12388.htm

CÍMSZÓ: Kabarok

SZÓCIKK: Kabarok. Az Etelközben magyarokhoz csatlakozott kozárokat (l. Kozárok) nevezték el «holmi kabaroknak», ahogy azt bíborban született Konstantin írja. Magyarul talán kóbornak lehet értelmezni ezt az elnevezést, bár vannak, akik a héber chaber (chóvér) szóból származtatják. A héber chaber bajtársat jelent, viszont mégsem tehető fel, hogy a magyarok héber nevet adhattak volna a kozároknak. A héber és a magyar nyelv között nincs semmi nyelvi rokonság és így minden etimológiai feltevés, amely erre a rokonságra támaszkodik, önmagától dől meg. u. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2388. címszó a lexikon => 439. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12388.htm

CÍMSZÓ: Kabarok

SZÓCIKK: Kabarok. Az Etelközben magyarokhoz csatlakozott kozárokat l. Kozárok nevezték el holmi kabaroknak , ahogy azt bíborban született Konstantin írja. Magyarul talán kóbornak lehet értelmezni ezt az elnevezést, bár vannak, akik a héber chaber chóvér szóból származtatják. A héber chaber bajtársat jelent, viszont mégsem tehető fel, hogy a magyarok héber nevet adhattak volna a kozároknak. A héber és a magyar nyelv között nincs semmi nyelvi rokonság és így minden etimológiai feltevés, amely erre a rokonságra támaszkodik, önmagától dől meg. u. L.

12388.ht

CÍMSZÓ Kabaro

SZÓCIKK Kabarok A Etelközbe magyarokho csatlakozot kozároka l Kozáro nevezté e holm kabarokna ahog az bíborba születet Konstanti írja Magyaru talá kóborna lehe értelmezn ez a elnevezést bá vannak aki hébe chabe chóvé szóbó származtatják hébe chabe bajtársa jelent viszon mégse tehet fel hog magyaro hébe neve adhatta voln kozároknak hébe é magya nyel közöt ninc semm nyelv rokonsá é íg minde etimológia feltevés amel err rokonságr támaszkodik önmagátó dő meg u L

12388.h

CÍMSZ Kabar

SZÓCIK Kabaro Etelközb magyarokh csatlakozo kozárok Kozár nevezt hol kabarokn aho a bíborb születe Konstant írj Magyar tal kóborn leh értelmez e elnevezés b vanna ak héb chab chóv szób származtatjá héb chab bajtárs jelen viszo mégs tehe fe ho magyar héb nev adhatt vol kozárokna héb magy nye közö nin sem nyel rokons í mind etimológi feltevé ame er rokonság támaszkodi önmagát d me

12388.

CÍMS Kaba

SZÓCI Kabar Etelköz magyarok csatlakoz kozáro Kozá nevez ho kabarok ah bíbor szület Konstan ír Magya ta kóbor le értelme elnevezé vann a hé cha chó szó származtatj hé cha bajtár jele visz még teh f h magya hé ne adhat vo kozárokn hé mag ny köz ni se nye rokon min etimológ feltev am e rokonsá támaszkod önmagá m

12388

CÍM Kab

SZÓC Kaba Etelkö magyaro csatlako kozár Koz neve h kabaro a bíbo szüle Konsta í Magy t kóbo l értelm elnevez van h ch ch sz származtat h ch bajtá jel vis mé te magy h n adha v kozárok h ma n kö n s ny roko mi etimoló felte a rokons támaszko önmag

1238

CÍ Ka

SZÓ Kab Etelk magyar csatlak kozá Ko nev kabar bíb szül Konst Mag kób értel elneve va c c s származta c bajt je vi m t mag adh kozáro m k n rok m etimol felt rokon támaszk önma