12466.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos Albert

SZÓCIKK: "Kardos, 1. Albert, tanár és irodalomtörténetíró, szül. Récekereszturon 1861. A bölcsészdoktori és a tanári oklevél megszerzése után 1887-1891. a szentesi községi gimnázium tanára volt, 1891. a debreceni állami főreáliskola tanára, 1912. pedig igazgatója lett. Jelenleg a debreceni zsidó reálgimnázium igazgatója és a Csokonai-kör titkára. Napilapokban és folyóiratokban sok pedagógiai, nyelvészeti és irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg. A reformáció és az ellen reformáció korának magyar irodalmáról széles körű ismeretekre valló tanulmányokat írt a Műveltség Könyvtára magyar irodalomtörténeti kötetébe. Éleselméjű kommentárokkal adta ki Csokonai válogatott munkáit, Petőfi költeményeit, Gvadányi Peleskei nótáriusát és a kurucvilág költészetének remekeit. A Magyar Tudományos Akadémia a Sámuel-díjjal jutalmazta A göcseji nyelvjárás c. alapvető tanulmányát. Önálló könyvei: A XVII. század lyrai költészete (1883); Szilágyi és Hajmási mondája a magyar költészetben (1885); A magyar szépirodalom története a legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig (1892); A magyar zsidóság nemzeti hivatása (1892). Fia K. Lajos irodalomtörténész, szül. Debrecenben 1891., megh. 1919. a harctéren szerzett betegsége következtében. Önálló kötete: Arany János Bolond Istókja"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2466. címszó a lexikon => 452. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12466.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos Albert

SZÓCIKK: Kardos, 1. Albert, tanár és irodalomtörténetíró, szül. Récekereszturon 1861. A bölcsészdoktori és a tanári oklevél megszerzése után 1887-1891. a szentesi községi gimnázium tanára volt, 1891. a debreceni állami főreáliskola tanára, 1912. pedig igazgatója lett. Jelenleg a debreceni zsidó reálgimnázium igazgatója és a Csokonai-kör titkára. Napilapokban és folyóiratokban sok pedagógiai, nyelvészeti és irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg. A reformáció és az ellen reformáció korának magyar irodalmáról széles körű ismeretekre valló tanulmányokat írt a Műveltség Könyvtára magyar irodalomtörténeti kötetébe. Éleselméjű kommentárokkal adta ki Csokonai válogatott munkáit, Petőfi költeményeit, Gvadányi Peleskei nótáriusát és a kurucvilág költészetének remekeit. A Magyar Tudományos Akadémia a Sámuel-díjjal jutalmazta A göcseji nyelvjárás c. alapvető tanulmányát. Önálló könyvei: A XVII. század lyrai költészete 1883 ; Szilágyi és Hajmási mondája a magyar költészetben 1885 ; A magyar szépirodalom története a legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig 1892 ; A magyar zsidóság nemzeti hivatása 1892 . Fia K. Lajos irodalomtörténész, szül. Debrecenben 1891., megh. 1919. a harctéren szerzett betegsége következtében. Önálló kötete: Arany János Bolond Istókja

12466.ht

CÍMSZÓ Kardo

SZEMÉLYNÉV Kardo Alber

SZÓCIKK Kardos 1 Albert taná é irodalomtörténetíró szül Récekereszturo 1861 bölcsészdoktor é tanár oklevé megszerzés utá 1887-1891 szentes község gimnáziu tanár volt 1891 debrecen állam főreáliskol tanára 1912 pedi igazgatój lett Jelenle debrecen zsid reálgimnáziu igazgatój é Csokonai-kö titkára Napilapokba é folyóiratokba so pedagógiai nyelvészet é irodalomtörténet tanulmány jelen meg reformáci é a elle reformáci korána magya irodalmáró széle kör ismeretekr vall tanulmányoka ír Műveltsé Könyvtár magya irodalomtörténet kötetébe Éleselméj kommentárokka adt k Csokona válogatot munkáit Petőf költeményeit Gvadány Peleske nótáriusá é kurucvilá költészeténe remekeit Magya Tudományo Akadémi Sámuel-díjja jutalmazt göcsej nyelvjárá c alapvet tanulmányát Önáll könyvei XVII száza lyra költészet 188 Szilágy é Hajmás mondáj magya költészetbe 188 magya szépirodalo történet legrégib időktő Kisfalud Károlyi 189 magya zsidósá nemzet hivatás 189 Fi K Lajo irodalomtörténész szül Debrecenbe 1891. megh 1919 harctére szerzet betegség következtében Önáll kötete Aran Jáno Bolon Istókj

12466.h

CÍMSZ Kard

SZEMÉLYNÉ Kard Albe

SZÓCIK Kardo Alber tan irodalomtörténetír szü Récekeresztur 186 bölcsészdokto taná oklev megszerzé ut 1887-189 szente közsé gimnázi taná vol 189 debrece álla főreálisko tanár 191 ped igazgató let Jelenl debrece zsi reálgimnázi igazgató Csokonai-k titkár Napilapokb folyóiratokb s pedagógia nyelvésze irodalomtörténe tanulmán jele me reformác ell reformác korán magy irodalmár szél kö ismeretek val tanulmányok í Művelts Könyvtá magy irodalomtörténe kötetéb Éleselmé kommentárokk ad Csokon válogato munkái Pető költeményei Gvadán Pelesk nótárius kurucvil költészetén remekei Magy Tudomány Akadém Sámuel-díjj jutalmaz göcse nyelvjár alapve tanulmányá Önál könyve XVI száz lyr költésze 18 Szilág Hajmá mondá magy költészetb 18 magy szépirodal történe legrégi időkt Kisfalu Károly 18 magy zsidós nemze hivatá 18 F Laj irodalomtörténés szü Debrecenb 1891 meg 191 harctér szerze betegsé következtébe Önál kötet Ara Ján Bolo Istók

12466.

CÍMS Kar

SZEMÉLYN Kar Alb

SZÓCI Kard Albe ta irodalomtörténetí sz Récekeresztu 18 bölcsészdokt tan okle megszerz u 1887-18 szent közs gimnáz tan vo 18 debrec áll főreálisk taná 19 pe igazgat le Jelen debrec zs reálgimnáz igazgat Csokonai- titká Napilapok folyóiratok pedagógi nyelvész irodalomtörtén tanulmá jel m reformá el reformá korá mag irodalmá szé k ismerete va tanulmányo Művelt Könyvt mag irodalomtörtén köteté Éleselm kommentárok a Csoko válogat munká Pet költeménye Gvadá Peles nótáriu kurucvi költészeté remeke Mag Tudomán Akadé Sámuel-díj jutalma göcs nyelvjá alapv tanulmány Öná könyv XV szá ly költész 1 Szilá Hajm mond mag költészet 1 mag szépiroda történ legrég idők Kisfal Károl 1 mag zsidó nemz hivat 1 La irodalomtörténé sz Debrecen 189 me 19 harcté szerz betegs következtéb Öná köte Ar Já Bol Istó

12466

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Al

SZÓC Kar Alb t irodalomtörténet s Récekereszt 1 bölcsészdok ta okl megszer 1887-1 szen köz gimná ta v 1 debre ál főreális tan 1 p igazga l Jele debre z reálgimná igazga Csokonai titk Napilapo folyóirato pedagóg nyelvés irodalomtörté tanulm je reform e reform kor ma irodalm sz ismeret v tanulmány Művel Könyv ma irodalomtörté kötet Élesel kommentáro Csok váloga munk Pe költemény Gvad Pele nótári kurucv költészet remek Ma Tudomá Akad Sámuel-dí jutalm göc nyelvj alap tanulmán Ön köny X sz l költés Szil Haj mon ma költésze ma szépirod törté legré idő Kisfa Káro ma zsid nem hiva L irodalomtörtén s Debrece 18 m 1 harct szer beteg következté Ön köt A J Bo Ist

1246

CÍ K

SZEMÉL K A

SZÓ Ka Al irodalomtörténe Récekeresz bölcsészdo t ok megsze 1887- sze kö gimn t debr á főreáli ta igazg Jel debr reálgimn igazg Csokona tit Napilap folyóirat pedagó nyelvé irodalomtört tanul j refor refor ko m irodal s ismere tanulmán Műve Köny m irodalomtört köte Élese kommentár Cso válog mun P költemén Gva Pel nótár kuruc költésze reme M Tudom Aka Sámuel-d jutal gö nyelv ala tanulmá Ö kön s költé Szi Ha mo m költész m szépiro tört legr id Kisf Kár m zsi ne hiv irodalomtörté Debrec 1 harc sze bete következt Ö kö B Is