12445.htm

CÍMSZÓ: Kamaraszolgák

SZÓCIKK: Kamaraszolgák. Osztrák, illetve német jogelv alapján IV. Béla zsidótörvénye a korona tulajdonához tartozóknak, vagyis királyi K.-nak nyilvánította a zsidókat (l. Béla zsidó-törvénye). Ez a kamaraszolgaság gyakran függött később a királyi szeszélytől, még annak ellenére is, hogy emiatt a királyi kincstár jelentős adók bevételétől esett el. Albert özvegye, Erzsébet például a pozsonyi zsidók által a kincstárnak fizetendő adókat Pozsony városának ajándékozta (é. Zsidópénz) és hogy a várost teljesen lekötelezze a maga számára, minden fennálló rendelkezés ellenére alávetette őket a városi hatóságoknak és hatályon kívül helyezte azt a kiváltságukat is, amely a zsidókat külön bíróság elé utalta. A kamaraszolgasággal járó kiváltságok, amelyek különleges bírói elbánást és a királyi kincstárnak tartozó adózást elrendelte, az idők során előbb lecsökkentek, majd megszűntek. Legelőször Nagy Lajos szüntette meg a zsidók kamaraszolgaságát, mikor kiűzte őket az országból (l. Kiűzetés). A városok hatalomra jutása idején már a városi hatóságok jogkörébe kerültek. Zsigmond király pedig egyszerűen átengedte némely főúrnak azt a jogot, amely eddig csak a királyokat illette meg, hogy «zsidókat tarthassanak és bírhassanak» (l. Zsidótartás). u. L


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2445. címszó a lexikon => 449. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12445.htm

CÍMSZÓ: Kamaraszolgák

SZÓCIKK: Kamaraszolgák. Osztrák, illetve német jogelv alapján IV. Béla zsidótörvénye a korona tulajdonához tartozóknak, vagyis királyi K.-nak nyilvánította a zsidókat l. Béla zsidó-törvénye . Ez a kamaraszolgaság gyakran függött később a királyi szeszélytől, még annak ellenére is, hogy emiatt a királyi kincstár jelentős adók bevételétől esett el. Albert özvegye, Erzsébet például a pozsonyi zsidók által a kincstárnak fizetendő adókat Pozsony városának ajándékozta é. Zsidópénz és hogy a várost teljesen lekötelezze a maga számára, minden fennálló rendelkezés ellenére alávetette őket a városi hatóságoknak és hatályon kívül helyezte azt a kiváltságukat is, amely a zsidókat külön bíróság elé utalta. A kamaraszolgasággal járó kiváltságok, amelyek különleges bírói elbánást és a királyi kincstárnak tartozó adózást elrendelte, az idők során előbb lecsökkentek, majd megszűntek. Legelőször Nagy Lajos szüntette meg a zsidók kamaraszolgaságát, mikor kiűzte őket az országból l. Kiűzetés . A városok hatalomra jutása idején már a városi hatóságok jogkörébe kerültek. Zsigmond király pedig egyszerűen átengedte némely főúrnak azt a jogot, amely eddig csak a királyokat illette meg, hogy zsidókat tarthassanak és bírhassanak l. Zsidótartás . u. L

12445.ht

CÍMSZÓ Kamaraszolgá

SZÓCIKK Kamaraszolgák Osztrák illetv néme jogel alapjá IV Bél zsidótörvény koron tulajdonáho tartozóknak vagyi király K.-na nyilvánított zsidóka l Bél zsidó-törvény E kamaraszolgasá gyakra függöt későb király szeszélytől mé anna ellenér is hog emiat király kincstá jelentő adó bevételétő eset el Alber özvegye Erzsébe példáu pozsony zsidó álta kincstárna fizetend adóka Pozson városána ajándékozt é Zsidópén é hog város teljese lekötelezz mag számára minde fennáll rendelkezé ellenér alávetett őke város hatóságokna é hatályo kívü helyezt az kiváltságuka is amel zsidóka külö bírósá el utalta kamaraszolgaságga jár kiváltságok amelye különlege bíró elbánás é király kincstárna tartoz adózás elrendelte a idő sorá előb lecsökkentek maj megszűntek Legelőszö Nag Lajo szüntett me zsidó kamaraszolgaságát miko kiűzt őke a országbó l Kiűzeté városo hatalomr jutás idejé má város hatóságo jogköréb kerültek Zsigmon királ pedi egyszerűe átengedt némel főúrna az jogot amel eddi csa királyoka illett meg hog zsidóka tarthassana é bírhassana l Zsidótartá u

12445.h

CÍMSZ Kamaraszolg

SZÓCIK Kamaraszolgá Osztrá illet ném joge alapj I Bé zsidótörvén koro tulajdonáh tartozókna vagy királ K.-n nyilvánítot zsidók Bé zsidó-törvén kamaraszolgas gyakr függö késő királ szeszélytő m ann ellené i ho emia királ kincst jelent ad bevételét ese e Albe özvegy Erzséb példá pozson zsid ált kincstárn fizeten adók Pozso városán ajándékoz Zsidópé ho váro teljes lekötelez ma számár mind fennál rendelkez ellené alávetet ők váro hatóságokn hatály kív helyez a kiváltságuk i ame zsidók kül bírós e utalt kamaraszolgaságg já kiváltságo amely különleg bír elbáná királ kincstárn tarto adózá elrendelt id sor elő lecsökkente ma megszűnte Legelősz Na Laj szüntet m zsid kamaraszolgaságá mik kiűz ők országb Kiűzet város hatalom jutá idej m váro hatóság jogköré kerülte Zsigmo kirá ped egyszerű átenged néme főúrn a jogo ame edd cs királyok illet me ho zsidók tarthassan bírhassan Zsidótart

12445.

CÍMS Kamaraszol

SZÓCI Kamaraszolg Osztr ille né jog alap B zsidótörvé kor tulajdoná tartozókn vag kirá K.- nyilváníto zsidó B zsidó-törvé kamaraszolga gyak függ kés kirá szeszélyt an ellen h emi kirá kincs jelen a bevételé es Alb özveg Erzsé péld pozso zsi ál kincstár fizete adó Pozs városá ajándéko Zsidóp h vár telje lekötele m számá min fenná rendelke ellen alávete ő vár hatóságok hatál kí helye kiváltságu am zsidó kü bíró utal kamaraszolgaság j kiváltság amel különle bí elbán kirá kincstár tart adóz elrendel i so el lecsökkent m megszűnt Legelős N La szünte zsi kamaraszolgaság mi kiű ő ország Kiűze váro hatalo jut ide vár hatósá jogkör került Zsigm kir pe egyszer átenge ném főúr jog am ed c királyo ille m h zsidó tarthassa bírhassa Zsidótar

12445

CÍM Kamaraszo

SZÓC Kamaraszol Oszt ill n jo ala zsidótörv ko tulajdon tartozók va kir K. nyilvánít zsid zsidó-törv kamaraszolg gya füg ké kir szeszély a elle em kir kinc jele bevétel e Al özve Erzs pél pozs zs á kincstá fizet ad Poz város ajándék Zsidó vá telj lekötel szám mi fenn rendelk elle alávet vá hatóságo hatá k hely kiváltság a zsid k bír uta kamaraszolgasá kiváltsá ame különl b elbá kir kincstá tar adó elrende s e lecsökken megszűn Legelő L szünt zs kamaraszolgasá m ki orszá Kiűz vár hatal ju id vá hatós jogkö kerül Zsig ki p egysze áteng né főú jo a e király ill zsid tarthass bírhass Zsidóta

1244

CÍ Kamarasz

SZÓ Kamaraszo Osz il j al zsidótör k tulajdo tartozó v ki K nyilvání zsi zsidó-tör kamaraszol gy fü k ki szeszél ell e ki kin jel bevéte A özv Erz pé poz z kincst fize a Po váro ajándé Zsid v tel leköte szá m fen rendel ell aláve v hatóság hat hel kiváltsá zsi bí ut kamaraszolgas kiválts am külön elb ki kincst ta ad elrend lecsökke megszű Legel szün z kamaraszolgas k orsz Kiű vá hata j i v ható jogk kerü Zsi k egysz áten n fő j királ il zsi tarthas bírhas Zsidót