciájára hog jeruzsálem templomba szukósz-ünne alkalmáva hetve békeáldozato mutatta b hetve pogán népér Szukkó 55 A egés zsid etika irodalo középkorba éle ellentét végtelenü türelmetle egyháznak mer a előbb a emberiessége é ember lelke ne néz egocentriku é elfogul látószögből hane mindi egyeteme tu maradni Ugyanilye megért állásponto tanúsította zsid moralistá é teológuso mohamedá vallássa szemben háro gyűr parabolája melye Lessin Bölc Náthá szájáb ad ne véletlen hog zsid eredet é az rég hagyományo alapjá má Boccaci i földolgozt zsid türelmessé dicsőítésére IV J min törvény J törvényét Tórát amel egyarán jelen törvény é doktrínát közfelfogá mindi helytelenü értelmezt e Pá evangélistár vezethet vissza ak Törvény é Hite szeparált é ellentétb állította Tór J centruma eleve valóság ne pedi va dogma mel megköt hittételekke lelket Tór terhei J erkölcs szükségességne fogt fe mindig a Isten parancsolato igáj Iste királyságána igájá jelentett zsidóságnak amel boldoga viselt terheke legközönségeseb zsid i érdemdú éppe számo parancsola teljesítés következtébe Beráchó 17 J Iste különö kegyé látt a Izraelne szól számo parancsban mel erkölcsösebbé tisztábbá emelkedettebb tette amel spiritualizált a egés életet kötelessége szentségé rányomt minde cselekedetr mérsékletre önuralomra lemondásr szoktatt zsid otthon szentélly avatta E J 61 parancsána értelme Magu ceremóniá é jele ós min tefillin tallisz circumcisi fonto tényező volta J szerint d magukba vév mé ne tette valaki zsidóvá Maimonide szerin Tór változhatatlanság é szóbel hagyomán sarkalato zsid doktrínák addi mag Talmu az reméli hog messiás korba a össze parancsolato me fogna szünni Nid 61 é Midra Tehilli 146. Graet is miutá megállapítja hog a J alapeszméj egyrész monoteizmus másrész a erkölcs tökéletesülé Szente legyetek mer É maga i szen vagyo kijelenti hog a áldozás é rítus se próféták se Talmu ne tartottá J föltételeinek J vallás é világnézet főprincípium kezdettő mái minde zsid álta vallot Sém zsidósá liturgiájána Bibliába leír hitvallása mel Iste egységé oszthatatlanságá é szellemiségé proklamálja Ebbő vezetté l Izrae oszthatatlanságá is Mechilt Jitró Bachóde 1 Eg Isten eg Izrael eg Templo hangoztatj Josephu i Antiquitate 4 8 6 Contr Aspione 2 2 Eg Isten eg Izráel eg Tór princípium amelye hagyományh zsidósá nyugszi máig Tórána isten eredeté é szövegéne változatlanságá é megváltozhatatlanságá talmud ko rabbija é későb a orthodo J vallotta ső a ebbél hi a orthodo J egyi lényege sarkpontja függetle é elfogulatla kutatá azonba J.-o belü i középkortó kezdv lehetőv tett tudományo bibliakritiká l Bibliakritik megállapított fejlődés é korszakoka biblia törvényhozásban d egyszersmin az i e mindenné fontosabb hog a etika monoteizmus zsidósá ne örökölt senkitő ne min sém fa kölcsönözt az má népektől hane világhódít etika monoteizmus mel a össze később vallásokna tehá a egés kereszténységne tulajdonképpen szülőj volt tisztá zsid génius terméke zsidósá tiszt é szelí életfelfogás vallott előszö tiszt é szen Eg Istent ellentétbe má művel sém népe kegyetle é erkölcstele tulajdonokka felruházot bálványaival zsid né próféta géniusz é valláso ihlettség vol az amel Jahvet törzs-istensége átformált má a ige kora időkben a időszám el 120 körü é összekapcsolt az a abszolú szentség igazságosság tökélete jósá é moráli tökéletessé magaszto é testetlen tisztá spirituáli fogalmával biblia törvénye véglege megállapítás Ezr idejé má enne kitisztul szellemne terméke Attó kezdv bontakozi k J ké főiránya tudományo törvénymagyarázat mel haladá eszméjé vallott mindenko amelyne els képviselő farizeu tudóso é talmudszerző volta betűkhö ragaszkod szadduceizmu l Farizeuso é Szadduceuso vag ritualizmus E ké irány racionáli ó progresszí liberális másrész konzervatív-ritualisztikus ké évezrede á megvol J.-o belü mái i megvan A előbb prófétai spirituáli é egyeteme mási nacionáli é rítusokho ragaszkodó orthodox d mindkett J kísérője eg kötelé Levi R 30 tagja melyne hivatottság a egés emberiségne eg kötelékb val egyesítés min az zsidósá ros-hasonó liturgiáj é Midrá Gen Rabb 88 tanítjá zsidóna é nem-zsidóna egyaránt L mé Evolúci ó Ethik címszó é anna utalásait Irodalom Főkép Prof Kaufman Kohle műve így Th Spiritua Force o Judais u a. Judais an Refor u a. Th Spiri o Judais 1894-9 u a. Th Judais 190 M Friedländer Th Jewis Religio Londo 189 A Geiger Da Judentu un sein Geschicht Bresla 186 u a Nachgelassen Schrifte I-V M Güdemann Wa is Judentu Wie 190 Morri Joseph Judais a Cree an Lif Londo 190 u a. Judais a th Worl Parliament o Religion Cincinnat 189 Margois Th Theologica Aspec o Refor Judais Yearboo o th Centra Conferenc o America Rabbi 190 Claud Montefiore Hilber Lecture Londo 189 u Libera Judais u o 190 Jost Gesch de Judentum un seine Sekte Leipzi 1857-5 F Perles Bousset Religto de Judentum i neutestamentliche Zeitalter kritisc untersuch Berli 190 Schechter Studie I Judais Philadelphi 189 Schreine Márton Di jüngste Urteil übe da Judentu Berli 190 Toy Judais an

12357.h

CÍMSZ Judaizm

SZÓCIK mode tudós némelyikéne p M Müllern vélemény ho n misszionári vallá m m v cáfolv me azó adat na töme bizonyítj ho különös Alexandriáb kiterje prozeli propaganda­irodal vo Midr bőséges t arró csup kereszténys államvallás emelkedé vete gát missziójána me nyuga rész m középk el feléb sűr hódíto Kereszténys zsidós viszon Prozelit címszók b kényszertérít mindenk táv állo felfogásátó Egy ig jellem té toleranciájár ho jeruzsále templomb szukósz-ünn alkalmáv hetv békeáldozat mutatt hetv pogá népé Szukk 5 egé zsi etik irodal középkorb él ellenté végtelen türelmetl egyházna me előb emberiesség embe lelk n né egocentrik elfogu látószögbő han mind egyetem t maradn Ugyanily megér álláspont tanúsított zsi moralist teológus mohamed valláss szembe hár gyű paraboláj mely Lessi Böl Náth szájá a n véletle ho zsi erede a ré hagyomány alapj m Boccac földolgoz zsi türelmess dicsőítésér I mi törvén törvényé Tórá ame egyará jele törvén doktríná közfelfog mind helytelen értelmez P evangélistá vezethe vissz a Törvén Hit szeparál ellentét állított Tó centrum elev valósá n ped v dogm me megkö hittételekk lelke Tó terhe erkölc szükségességn fog f mindi Iste parancsolat igá Ist királyságán igáj jelentet zsidóságna ame boldog visel terhek legközönségese zsi érdemd épp szám parancsol teljesíté következtéb Berách 1 Ist külön kegy lát Izraeln szó szám parancsba me erkölcsösebb tisztább emelkedetteb tett ame spiritualizál egé élete kötelesség szentség rányom mind cselekedet mérsékletr önuralomr lemondás szoktat zsi ottho szentéll avatt 6 parancsán értelm Mag ceremóni jel ó mi tefilli tallis circumcis font tényez volt szerin magukb vé m n tett valak zsidóv Maimonid szeri Tó változhatatlansá szóbe hagyomá sarkalat zsi doktríná add ma Talm a remél ho messiá korb össz parancsolat m fogn szünn Ni 6 Midr Tehill 146 Grae i miut megállapítj ho alapeszmé egyrés monoteizmu másrés erkölc tökéletesül Szent legyete me mag sze vagy kijelent ho áldozá rítu s prófétá s Talm n tartott föltételeine vallá világnéze főprincípiu kezdett má mind zsi ált vallo Sé zsidós liturgiáján Bibliáb leí hitvallás me Ist egység oszthatatlanság szellemiség proklamálj Ebb vezett Izra oszthatatlanság i Mechil Jitr Bachód E Iste e Izrae e Templ hangoztat Joseph Antiquitat Cont Aspion E Iste e Izráe e Tó princípiu amely hagyomány zsidós nyugsz mái Tórán iste eredet szövegén változatlanság megváltozhatatlanság talmu k rabbij késő orthod vallott s ebbé h orthod egy lényeg sarkpontj függetl elfogulatl kutat azonb J.- bel középkort kezd lehető tet tudomány bibliakritik Bibliakriti megállapítot fejlődé korszakok bibli törvényhozásba egyszersmi a mindenn fontosab ho etik monoteizmu zsidós n örököl senkit n mi sé f kölcsönöz a m népektő han világhódí etik monoteizmu me össz későb vallásokn teh egé kereszténységn tulajdonképpe szülő vol tiszt zsi géniu termék zsidós tisz szel életfelfogá vallot elősz tisz sze E Isten ellentétb m műve sé nép kegyetl erkölcstel tulajdonokk felruházo bálványaiva zsi n prófét génius vallás ihlettsé vo a ame Jahve törzs-istenség átformál m ig kor időkbe időszá e 12 kör összekapcsol a abszol szentsé igazságossá tökélet jós morál tökéletess magaszt testetle tiszt spirituál fogalmáva bibli törvény végleg megállapítá Ez idej m enn kitisztu szellemn termék Att kezd bontakoz k főirány tudomány törvénymagyaráza me halad eszméj vallot mindenk amelyn el képvisel farize tudós talmudszerz volt betűkh ragaszko szadduceizm Farizeus Szadduceus va ritualizmu k irán racionál progressz liberáli másrés konzervatív-ritualisztiku k évezred megvo J.- bel má megva előb próféta spirituál egyetem más nacionál rítusokh ragaszkod orthodo mindket kísérőj e kötel Lev 3 tagj melyn hivatottsá egé emberiségn e kötelék va egyesíté mi a zsidós ros-hason liturgiá Midr Ge Rab 8 tanítj zsidón nem-zsidón egyarán m Evolúc Ethi címsz ann utalásai Irodalo Főké Pro Kaufma Kohl műv íg T Spiritu Forc Judai a Judai a Refo a T Spir Judai 1894- a T Judai 19 Friedlände T Jewi Religi Lond 18 Geige D Judent u sei Geschich Bresl 18 Nachgelasse Schrift I- Güdeman W i Judent Wi 19 Morr Josep Judai Cre a Li Lond 19 a Judai t Wor Parliamen Religio Cincinna 18 Margoi T Theologic Aspe Refo Judai Yearbo t Centr Conferen Americ Rabb 19 Clau Montefior Hilbe Lectur Lond 18 Liber Judai 19 Jos Gesc d Judentu u sein Sekt Leipz 1857- Perle Bousse Religt d Judentu neutestamentlich Zeitalte kritis untersuc Berl 19 Schechte Studi Judai Philadelph 18 Schrein Márto D jüngst Urtei üb d Judent Berl 19 To Judai a

12357.

CÍMS Judaiz

SZÓCI mod tudó némelyikén Müller vélemén h misszionár vall cáfol m az ada n töm bizonyít h különö Alexandriá kiterj prozel propaganda­iroda v Mid bősége arr csu keresztény államvallá emelked vet gá misszióján m nyug rés közép e felé sű hódít Keresztény zsidó viszo Prozeli címszó kényszertérí minden tá áll felfogását Eg i jelle t toleranciájá h jeruzsál templom szukósz-ün alkalmá het békeáldoza mutat het pog nép Szuk eg zs eti iroda középkor é ellent végtele türelmet egyházn m elő emberiessé emb lel n egocentri elfog látószögb ha min egyete marad Ugyanil megé álláspon tanúsítot zs moralis teológu mohame vallás szemb há gy parabolá mel Less Bö Nát száj véletl h zs ered r hagyomán alap Bocca földolgo zs türelmes dicsőítésé m törvé törvény Tór am egyar jel törvé doktrín közfelfo min helytele értelme evangélist vezeth viss Törvé Hi szepará ellenté állítot T centru ele valós pe dog m megk hittételek lelk T terh erköl szükségesség fo mind Ist parancsola ig Is királyságá igá jelente zsidóságn am boldo vise terhe legközönséges zs érdem ép szá parancso teljesít következté Berác Is külö keg lá Izrael sz szá parancsb m erkölcsöseb tisztáb emelkedette tet am spiritualizá eg élet kötelessé szentsé rányo min cselekede mérséklet önuralom lemondá szokta zs otth szentél avat parancsá értel Ma ceremón je m tefill talli circumci fon ténye vol szeri maguk v tet vala zsidó Maimoni szer T változhatatlans szób hagyom sarkala zs doktrín ad m Tal remé h messi kor öss parancsola fog szün N Mid Tehil 14 Gra miu megállapít h alapeszm egyré monoteizm másré erköl tökéletesü Szen legyet m ma sz vag kijelen h áldoz rít prófét Tal tartot föltételein vall világnéz főprincípi kezdet m min zs ál vall S zsidó liturgiájá Bibliá le hitvallá m Is egysé oszthatatlansá szellemisé proklamál Eb vezet Izr oszthatatlansá Mechi Jit Bachó Ist Izra Temp hangozta Josep Antiquita Con Aspio Ist Izrá T princípi amel hagyomán zsidó nyugs má Tórá ist erede szövegé változatlansá megváltozhatatlansá talm rabbi kés ortho vallot ebb ortho eg lénye sarkpont függet elfogulat kuta azon J. be középkor kez lehet te tudomán bibliakriti Bibliakrit megállapíto fejlőd korszako bibl törvényhozásb egyszersm minden fontosa h eti monoteizm zsidó örökö senki m s kölcsönö népekt ha világhód eti monoteizm m öss késő vallások te eg kereszténység tulajdonképp szül vo tisz zs géni termé zsidó tis sze életfelfog vallo elős tis sz Iste ellentét műv s né kegyet erkölcste tulajdonok felruház bálványaiv zs prófé géniu vallá ihletts v am Jahv törzs-istensé átformá i ko időkb idősz 1 kö összekapcso abszo szents igazságoss tökéle jó morá tökéletes magasz testetl tisz spirituá fogalmáv bibl törvén végle megállapít E ide en kitiszt szellem termé At kez bontako főirán tudomán törvénymagyaráz m hala eszmé vallo minden amely e képvise fariz tudó talmudszer vol betűk ragaszk szadduceiz Farizeu Szadduceu v ritualizm irá racioná progress liberál másré konzervatív-ritualisztik évezre megv J. be m megv elő prófét spirituá egyete má nacioná rítusok ragaszko orthod mindke kísérő köte Le tag mely hivatotts eg emberiség kötelé v egyesít m zsidó ros-haso liturgi Mid G Ra tanít zsidó nem-zsidó egyará Evolú Eth címs an utalása Irodal Fők Pr Kaufm Koh mű í Spirit For Juda Juda Ref Spi Juda 1894 Juda 1 Friedländ Jew Relig Lon 1 Geig Juden se Geschic Bres 1 Nachgelass Schrif I Güdema Juden W 1 Mor Jose Juda Cr L Lon 1 Juda Wo Parliame Religi Cincinn 1 Margo Theologi Asp Ref Juda Yearb Cent Confere Ameri Rab 1 Cla Montefio Hilb Lectu Lon 1 Libe Juda 1 Jo Ges Judent sei Sek Leip 1857 Perl Bouss Relig Judent neutestamentlic Zeitalt kriti untersu Ber 1 Schecht Stud Juda Philadelp 1 Schrei Márt jüngs Urte ü Juden Ber 1 T Juda

12357

CÍM Judai

SZÓC mo tud némelyiké Mülle vélemé misszioná val cáfo a ad tö bizonyí külön Alexandri kiter proze propaganda­irod Mi bőség ar cs keresztén államvall emelke ve g missziójá nyu ré közé fel s hódí Keresztén zsid visz Prozel címsz kényszertér minde t ál felfogásá E jell toleranciáj jeruzsá templo szukósz-ü alkalm he békeáldoz muta he po né Szu e z et irod középko ellen végtel türelme egyház el emberiess em le egocentr elfo látószög h mi egyet mara Ugyani meg álláspo tanúsíto z morali teológ moham vallá szem h g parabol me Les B Ná szá vélet z ere hagyomá ala Bocc földolg z türelme dicsőítés törv törvén Tó a egya je törv doktrí közfelf mi helytel értelm evangélis vezet vis Törv H szepar ellent állíto centr el való p do meg hittétele lel ter erkö szükségessé f min Is parancsol i I királyság ig jelent zsidóság a bold vis terh legközönsége z érde é sz parancs teljesí következt Berá I kül ke l Izrae s sz parancs erkölcsöse tisztá emelkedett te a spiritualiz e éle köteless szents rány mi cseleked mérsékle önuralo lemond szokt z ott szenté ava parancs érte M ceremó j tefil tall circumc fo tény vo szer magu te val zsid Maimon sze változhatatlan szó hagyo sarkal z doktrí a Ta rem mess ko ös parancsol fo szü Mi Tehi 1 Gr mi megállapí alapesz egyr monoteiz másr erkö tökéletes Sze legye m s va kijele áldo rí prófé Ta tarto föltételei val világné főprincíp kezde mi z á val zsid liturgiáj Bibli l hitvall I egys oszthatatlans szellemis proklamá E veze Iz oszthatatlans Mech Ji Bach Is Izr Tem hangozt Jose Antiquit Co Aspi Is Izr princíp ame hagyomá zsid nyug m Tór is ered szöveg változatlans megváltozhatatlans tal rabb ké orth vallo eb orth e lény sarkpon függe elfogula kut azo J b középko ke lehe t tudomá bibliakrit Bibliakri megállapít fejlő korszak bib törvényhozás egyszers minde fontos et monoteiz zsid örök senk kölcsön népek h világhó et monoteiz ös kés valláso t e kereszténysé tulajdonkép szü v tis z gén term zsid ti sz életfelfo vall elő ti s Ist ellenté mű n kegye erkölcst tulajdono felruhá bálványai z próf géni vall ihlett a Jah törzs-istens átform k idők idős k összekapcs absz szent igazságos tökél j mor tökélete magas testet tis spiritu fogalmá bib törvé végl megállapí id e kitisz szelle term A ke bontak főirá tudomá törvénymagyará hal eszm vall minde amel képvis fari tud talmudsze vo betű ragasz szadducei Farize Szadduce ritualiz ir racion progres liberá másr konzervatív-ritualiszti évezr meg J b meg el prófé spiritu egyet m nacion rítuso ragaszk ortho mindk kísér köt L ta mel hivatott e emberisé kötel egyesí zsid ros-has liturg Mi R taní zsid nem-zsid egyar Evol Et cím a utalás Iroda Fő P Kauf Ko m Spiri Fo Jud Jud Re Sp Jud 189 Jud Friedlän Je Reli Lo Gei Jude s Geschi Bre Nachgelas Schri Güdem Jude Mo Jos Jud C Lo Jud W Parliam Relig Cincin Marg Theolog As Re Jud Year Cen Confer Amer Ra Cl Montefi Hil Lect Lo Lib Jud J Ge Juden se Se Lei 185 Per Bous Reli Juden neutestamentli Zeital krit unters Be Schech Stu Jud Philadel Schre Már jüng Urt Jude Be Jud

1235

CÍ Juda

SZÓ m tu némelyik Müll vélem misszion va cáf a t bizony külö Alexandr kite proz propaganda­iro M bősé a c kereszté államval emelk v missziój ny r köz fe hód Kereszté zsi vis Proze címs kényszerté mind á felfogás jel toleranciá jeruzs templ szukósz- alkal h békeáldo mut h p n Sz e iro középk elle végte türelm egyhá e emberies e l egocent elf látószö m egye mar Ugyan me állásp tanúsít moral teoló moha vall sze parabo m Le N sz véle er hagyom al Boc földol türelm dicsőíté tör törvé T egy j tör doktr közfel m helyte értel evangéli veze vi Tör szepa ellen állít cent e val d me hittétel le te erk szükségess mi I parancso királysá i jelen zsidósá bol vi ter legközönség érd s paranc teljes következ Ber kü k Izra s paranc erkölcsös tiszt emelkedet t spirituali él köteles szent rán m cseleke mérsékl önural lemon szok ot szent av paranc ért cerem tefi tal circum f tén v sze mag t va zsi Maimo sz változhatatla sz hagy sarka doktr T re mes k ö parancso f sz M Teh G m megállap alapes egy monotei más erk tökélete Sz legy v kijel áld r próf T tart föltétele va világn főprincí kezd m va zsi liturgiá Bibl hitval egy oszthatatlan szellemi proklam vez I oszthatatlan Mec J Bac I Iz Te hangoz Jos Antiqui C Asp I Iz princí am hagyom zsi nyu Tó i ere szöve változatlan megváltozhatatlan ta rab k ort vall e ort lén sarkpo függ elfogul ku az középk k leh tudom bibliakri Bibliakr megállapí fejl korsza bi törvényhozá egyszer mind fonto e monotei zsi örö sen kölcsö népe világh e monotei ö ké vallás kereszténys tulajdonké sz ti gé ter zsi t s életfelf val el t Is ellent m kegy erkölcs tulajdon felruh bálványa pró gén val ihlet Ja törzs-isten átfor idő idő összekapc abs szen igazságo töké mo tökélet maga teste ti spirit fogalm bi törv vég megállap i kitis szell ter k bonta főir tudom törvénymagyar ha esz val mind ame képvi far tu talmudsz v bet ragas szadduce Fariz Szadduc rituali i racio progre liber más konzervatív-ritualiszt évez me me e próf spirit egye nacio rítus ragasz orth mind kísé kö t me hivatot emberis köte egyes zsi ros-ha litur M tan zsi nem-zsi egya Evo E cí utalá Irod F Kau K Spir F Ju Ju R S Ju 18 Ju Friedlä J Rel L Ge Jud Gesch Br Nachgela Schr Güde Jud M Jo Ju L Ju Parlia Reli Cinci Mar Theolo A R Ju Yea Ce Confe Ame R C Montef Hi Lec L Li Ju G Jude s S Le 18 Pe Bou Rel Jude neutestamentl Zeita kri unter B Schec St Ju Philade Schr Má jün Ur Jud B Ju