12425.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós Ede

SZÓCIKK: "K. Ede*, szobrász, szül. Hódmezővásárhelyen 1866. Budapesten az iparművészeti iskolán és Parisban tanult. Az első magyar naturalista impresszionista szobrászok közzé tartozik. Budapesten 1891. állított ki először, de föltűnést naturalista egyszerűségű Dávid szobrával keltett (1892). Egész sor díjat nyert a különböző szoborpályázatokon. Számos kiváló nyilvános emlék-szobrot alkotott: Gyulán Erkel Ferenc (1896); Nagykárolyban Kölcsey Ferenc (1897); Palánkán Szent István király (1897); Nyíregyházán Bessenyei György (1899) szobrait. Legjobb alkotásai Irányi Dániel mellszobra Budapesten (1904); a makói és vásárhelyi Kossuth-szobor, valamint a Telcs-csel együtt alkotott Vörösmarty szobor Budapesten (1908). Sok eredeti elgondolású sírkövet is tervezett. A marosvásárhelyi kultúrpalota plasztikai díszeit is ő alkotta. Jellegzetes arckép szobrokat: (Prohászka Ottokár püspök [1913] Fedák Sári) és néhány plakettet is készített. Vörösmarty szobráért 1908. Telcs szobrásszal és Márkus Géza építésszel együtt a király a Ferenc József-renddel tüntette ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2425. címszó a lexikon => 447. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12425.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós Ede

SZÓCIKK: K. Ede*, szobrász, szül. Hódmezővásárhelyen 1866. Budapesten az iparművészeti iskolán és Parisban tanult. Az első magyar naturalista impresszionista szobrászok közzé tartozik. Budapesten 1891. állított ki először, de föltűnést naturalista egyszerűségű Dávid szobrával keltett 1892 . Egész sor díjat nyert a különböző szoborpályázatokon. Számos kiváló nyilvános emlék-szobrot alkotott: Gyulán Erkel Ferenc 1896 ; Nagykárolyban Kölcsey Ferenc 1897 ; Palánkán Szent István király 1897 ; Nyíregyházán Bessenyei György 1899 szobrait. Legjobb alkotásai Irányi Dániel mellszobra Budapesten 1904 ; a makói és vásárhelyi Kossuth-szobor, valamint a Telcs-csel együtt alkotott Vörösmarty szobor Budapesten 1908 . Sok eredeti elgondolású sírkövet is tervezett. A marosvásárhelyi kultúrpalota plasztikai díszeit is ő alkotta. Jellegzetes arckép szobrokat: Prohászka Ottokár püspök [1913] Fedák Sári és néhány plakettet is készített. Vörösmarty szobráért 1908. Telcs szobrásszal és Márkus Géza építésszel együtt a király a Ferenc József-renddel tüntette ki.

12425.ht

CÍMSZÓ Kalló

SZEMÉLYNÉV Kalló Ed

SZÓCIKK K Ede* szobrász szül Hódmezővásárhelye 1866 Budapeste a iparművészet iskolá é Parisba tanult A els magya naturalist impresszionist szobrászo közz tartozik Budapeste 1891 állítot k először d föltűnés naturalist egyszerűség Dávi szobráva keltet 189 Egés so díja nyer különböz szoborpályázatokon Számo kivál nyilváno emlék-szobro alkotott Gyulá Erke Feren 189 Nagykárolyba Kölcse Feren 189 Palánká Szen Istvá királ 189 Nyíregyházá Bessenye Györg 189 szobrait Legjob alkotása Irány Dánie mellszobr Budapeste 190 makó é vásárhely Kossuth-szobor valamin Telcs-cse együt alkotot Vörösmart szobo Budapeste 190 So eredet elgondolás sírköve i tervezett marosvásárhely kultúrpalot plasztika díszei i alkotta Jellegzete arcké szobrokat Prohászk Ottoká püspö [1913 Fedá Sár é néhán plakette i készített Vörösmart szobráér 1908 Telc szobrássza é Márku Géz építéssze együt királ Feren József-rendde tüntett ki

12425.h

CÍMSZ Kall

SZEMÉLYNÉ Kall E

SZÓCIK Ede szobrás szü Hódmezővásárhely 186 Budapest iparművésze iskol Parisb tanul el magy naturalis impresszionis szobrász köz tartozi Budapest 189 állíto előszö föltűné naturalis egyszerűsé Dáv szobráv kelte 18 Egé s díj nye különbö szoborpályázatoko Szám kivá nyilván emlék-szobr alkotot Gyul Erk Fere 18 Nagykárolyb Kölcs Fere 18 Palánk Sze Istv kirá 18 Nyíregyház Besseny Györ 18 szobrai Legjo alkotás Irán Dáni mellszob Budapest 19 mak vásárhel Kossuth-szobo valami Telcs-cs együ alkoto Vörösmar szob Budapest 19 S erede elgondolá sírköv tervezet marosvásárhel kultúrpalo plasztik dísze alkott Jellegzet arck szobroka Prohász Ottok püsp [191 Fed Sá néhá plakett készítet Vörösmar szobráé 190 Tel szobrássz Márk Gé építéssz együ kirá Fere József-rendd tüntet k

12425.

CÍMS Kal

SZEMÉLYN Kal

SZÓCI Ed szobrá sz Hódmezővásárhel 18 Budapes iparművész isko Paris tanu e mag naturali impresszioni szobrás kö tartoz Budapes 18 állít elősz föltűn naturali egyszerűs Dá szobrá kelt 1 Eg dí ny különb szoborpályázatok Szá kiv nyilvá emlék-szob alkoto Gyu Er Fer 1 Nagykároly Kölc Fer 1 Palán Sz Ist kir 1 Nyíregyhá Bessen Gyö 1 szobra Legj alkotá Irá Dán mellszo Budapes 1 ma vásárhe Kossuth-szob valam Telcs-c egy alkot Vörösma szo Budapes 1 ered elgondol sírkö terveze marosvásárhe kultúrpal plaszti dísz alkot Jellegze arc szobrok Prohás Otto püs [19 Fe S néh plaket készíte Vörösma szobrá 19 Te szobráss Már G építéss egy kir Fer József-rend tünte

12425

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka

SZÓC E szobr s Hódmezővásárhe 1 Budape iparművés isk Pari tan ma natural impresszion szobrá k tarto Budape 1 állí elős föltű natural egyszerű D szobr kel E d n külön szoborpályázato Sz ki nyilv emlék-szo alkot Gy E Fe Nagykárol Köl Fe Palá S Is ki Nyíregyh Besse Gy szobr Leg alkot Ir Dá mellsz Budape m vásárh Kossuth-szo vala Telcs- eg alko Vörösm sz Budape ere elgondo sírk tervez marosvásárh kultúrpa plaszt dís alko Jellegz ar szobro Prohá Ott pü [1 F né plake készít Vörösm szobr 1 T szobrás Má építés eg ki Fe József-ren tünt

1242

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ szob Hódmezővásárh Budap iparművé is Par ta m natura impresszio szobr tart Budap áll elő fölt natura egyszer szob ke külö szoborpályázat S k nyil emlék-sz alko G F Nagykáro Kö F Pal I k Nyíregy Bess G szob Le alko I D mells Budap vásár Kossuth-sz val Telcs e alk Vörös s Budap er elgond sír terve marosvásár kultúrp plasz dí alk Jelleg a szobr Proh Ot p [ n plak készí Vörös szob szobrá M építé e k F József-re tün