12459.htm

CÍMSZÓ: Kapóró

SZÓCIKK: "Kapóró (h.) Korrumpáltan: Kappore. Engesztelés; engesztelő áldozat. A szigorú rítus szerint élő zsidók jomkippur előtt kakast vagy tyúkot forgatnak meg a fejük felett, előírt imák kíséretében. A szertartásban a kakas vagy a tyúk az engesztelő áldozatot szimbolizálja. Az áldozás elemei természetesen hiányoznak a szertartásból, mert a zsidó hitélet a jeruzsálemi Templom pusztulása óta az ősi áldozás minden formáját feladta és helyébe az emberszeretet cselekedeteit tette. A népszokás ennek megfelelően azontúl, hogy a feje fölött megforgatott kakast, vagy tyúkot engesztelő áldozatnak képzeli el és a töredelmes bűnbánat hangulatába ringatja magát, a bibliai áldozás szabványaiból egyet sem tart meg e szertartásnál. Sok rabbinikus tekintély elveti a szokást, mert értelmetlennek és pogányosnak tartja. A köznép azonban ragaszkodik hozzá. Hagyományossá lett, hogy a férfiak kakast, a nők tyúkot használnak a K. szertartásához."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2459. címszó a lexikon => 452. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12459.htm

CÍMSZÓ: Kapóró

SZÓCIKK: Kapóró h. Korrumpáltan: Kappore. Engesztelés; engesztelő áldozat. A szigorú rítus szerint élő zsidók jomkippur előtt kakast vagy tyúkot forgatnak meg a fejük felett, előírt imák kíséretében. A szertartásban a kakas vagy a tyúk az engesztelő áldozatot szimbolizálja. Az áldozás elemei természetesen hiányoznak a szertartásból, mert a zsidó hitélet a jeruzsálemi Templom pusztulása óta az ősi áldozás minden formáját feladta és helyébe az emberszeretet cselekedeteit tette. A népszokás ennek megfelelően azontúl, hogy a feje fölött megforgatott kakast, vagy tyúkot engesztelő áldozatnak képzeli el és a töredelmes bűnbánat hangulatába ringatja magát, a bibliai áldozás szabványaiból egyet sem tart meg e szertartásnál. Sok rabbinikus tekintély elveti a szokást, mert értelmetlennek és pogányosnak tartja. A köznép azonban ragaszkodik hozzá. Hagyományossá lett, hogy a férfiak kakast, a nők tyúkot használnak a K. szertartásához.

12459.ht

CÍMSZÓ Kapór

SZÓCIKK Kapór h Korrumpáltan Kappore Engesztelés engesztel áldozat szigor rítu szerin él zsidó jomkippu előt kakas vag tyúko forgatna me fejü felett előír imá kíséretében szertartásba kaka vag tyú a engesztel áldozato szimbolizálja A áldozá eleme természetese hiányozna szertartásból mer zsid hitéle jeruzsálem Templo pusztulás ót a ős áldozá minde formájá feladt é helyéb a emberszerete cselekedetei tette népszoká enne megfelelőe azontúl hog fej fölöt megforgatot kakast vag tyúko engesztel áldozatna képzel e é töredelme bűnbána hangulatáb ringatj magát biblia áldozá szabványaibó egye se tar me szertartásnál So rabbiniku tekintél elvet szokást mer értelmetlenne é pogányosna tartja közné azonba ragaszkodi hozzá Hagyományoss lett hog férfia kakast nő tyúko használna K szertartásához

12459.h

CÍMSZ Kapó

SZÓCIK Kapó Korrumpálta Kappor Engesztelé engeszte áldoza szigo rít szeri é zsid jomkipp elő kaka va tyúk forgatn m fej felet előí im kíséretébe szertartásb kak va ty engeszte áldozat szimbolizálj áldoz elem természetes hiányozn szertartásbó me zsi hitél jeruzsále Templ pusztulá ó ő áldoz mind formáj felad helyé emberszeret cselekedete tett népszok enn megfelelő azontú ho fe fölö megforgato kakas va tyúk engeszte áldozatn képze töredelm bűnbán hangulatá ringat magá bibli áldoz szabványaib egy s ta m szertartásná S rabbinik tekinté elve szokás me értelmetlenn pogányosn tartj közn azonb ragaszkod hozz Hagyományos let ho férfi kakas n tyúk használn szertartásáho

12459.

CÍMS Kap

SZÓCI Kap Korrumpált Kappo Engesztel engeszt áldoz szig rí szer zsi jomkip el kak v tyú forgat fe fele elő i kíséretéb szertartás ka v t engeszt áldoza szimbolizál áldo ele természete hiányoz szertartásb m zs hité jeruzsál Temp pusztul áldo min formá fela hely emberszere cselekedet tet népszo en megfelel azont h f föl megforgat kaka v tyú engeszt áldozat képz töredel bűnbá hangulat ringa mag bibl áldo szabványai eg t szertartásn rabbini tekint elv szoká m értelmetlen pogányos tart köz azon ragaszko hoz Hagyományo le h férf kaka tyú használ szertartásáh

12459

CÍM Ka

SZÓC Ka Korrumpál Kapp Engeszte engesz áldo szi r sze zs jomki e ka ty forga f fel el kíséreté szertartá k engesz áldoz szimbolizá áld el természet hiányo szertartás z hit jeruzsá Tem pusztu áld mi form fel hel emberszer cselekede te népsz e megfele azon fö megforga kak ty engesz áldoza kép törede bűnb hangula ring ma bib áld szabványa e szertartás rabbin tekin el szok értelmetle pogányo tar kö azo ragaszk ho Hagyomány l fér kak ty haszná szertartásá

1245

CÍ K

SZÓ K Korrumpá Kap Engeszt enges áld sz sz z jomk k t forg fe e kíséret szertart enges áldo szimboliz ál e természe hiány szertartá hi jeruzs Te puszt ál m for fe he embersze cseleked t néps megfel azo f megforg ka t enges áldoz ké töred bűn hangul rin m bi ál szabvány szertartá rabbi teki e szo értelmetl pogány ta k az ragasz h Hagyomán fé ka t haszn szertartás