12446.htm

CÍMSZÓ: Kamatszedés

SZÓCIKK: Kamatszedés a Tórában a következő tilalmak alá esik: «Ha pénzt adsz kölcsön népemben a melletted levő szegénynek, ne viselkedj vele szemben hitelezőként, ne rójatok rá kamatot». (Móz, II. 22. 24.) Ha elszegényedik a te testvéred, vagy jómódja leszáll, támogasd akár idegen, akár bennszülött az, hogy éljen melletted. Ne szedj tőle kamatot vagy uzsorát, félj a te Istenedtől. Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, ki kihoztalak Egyiptom országából. Pénzedet ne add neki kamatra, ételedet pedig ne add neki uzsorán» (Móz. III. 25. 36). A Talmud és Midrás többi között a következőkben adják e törvények részletezését: «Pénzt-pénzért adhatsz kölcsön, de pénzt terményért, vagy terményt terményért nem adhatsz.» ,Népemben', csak annyit jelent, hogy a saját honfitársad előbbrevaló idegennél a kölcsönadásban, a szegény előbbrevaló a gazdagnál, a városodbeli más városbelinél. ,Ne viselkedj vele szemben uzsorásként', annyit jelent, hogy ne mutatkozzál folyton előtte (mert ez zaklatás). (Mechilta Móz. II. 22. 24-hez.) ,Én vagyok a te Istened', ezen a helyen arra céloz, hogy aki a K. tilalmát magára veszi, magára veszi Isten uralmának jármát is, de aki az egyiket lerázza, lerázza a másikat is. (Mech. u. o.) «Aki kölcsönt ad, nagyobb jótéteményt gyakorol, mint aki alamizsnát ad, aki azonban üzem megindítására ad kölcsönt, az a legnagyobb jótevő» (Sabbat 63a). Olyan vélemény is van, mely szerint a külfölditől szedhetsz kamatot (tasich) helyett a héber szöveg így fordítandó: a külföldinek adhatsz kölcsönt (Bába mecia 70 b). A talmudi jogrendszer szerint az is vét a K. tilalma ellen, aki másnak üzlethez pénzt kölcsönöz haszonrészesedés fejében, de a kárból nem veszi ki részét (Bába mecia 70a). Ezt az álcázott kamatot kamatpornak hívják. (A K. magyar-zsidó vonatkozásait l. Pénzüzlet.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2446. címszó a lexikon => 450. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12446.htm

CÍMSZÓ: Kamatszedés

SZÓCIKK: Kamatszedés a Tórában a következő tilalmak alá esik: Ha pénzt adsz kölcsön népemben a melletted levő szegénynek, ne viselkedj vele szemben hitelezőként, ne rójatok rá kamatot . Móz, II. 22. 24. Ha elszegényedik a te testvéred, vagy jómódja leszáll, támogasd akár idegen, akár bennszülött az, hogy éljen melletted. Ne szedj tőle kamatot vagy uzsorát, félj a te Istenedtől. Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, ki kihoztalak Egyiptom országából. Pénzedet ne add neki kamatra, ételedet pedig ne add neki uzsorán Móz. III. 25. 36 . A Talmud és Midrás többi között a következőkben adják e törvények részletezését: Pénzt-pénzért adhatsz kölcsön, de pénzt terményért, vagy terményt terményért nem adhatsz. ,Népemben', csak annyit jelent, hogy a saját honfitársad előbbrevaló idegennél a kölcsönadásban, a szegény előbbrevaló a gazdagnál, a városodbeli más városbelinél. ,Ne viselkedj vele szemben uzsorásként', annyit jelent, hogy ne mutatkozzál folyton előtte mert ez zaklatás . Mechilta Móz. II. 22. 24-hez. ,Én vagyok a te Istened', ezen a helyen arra céloz, hogy aki a K. tilalmát magára veszi, magára veszi Isten uralmának jármát is, de aki az egyiket lerázza, lerázza a másikat is. Mech. u. o. Aki kölcsönt ad, nagyobb jótéteményt gyakorol, mint aki alamizsnát ad, aki azonban üzem megindítására ad kölcsönt, az a legnagyobb jótevő Sabbat 63a . Olyan vélemény is van, mely szerint a külfölditől szedhetsz kamatot tasich helyett a héber szöveg így fordítandó: a külföldinek adhatsz kölcsönt Bába mecia 70 b . A talmudi jogrendszer szerint az is vét a K. tilalma ellen, aki másnak üzlethez pénzt kölcsönöz haszonrészesedés fejében, de a kárból nem veszi ki részét Bába mecia 70a . Ezt az álcázott kamatot kamatpornak hívják. A K. magyar-zsidó vonatkozásait l. Pénzüzlet. .

12446.ht

CÍMSZÓ Kamatszedé

SZÓCIKK Kamatszedé Tórába következ tilalma al esik H pénz ads kölcsö népembe mellette lev szegénynek n viselked vel szembe hitelezőként n rójato r kamato Móz II 22 24 H elszegényedi t testvéred vag jómódj leszáll támogas aká idegen aká bennszülöt az hog élje melletted N szed től kamato vag uzsorát fél t Istenedtől É vagyo a Örökkévaló t Istened k kihoztala Egyipto országából Pénzede n ad nek kamatra ételede pedi n ad nek uzsorá Móz III 25 3 Talmu é Midrá több közöt következőkbe adjá törvénye részletezését Pénzt-pénzér adhats kölcsön d pénz terményért vag termény terményér ne adhatsz ,Népemben' csa annyi jelent hog sajá honfitársa előbbreval idegenné kölcsönadásban szegén előbbreval gazdagnál városodbel má városbelinél ,N viselked vel szembe uzsorásként' annyi jelent hog n mutatkozzá folyto előtt mer e zaklatá Mechilt Móz II 22 24-hez ,É vagyo t Istened' eze helye arr céloz hog ak K tilalmá magár veszi magár vesz Iste uralmána jármá is d ak a egyike lerázza lerázz másika is Mech u o Ak kölcsön ad nagyob jótétemény gyakorol min ak alamizsná ad ak azonba üze megindításár a kölcsönt a legnagyob jótev Sabba 63 Olya vélemén i van mel szerin külfölditő szedhets kamato tasic helyet hébe szöve íg fordítandó külföldine adhats kölcsön Báb meci 7 talmud jogrendsze szerin a i vé K tilalm ellen ak másna üzlethe pénz kölcsönö haszonrészesedé fejében d kárbó ne vesz k részé Báb meci 70 Ez a álcázot kamato kamatporna hívják K magyar-zsid vonatkozásai l Pénzüzlet

12446.h

CÍMSZ Kamatszed

SZÓCIK Kamatszed Tóráb követke tilalm a esi pén ad kölcs népemb mellett le szegényne viselke ve szemb hitelezőkén rójat kamat Mó I 2 2 elszegényed testvére va jómód leszál támoga ak idege ak bennszülö a ho élj mellette sze tő kamat va uzsorá fé Istenedtő vagy Örökkéval Istene kihoztal Egyipt országábó Pénzed a ne kamatr ételed ped a ne uzsor Mó II 2 Talm Midr töb közö következőkb adj törvény részletezésé Pénzt-pénzé adhat kölcsö pén terményér va termén terményé n adhats ,Népemben cs anny jelen ho saj honfitárs előbbreva idegenn kölcsönadásba szegé előbbreva gazdagná városodbe m városbeliné , viselke ve szemb uzsorásként anny jelen ho mutatkozz folyt előt me zaklat Mechil Mó I 2 24-he , vagy Istened ez hely ar célo ho a tilalm magá vesz magá ves Ist uralmán járm i a egyik lerázz leráz másik i Mec A kölcsö a nagyo jótétemén gyakoro mi a alamizsn a a azonb üz megindításá kölcsön legnagyo jóte Sabb 6 Oly vélemé va me szeri külföldit szedhet kamat tasi helye héb szöv í fordítand külföldin adhat kölcsö Bá mec talmu jogrendsz szeri v tilal elle a másn üzleth pén kölcsön haszonrészesed fejébe kárb n ves rész Bá mec 7 E álcázo kamat kamatporn hívjá magyar-zsi vonatkozása Pénzüzle

12446.

CÍMS Kamatsze

SZÓCI Kamatsze Tórá követk tilal es pé a kölc népem mellet l szegényn viselk v szem hitelezőké rója kama M elszegénye testvér v jómó leszá támog a ideg a bennszül h él mellett sz t kama v uzsor f Istenedt vag Örökkéva Isten kihozta Egyip országáb Pénze n kamat étele pe n uzso M I Tal Mid tö köz következők ad törvén részletezés Pénzt-pénz adha kölcs pé terményé v termé termény adhat ,Népembe c ann jele h sa honfitár előbbrev idegen kölcsönadásb szeg előbbrev gazdagn városodb városbelin viselk v szem uzsoráskén ann jele h mutatkoz foly elő m zakla Mechi M 24-h vag Istene e hel a cél h tilal mag ves mag ve Is uralmá jár egyi leráz lerá mási Me kölcs nagy jótétemé gyakor m alamizs azon ü megindítás kölcsö legnagy jót Sab Ol vélem v m szer külföldi szedhe kama tas hely hé szö fordítan külföldi adha kölcs B me talm jogrends szer tila ell más üzlet pé kölcsö haszonrészese fejéb kár ve rés B me álcáz kama kamatpor hívj magyar-zs vonatkozás Pénzüzl

12446

CÍM Kamatsz

SZÓC Kamatsz Tór követ tila e p köl népe melle szegény visel sze hitelezők rój kam elszegény testvé jóm lesz támo ide bennszü é mellet s kam uzso Istened va Örökkév Iste kihozt Egyi országá Pénz kama étel p uzs Ta Mi t kö következő a törvé részletezé Pénzt-pén adh kölc p termény term termén adha ,Népemb an jel s honfitá előbbre idege kölcsönadás sze előbbre gazdag városod városbeli visel sze uzsoráské an jel mutatko fol el zakl Mech 24- va Isten he cé tila ma ve ma v I uralm já egy lerá ler más M kölc nag jótétem gyako alamiz azo megindítá kölcs legnag jó Sa O véle sze külföld szedh kam ta hel h sz fordíta külföld adh kölc m tal jogrend sze til el má üzle p kölcs haszonrészes fejé ká v ré m álcá kam kamatpo hív magyar-z vonatkozá Pénzüz

1244

CÍ Kamats

SZÓ Kamats Tó köve til kö nép mell szegén vise sz hitelező ró ka elszegén testv jó les tám id bennsz melle ka uzs Istene v Örökké Ist kihoz Egy ország Pén kam éte uz T M k következ törv részletez Pénzt-pé ad köl termén ter termé adh ,Népem a je honfit előbbr ideg kölcsönadá sz előbbr gazda városo városbel vise sz uzsorásk a je mutatk fo e zak Mec 24 v Iste h c til m v m ural j eg ler le má köl na jótéte gyak alami az megindít kölc legna j S vél sz külföl szed ka t he s fordít külföl ad köl ta jogren sz ti e m üzl kölc haszonrésze fej k r álc ka kamatp hí magyar- vonatkoz Pénzü