12440.htm

CÍMSZÓ: Kálmán király rendelete

SZÓCIKK: Kálmán király rendelete. Az 1101. és 1102. egybehívott országgyűlés hozta és az izmaelitákra igen szigorú végzéseket tartalmazott. Ez a rendelet bizonyos vonatkozásban kitér a zsidókra is és kimondja, hogy földbirtokot vásárolhatnak és szerezhetnek, de ők maguk csak püspöki székhelyen lakhatnak. A rendeletnek ezzel a pontjával nyilván a dézsmafizetés könnyebb ellenőrzését akarták biztosítani. Ezt a rendszabályt azonban egész terjedelmében valószínűleg sohasem léptették életbe és hamarosan el is feledték, olyannyira, hogy éppen a püspöki városokban, mint például Kalocsán, Bácsban, Veszprémben és Egerben a Kálmán utáni századokban nem voltak zsidó községek. V. ö. Kohn Sámuel «A zsidók története Magyarországon». u. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2440. címszó a lexikon => 449. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12440.htm

CÍMSZÓ: Kálmán király rendelete

SZÓCIKK: Kálmán király rendelete. Az 1101. és 1102. egybehívott országgyűlés hozta és az izmaelitákra igen szigorú végzéseket tartalmazott. Ez a rendelet bizonyos vonatkozásban kitér a zsidókra is és kimondja, hogy földbirtokot vásárolhatnak és szerezhetnek, de ők maguk csak püspöki székhelyen lakhatnak. A rendeletnek ezzel a pontjával nyilván a dézsmafizetés könnyebb ellenőrzését akarták biztosítani. Ezt a rendszabályt azonban egész terjedelmében valószínűleg sohasem léptették életbe és hamarosan el is feledték, olyannyira, hogy éppen a püspöki városokban, mint például Kalocsán, Bácsban, Veszprémben és Egerben a Kálmán utáni századokban nem voltak zsidó községek. V. ö. Kohn Sámuel A zsidók története Magyarországon . u. L.

12440.ht

CÍMSZÓ Kálmá királ rendelet

SZÓCIKK Kálmá királ rendelete A 1101 é 1102 egybehívot országgyűlé hozt é a izmaelitákr ige szigor végzéseke tartalmazott E rendele bizonyo vonatkozásba kité zsidókr i é kimondja hog földbirtoko vásárolhatna é szerezhetnek d ő magu csa püspök székhelye lakhatnak rendeletne ezze pontjáva nyilvá dézsmafizeté könnyeb ellenőrzésé akartá biztosítani Ez rendszabály azonba egés terjedelmébe valószínűle sohase léptetté életb é hamarosa e i feledték olyannyira hog éppe püspök városokban min példáu Kalocsán Bácsban Veszprémbe é Egerbe Kálmá után századokba ne volta zsid községek V ö Koh Sámue zsidó történet Magyarországo u L

12440.h

CÍMSZ Kálm kirá rendele

SZÓCIK Kálm kirá rendelet 110 110 egybehívo országgyűl hoz izmaeliták ig szigo végzések tartalmazot rendel bizony vonatkozásb kit zsidók kimondj ho földbirtok vásárolhatn szerezhetne mag cs püspö székhely lakhatna rendeletn ezz pontjáv nyilv dézsmafizet könnye ellenőrzés akart biztosítan E rendszabál azonb egé terjedelméb valószínűl sohas léptett élet hamaros feledté olyannyir ho épp püspö városokba mi példá Kalocsá Bácsba Veszprémb Egerb Kálm utá századokb n volt zsi községe Ko Sámu zsid történe Magyarország

12440.

CÍMS Kál kir rendel

SZÓCI Kál kir rendele 11 11 egybehív országgyű ho izmaelitá i szig végzése tartalmazo rende bizon vonatkozás ki zsidó kimond h földbirto vásárolhat szerezhetn ma c püsp székhel lakhatn rendelet ez pontjá nyil dézsmafize könny ellenőrzé akar biztosíta rendszabá azon eg terjedelmé valószínű soha léptet éle hamaro feledt olyannyi h ép püsp városokb m péld Kalocs Bácsb Veszprém Eger Kál ut századok vol zs község K Sám zsi történ Magyarorszá

12440

CÍM Ká ki rende

SZÓC Ká ki rendel 1 1 egybehí országgy h izmaelit szi végzés tartalmaz rend bizo vonatkozá k zsid kimon földbirt vásárolha szerezhet m püs székhe lakhat rendele e pontj nyi dézsmafiz könn ellenőrz aka biztosít rendszab azo e terjedelm valószín soh lépte él hamar feled olyanny é püs városok pél Kaloc Bács Veszpré Ege Ká u százado vo z közsé Sá zs törté Magyarorsz

1244

CÍ K k rend

SZÓ K k rende egybeh országg izmaeli sz végzé tartalma ren biz vonatkoz zsi kimo földbir vásárolh szerezhe pü székh lakha rendel pont ny dézsmafi kön ellenőr ak biztosí rendsza az terjedel valószí so lépt é hama fele olyann pü városo pé Kalo Bác Veszpr Eg K század v közs S z tört Magyarors