12393.htm

CÍMSZÓ: Kabold

SZÓCIKK: Habold (Kobersdorf, A.), kisközség Sopron vm. Már a XVI. sz. elején is laktak ott zsidók. Köztük sokan a Sopronból 1526.,Stájerországból 1496. és Alsó-Ausztriából 1670. kiűzött zsidók közül. Azóta szakadatlanul és zavartalanul lakhattak ottan báró Weissprach János, gróf Kéry, gróf Nádasdy Ferenc és a herceg Esterházyak védelme alatt. A múlt század közepe táján a zsidó lakosság 939 lélekből állott. (V. ö. Fényes Elek, «Magyarország geogr. szótára s. v.») Sokan mint házalók kiskereskedést űztek a szomszédos ausztriai tartományban Rabbijai közt a legnevezetesebb Abraham Zwebner, ki 1868/9. mint zsidókongresszusi képviselő sokat, de hiába fáradozott az orthodox és neológ pártok közti bókéltetéssel és emiatti bánatában 1872. kivándorolt Palesztinába, ahol 1876. meghalt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2393. címszó a lexikon => 444. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12393.htm

CÍMSZÓ: Kabold

SZÓCIKK: Habold Kobersdorf, A. , kisközség Sopron vm. Már a XVI. sz. elején is laktak ott zsidók. Köztük sokan a Sopronból 1526.,Stájerországból 1496. és Alsó-Ausztriából 1670. kiűzött zsidók közül. Azóta szakadatlanul és zavartalanul lakhattak ottan báró Weissprach János, gróf Kéry, gróf Nádasdy Ferenc és a herceg Esterházyak védelme alatt. A múlt század közepe táján a zsidó lakosság 939 lélekből állott. V. ö. Fényes Elek, Magyarország geogr. szótára s. v. Sokan mint házalók kiskereskedést űztek a szomszédos ausztriai tartományban Rabbijai közt a legnevezetesebb Abraham Zwebner, ki 1868/9. mint zsidókongresszusi képviselő sokat, de hiába fáradozott az orthodox és neológ pártok közti bókéltetéssel és emiatti bánatában 1872. kivándorolt Palesztinába, ahol 1876. meghalt.

12393.ht

CÍMSZÓ Kabol

SZÓCIKK Habol Kobersdorf A kisközsé Sopro vm Má XVI sz elejé i lakta ot zsidók Köztü soka Sopronbó 1526.,Stájerországbó 1496 é Alsó-Ausztriábó 1670 kiűzöt zsidó közül Azót szakadatlanu é zavartalanu lakhatta otta bár Weissprac János gró Kéry gró Nádasd Feren é herce Esterházya védelm alatt múl száza közep tájá zsid lakossá 93 lélekbő állott V ö Fénye Elek Magyarorszá geogr szótár s v Soka min házaló kiskereskedés űzte szomszédo ausztria tartományba Rabbija köz legnevezeteseb Abraha Zwebner k 1868/9 min zsidókongresszus képvisel sokat d hiáb fáradozot a orthodo é neoló párto közt bókéltetésse é emiatt bánatába 1872 kivándorol Palesztinába aho 1876 meghalt

12393.h

CÍMSZ Kabo

SZÓCIK Habo Kobersdor kisközs Sopr v M XV s elej lakt o zsidó Közt sok Sopronb 1526.,Stájerországb 149 Alsó-Ausztriáb 167 kiűzö zsid közü Azó szakadatlan zavartalan lakhatt ott bá Weisspra Jáno gr Kér gr Nádas Fere herc Esterházy védel alat mú száz köze táj zsi lakoss 9 lélekb állot Fény Ele Magyarorsz geog szótá Sok mi házal kiskereskedé űzt szomszéd ausztri tartományb Rabbij kö legnevezetese Abrah Zwebne 1868/ mi zsidókongresszu képvise soka hiá fáradozo orthod neol párt köz bókéltetéss emiat bánatáb 187 kivándoro Palesztináb ah 187 meghal

12393.

CÍMS Kab

SZÓCI Hab Kobersdo kisköz Sop X ele lak zsid Köz so Sopron 1526.,Stájerország 14 Alsó-Ausztriá 16 kiűz zsi köz Az szakadatla zavartala lakhat ot b Weisspr Ján g Ké g Náda Fer her Esterház véde ala m szá köz tá zs lakos lélek állo Fén El Magyarors geo szót So m háza kiskeresked űz szomszé ausztr tartomány Rabbi k legnevezetes Abra Zwebn 1868 m zsidókongressz képvis sok hi fáradoz ortho neo pár kö bókéltetés emia bánatá 18 kivándor Palesztiná a 18 megha

12393

CÍM Ka

SZÓC Ha Kobersd kiskö So el la zsi Kö s Sopro 1526.,Stájerorszá 1 Alsó-Ausztri 1 kiű zs kö A szakadatl zavartal lakha o Weissp Já K Nád Fe he Esterhá véd al sz kö t z lako léle áll Fé E Magyaror ge szó S ház kiskereske ű szomsz auszt tartomán Rabb legnevezete Abr Zweb 186 zsidókongress képvi so h fárado orth ne pá k bókélteté emi bánat 1 kivándo Palesztin 1 megh

1239

CÍ K

SZÓ H Kobers kisk S e l zs K Sopr 1526.,Stájerorsz Alsó-Ausztr ki z k szakadat zavarta lakh Weiss J Ná F h Esterh vé a s k lak lél ál F Magyaro g sz há kiskeresk szoms ausz tartomá Rab legnevezet Ab Zwe 18 zsidókongres képv s fárad ort n p bókéltet em bána kivánd Paleszti meg