12405.htm

CÍMSZÓ: Kadelburg

SZEMÉLYNÉV: Kadelburg Gustav

SZÓCIKK: "Kadelburg, 1. Gusztáv, német vígjátékíró, szül. Budapesten 1851. jól. 26., megh. Berlinben 1925. Magyarországból korán elkerült Németországba. Több német színtársulatnál működött, főleg Berlinben és Bécsben. Legutóbb a berlini Dutsches Theater kötelékébe tartozott. Már színész korában rendkívül termékeny vígjáték- és bohózatíró volt. Darabjait többnyire társszerzőkbe írta, leggyakrabban Blumenthal Oszkárral és Schönthan Ferenccel. Sem önmagával, sem hallgatóságával szemben nem támasztott különös igényeket, merőben a közönség legszélesebb rétegeinek mulattatására törekedett. Blumenthallal együtt írt Im weissen Rössl c. nem nagy igényű, de ötletes bohózata a legnagyobb német színpadi sikerek egyike volt. Magyarnyelven színrekerültek többek közt: Az aranykakas; Mozgó fényképek; A aranypatkó; A nap hőse; A sötét pont."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2405. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12405.htm

CÍMSZÓ: Kadelburg

SZEMÉLYNÉV: Kadelburg Gustav

SZÓCIKK: Kadelburg, 1. Gusztáv, német vígjátékíró, szül. Budapesten 1851. jól. 26., megh. Berlinben 1925. Magyarországból korán elkerült Németországba. Több német színtársulatnál működött, főleg Berlinben és Bécsben. Legutóbb a berlini Dutsches Theater kötelékébe tartozott. Már színész korában rendkívül termékeny vígjáték- és bohózatíró volt. Darabjait többnyire társszerzőkbe írta, leggyakrabban Blumenthal Oszkárral és Schönthan Ferenccel. Sem önmagával, sem hallgatóságával szemben nem támasztott különös igényeket, merőben a közönség legszélesebb rétegeinek mulattatására törekedett. Blumenthallal együtt írt Im weissen Rössl c. nem nagy igényű, de ötletes bohózata a legnagyobb német színpadi sikerek egyike volt. Magyarnyelven színrekerültek többek közt: Az aranykakas; Mozgó fényképek; A aranypatkó; A nap hőse; A sötét pont.

12405.ht

CÍMSZÓ Kadelbur

SZEMÉLYNÉV Kadelbur Gusta

SZÓCIKK Kadelburg 1 Gusztáv néme vígjátékíró szül Budapeste 1851 jól 26. megh Berlinbe 1925 Magyarországbó korá elkerül Németországba Töb néme színtársulatná működött főle Berlinbe é Bécsben Legutób berlin Dutsche Theate kötelékéb tartozott Má színés korába rendkívü terméken vígjáték é bohózatír volt Darabjai többnyir társszerzőkb írta leggyakrabba Blumentha Oszkárra é Schöntha Ferenccel Se önmagával se hallgatóságáva szembe ne támasztot különö igényeket merőbe közönsé legszéleseb rétegeine mulattatásár törekedett Blumenthalla együt ír I weisse Röss c ne nag igényű d ötlete bohózat legnagyob néme színpad sikere egyik volt Magyarnyelve színrekerülte többe közt A aranykakas Mozg fényképek aranypatkó na hőse söté pont

12405.h

CÍMSZ Kadelbu

SZEMÉLYNÉ Kadelbu Gust

SZÓCIK Kadelbur Gusztá ném vígjátékír szü Budapest 185 jó 26 meg Berlinb 192 Magyarországb kor elkerü Németországb Tö ném színtársulatn működöt fől Berlinb Bécsbe Legutó berli Dutsch Theat köteléké tartozot M színé koráb rendkív terméke vígjáté bohózatí vol Darabja többnyi társszerzők írt leggyakrabb Blumenth Oszkárr Schönth Ferencce S önmagáva s hallgatóságáv szemb n támaszto külön igényeke merőb közöns legszélese rétegein mulattatásá törekedet Blumenthall együ í weiss Rös n na igény ötlet bohóza legnagyo ném színpa siker egyi vol Magyarnyelv színrekerült több köz aranykaka Moz fényképe aranypatk n hős söt pon

12405.

CÍMS Kadelb

SZEMÉLYN Kadelb Gus

SZÓCI Kadelbu Guszt né vígjátékí sz Budapes 18 j 2 me Berlin 19 Magyarország ko elker Németország T né színtársulat működö fő Berlin Bécsb Legut berl Dutsc Thea kötelék tartozo szín korá rendkí termék vígját bohózat vo Darabj többny társszerző ír leggyakrab Blument Oszkár Schönt Ferencc önmagáv hallgatóságá szem támaszt külö igények merő közön legszéles rétegei mulattatás törekede Blumenthal egy weis Rö n igén ötle bohóz legnagy né színp sike egy vo Magyarnyel színrekerül töb kö aranykak Mo fénykép aranypat hő sö po

12405

CÍM Kadel

SZEMÉLY Kadel Gu

SZÓC Kadelb Gusz n vígjáték s Budape 1 m Berli 1 Magyarorszá k elke Németorszá n színtársula működ f Berli Bécs Legu ber Duts The kötelé tartoz szí kor rendk termé vígjá bohóza v Darab többn társszerz í leggyakra Blumen Oszká Schön Ferenc önmagá hallgatóság sze támasz kül igénye mer közö legszéle rétege mulattatá töreked Blumentha eg wei R igé ötl bohó legnag n szín sik eg v Magyarnye színrekerü tö k aranyka M fényké aranypa h s p

1240

CÍ Kade

SZEMÉL Kade G

SZÓ Kadel Gus vígjáté Budap Berl Magyarorsz elk Németorsz színtársul műkö Berl Béc Leg be Dut Th kötel tarto sz ko rend term vígj bohóz Dara több társszer leggyakr Blume Oszk Schö Feren önmag hallgatósá sz támas kü igény me köz legszél réteg mulattat töreke Blumenth e we ig öt boh legna szí si e Magyarny színreker t aranyk fényk aranyp