12426.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós Ede

SZÓCIKK: "K. Ede*, tanár, klasszika-filológus, szül Budapesten 1882 júl. 22. Itt szerezte tanári képesítését. 1911-ben a tisztviselőtelepi, később a Szt. István főgimnázium tanára lett. 1910 óta tagja a Magy. Tud. Akadémia klasszika-filológiai bizottságának. Számos jeles tanulmánya jelent meg filológiai és társadalomtudományi folyóiratokban a klasszika-filológia és ókori vallástörténet köréből, önállóan megjelent munkái: Homérosz és Archilochosz (1904); Megjegyzések és exkurzusok Archilochoszhoz (1911); Görög mithológia (1923), a legmodernebb enemű munka magyar nyelven. Görög élet és műveltség (1924); Verborgenes Wissen (1924); Megélnek a múzsák (hellén regék, 1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2426. címszó a lexikon => 448. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12426.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós Ede

SZÓCIKK: K. Ede*, tanár, klasszika-filológus, szül Budapesten 1882 júl. 22. Itt szerezte tanári képesítését. 1911-ben a tisztviselőtelepi, később a Szt. István főgimnázium tanára lett. 1910 óta tagja a Magy. Tud. Akadémia klasszika-filológiai bizottságának. Számos jeles tanulmánya jelent meg filológiai és társadalomtudományi folyóiratokban a klasszika-filológia és ókori vallástörténet köréből, önállóan megjelent munkái: Homérosz és Archilochosz 1904 ; Megjegyzések és exkurzusok Archilochoszhoz 1911 ; Görög mithológia 1923 , a legmodernebb enemű munka magyar nyelven. Görög élet és műveltség 1924 ; Verborgenes Wissen 1924 ; Megélnek a múzsák hellén regék, 1925 .

12426.ht

CÍMSZÓ Kalló

SZEMÉLYNÉV Kalló Ed

SZÓCIKK K Ede* tanár klasszika-filológus szü Budapeste 188 júl 22 It szerezt tanár képesítését 1911-be tisztviselőtelepi későb Szt Istvá főgimnáziu tanár lett 191 ót tagj Magy Tud Akadémi klasszika-filológia bizottságának Számo jele tanulmány jelen me filológia é társadalomtudomány folyóiratokba klasszika-filológi é ókor vallástörténe köréből önállóa megjelen munkái Homéros é Archilochos 190 Megjegyzése é exkurzuso Archilochoszho 191 Görö mithológi 192 legmoderneb enem munk magya nyelven Görö éle é műveltsé 192 Verborgene Wisse 192 Megélne múzsá hellé regék 192

12426.h

CÍMSZ Kall

SZEMÉLYNÉ Kall E

SZÓCIK Ede taná klasszika-filológu sz Budapest 18 jú 2 I szerez taná képesítésé 1911-b tisztviselőtelep késő Sz Istv főgimnázi taná let 19 ó tag Mag Tu Akadém klasszika-filológi bizottságána Szám jel tanulmán jele m filológi társadalomtudomán folyóiratokb klasszika-filológ óko vallástörtén körébő önálló megjele munká Homéro Archilocho 19 Megjegyzés exkurzus Archilochoszh 19 Gör mithológ 19 legmoderne ene mun magy nyelve Gör él művelts 19 Verborgen Wiss 19 Megéln múzs hell regé 19

12426.

CÍMS Kal

SZEMÉLYN Kal

SZÓCI Ed tan klasszika-filológ s Budapes 1 j szere tan képesítés 1911- tisztviselőtele kés S Ist főgimnáz tan le 1 ta Ma T Akadé klasszika-filológ bizottságán Szá je tanulmá jel filológ társadalomtudomá folyóiratok klasszika-filoló ók vallástörté köréb önáll megjel munk Homér Archiloch 1 Megjegyzé exkurzu Archilochosz 1 Gö mitholó 1 legmodern en mu mag nyelv Gö é művelt 1 Verborge Wis 1 Megél múz hel reg 1

12426

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka

SZÓC E ta klasszika-filoló Budape szer ta képesíté 1911 tisztviselőtel ké Is főgimná ta l t M Akad klasszika-filoló bizottságá Sz j tanulm je filoló társadalomtudom folyóirato klasszika-filol ó vallástört köré önál megje mun Homé Archiloc Megjegyz exkurz Archilochos G mithol legmoder e m ma nyel G művel Verborg Wi Megé mú he re

1242

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ t klasszika-filol Budap sze t képesít 191 tisztviselőte k I főgimn t Aka klasszika-filol bizottság S tanul j filol társadalomtudo folyóirat klasszika-filo vallástör kör öná megj mu Hom Archilo Megjegy exkur Archilocho mitho legmode m nye műve Verbor W Meg m h r