12409.htm

CÍMSZÓ: Kadosa

SZEMÉLYNÉV: Kadosa Marcel

SZÓCIKK: Kadosa, 1. Marcel, ügyvéd és újságíró, szül. Halason 1874. A budapesti egyetemen jogi doktori és ügyvédi diplomát szerzett, azután szülővárosában, majd a fővárosban lett ügyvéd, egyszersmind a választójogért küzdő demokrata tábor agilis tagja. Vázsonyival együtt szerkesztette az Új Század c. folyóiratot, majd a A Nép, később Lánczi Jenő (1. o.) társaságában a Szociálpolitikai Szemle c. folyóiratokat. Blanka c. egy verskötetet is írt, A kupica bolondjai c. pedig regényt. Szociológiai és politikai tanulmányai több folyóiratban és a Világ, továbbá a Magyar Hírlap hasábjain jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2409. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12409.htm

CÍMSZÓ: Kadosa

SZEMÉLYNÉV: Kadosa Marcel

SZÓCIKK: Kadosa, 1. Marcel, ügyvéd és újságíró, szül. Halason 1874. A budapesti egyetemen jogi doktori és ügyvédi diplomát szerzett, azután szülővárosában, majd a fővárosban lett ügyvéd, egyszersmind a választójogért küzdő demokrata tábor agilis tagja. Vázsonyival együtt szerkesztette az Új Század c. folyóiratot, majd a A Nép, később Lánczi Jenő 1. o. társaságában a Szociálpolitikai Szemle c. folyóiratokat. Blanka c. egy verskötetet is írt, A kupica bolondjai c. pedig regényt. Szociológiai és politikai tanulmányai több folyóiratban és a Világ, továbbá a Magyar Hírlap hasábjain jelennek meg.

12409.ht

CÍMSZÓ Kados

SZEMÉLYNÉV Kados Marce

SZÓCIKK Kadosa 1 Marcel ügyvé é újságíró szül Halaso 1874 budapest egyeteme jog doktor é ügyvéd diplomá szerzett azutá szülővárosában maj fővárosba let ügyvéd egyszersmin választójogér küzd demokrat tábo agili tagja Vázsonyiva együt szerkesztett a Ú Száza c folyóiratot maj Nép későb Láncz Jen 1 o társaságába Szociálpolitika Szeml c folyóiratokat Blank c eg verskötete i írt kupic bolondja c pedi regényt Szociológia é politika tanulmánya töb folyóiratba é Világ tovább Magya Hírla hasábjai jelenne meg

12409.h

CÍMSZ Kado

SZEMÉLYNÉ Kado Marc

SZÓCIK Kados Marce ügyv újságír szü Halas 187 budapes egyetem jo dokto ügyvé diplom szerzet azut szülővárosába ma fővárosb le ügyvé egyszersmi választójogé küz demokra táb agil tagj Vázsonyiv együ szerkesztet Száz folyóirato ma Né késő Lánc Je társaságáb Szociálpolitik Szem folyóiratoka Blan e verskötet ír kupi bolondj ped regény Szociológi politik tanulmány tö folyóiratb Vilá továb Magy Hírl hasábja jelenn me

12409.

CÍMS Kad

SZEMÉLYN Kad Mar

SZÓCI Kado Marc ügy újságí sz Hala 18 budape egyete j dokt ügyv diplo szerze azu szülővárosáb m főváros l ügyv egyszersm választójog kü demokr tá agi tag Vázsonyi egy szerkeszte Szá folyóirat m N kés Lán J társaságá Szociálpoliti Sze folyóiratok Bla versköte í kup bolond pe regén Szociológ politi tanulmán t folyóirat Vil tová Mag Hír hasábj jelen m

12409

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Ma

SZÓC Kad Mar üg újság s Hal 1 budap egyet dok ügy dipl szerz az szülővárosá főváro ügy egyszers választójo k demok t ag ta Vázsony eg szerkeszt Sz folyóira ké Lá társaság Szociálpolit Sz folyóirato Bl versköt ku bolon p regé Szocioló polit tanulmá folyóira Vi tov Ma Hí hasáb jele

1240

CÍ K

SZEMÉL K M

SZÓ Ka Ma ü újsá Ha buda egye do üg dip szer a szülőváros fővár üg egyszer választój demo a t Vázson e szerkesz S folyóir k L társasá Szociálpoli S folyóirat B verskö k bolo reg Szociol poli tanulm folyóir V to M H hasá jel