12437.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Ödön

SZÓCIKK: "K. Ödön, rabbi, szül. Kunszentmártonban 1886 okt. 26.1906 -1911-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a breslani jüdisch-theologisches Seminar hallgatója volt. 1910-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1912. pedig rabbivá. Előbb jászberényi rabbi volt. Tíz évi működés után 1921. Jászberényből Kőbányára került, ahol ma is a hitélet élén áll. Szerkeszti a kőbányai izraelita hitközség Értesítőjét. Az Országos Rabbiegyesület jegyzője. Művei: Jób könyve a középkor magyarázatában (Budapest, 1910); A zsidók letelepülése a Jászságban (Budapest, 1916); József nádor megvédi a jászsági zsidókat (Budapest, 1916); Egy zsidó tanító 25 éves munkája (Budapest, 1914). Cikkei az Imit Évkönyveiben, a Századokban, az Egyetemes Philologiai Közlönyben, a Talmud Könyveiben, a Magyar Zsidó Almanachban, a Múlt és Jövőben, az Egyenlőségben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Zsinagógában, a Zsidó Évkönyvben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2437. címszó a lexikon => 448. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12437.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Ödön

SZÓCIKK: K. Ödön, rabbi, szül. Kunszentmártonban 1886 okt. 26.1906 -1911-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a breslani jüdisch-theologisches Seminar hallgatója volt. 1910-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1912. pedig rabbivá. Előbb jászberényi rabbi volt. Tíz évi működés után 1921. Jászberényből Kőbányára került, ahol ma is a hitélet élén áll. Szerkeszti a kőbányai izraelita hitközség Értesítőjét. Az Országos Rabbiegyesület jegyzője. Művei: Jób könyve a középkor magyarázatában Budapest, 1910 ; A zsidók letelepülése a Jászságban Budapest, 1916 ; József nádor megvédi a jászsági zsidókat Budapest, 1916 ; Egy zsidó tanító 25 éves munkája Budapest, 1914 . Cikkei az Imit Évkönyveiben, a Századokban, az Egyetemes Philologiai Közlönyben, a Talmud Könyveiben, a Magyar Zsidó Almanachban, a Múlt és Jövőben, az Egyenlőségben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Zsinagógában, a Zsidó Évkönyvben jelentek meg.

12437.ht

CÍMSZÓ Kálmá

SZEMÉLYNÉV Kálmá Ödö

SZÓCIKK K Ödön rabbi szül Kunszentmártonba 188 okt 26.190 -1911-i vol budapest Rabbiképz növendéke közbe eg évi breslan jüdisch-theologische Semina hallgatój volt 1910-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1912 pedi rabbivá Előb jászberény rabb volt Tí év működé utá 1921 Jászberénybő Kőbányár került aho m i hitéle élé áll Szerkeszt kőbánya izraelit hitközsé Értesítőjét A Országo Rabbiegyesüle jegyzője Művei Jó könyv középko magyarázatába Budapest 191 zsidó letelepülés Jászságba Budapest 191 Józse nádo megvéd jászság zsidóka Budapest 191 Eg zsid tanít 2 éve munkáj Budapest 191 Cikke a Imi Évkönyveiben Századokban a Egyeteme Philologia Közlönyben Talmu Könyveiben Magya Zsid Almanachban Múl é Jövőben a Egyenlőségben Bla Emlékkönyvben Magya Zsinagógában Zsid Évkönyvbe jelente meg

12437.h

CÍMSZ Kálm

SZEMÉLYNÉ Kálm Öd

SZÓCIK Ödö rabb szü Kunszentmártonb 18 ok 26.19 -1911- vo budapes Rabbikép növendék közb e év bresla jüdisch-theologisch Semin hallgató vol 1910-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Elő jászberén rab vol T é működ ut 192 Jászberényb Kőbányá kerül ah hitél él ál Szerkesz kőbány izraeli hitközs Értesítőjé Ország Rabbiegyesül jegyzőj Műve J köny középk magyarázatáb Budapes 19 zsid letelepülé Jászságb Budapes 19 Józs nád megvé jászsá zsidók Budapes 19 E zsi taní év munká Budapes 19 Cikk Im Évkönyveibe Századokba Egyetem Philologi Közlönybe Talm Könyveibe Magy Zsi Almanachba Mú Jövőbe Egyenlőségbe Bl Emlékkönyvbe Magy Zsinagógába Zsi Évkönyvb jelent me

12437.

CÍMS Kál

SZEMÉLYN Kál Ö

SZÓCI Öd rab sz Kunszentmárton 1 o 26.1 -1911 v budape Rabbiké növendé köz é bresl jüdisch-theologisc Semi hallgat vo 1910- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi El jászberé ra vo műkö u 19 Jászberény Kőbány kerü a hité é á Szerkes kőbán izrael hitköz Értesítőj Orszá Rabbiegyesü jegyző Műv kön közép magyarázatá Budape 1 zsi letelepül Jászság Budape 1 Józ ná megv jászs zsidó Budape 1 zs tan é munk Budape 1 Cik I Évkönyveib Századokb Egyete Philolog Közlönyb Tal Könyveib Mag Zs Almanachb M Jövőb Egyenlőségb B Emlékkönyvb Mag Zsinagógáb Zs Évkönyv jelen m

12437

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká

SZÓC Ö ra s Kunszentmárto 26. -191 budap Rabbik növend kö bres jüdisch-theologis Sem hallga v 1910 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E jászber r v műk 1 Jászberén Kőbán ker hit Szerke kőbá izrae hitkö Értesítő Orsz Rabbiegyes jegyz Mű kö közé magyarázat Budap zs letelepü Jászsá Budap Jó n meg jász zsid Budap z ta mun Budap Ci Évkönyvei Századok Egyet Philolo Közlöny Ta Könyvei Ma Z Almanach Jövő Egyenlőség Emlékkönyv Ma Zsinagógá Z Évköny jele

1243

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ r Kunszentmárt 26 -19 buda Rabbi növen k bre jüdisch-theologi Se hallg 191 av bölcsészdok Budape rab jászbe mű Jászberé Kőbá ke hi Szerk kőb izra hitk Értesít Ors Rabbiegye jegy M k köz magyaráza Buda z letelep Jászs Buda J me jás zsi Buda t mu Buda C Évkönyve Százado Egye Philol Közlön T Könyve M Almanac Jöv Egyenlősé Emlékköny M Zsinagóg Évkön jel