12408.htm

CÍMSZÓ: Kadis

SZÓCIKK: "Kadis, a leggyakrabban mondott imák egyike. Műfaját tekintve himnusz ez, mely Isten dicsőségét hirdeti és fohász a messiási idő elérkeztéért. Több részből áll, nevezetesen: 1. jiszgadal kezdetű (magy.: mondassék nagynak) ez arameus szövegű; 2. jiszborach kezdetű (magy.: áldassék), ez is arameus szövegű; 3. a függelékek, a) jéhé selómó (magy.: legyen béke) arameus szövegű, b) ósze sólóm (magy.: békét szerző) héber szövegű. Vannak változások és betoldások is. A kadis tulajdonképpen befejező ima és a teljes ima vagy annak egy-egy része végén, Tóraolvasás (l. o.) vagy tanulás után mondják. A K. az árvák imája is. Csak gyülekezetben, azaz tíz felnőtt férfi jelenlétében mondható, a szakaszok végén a község respondeál. Az ima nyelve és tartalma régi eredetre vall. Fajai a következők: 1. Félkadis (Cháci K.), mely csak a két főrészt foglalja magában (jiszgadal, jiszborach). Kisebb imarészek végén mondja az előimádkozó. A szombat és jomkippur (l. o.) délutáni tóraolvasás után elmarad a K. 2. Egész K. (K. solém vagy Tiszkábél), mely a két főrészen kívül a következő függelékeket is magában foglalja: Tiszkábél (magy.: fogadtassák el), jehé selómó, ósie sólóm. Gyászházban és tiso beovkor (l. o.) az első függelék elmarad. Ezt az imát a tefillók után mondják. 3. Tanulás után mondandó K. (K. dirabonon). Talmudi előadások után mondják, sok helyütt az istentisztelet menetébe beiktatva a korbonósz (l. o.), báme mádlikin (l. o.), pitum haktóresz szakaszok után. A két főrész után következik az al rabonon (magy.: a rabbikért) kezdetű szakasz, melyben Izrael tanítóiért és azoknak tanítványaiért, megélhetésükért imádkoznak. 4. Árvák kadisa (Kadis jószóm), melynek szövege az egész kadisóval azonos, csupán az első függelék (Tiszkábél) hiányzik. Az árvák mondják ezt az imát elhalt szülők után a gyászév első tizenegy hónapjában, sírkőállítás és évforduló alkalmával. A temetés alkalmával az elhalt szülők fiúgyermekei, ha a temetés oly napra esett, melyen tachanunt (l. o.) mondanak, hosszabb szövegű kadist recitálnak, melyben a feltámadásról is van szó. Nem ilyen napon a szokott szöveget mondják."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2408. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12408.htm

CÍMSZÓ: Kadis

SZÓCIKK: Kadis, a leggyakrabban mondott imák egyike. Műfaját tekintve himnusz ez, mely Isten dicsőségét hirdeti és fohász a messiási idő elérkeztéért. Több részből áll, nevezetesen: 1. jiszgadal kezdetű magy.: mondassék nagynak ez arameus szövegű; 2. jiszborach kezdetű magy.: áldassék , ez is arameus szövegű; 3. a függelékek, a jéhé selómó magy.: legyen béke arameus szövegű, b ósze sólóm magy.: békét szerző héber szövegű. Vannak változások és betoldások is. A kadis tulajdonképpen befejező ima és a teljes ima vagy annak egy-egy része végén, Tóraolvasás l. o. vagy tanulás után mondják. A K. az árvák imája is. Csak gyülekezetben, azaz tíz felnőtt férfi jelenlétében mondható, a szakaszok végén a község respondeál. Az ima nyelve és tartalma régi eredetre vall. Fajai a következők: 1. Félkadis Cháci K. , mely csak a két főrészt foglalja magában jiszgadal, jiszborach . Kisebb imarészek végén mondja az előimádkozó. A szombat és jomkippur l. o. délutáni tóraolvasás után elmarad a K. 2. Egész K. K. solém vagy Tiszkábél , mely a két főrészen kívül a következő függelékeket is magában foglalja: Tiszkábél magy.: fogadtassák el , jehé selómó, ósie sólóm. Gyászházban és tiso beovkor l. o. az első függelék elmarad. Ezt az imát a tefillók után mondják. 3. Tanulás után mondandó K. K. dirabonon . Talmudi előadások után mondják, sok helyütt az istentisztelet menetébe beiktatva a korbonósz l. o. , báme mádlikin l. o. , pitum haktóresz szakaszok után. A két főrész után következik az al rabonon magy.: a rabbikért kezdetű szakasz, melyben Izrael tanítóiért és azoknak tanítványaiért, megélhetésükért imádkoznak. 4. Árvák kadisa Kadis jószóm , melynek szövege az egész kadisóval azonos, csupán az első függelék Tiszkábél hiányzik. Az árvák mondják ezt az imát elhalt szülők után a gyászév első tizenegy hónapjában, sírkőállítás és évforduló alkalmával. A temetés alkalmával az elhalt szülők fiúgyermekei, ha a temetés oly napra esett, melyen tachanunt l. o. mondanak, hosszabb szövegű kadist recitálnak, melyben a feltámadásról is van szó. Nem ilyen napon a szokott szöveget mondják.

12408.ht

CÍMSZÓ Kadi

SZÓCIKK Kadis leggyakrabba mondot imá egyike Műfajá tekintv himnus ez mel Iste dicsőségé hirdet é fohás messiás id elérkeztéért Töb részbő áll nevezetesen 1 jiszgada kezdet magy. mondassé nagyna e arameu szövegű 2 jiszborac kezdet magy. áldassé e i arameu szövegű 3 függelékek jéh selóm magy. legye bék arameu szövegű ósz sóló magy. béké szerz hébe szövegű Vanna változáso é betoldáso is kadi tulajdonképpe befejez im é telje im vag anna egy-eg rész végén Tóraolvasá l o vag tanulá utá mondják K a árvá imáj is Csa gyülekezetben aza tí felnőt férf jelenlétébe mondható szakaszo végé közsé respondeál A im nyelv é tartalm rég eredetr vall Faja következők 1 Félkadi Chác K mel csa ké főrész foglalj magába jiszgadal jiszborac Kiseb imarésze végé mondj a előimádkozó szomba é jomkippu l o délután tóraolvasá utá elmara K 2 Egés K K solé vag Tiszkábé mel ké főrésze kívü következ függelékeke i magába foglalja Tiszkábé magy. fogadtassá e jeh selómó ósi sólóm Gyászházba é tis beovko l o a els függelé elmarad Ez a imá tefilló utá mondják 3 Tanulá utá mondand K K dirabono Talmud előadáso utá mondják so helyüt a istentisztele menetéb beiktatv korbonós l o bám mádliki l o pitu haktóres szakaszo után ké főrés utá következi a a rabono magy. rabbikér kezdet szakasz melybe Izrae tanítóiér é azokna tanítványaiért megélhetésükér imádkoznak 4 Árvá kadis Kadi jószó melyne szöveg a egés kadisóva azonos csupá a els függelé Tiszkábé hiányzik A árvá mondjá ez a imá elhal szülő utá gyászé els tizeneg hónapjában sírkőállítá é évfordul alkalmával temeté alkalmáva a elhal szülő fiúgyermekei h temeté ol napr esett melye tachanun l o mondanak hosszab szöveg kadis recitálnak melybe feltámadásró i va szó Ne ilye napo szokot szövege mondják

12408.h

CÍMSZ Kad

SZÓCIK Kadi leggyakrabb mondo im egyik Műfaj tekint himnu e me Ist dicsőség hirde fohá messiá i elérkeztéér Tö részb ál nevezetese jiszgad kezde magy mondass nagyn arame szöveg jiszbora kezde magy áldass arame szöveg függeléke jé seló magy legy bé arame szöveg ós sól magy bék szer héb szöveg Vann változás betoldás i kad tulajdonképp befeje i telj i va ann egy-e rés végé Tóraolvas va tanul ut mondjá árv imá i Cs gyülekezetbe az t felnő fér jelenlétéb mondhat szakasz vég közs respondeá i nyel tartal ré eredet val Faj következő Félkad Chá me cs k főrés foglal magáb jiszgada jiszbora Kise imarész vég mond előimádkoz szomb jomkipp délutá tóraolvas ut elmar Egé sol va Tiszkáb me k főrész kív követke függelékek magáb foglalj Tiszkáb magy fogadtass je selóm ós sóló Gyászházb ti beovk el függel elmara E im tefill ut mondjá Tanul ut mondan dirabon Talmu előadás ut mondjá s helyü istentisztel meneté beiktat korbonó bá mádlik pit haktóre szakasz utá k főré ut következ rabon magy rabbiké kezde szakas melyb Izra tanítóié azokn tanítványaiér megélhetésüké imádkozna Árv kadi Kad jósz melyn szöve egé kadisóv azono csup el függel Tiszkáb hiányzi árv mondj e im elha szül ut gyász el tizene hónapjába sírkőállít évfordu alkalmáva temet alkalmáv elha szül fiúgyermeke temet o nap eset mely tachanu mondana hossza szöve kadi recitálna melyb feltámadásr v sz N ily nap szoko szöveg mondjá

12408.

CÍMS Ka

SZÓCI Kad leggyakrab mond i egyi Műfa tekin himn m Is dicsősé hird foh messi elérkeztéé T rész á nevezetes jiszga kezd mag mondas nagy aram szöve jiszbor kezd mag áldas aram szöve függelék j sel mag leg b aram szöve ó só mag bé sze hé szöve Van változá betoldá ka tulajdonkép befej tel v an egy- ré vég Tóraolva v tanu u mondj ár im C gyülekezetb a feln fé jelenlété mondha szakas vé köz responde nye tarta r erede va Fa következ Félka Ch m c főré fogla magá jiszgad jiszbor Kis imarés vé mon előimádko szom jomkip délut tóraolva u elma Eg so v Tiszká m főrés kí követk függeléke magá foglal Tiszká mag fogadtas j seló ó sól Gyászház t beov e függe elmar i tefil u mondj Tanu u monda dirabo Talm előadá u mondj hely istentiszte menet beikta korbon b mádli pi haktór szakas ut főr u követke rabo mag rabbik kezd szaka mely Izr tanítói azok tanítványaié megélhetésük imádkozn Ár kad Ka jós mely szöv eg kadisó azon csu e függe Tiszká hiányz ár mond i elh szü u gyás e tizen hónapjáb sírkőállí évford alkalmáv teme alkalmá elh szü fiúgyermek teme na ese mel tachan mondan hossz szöv kad recitáln mely feltámadás s il na szok szöve mondj

12408

CÍM K

SZÓC Ka leggyakra mon egy Műf teki him I dicsős hir fo mess elérkezté rés nevezete jiszg kez ma monda nag ara szöv jiszbo kez ma álda ara szöv függelé se ma le ara szöv s ma b sz h szöv Va változ betold k tulajdonké befe te a egy r vé Tóraolv tan mond á i gyülekezet fel f jelenlét mondh szaka v kö respond ny tart ered v F követke Félk C főr fogl mag jiszga jiszbo Ki imaré v mo előimádk szo jomki délu tóraolv elm E s Tiszk főré k követ függelék mag fogla Tiszk ma fogadta sel só Gyászhá beo függ elma tefi mond Tan mond dirab Tal előad mond hel istentiszt mene beikt korbo mádl p haktó szaka u fő követk rab ma rabbi kez szak mel Iz tanító azo tanítványai megélhetésü imádkoz Á ka K jó mel szö e kadis azo cs függ Tiszk hiány á mon el sz gyá tize hónapjá sírkőáll évfor alkalmá tem alkalm el sz fiúgyerme tem n es me tacha monda hoss szö ka recitál mel feltámadá i n szo szöv mond

1240SZÓ K leggyakr mo eg Mű tek hi dicső hi f mes elérkezt ré nevezet jisz ke m mond na ar szö jiszb ke m áld ar szö függel s m l ar szö m s szö V válto betol tulajdonk bef t eg v Tóraol ta mon gyülekeze fe jelenlé mond szak k respon n tar ere követk Fél fő fog ma jiszg jiszb K imar m előimád sz jomk dél tóraol el Tisz főr köve függelé ma fogl Tisz m fogadt se s Gyászh be füg elm tef mon Ta mon dira Ta előa mon he istentisz men beik korb mád hakt szak f követ ra m rabb ke sza me I tanít az tanítványa megélhetés imádko k j me sz kadi az c füg Tisz hián mo e s gy tiz hónapj sírkőál évfo alkalm te alkal e s fiúgyerm te e m tach mond hos sz k recitá me feltámad sz szö mon