12401.htm

CÍMSZÓ: Kaczér

SZEMÉLYNÉV: Kaczér Illés

SZÓCIKK: "Kaczér Illés, író és újságíró, szül. Szatmárott 1877. Korán hírlapíró lett és előbb vidéki, majd fővárosi lapoknak dolgozott. Hosszabb ideig A Nap cikkírója volt. A világháború után bécsi, csehszlovákiai és erdélyi magyar lapok szerkesztője és munkatársa volt. Novelláiban markáns színükkel fest bibliai alakokat és nem közönséges megjelenítő erővel kelt életre ótestamentumi hangulatokat. Regényei: Khafrit; A király aludni akar; A fekete kakas; Ezüst fuvola; Sárkányölő; A vak ember tükre; Jancsi; Zsuzsánna és a vének; Az álomtelepes. Írt több színdarabot is. A szatmári színházban adták elő Tűz c verses vígjátékát, a kolozsvári Nemzeti Színházban Megjött a Messiás c. drámáját és Gólem ember akar lenni c. drámai szimbólumát , Pozsonyban pedig Sziámi ikrek c. burleszkjét. Most Berlinben él és az ott megjelenő lapoknak kedvelt novellaírója


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2401. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12401.htm

CÍMSZÓ: Kaczér

SZEMÉLYNÉV: Kaczér Illés

SZÓCIKK: Kaczér Illés, író és újságíró, szül. Szatmárott 1877. Korán hírlapíró lett és előbb vidéki, majd fővárosi lapoknak dolgozott. Hosszabb ideig A Nap cikkírója volt. A világháború után bécsi, csehszlovákiai és erdélyi magyar lapok szerkesztője és munkatársa volt. Novelláiban markáns színükkel fest bibliai alakokat és nem közönséges megjelenítő erővel kelt életre ótestamentumi hangulatokat. Regényei: Khafrit; A király aludni akar; A fekete kakas; Ezüst fuvola; Sárkányölő; A vak ember tükre; Jancsi; Zsuzsánna és a vének; Az álomtelepes. Írt több színdarabot is. A szatmári színházban adták elő Tűz c verses vígjátékát, a kolozsvári Nemzeti Színházban Megjött a Messiás c. drámáját és Gólem ember akar lenni c. drámai szimbólumát , Pozsonyban pedig Sziámi ikrek c. burleszkjét. Most Berlinben él és az ott megjelenő lapoknak kedvelt novellaírója

12401.ht

CÍMSZÓ Kaczé

SZEMÉLYNÉV Kaczé Illé

SZÓCIKK Kaczé Illés ír é újságíró szül Szatmárot 1877 Korá hírlapír let é előb vidéki maj főváros lapokna dolgozott Hosszab idei Na cikkírój volt világhábor utá bécsi csehszlovákia é erdély magya lapo szerkesztőj é munkatárs volt Novelláiba markán színükke fes biblia alakoka é ne közönsége megjelenít erőve kel életr ótestamentum hangulatokat Regényei Khafrit királ aludn akar feket kakas Ezüs fuvola Sárkányölő va embe tükre Jancsi Zsuzsánn é vének A álomtelepes Ír töb színdarabo is szatmár színházba adtá el Tű verse vígjátékát kolozsvár Nemzet Színházba Megjöt Messiá c drámájá é Góle embe aka lenn c dráma szimbólumá Pozsonyba pedi Sziám ikre c burleszkjét Mos Berlinbe é é a ot megjelen lapokna kedvel novellaírój

12401.h

CÍMSZ Kacz

SZEMÉLYNÉ Kacz Ill

SZÓCIK Kacz Illé í újságír szü Szatmáro 187 Kor hírlapí le elő vidék ma főváro lapokn dolgozot Hossza ide N cikkíró vol világhábo ut bécs csehszlováki erdél magy lap szerkesztő munkatár vol Novelláib marká színükk fe bibli alakok n közönség megjelení erőv ke élet ótestamentu hangulatoka Regénye Khafri kirá alud aka feke kaka Ezü fuvol Sárkányöl v emb tükr Jancs Zsuzsán véne álomtelepe Í tö színdarab i szatmá színházb adt e T vers vígjátéká kolozsvá Nemze Színházb Megjö Messi drámáj Gól emb ak len drám szimbólum Pozsonyb ped Sziá ikr burleszkjé Mo Berlinb o megjele lapokn kedve novellaíró

12401.

CÍMS Kac

SZEMÉLYN Kac Il

SZÓCI Kac Ill újságí sz Szatmár 18 Ko hírlap l el vidé m fővár lapok dolgozo Hossz id cikkír vo világháb u béc csehszlovák erdé mag la szerkeszt munkatá vo Novellái mark színük f bibl alako közönsé megjelen erő k éle ótestament hangulatok Regény Khafr kir alu ak fek kak Ez fuvo Sárkányö em tük Janc Zsuzsá vén álomtelep t színdara szatm színház ad ver vígjáték kolozsv Nemz Színház Megj Mess drámá Gó em a le drá szimbólu Pozsony pe Szi ik burleszkj M Berlin megjel lapok kedv novellaír

12401

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka I

SZÓC Ka Il újság s Szatmá 1 K hírla e vid fővá lapo dolgoz Hoss i cikkí v világhá bé csehszlová erd ma l szerkesz munkat v Novellá mar színü bib alak közöns megjele er él ótestamen hangulato Regén Khaf ki al a fe ka E fuv Sárkány e tü Jan Zsuzs vé álomtele színdar szat színhá a ve vígjáté kolozs Nem Színhá Meg Mes drám G e l dr szimból Pozson p Sz i burleszk Berli megje lapo ked novellaí

1240

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K I újsá Szatm hírl vi főv lap dolgo Hos cikk világh b csehszlov er m szerkes munka Novell ma szín bi ala közön megjel e é ótestame hangulat Regé Kha k a f k fu Sárkán t Ja Zsuz v álomtel színda sza szính v vígját koloz Ne Szính Me Me drá d szimbó Pozso S burlesz Berl megj lap ke novella