12439.htm

CÍMSZÓ: Kalanymos

SZÓCIKK: Kalonymos ben Sábtái. Rómában élő hírneves zsidó tudós volt, aki sokat utazott és 1050 körül Magyarországon is járt. Egykorú okiratok szerint a Duna bal partján az egyik községben (vagy Buda, vagy Esztergom) tartózkodott, mikor két regensburgi kereskedő érkezett oda Rusziából, vagyis Gácsországból. Az idegen zsidókat baleset érte az országúton és már csak a szombat beköszöntése után érkezhettek be a községbe. A község zsidó lakói a szombat megszegése miatt Bósz-din elé állították őket. K. mint ez ad hoc bíróság elnöke hosszabb böjtölésre és pénzbírságra ítélte az elkésett utasokat. K. úgy látta, hogy a magyar zsidók közt erősen meglazult a vallásos fegyelem és ezért ítélt olyan szigorúan. K.-nak erről a magyarországi szerepléséről fennmaradt egy 1230 táján írott római zsidó kézirat, amelynek Czidkijó ben Ábrahám ha-rofe a szerzője. K. agg korában 1070 körül Wormsba vándorolt és egykorú, vagy későbbi időkből ránkmaradt följegyzésekben több helyen a Rómából való rabbi Kalonymosnak nevezik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2439. címszó a lexikon => 449. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12439.htm

CÍMSZÓ: Kalanymos

SZÓCIKK: Kalonymos ben Sábtái. Rómában élő hírneves zsidó tudós volt, aki sokat utazott és 1050 körül Magyarországon is járt. Egykorú okiratok szerint a Duna bal partján az egyik községben vagy Buda, vagy Esztergom tartózkodott, mikor két regensburgi kereskedő érkezett oda Rusziából, vagyis Gácsországból. Az idegen zsidókat baleset érte az országúton és már csak a szombat beköszöntése után érkezhettek be a községbe. A község zsidó lakói a szombat megszegése miatt Bósz-din elé állították őket. K. mint ez ad hoc bíróság elnöke hosszabb böjtölésre és pénzbírságra ítélte az elkésett utasokat. K. úgy látta, hogy a magyar zsidók közt erősen meglazult a vallásos fegyelem és ezért ítélt olyan szigorúan. K.-nak erről a magyarországi szerepléséről fennmaradt egy 1230 táján írott római zsidó kézirat, amelynek Czidkijó ben Ábrahám ha-rofe a szerzője. K. agg korában 1070 körül Wormsba vándorolt és egykorú, vagy későbbi időkből ránkmaradt följegyzésekben több helyen a Rómából való rabbi Kalonymosnak nevezik.

12439.ht

CÍMSZÓ Kalanymo

SZÓCIKK Kalonymo be Sábtái Rómába él hírneve zsid tudó volt ak soka utazot é 105 körü Magyarországo i járt Egykor okirato szerin Dun ba partjá a egyi községbe vag Buda vag Esztergo tartózkodott miko ké regensburg keresked érkezet od Rusziából vagyi Gácsországból A idege zsidóka balese ért a országúto é má csa szomba beköszöntés utá érkezhette b községbe közsé zsid lakó szomba megszegés miat Bósz-di el állítottá őket K min e a ho bírósá elnök hosszab böjtölésr é pénzbírságr ítélt a elkéset utasokat K úg látta hog magya zsidó köz erőse meglazul valláso fegyele é ezér ítél olya szigorúan K.-na errő magyarország szereplésérő fennmarad eg 123 tájá írot róma zsid kézirat amelyne Czidkij be Ábrahá ha-rof szerzője K ag korába 107 körü Wormsb vándorol é egykorú vag később időkbő ránkmarad följegyzésekbe töb helye Rómábó val rabb Kalonymosna nevezik

12439.h

CÍMSZ Kalanym

SZÓCIK Kalonym b Sábtá Rómáb é hírnev zsi tud vol a sok utazo 10 kör Magyarország jár Egyko okirat szeri Du b partj egy községb va Bud va Eszterg tartózkodot mik k regensbur kereske érkeze o Rusziábó vagy Gácsországbó ideg zsidók bales ér országút m cs szomb beköszönté ut érkezhett községb közs zsi lak szomb megszegé mia Bósz-d e állított őke mi h bírós elnö hossza böjtölés pénzbírság ítél elkése utasoka ú látt ho magy zsid kö erős meglazu vallás fegyel ezé íté oly szigorúa K.-n err magyarorszá szereplésér fennmara e 12 táj íro róm zsi kézira amelyn Czidki b Ábrah ha-ro szerzőj a koráb 10 kör Worms vándoro egykor va későb időkb ránkmara följegyzésekb tö hely Rómáb va rab Kalonymosn nevezi

12439.

CÍMS Kalany

SZÓCI Kalony Sábt Rómá hírne zs tu vo so utaz 1 kö Magyarorszá já Egyk okira szer D part eg község v Bu v Eszter tartózkodo mi regensbu keresk érkez Rusziáb vag Gácsországb ide zsidó bale é országú c szom beköszönt u érkezhet község köz zs la szom megszeg mi Bósz- állítot ők m bíró eln hossz böjtölé pénzbírsá íté elkés utasok lát h mag zsi k erő meglaz vallá fegye ez ít ol szigorú K.- er magyarorsz szereplésé fennmar 1 tá ír ró zs kézir amely Czidk Ábra ha-r szerző korá 1 kö Worm vándor egyko v késő idők ránkmar följegyzések t hel Rómá v ra Kalonymos nevez

12439

CÍM Kalan

SZÓC Kalon Sáb Róm hírn z t v s uta k Magyarorsz j Egy okir sze par e közsé B Eszte tartózkod m regensb keres érke Rusziá va Gácsország id zsid bal ország szo beköszön érkezhe közsé kö z l szo megsze m Bósz állíto ő bír el hoss böjtöl pénzbírs ít elké utaso lá ma zs er megla vall fegy e í o szigor K. e magyarors szereplés fennma t í r z kézi amel Czid Ábr ha- szerz kor k Wor vándo egyk kés idő ránkma följegyzése he Róm r Kalonymo neve

1243

CÍ Kala

SZÓ Kalo Sá Ró hír ut Magyarors Eg oki sz pa közs Eszt tartózko regens kere érk Ruszi v Gácsorszá i zsi ba orszá sz beköszö érkezh közs k sz megsz Bós állít bí e hos böjtö pénzbír í elk utas l m z e megl val feg szigo K magyaror szereplé fennm kéz ame Czi Áb ha szer ko Wo vánd egy ké id ránkm följegyzés h Ró Kalonym nev