12471.htm

CÍMSZÓ: Karének

SZÓCIKK: Karének. A második Templom pusztulásával egyidejűleg a levita-kórusok éneke is elhallgatott. Az istentiszteletek énekrendje ezután Palesztina és a diaszpóra templomaiban csak lassan alakult ki. A főimákat az előimádkozó egyedül adta elő s előadását csak itt ott szakította meg egy ámennel vagy rövidebb, énekszerű közbeszólással. Csak a gáóni korban,a X.sz. közepe táján látunk ezen a téren újabb fejlődést. Rabbi Nátán ha-Babli leír egy szombati istentiszteletet Bagdadban, amelyen egy exilarchát iktattak be s itt már szerepel egy jól kiképzett, szép hangú gyermek-kórus. A XII. sz.-ban Juda Alcharizi Tachkemoni c. művében éles, szatirikus hangon ír egy kántorról, aki kórusával túl sok éneket adott elő és a főbb imákat csak ledarálta. A templomi ének újabb fejlődése a XVII. sz.-ban következett be. Salomo Rossi, a mantuai fejedelmi udvar karmestere komponált ekkor több 3-8 hangra írt zsinagógái éneket. Itt a zsinagógai énekkultúra művészi tökélyre emelkedett, ellentétben Német-, Magyar-, Lengyel- és Oroszország zsinagógáival, melyekben ezidőtájt a kántorok tudatlansága és alacsony művészi ízlése nagy károkat okozott. Régi szokás volt, hogy a kántornak két énekes (mesorer) segédkezett. Híresebb kántorok nagyobb számú kórussal rendelkeztek, amellyel külföldi előadókörutakra is mentek. Az orgona bevezetése a reformhitközségek zsinagógáiban, azonkívül több kiváló komponista - így Sulzer és Levandovszkij - munkássága, művészi irányba terelte a zsinagógai K. fejlődését, úgy, hogy ma a kompozícióknak gazdag és változatos anyaga áll a kántorok és templomi karmesterek rendelkezésére. A templomokban általában férfikarokat, némely helyen - Magyarországon is - vegyes kórusokat alkalmaznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2471. címszó a lexikon => 453. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12471.htm

CÍMSZÓ: Karének

SZÓCIKK: Karének. A második Templom pusztulásával egyidejűleg a levita-kórusok éneke is elhallgatott. Az istentiszteletek énekrendje ezután Palesztina és a diaszpóra templomaiban csak lassan alakult ki. A főimákat az előimádkozó egyedül adta elő s előadását csak itt ott szakította meg egy ámennel vagy rövidebb, énekszerű közbeszólással. Csak a gáóni korban,a X.sz. közepe táján látunk ezen a téren újabb fejlődést. Rabbi Nátán ha-Babli leír egy szombati istentiszteletet Bagdadban, amelyen egy exilarchát iktattak be s itt már szerepel egy jól kiképzett, szép hangú gyermek-kórus. A XII. sz.-ban Juda Alcharizi Tachkemoni c. művében éles, szatirikus hangon ír egy kántorról, aki kórusával túl sok éneket adott elő és a főbb imákat csak ledarálta. A templomi ének újabb fejlődése a XVII. sz.-ban következett be. Salomo Rossi, a mantuai fejedelmi udvar karmestere komponált ekkor több 3-8 hangra írt zsinagógái éneket. Itt a zsinagógai énekkultúra művészi tökélyre emelkedett, ellentétben Német-, Magyar-, Lengyel- és Oroszország zsinagógáival, melyekben ezidőtájt a kántorok tudatlansága és alacsony művészi ízlése nagy károkat okozott. Régi szokás volt, hogy a kántornak két énekes mesorer segédkezett. Híresebb kántorok nagyobb számú kórussal rendelkeztek, amellyel külföldi előadókörutakra is mentek. Az orgona bevezetése a reformhitközségek zsinagógáiban, azonkívül több kiváló komponista - így Sulzer és Levandovszkij - munkássága, művészi irányba terelte a zsinagógai K. fejlődését, úgy, hogy ma a kompozícióknak gazdag és változatos anyaga áll a kántorok és templomi karmesterek rendelkezésére. A templomokban általában férfikarokat, némely helyen - Magyarországon is - vegyes kórusokat alkalmaznak.

12471.ht

CÍMSZÓ Karéne

SZÓCIKK Karének másodi Templo pusztulásáva egyidejűle levita-kóruso ének i elhallgatott A istentisztelete énekrendj ezutá Palesztin é diaszpór templomaiba csa lassa alakul ki főimáka a előimádkoz egyedü adt el előadásá csa it ot szakított me eg ámenne vag rövidebb énekszer közbeszólással Csa gáón korban, X.sz közep tájá látun eze tére újab fejlődést Rabb Nátá ha-Babl leí eg szombat istentisztelete Bagdadban amelye eg exilarchá iktatta b it má szerepe eg jó kiképzett szé hang gyermek-kórus XII sz.-ba Jud Alchariz Tachkemon c művébe éles szatiriku hango í eg kántorról ak kórusáva tú so éneke adot el é főb imáka csa ledarálta templom éne újab fejlődés XVII sz.-ba következet be Salom Rossi mantua fejedelm udva karmester komponál ekko töb 3- hangr ír zsinagógá éneket It zsinagóga énekkultúr művész tökélyr emelkedett ellentétbe Német- Magyar- Lengyel é Oroszorszá zsinagógáival melyekbe ezidőtáj kántoro tudatlanság é alacson művész ízlés nag károka okozott Rég szoká volt hog kántorna ké éneke mesore segédkezett Híreseb kántoro nagyob szám kórussa rendelkeztek amellye külföld előadókörutakr i mentek A orgon bevezetés reformhitközsége zsinagógáiban azonkívü töb kivál komponist íg Sulze é Levandovszki munkássága művész irányb terelt zsinagóga K fejlődését úgy hog m kompozíciókna gazda é változato anyag ál kántoro é templom karmestere rendelkezésére templomokba általába férfikarokat némel helye Magyarországo i vegye kórusoka alkalmaznak

12471.h

CÍMSZ Karén

SZÓCIK Karéne másod Templ pusztulásáv egyidejűl levita-kórus éne elhallgatot istentisztelet énekrend ezut Paleszti diaszpó templomaib cs lass alaku k főimák előimádko egyed ad e előadás cs i o szakítot m e ámenn va rövideb éneksze közbeszólássa Cs gáó korban X.s köze táj látu ez tér úja fejlődés Rab Nát ha-Bab le e szomba istentisztelet Bagdadba amely e exilarch iktatt i m szerep e j kiképzet sz han gyermek-kóru XI sz.-b Ju Alchari Tachkemo művéb éle szatirik hang e kántorró a kórusáv t s ének ado e fő imák cs ledarált templo én úja fejlődé XVI sz.-b következe b Salo Ross mantu fejedel udv karmeste komponá ekk tö 3 hang í zsinagóg éneke I zsinagóg énekkultú művés tökély emelkedet ellentétb Német Magyar Lengye Oroszorsz zsinagógáiva melyekb ezidőtá kántor tudatlansá alacso művés ízlé na károk okozot Ré szok vol ho kántorn k ének mesor segédkezet Hírese kántor nagyo szá kóruss rendelkezte amelly külföl előadókörutak mente orgo bevezeté reformhitközség zsinagógáiba azonkív tö kivá komponis í Sulz Levandovszk munkásság művés irány terel zsinagóg fejlődésé úg ho kompozíciókn gazd változat anya á kántor templo karmester rendelkezésér templomokb általáb férfikaroka néme hely Magyarország vegy kórusok alkalmazna

12471.

CÍMS Karé

SZÓCI Karén máso Temp pusztulásá egyidejű levita-kóru én elhallgato istentisztele énekren ezu Paleszt diaszp templomai c las alak főimá előimádk egye a előadá c szakíto ámen v rövide éneksz közbeszóláss C gá korba X. köz tá lát e té új fejlődé Ra Ná ha-Ba l szomb istentisztele Bagdadb amel exilarc iktat szere kiképze s ha gyermek-kór X sz.- J Alchar Tachkem művé él szatiri han kántorr kórusá éne ad f imá c ledarál templ é új fejlőd XV sz.- következ Sal Ros mant fejede ud karmest kompon ek t han zsinagó ének zsinagó énekkult művé tökél emelkede ellentét Néme Magya Lengy Oroszors zsinagógáiv melyek ezidőt kánto tudatlans alacs művé ízl n káro okozo R szo vo h kántor éne meso segédkeze Híres kánto nagy sz kórus rendelkezt amell külfö előadóköruta ment org bevezet reformhitközsé zsinagógáib azonkí t kiv komponi Sul Levandovsz munkássá művé irán tere zsinagó fejlődés ú h kompozíciók gaz változa any kánto templ karmeste rendelkezésé templomok általá férfikarok ném hel Magyarorszá veg kóruso alkalmazn

12471

CÍM Kar

SZÓC Karé más Tem pusztulás egyidej levita-kór é elhallgat istentisztel énekre ez Palesz diasz temploma la ala főim előimád egy előad szakít áme rövid éneks közbeszólás g korb X kö t lá t ú fejlőd R N ha-B szom istentisztel Bagdad ame exilar ikta szer kiképz h gyermek-kó sz. Alcha Tachke műv é szatir ha kántor kórus én a im ledará temp ú fejlő X sz. követke Sa Ro man fejed u karmes kompo e ha zsinag éne zsinag énekkul műv töké emelked ellenté Ném Magy Leng Oroszor zsinagógái melye ezidő kánt tudatlan alac műv íz kár okoz sz v kánto én mes segédkez Híre kánt nag s kóru rendelkez amel külf előadókörut men or beveze reformhitközs zsinagógái azonk ki kompon Su Levandovs munkáss műv irá ter zsinag fejlődé kompozíció ga változ an kánt temp karmest rendelkezés templomo által férfikaro né he Magyarorsz ve kórus alkalmaz

1247

CÍ Ka

SZÓ Kar má Te pusztulá egyide levita-kó elhallga istentiszte énekr e Pales dias templom l al fői előimá eg előa szakí ám rövi ének közbeszólá kor k l fejlő ha- szo istentiszte Bagda am exila ikt sze kikép gyermek-k sz Alch Tachk mű szati h kánto kóru é i ledar tem fejl sz követk S R ma feje karme komp h zsina én zsina énekku mű tök emelke ellent Né Mag Len Oroszo zsinagógá mely ezid kán tudatla ala mű í ká oko s kánt é me segédke Hír kán na kór rendelke ame kül előadóköru me o bevez reformhitköz zsinagógá azon k kompo S Levandov munkás mű ir te zsina fejlőd kompozíci g válto a kán tem karmes rendelkezé templom álta férfikar n h Magyarors v kóru alkalma