12444.htm

CÍMSZÓ: Kálnoki

SZEMÉLYNÉV: Kálnoki Izidor

SZÓCIKK: "K. Izor, író, K. 1. öccse, szül. Sümegen 1863 nov. 10. A budapesti műegyetem elvégzése után 1885. hírlapíró lett s előbb az Egyetértésnél dolgozott, majd a Magyar Hírlap és a Pesti Napló h. szerkesztője lett, de emellett igen sok hetilapnak és folyóiratnak volt állandó munkatársa, Verus, de főleg Vulpes álnéven. Évtizedeken át a Hétnek is e néven volt, jelenleg az Újságnak egyik főmunkatársa. Derűs és érdekes elbeszéléseiben és regényeiben szociális problémákat is feszeget. Művei: Rossz emberek (1894); Apró komédiák; Apa és fia (1911); Veronkáék szerencséje (1911); Igen Cenci (1912); továbbá: Az áldott lelkű Márta asszony (1917); Klárika doktor (1917); Dionysios füle (1920); A kapitány meséi (1919). Lefordította művésziesen Gorkij Éjjeli menedékhelyét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2444. címszó a lexikon => 449. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12444.htm

CÍMSZÓ: Kálnoki

SZEMÉLYNÉV: Kálnoki Izidor

SZÓCIKK: K. Izor, író, K. 1. öccse, szül. Sümegen 1863 nov. 10. A budapesti műegyetem elvégzése után 1885. hírlapíró lett s előbb az Egyetértésnél dolgozott, majd a Magyar Hírlap és a Pesti Napló h. szerkesztője lett, de emellett igen sok hetilapnak és folyóiratnak volt állandó munkatársa, Verus, de főleg Vulpes álnéven. Évtizedeken át a Hétnek is e néven volt, jelenleg az Újságnak egyik főmunkatársa. Derűs és érdekes elbeszéléseiben és regényeiben szociális problémákat is feszeget. Művei: Rossz emberek 1894 ; Apró komédiák; Apa és fia 1911 ; Veronkáék szerencséje 1911 ; Igen Cenci 1912 ; továbbá: Az áldott lelkű Márta asszony 1917 ; Klárika doktor 1917 ; Dionysios füle 1920 ; A kapitány meséi 1919 . Lefordította művésziesen Gorkij Éjjeli menedékhelyét.

12444.ht

CÍMSZÓ Kálnok

SZEMÉLYNÉV Kálnok Izido

SZÓCIKK K Izor író K 1 öccse szül Sümege 186 nov 10 budapest műegyete elvégzés utá 1885 hírlapír let előb a Egyetértésné dolgozott maj Magya Hírla é Pest Napl h szerkesztőj lett d emellet ige so hetilapna é folyóiratna vol álland munkatársa Verus d főle Vulpe álnéven Évtizedeke á Hétne i néve volt jelenle a Újságna egyi főmunkatársa Derű é érdeke elbeszéléseibe é regényeibe szociáli problémáka i feszeget Művei Ross embere 189 Apr komédiák Ap é fi 191 Veronkáé szerencséj 191 Ige Cenc 191 továbbá A áldot lelk Márt asszon 191 Klárik dokto 191 Dionysio fül 192 kapitán mesé 191 Lefordított művésziese Gorki Éjjel menedékhelyét

12444.h

CÍMSZ Kálno

SZEMÉLYNÉ Kálno Izid

SZÓCIK Izo ír öccs szü Sümeg 18 no 1 budapes műegyet elvégzé ut 188 hírlapí le elő Egyetértésn dolgozot ma Magy Hírl Pes Nap szerkesztő let emelle ig s hetilapn folyóiratn vo állan munkatárs Veru fől Vulp álnéve Évtizedek Hétn név vol jelenl Újságn egy főmunkatárs Der érdek elbeszéléseib regényeib szociál problémák feszege Műve Ros ember 18 Ap komédiá A f 19 Veronká szerencsé 19 Ig Cen 19 tovább áldo lel Már asszo 19 Klári dokt 19 Dionysi fü 19 kapitá mes 19 Lefordítot művészies Gork Éjje menedékhelyé

12444.

CÍMS Káln

SZEMÉLYN Káln Izi

SZÓCI Iz í öcc sz Süme 1 n budape műegye elvégz u 18 hírlap l el Egyetértés dolgozo m Mag Hír Pe Na szerkeszt le emell i hetilap folyóirat v álla munkatár Ver fő Vul álnév Évtizede Hét né vo jelen Újság eg főmunkatár De érde elbeszélései regényei szociá problémá feszeg Műv Ro embe 1 A komédi 1 Veronk szerencs 1 I Ce 1 továb áld le Má assz 1 Klár dok 1 Dionys f 1 kapit me 1 Lefordíto művészie Gor Éjj menedékhely

12444

CÍM Kál

SZEMÉLY Kál Iz

SZÓC I öc s Süm budap műegy elvég 1 hírla e Egyetérté dolgoz Ma Hí P N szerkesz l emel hetila folyóira áll munkatá Ve f Vu álné Évtized Hé n v jele Újsá e főmunkatá D érd elbeszélése regénye szoci problém fesze Mű R emb koméd Veron szerenc C tová ál l M ass Klá do Diony kapi m Lefordít művészi Go Éj menedékhel

1244

CÍ Ká

SZEMÉL Ká I

SZÓ ö Sü buda műeg elvé hírl Egyetért dolgo M H szerkes eme hetil folyóir ál munkat V V áln Évtize H jel Újs főmunkat ér elbeszélés regény szoc problé fesz M em komé Vero szeren tov á as Kl d Dion kap Lefordí művész G É menedékhe