12473.htm

CÍMSZÓ: Kármán

SZEMÉLYNÉV: Kármán Aladár

SZÓCIKK: Kármán, 1. Aladár*, építész, szül. Budapesten 1871. Tanulmányait a müncheni műegyetemen végezte. Budapesten Ullmann Gyula építészel társult. Számos pályadíjat nyert. Budapesten sok bérházat és palotát épített. A Kereskedelmi Csarnok Szabadság-téri palotája, amelyet K. tervezett, egyike az első ún. szeceszciós stílusban épült palotáknak. Ő építette a M. Folyam és Tengerhajózási Rt. palotáját és sok középületet vidéken.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2473. címszó a lexikon => 453. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12473.htm

CÍMSZÓ: Kármán

SZEMÉLYNÉV: Kármán Aladár

SZÓCIKK: Kármán, 1. Aladár*, építész, szül. Budapesten 1871. Tanulmányait a müncheni műegyetemen végezte. Budapesten Ullmann Gyula építészel társult. Számos pályadíjat nyert. Budapesten sok bérházat és palotát épített. A Kereskedelmi Csarnok Szabadság-téri palotája, amelyet K. tervezett, egyike az első ún. szeceszciós stílusban épült palotáknak. Ő építette a M. Folyam és Tengerhajózási Rt. palotáját és sok középületet vidéken.

12473.ht

CÍMSZÓ Kármá

SZEMÉLYNÉV Kármá Aladá

SZÓCIKK Kármán 1 Aladár* építész szül Budapeste 1871 Tanulmányai münchen műegyeteme végezte Budapeste Ullman Gyul építésze társult Számo pályadíja nyert Budapeste so bérháza é palotá épített Kereskedelm Csarno Szabadság-tér palotája amelye K tervezett egyik a els ún szeceszció stílusba épül palotáknak épített M Folya é Tengerhajózás Rt palotájá é so középülete vidéken

12473.h

CÍMSZ Kárm

SZEMÉLYNÉ Kárm Alad

SZÓCIK Kármá Aladár építés szü Budapest 187 Tanulmánya münche műegyetem végezt Budapest Ullma Gyu építész társul Szám pályadíj nyer Budapest s bérház palot építet Kereskedel Csarn Szabadság-té palotáj amely tervezet egyi el ú szeceszci stílusb épü palotákna építet Foly Tengerhajózá R palotáj s középület vidéke

12473.

CÍMS Kár

SZEMÉLYN Kár Ala

SZÓCI Kárm Aladá építé sz Budapes 18 Tanulmány münch műegyete végez Budapes Ullm Gy építés társu Szá pályadí nye Budapes bérhá palo építe Kereskede Csar Szabadság-t palotá amel terveze egy e szeceszc stílus ép palotákn építe Fol Tengerhajóz palotá középüle vidék

12473

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká Al

SZÓC Kár Alad épít s Budape 1 Tanulmán münc műegyet vége Budape Ull G építé társ Sz pályad ny Budape bérh pal épít Keresked Csa Szabadság- palot ame tervez eg szecesz stílu é paloták épít Fo Tengerhajó palot középül vidé

1247

CÍ K

SZEMÉL K A

SZÓ Ká Ala épí Budap Tanulmá mün műegye vég Budap Ul épít tár S pálya n Budap bér pa épí Kereske Cs Szabadság palo am terve e szeces stíl palotá épí F Tengerhaj palo középü vid