12450.htm

CÍMSZÓ: Kanitz

SZEMÉLYNÉV: Kanitz Ágost

SZÓCIKK: "Kanitz, 1. Ágost, egyetemi tanár, botanikus, szül. Lúgoson 1843 ápr. 25., megh. Kolozsváron 1896 júl. 13. Atyja K. Simon, lugosi orvos (1810-83) szintén irodalmilag működött s a szabadságharc alatt írt naplóját fia adta ki a Kolozsvári Történelmi Lapokban (1895). K. Bécsben, Parisban és Leydenben tanult. Már 1872. a kolozsvári egyetem botanika tanára s az általa megszervezett herbárium és növénytani intézet igazgatója lett. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának, több külföldi tudományos társaságnak, a firenzei nemzetközi botanikai bírálóbizottságnak, alapítója, fentartója és szerkesztője a Magyar Növénytani Lapoknak (1877-92). Rendkívül termékeny és sokoldalú szakmunkásságot fejtett ki; felkutatta Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia akkor még tudományosan csak a külföldi tudósok által átvizsgált flóráját. Főbb önállóan megjelent művei: Reliquiae Kitaibelianae (1862- 63); J. Heuffelii fragmenta monographia Caricum Hungariae (1863); Geschichte der Botanik in Ungarn (1863); Versuch einer Geschichte d. Ungarischen Botanik (1865); A magyar tartományok növénytani viszonyai (1866); Einige Probleme d. allg. Botanik (1873); A természetes növényrendszer áttekintése (1874), Plantae Rumaniae (3 k. 1879-81)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2450. címszó a lexikon => 450. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12450.htm

CÍMSZÓ: Kanitz

SZEMÉLYNÉV: Kanitz Ágost

SZÓCIKK: Kanitz, 1. Ágost, egyetemi tanár, botanikus, szül. Lúgoson 1843 ápr. 25., megh. Kolozsváron 1896 júl. 13. Atyja K. Simon, lugosi orvos 1810-83 szintén irodalmilag működött s a szabadságharc alatt írt naplóját fia adta ki a Kolozsvári Történelmi Lapokban 1895 . K. Bécsben, Parisban és Leydenben tanult. Már 1872. a kolozsvári egyetem botanika tanára s az általa megszervezett herbárium és növénytani intézet igazgatója lett. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának, több külföldi tudományos társaságnak, a firenzei nemzetközi botanikai bírálóbizottságnak, alapítója, fentartója és szerkesztője a Magyar Növénytani Lapoknak 1877-92 . Rendkívül termékeny és sokoldalú szakmunkásságot fejtett ki; felkutatta Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia akkor még tudományosan csak a külföldi tudósok által átvizsgált flóráját. Főbb önállóan megjelent művei: Reliquiae Kitaibelianae 1862- 63 ; J. Heuffelii fragmenta monographia Caricum Hungariae 1863 ; Geschichte der Botanik in Ungarn 1863 ; Versuch einer Geschichte d. Ungarischen Botanik 1865 ; A magyar tartományok növénytani viszonyai 1866 ; Einige Probleme d. allg. Botanik 1873 ; A természetes növényrendszer áttekintése 1874 , Plantae Rumaniae 3 k. 1879-81

12450.ht

CÍMSZÓ Kanit

SZEMÉLYNÉV Kanit Ágos

SZÓCIKK Kanitz 1 Ágost egyetem tanár botanikus szül Lúgoso 184 ápr 25. megh Kolozsváro 189 júl 13 Atyj K Simon lugos orvo 1810-8 szinté irodalmila működöt szabadsághar alat ír naplójá fi adt k Kolozsvár Történelm Lapokba 189 K Bécsben Parisba é Leydenbe tanult Má 1872 kolozsvár egyete botanik tanár a által megszervezet herbáriu é növénytan intéze igazgatój lett Tagj vol M Tud Akadémiának töb külföld tudományo társaságnak firenze nemzetköz botanika bírálóbizottságnak alapítója fentartój é szerkesztőj Magya Növénytan Lapokna 1877-9 Rendkívü terméken é sokoldal szakmunkásságo fejtet ki felkutatt Magyarország Horvátország Szerbia Románi akko mé tudományosa csa külföld tudóso álta átvizsgál flóráját Főb önállóa megjelen művei Reliquia Kitaibeliana 1862 6 J Heuffeli fragment monographi Caricu Hungaria 186 Geschicht de Botani i Ungar 186 Versuc eine Geschicht d Ungarische Botani 186 magya tartományo növénytan viszonya 186 Einig Problem d allg Botani 187 természete növényrendsze áttekintés 187 Planta Rumania k 1879-8

12450.h

CÍMSZ Kani

SZEMÉLYNÉ Kani Ágo

SZÓCIK Kanit Ágos egyete taná botaniku szü Lúgos 18 áp 25 meg Kolozsvár 18 jú 1 Aty Simo lugo orv 1810- szint irodalmil működö szabadságha ala í naplój f ad Kolozsvá Történel Lapokb 18 Bécsbe Parisb Leydenb tanul M 187 kolozsvá egyet botani taná álta megszerveze herbári növényta intéz igazgató let Tag vo Tu Akadémiána tö külföl tudomány társaságna firenz nemzetkö botanik bírálóbizottságna alapítój fentartó szerkesztő Magy Növényta Lapokn 1877- Rendkív terméke sokolda szakmunkásság fejte k felkutat Magyarorszá Horvátorszá Szerbi Román akk m tudományos cs külföl tudós ált átvizsgá flórájá Fő önálló megjele műve Reliqui Kitaibelian 186 Heuffel fragmen monograph Caric Hungari 18 Geschich d Botan Unga 18 Versu ein Geschich Ungarisch Botan 18 magy tartomány növényta viszony 18 Eini Proble all Botan 18 természet növényrendsz áttekinté 18 Plant Rumani 1879-

12450.

CÍMS Kan

SZEMÉLYN Kan Ág

SZÓCI Kani Ágo egyet tan botanik sz Lúgo 1 á 2 me Kolozsvá 1 j At Sim lug or 1810 szin irodalmi működ szabadságh al napló a Kolozsv Történe Lapok 1 Bécsb Paris Leyden tanu 18 kolozsv egye botan tan ált megszervez herbár növényt inté igazgat le Ta v T Akadémián t külfö tudomán társaságn firen nemzetk botani bírálóbizottságn alapító fentart szerkeszt Mag Növényt Lapok 1877 Rendkí termék sokold szakmunkássá fejt felkuta Magyarorsz Horvátorsz Szerb Romá ak tudományo c külfö tudó ál átvizsg flóráj F önáll megjel műv Reliqu Kitaibelia 18 Heuffe fragme monograp Cari Hungar 1 Geschic Bota Ung 1 Vers ei Geschic Ungarisc Bota 1 mag tartomán növényt viszon 1 Ein Probl al Bota 1 természe növényrends áttekint 1 Plan Ruman 1879

12450

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Á

SZÓC Kan Ág egye ta botani s Lúg m Kolozsv A Si lu o 181 szi irodalm műkö szabadság a napl Kolozs Történ Lapo Bécs Pari Leyde tan 1 kolozs egy bota ta ál megszerve herbá növény int igazga l T Akadémiá külf tudomá társaság fire nemzet botan bírálóbizottság alapít fentar szerkesz Ma Növény Lapo 187 Rendk termé sokol szakmunkáss fej felkut Magyarors Horvátors Szer Rom a tudomány külf tud á átvizs flórá önál megje mű Reliq Kitaibeli 1 Heuff fragm monogra Car Hunga Geschi Bot Un Ver e Geschi Ungaris Bot ma tartomá növény viszo Ei Prob a Bot termész növényrend áttekin Pla Ruma 187

1245

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Ka Á egy t botan Lú Kolozs S l 18 sz irodal műk szabadsá nap Koloz Törté Lap Béc Par Leyd ta koloz eg bot t á megszerv herb növén in igazg Akadémi kül tudom társasá fir nemze bota bírálóbizottsá alapí fenta szerkes M Növén Lap 18 Rend term soko szakmunkás fe felku Magyaror Horvátor Sze Ro tudomán kül tu átviz flór öná megj m Reli Kitaibel Heuf frag monogr Ca Hung Gesch Bo U Ve Gesch Ungari Bo m tartom növén visz E Pro Bo termés növényren átteki Pl Rum 18