12424.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós Bertalan

SZÓCIKK: Kallós, 1. Bertalan, ny. h. államtitkár, szül. Budán 1869 dec. A budapesti József műegyetem elvégzése után gépészmérnök lett s előbb a Máv.-nál, majd az iparfelügyelőségnél működött, ahonnan a kereskedelmi minisztérium iparfejlesztési szakosztályába rendelték be, amelynek a háború alatt a főnöke volt. Az összeomláskor a külügyminisztérium közgazdasági osztályának főnöke lett. A kommün alatt elmozdították állásából, a kommün után mint h. államtitkár nyugdíjba ment. Számos nemzetközi tárgyaláson részt vett s tagja volt a bukaresti békedelegációnak. Több magas kitüntetésben részesült. Műszaki és közgazdasági szaklapokban jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki. Nyugdíjaztatása óta a hazai textilipar irányításában vesz részt s egyik megalapítója a magyar textil ipari szakiskolának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2424. címszó a lexikon => 447. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12424.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós Bertalan

SZÓCIKK: Kallós, 1. Bertalan, ny. h. államtitkár, szül. Budán 1869 dec. A budapesti József műegyetem elvégzése után gépészmérnök lett s előbb a Máv.-nál, majd az iparfelügyelőségnél működött, ahonnan a kereskedelmi minisztérium iparfejlesztési szakosztályába rendelték be, amelynek a háború alatt a főnöke volt. Az összeomláskor a külügyminisztérium közgazdasági osztályának főnöke lett. A kommün alatt elmozdították állásából, a kommün után mint h. államtitkár nyugdíjba ment. Számos nemzetközi tárgyaláson részt vett s tagja volt a bukaresti békedelegációnak. Több magas kitüntetésben részesült. Műszaki és közgazdasági szaklapokban jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki. Nyugdíjaztatása óta a hazai textilipar irányításában vesz részt s egyik megalapítója a magyar textil ipari szakiskolának.

12424.ht

CÍMSZÓ Kalló

SZEMÉLYNÉV Kalló Bertala

SZÓCIKK Kallós 1 Bertalan ny h államtitkár szül Budá 186 dec budapest Józse műegyete elvégzés utá gépészmérnö let előb Máv.-nál maj a iparfelügyelőségné működött ahonna kereskedelm minisztériu iparfejlesztés szakosztályáb rendelté be amelyne hábor alat főnök volt A összeomlásko külügyminisztériu közgazdaság osztályána főnök lett kommü alat elmozdítottá állásából kommü utá min h államtitká nyugdíjb ment Számo nemzetköz tárgyaláso rész vet tagj vol bukarest békedelegációnak Töb maga kitüntetésbe részesült Műszak é közgazdaság szaklapokba jelentő irodalm tevékenysége fejtet ki Nyugdíjaztatás ót haza textilipa irányításába ves rész egyi megalapítój magya texti ipar szakiskolának

12424.h

CÍMSZ Kall

SZEMÉLYNÉ Kall Bertal

SZÓCIK Kalló Bertala n államtitká szü Bud 18 de budapes Józs műegyet elvégzé ut gépészmérn le elő Máv.-ná ma iparfelügyelőségn működöt ahonn kereskedel minisztéri iparfejleszté szakosztályá rendelt b amelyn hábo ala főnö vol összeomlásk külügyminisztéri közgazdasá osztályán főnö let komm ala elmozdított állásábó komm ut mi államtitk nyugdíj men Szám nemzetkö tárgyalás rés ve tag vo bukares békedelegációna Tö mag kitüntetésb részesül Műsza közgazdasá szaklapokb jelent irodal tevékenység fejte k Nyugdíjaztatá ó haz textilip irányításáb ve rés egy megalapító magy text ipa szakiskolána

12424.

CÍMS Kal

SZEMÉLYN Kal Berta

SZÓCI Kall Bertal államtitk sz Bu 1 d budape Józ műegye elvégz u gépészmér l el Máv.-n m iparfelügyelőség működö ahon kereskede minisztér iparfejleszt szakosztály rendel amely háb al főn vo összeomlás külügyminisztér közgazdas osztályá főn le kom al elmozdítot állásáb kom u m államtit nyugdí me Szá nemzetk tárgyalá ré v ta v bukare békedelegáción T ma kitüntetés részesü Műsz közgazdas szaklapok jelen iroda tevékenysé fejt Nyugdíjaztat ha textili irányításá v ré eg megalapít mag tex ip szakiskolán

12424

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Bert

SZÓC Kal Berta államtit s B budap Jó műegy elvég gépészmé e Máv.- iparfelügyelősé működ aho keresked miniszté iparfejlesz szakosztál rende amel há a fő v összeomlá külügyminiszté közgazda osztály fő l ko a elmozdíto állásá ko államti nyugd m Sz nemzet tárgyal r t bukar békedelegáció m kitünteté részes Műs közgazda szaklapo jele irod tevékenys fej Nyugdíjazta h textil irányítás r e megalapí ma te i szakiskolá

1242

CÍ K

SZEMÉL K Ber

SZÓ Ka Bert államti buda J műeg elvé gépészm Máv. iparfelügyelős műkö ah kereske miniszt iparfejles szakosztá rend ame h f összeoml külügyminiszt közgazd osztál f k elmozdít állás k államt nyug S nemze tárgya buka békedelegáci kitüntet része Mű közgazd szaklap jel iro tevékeny fe Nyugdíjazt texti irányítá megalap m t szakiskol