12394.htm

CÍMSZÓ: Kábólosz sabbósz

SZÓCIKK: Kabólosz sabbósz. (h.). A szombat fogadása, a péntekesti istentisztelettel. Ennek legnépszerűbb része Sélomó ben Móse ha-Lévi Alkabec XIV. sz.-beli költő költeménye, a Lechó dódi, amelyet Zsoltárok előznek meg (l. Lechó dódi). Legfontosabb része azonban a mizmor sir lejom ha-sabbósz (szombat napjára való ének) c. Zsoltár, mert a szombat tulajdonképpen ennek elmondása után kezdődik. A szombat szentségét biztosító törvények már ekkor érvényesek a teljes munkaszünetre vonatkozóan is. Az istentisztelet záradékául bor fölött elmondott áldással (Kiddus. l. o.) megszentelik a szombatot és ezután már csak a szokásos befejező imák következnek. A zsinagógából való távozáskor a gyülekezet tagjai kölcsönösen üdvözlik egymást (l. Koszöntés). A hazaérkező családapa elénekli Bölcs Salamon híres asszony-apoteózisát (Ésesz-chajil) az ünnep szentségével egyező családi szentség kifejezéseként, azután az előírt formulával megáldja feleségét, gyermekeit és a háztartás egyéb tagjait külön-külön mindegyiket, majd a kiddus (I. o) következik. Ha ezt a szertartást bor fölött végzik, akkor megelőzi a kézmosdatást, ha pedig a kalács fölött, akkor azt a kézöblítés előzi meg. A kalácsnak benedikció kíséretében való meg szegése (Móci, l. o.) után a péntekesti vacsorához ülnek, amely még a szegénynél is ünnepélyesebb, mint egyébkor. Az asztali áldás előtt (l. Bencsolás) vallásos tartalmú énekeket és Zsoltárokat énekelnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2394. címszó a lexikon => 444. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12394.htm

CÍMSZÓ: Kábólosz sabbósz

SZÓCIKK: Kabólosz sabbósz. h. . A szombat fogadása, a péntekesti istentisztelettel. Ennek legnépszerűbb része Sélomó ben Móse ha-Lévi Alkabec XIV. sz.-beli költő költeménye, a Lechó dódi, amelyet Zsoltárok előznek meg l. Lechó dódi . Legfontosabb része azonban a mizmor sir lejom ha-sabbósz szombat napjára való ének c. Zsoltár, mert a szombat tulajdonképpen ennek elmondása után kezdődik. A szombat szentségét biztosító törvények már ekkor érvényesek a teljes munkaszünetre vonatkozóan is. Az istentisztelet záradékául bor fölött elmondott áldással Kiddus. l. o. megszentelik a szombatot és ezután már csak a szokásos befejező imák következnek. A zsinagógából való távozáskor a gyülekezet tagjai kölcsönösen üdvözlik egymást l. Koszöntés . A hazaérkező családapa elénekli Bölcs Salamon híres asszony-apoteózisát Ésesz-chajil az ünnep szentségével egyező családi szentség kifejezéseként, azután az előírt formulával megáldja feleségét, gyermekeit és a háztartás egyéb tagjait külön-külön mindegyiket, majd a kiddus I. o következik. Ha ezt a szertartást bor fölött végzik, akkor megelőzi a kézmosdatást, ha pedig a kalács fölött, akkor azt a kézöblítés előzi meg. A kalácsnak benedikció kíséretében való meg szegése Móci, l. o. után a péntekesti vacsorához ülnek, amely még a szegénynél is ünnepélyesebb, mint egyébkor. Az asztali áldás előtt l. Bencsolás vallásos tartalmú énekeket és Zsoltárokat énekelnek.

12394.ht

CÍMSZÓ Kábólos sabbós

SZÓCIKK Kabólos sabbósz h szomba fogadása péntekest istentisztelettel Enne legnépszerűb rész Sélom be Mós ha-Lév Alkabe XIV sz.-bel költ költeménye Lech dódi amelye Zsoltáro előzne me l Lech dód Legfontosab rész azonba mizmo si lejo ha-sabbós szomba napjár val éne c Zsoltár mer szomba tulajdonképpe enne elmondás utá kezdődik szomba szentségé biztosít törvénye má ekko érvényese telje munkaszünetr vonatkozóa is A istentisztele záradékáu bo fölöt elmondot áldássa Kiddus l o megszenteli szombato é ezutá má csa szokáso befejez imá következnek zsinagógábó val távozásko gyülekeze tagja kölcsönöse üdvözli egymás l Koszönté hazaérkez családap elénekl Bölc Salamo híre asszony-apoteózisá Ésesz-chaji a ünne szentségéve egyez család szentsé kifejezéseként azutá a előír formuláva megáldj feleségét gyermekei é háztartá egyé tagjai külön-külö mindegyiket maj kiddu I következik H ez szertartás bo fölöt végzik akko megelőz kézmosdatást h pedi kalác fölött akko az kézöblíté előz meg kalácsna benedikci kíséretébe val me szegés Móci l o utá péntekest vacsoráho ülnek amel mé szegényné i ünnepélyesebb min egyébkor A asztal áldá előt l Bencsolá valláso tartalm énekeke é Zsoltároka énekelnek

12394.h

CÍMSZ Kábólo sabbó

SZÓCIK Kabólo sabbós szomb fogadás péntekes istentisztelette Enn legnépszerű rés Sélo b Mó ha-Lé Alkab XI sz.-be köl költemény Lec dód amely Zsoltár előzn m Lec dó Legfontosa rés azonb mizm s lej ha-sabbó szomb napjá va én Zsoltá me szomb tulajdonképp enn elmondá ut kezdődi szomb szentség biztosí törvény m ekk érvényes telj munkaszünet vonatkozó i istentisztel záradéká b fölö elmondo áldáss Kiddu megszentel szombat ezut m cs szokás befeje im következne zsinagógáb va távozásk gyülekez tagj kölcsönös üdvözl egymá Koszönt hazaérke családa elének Böl Salam hír asszony-apoteózis Ésesz-chaj ünn szentségév egye csalá szents kifejezésekén azut előí formuláv megáld feleségé gyermeke háztart egy tagja külön-kül mindegyike ma kidd következi e szertartá b fölö végzi akk megelő kézmosdatás ped kalá fölöt akk a kézöblít elő me kalácsn benedikc kíséretéb va m szegé Móc ut péntekes vacsoráh ülne ame m szegényn ünnepélyeseb mi egyébko aszta áld elő Bencsol vallás tartal énekek Zsoltárok énekelne

12394.

CÍMS Kából sabb

SZÓCI Kaból sabbó szom fogadá pénteke istentisztelett En legnépszer ré Sél M ha-L Alka X sz.-b kö költemén Le dó amel Zsoltá előz Le d Legfontos ré azon miz le ha-sabb szom napj v é Zsolt m szom tulajdonkép en elmond u kezdőd szom szentsé biztos törvén ek érvénye tel munkaszüne vonatkoz istentiszte záradék föl elmond áldás Kidd megszente szomba ezu c szoká befej i következn zsinagógá v távozás gyüleke tag kölcsönö üdvöz egym Koszön hazaérk család eléne Bö Sala hí asszony-apoteózi Ésesz-cha ün szentségé egy csal szent kifejezéseké azu elő formulá megál feleség gyermek háztar eg tagj külön-kü mindegyik m kid következ szertart föl végz ak megel kézmosdatá pe kal fölö ak kézöblí el m kalács benedik kíséreté v szeg Mó u pénteke vacsorá üln am szegény ünnepélyese m egyébk aszt ál el Bencso vallá tarta éneke Zsoltáro énekeln

12394

CÍM Kábó sab

SZÓC Kabó sabb szo fogad péntek istentisztelet E legnépsze r Sé ha- Alk sz.- k költemé L d ame Zsolt elő L Legfonto r azo mi l ha-sab szo nap Zsol szo tulajdonké e elmon kezdő szo szents bizto törvé e érvény te munkaszün vonatko istentiszt záradé fö elmon áldá Kid megszent szomb ez szok befe következ zsinagóg távozá gyülek ta kölcsön üdvö egy Koszö hazaér csalá elén B Sal h asszony-apoteóz Ésesz-ch ü szentség eg csa szen kifejezések az el formul megá felesé gyerme házta e tag külön-k mindegyi ki követke szertar fö vég a mege kézmosdat p ka föl a kézöbl e kalác benedi kíséret sze M péntek vacsor ül a szegén ünnepélyes egyéb asz á e Bencs vall tart ének Zsoltár énekel

1239

CÍ Káb sa

SZÓ Kab sab sz foga pénte istentisztele legnépsz S ha Al sz. költem am Zsol el Legfont az m ha-sa sz na Zso sz tulajdonk elmo kezd sz szent bizt törv érvén t munkaszü vonatk istentisz zárad f elmo áld Ki megszen szom e szo bef követke zsinagó távoz gyüle t kölcsö üdv eg Kosz hazaé csal elé Sa asszony-apoteó Ésesz-c szentsé e cs sze kifejezése a e formu meg feles gyerm házt ta külön- mindegy k követk szerta f vé meg kézmosda k fö kézöb kalá bened kísére sz pénte vacso ü szegé ünnepélye egyé as Benc val tar éne Zsoltá éneke