12452.htm

CÍMSZÓ: Kanitz

SZEMÉLYNÉV: Kanitz Fülöp

SZÓCIKK: "K. Félix Fülöp*, etnográfus és műtörténetíró, szül. Pesten 1829., megh. Bécsben 1904. Történeti, régészeti és néprajzi tanulmányait osztrák, német és francia egyetemeken végezte. Nagy tanulmányutakat tett az egész Balkánon, főképen Szerbiát, Bulgáriát, Montenegrót, Hercegovinát és Albániát járta be. Csakis német nyelven megjelent művei közül a legjelentékenyebbek: Die römischen Fundein Serbien (l86l); Serbiens byzanthinische Monumente (1862); Reise in Südserbien und Nordbulgarien (1868); Serbien, historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-68. (1868); Donau-Bulgarien und der Balkan (1875-79); Römische Studien aus Serbien (1892); Katechismus der Ornamentik (1902); Das Königreich Serbien (1904). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2452. címszó a lexikon => 450. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12452.htm

CÍMSZÓ: Kanitz

SZEMÉLYNÉV: Kanitz Fülöp

SZÓCIKK: K. Félix Fülöp*, etnográfus és műtörténetíró, szül. Pesten 1829., megh. Bécsben 1904. Történeti, régészeti és néprajzi tanulmányait osztrák, német és francia egyetemeken végezte. Nagy tanulmányutakat tett az egész Balkánon, főképen Szerbiát, Bulgáriát, Montenegrót, Hercegovinát és Albániát járta be. Csakis német nyelven megjelent művei közül a legjelentékenyebbek: Die römischen Fundein Serbien l86l ; Serbiens byzanthinische Monumente 1862 ; Reise in Südserbien und Nordbulgarien 1868 ; Serbien, historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-68. 1868 ; Donau-Bulgarien und der Balkan 1875-79 ; Römische Studien aus Serbien 1892 ; Katechismus der Ornamentik 1902 ; Das Königreich Serbien 1904 .

12452.ht

CÍMSZÓ Kanit

SZEMÉLYNÉV Kanit Fülö

SZÓCIKK K Féli Fülöp* etnográfu é műtörténetíró szül Peste 1829. megh Bécsbe 1904 Történeti régészet é néprajz tanulmányai osztrák néme é franci egyetemeke végezte Nag tanulmányutaka tet a egés Balkánon főképe Szerbiát Bulgáriát Montenegrót Hercegoviná é Albániá járt be Csaki néme nyelve megjelen műve közü legjelentékenyebbek Di römische Fundei Serbie l86 Serbien byzanthinisch Monument 186 Reis i Südserbie un Nordbulgarie 186 Serbien historisch-ethnographisch Reisestudie au de Jahre 1859-68 186 Donau-Bulgarie un de Balka 1875-7 Römisch Studie au Serbie 189 Katechismu de Ornamenti 190 Da Königreic Serbie 190

12452.h

CÍMSZ Kani

SZEMÉLYNÉ Kani Fül

SZÓCIK Fél Fülöp etnográf műtörténetír szü Pest 1829 meg Bécsb 190 Történet régésze népraj tanulmánya osztrá ném franc egyetemek végezt Na tanulmányutak te egé Balkáno főkép Szerbiá Bulgáriá Montenegró Hercegovin Albáni jár b Csak ném nyelv megjele műv köz legjelentékenyebbe D römisch Funde Serbi l8 Serbie byzanthinisc Monumen 18 Rei Südserbi u Nordbulgari 18 Serbie historisch-ethnographisc Reisestudi a d Jahr 1859-6 18 Donau-Bulgari u d Balk 1875- Römisc Studi a Serbi 18 Katechism d Ornament 19 D Königrei Serbi 19

12452.

CÍMS Kan

SZEMÉLYN Kan Fü

SZÓCI Fé Fülö etnográ műtörténetí sz Pes 182 me Bécs 19 Történe régész népra tanulmány osztr né fran egyeteme végez N tanulmányuta t eg Balkán főké Szerbi Bulgári Montenegr Hercegovi Albán já Csa né nyel megjel mű kö legjelentékenyebb römisc Fund Serb l Serbi byzanthinis Monume 1 Re Südserb Nordbulgar 1 Serbi historisch-ethnographis Reisestud Jah 1859- 1 Donau-Bulgar Bal 1875 Römis Stud Serb 1 Katechis Ornamen 1 Königre Serb 1

12452

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka F

SZÓC F Fül etnogr műtörténet s Pe 18 m Béc 1 Történ régés népr tanulmán oszt n fra egyetem vége tanulmányut e Balká fők Szerb Bulgár Monteneg Hercegov Albá j Cs n nye megje m k legjelentékenyeb römis Fun Ser Serb byzanthini Monum R Südser Nordbulga Serb historisch-ethnographi Reisestu Ja 1859 Donau-Bulga Ba 187 Römi Stu Ser Katechi Orname Königr Ser

1245

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Fü etnog műtörténe P 1 Bé Törté régé nép tanulmá osz fr egyete vég tanulmányu Balk fő Szer Bulgá Montene Hercego Alb C ny megj legjelentékenye römi Fu Se Ser byzanthin Monu Südse Nordbulg Ser historisch-ethnograph Reisest J 185 Donau-Bulg B 18 Röm St Se Katech Ornam König Se