12420.htm

CÍMSZÓ: Kalir

SZÓCIKK: "Kalir Eleazar, rabbi, szül. Kismartonban 1741., megh. Kölnben 1802. Nagyatyjánál, R. Méir Ásnál (l. o.) nevelkedett. 1768-ban választották meg Rohoncon rabbinak. Itt nagy és igen látogatott iskolát nyitott. 1778-ig működött Rohoncon. Innen került Visnitzbe, ugyanekkor választották meg Boskovitzba is, de a meghívást nem fogadta el. Végül Kölnbe került, közben Óbuda is meghívta papjának. Művei: Kosznósz Ór (Fürth 1768); Ór Chódos (Frankfurt a. Oder), ez utóbbi a legelterjedtebb munkája és Chavosz Jóir (Prag 1792), továbbá a Chéker Hálóchó (Wien 1888). Korának egyik legkiválóbb talmudtudósa volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2420. címszó a lexikon => 446. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12420.htm

CÍMSZÓ: Kalir

SZÓCIKK: Kalir Eleazar, rabbi, szül. Kismartonban 1741., megh. Kölnben 1802. Nagyatyjánál, R. Méir Ásnál l. o. nevelkedett. 1768-ban választották meg Rohoncon rabbinak. Itt nagy és igen látogatott iskolát nyitott. 1778-ig működött Rohoncon. Innen került Visnitzbe, ugyanekkor választották meg Boskovitzba is, de a meghívást nem fogadta el. Végül Kölnbe került, közben Óbuda is meghívta papjának. Művei: Kosznósz Ór Fürth 1768 ; Ór Chódos Frankfurt a. Oder , ez utóbbi a legelterjedtebb munkája és Chavosz Jóir Prag 1792 , továbbá a Chéker Hálóchó Wien 1888 . Korának egyik legkiválóbb talmudtudósa volt.

12420.ht

CÍMSZÓ Kali

SZÓCIKK Kali Eleazar rabbi szül Kismartonba 1741. megh Kölnbe 1802 Nagyatyjánál R Méi Ásná l o nevelkedett 1768-ba választottá me Rohonco rabbinak It nag é ige látogatot iskolá nyitott 1778-i működöt Rohoncon Inne kerül Visnitzbe ugyanekko választottá me Boskovitzb is d meghívás ne fogadt el Végü Kölnb került közbe Óbud i meghívt papjának Művei Kosznós Ó Fürt 176 Ó Chódo Frankfur a Ode e utóbb legelterjedteb munkáj é Chavos Jói Pra 179 tovább Chéke Hálóch Wie 188 Korána egyi legkiválób talmudtudós volt

12420.h

CÍMSZ Kal

SZÓCIK Kal Eleaza rabb szü Kismartonb 1741 meg Kölnb 180 Nagyatyjáná Mé Ásn nevelkedet 1768-b választott m Rohonc rabbina I na ig látogato iskol nyitot 1778- működö Rohonco Inn kerü Visnitzb ugyanekk választott m Boskovitz i meghívá n fogad e Vég Köln kerül közb Óbu meghív papjána Műve Kosznó Für 17 Chód Frankfu Od utób legelterjedte munká Chavo Jó Pr 17 továb Chék Hálóc Wi 18 Korán egy legkiváló talmudtudó vol

12420.

CÍMS Ka

SZÓCI Ka Eleaz rab sz Kismarton 174 me Köln 18 Nagyatyján M Ás nevelkede 1768- választot Rohon rabbin n i látogat isko nyito 1778 működ Rohonc In ker Visnitz ugyanek választot Boskovit meghív foga Vé Köl kerü köz Ób meghí papján Műv Koszn Fü 1 Chó Frankf O utó legelterjedt munk Chav J P 1 tová Ché Háló W 1 Korá eg legkivál talmudtud vo

12420

CÍM K

SZÓC K Elea ra s Kismarto 17 m Köl 1 Nagyatyjá Á nevelked 1768 választo Roho rabbi látoga isk nyit 177 műkö Rohon I ke Visnit ugyane választo Boskovi meghí fog V Kö ker kö Ó megh papjá Mű Kosz F Ch Frank ut legelterjed mun Cha tov Ch Hál Kor e legkivá talmudtu v

1242SZÓ Ele r Kismart 1 Kö Nagyatyj nevelke 176 választ Roh rabb látog is nyi 17 műk Roho k Visni ugyan választ Boskov megh fo K ke k meg papj M Kos C Fran u legelterje mu Ch to C Há Ko legkiv talmudt