12475.htm

CÍMSZÓ: Kármán

SZEMÉLYNÉV: Kármán Mór

SZÓCIKK: "2. K. Mór, (szöllöslaki). pedagógus, egyetemi tanár, szül. Szegeden 1843 dec. 25., megh. 1915 okt.-ben. Iskoláit Szegeden és Pesten végezte, azután Bécsbe ment, ahol 1862-1865. filozófiai és filológiai tanulmányokat folytatott az egyetemen. 1866-ban megszerezte Budapesten a doktori és magiszteri diplomát. Két év múlva a kereskedelmi akadémián és a középiskolákban vallástant tanított. Eötvös báró 1869. Lipcsébe küldte a gyakorlati tanárképzés tanulmányozása céljából. Nagy pedagógiai tudása feltűnt Ziller Tuisc-nak; aki bizalmába fogadta, kinevezte a gyakorló elemi iskola presbitériumának elnökévé és megbízta az iskola szervezetének és tanulmányi rendjének elkészítésével. Ez a tervezet Vademecum für die Praktikanten des Paedagogischen Seminars zu Leipzig c. alatt ismeretes. Mikor két esztendei ottartózkodás után hazatért, a pedagógia, etika és pszihológia magántanára lett az egyetemen. A tanárképző intézetben a filozófia és pedagógia tanára volt és pedagógiai vezetője lett a gimnáziumi gyakorlóiskolának, melynek a szabályzatát ő készítette el a közoktatási kormány megbízásából. A magyar nevelésügy modern fejlődése nagyrészben az ő érdeme. A tudományos pedagógia elveit a gimnáziumi oktatásban ő honosította meg Magyarországon. Fáradhatatlanul és nagy sikerrel dolgozott a középiskolai oktatás újjászervezésén. Gimnáziumi tanterve és a hozzávaló Utasítások, amelyeket szakemberek közreműködésével szerkesztett. Új alapokra fektették a gimnáziumi oktatást és új irányt szabtak a magyar művelődésnek. Az Utasítások német fordítását nagy elismeréssel fogadta a német sajtó. 1907-ben a közoktatásügyi minisztériumban teljesített szolgálatot. Kiváló érdemeiért 1907. magyar nemességet kapott. 1908-ban Szőllőslaki előnévvel tüntette ki a király. 1909-ben egyetemi ny. r. tanári címet kapott Főbb művei: Közoktatásügyi tanulmányok (2 kötet, Budapest 1906 és 1911); K M. paedagogiai dolgozatai rendszeres összeállításban (2 kötet u. o. 1909) akadémiai jutalmat nyert; Adalékok a gimnáziumi oktatás elméletéhez (Budapest 1898); A közoktatás egysége és a tanulmányok szervezete (u. o. 1911). Sok gimnáziumi tankönyvet írt és az egyetemi oktatás számára átdolgozta Browning Oszkár könyvét, A neveléselméletének történetét (Budapest,2. kiad. 1907); Lotze Hermann Logikáját, (u. o. 1884) és Pszichológiáját (u. o. 1887). Polemikus iratai: Herbart és Lubrich (1875); Egy tudós koryphaeus; A tudós koryphaeusnak igazságot szolgáltat Plagiosippus (1893)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2475. címszó a lexikon => 453. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12475.htm

CÍMSZÓ: Kármán

SZEMÉLYNÉV: Kármán Mór

SZÓCIKK: 2. K. Mór, szöllöslaki . pedagógus, egyetemi tanár, szül. Szegeden 1843 dec. 25., megh. 1915 okt.-ben. Iskoláit Szegeden és Pesten végezte, azután Bécsbe ment, ahol 1862-1865. filozófiai és filológiai tanulmányokat folytatott az egyetemen. 1866-ban megszerezte Budapesten a doktori és magiszteri diplomát. Két év múlva a kereskedelmi akadémián és a középiskolákban vallástant tanított. Eötvös báró 1869. Lipcsébe küldte a gyakorlati tanárképzés tanulmányozása céljából. Nagy pedagógiai tudása feltűnt Ziller Tuisc-nak; aki bizalmába fogadta, kinevezte a gyakorló elemi iskola presbitériumának elnökévé és megbízta az iskola szervezetének és tanulmányi rendjének elkészítésével. Ez a tervezet Vademecum für die Praktikanten des Paedagogischen Seminars zu Leipzig c. alatt ismeretes. Mikor két esztendei ottartózkodás után hazatért, a pedagógia, etika és pszihológia magántanára lett az egyetemen. A tanárképző intézetben a filozófia és pedagógia tanára volt és pedagógiai vezetője lett a gimnáziumi gyakorlóiskolának, melynek a szabályzatát ő készítette el a közoktatási kormány megbízásából. A magyar nevelésügy modern fejlődése nagyrészben az ő érdeme. A tudományos pedagógia elveit a gimnáziumi oktatásban ő honosította meg Magyarországon. Fáradhatatlanul és nagy sikerrel dolgozott a középiskolai oktatás újjászervezésén. Gimnáziumi tanterve és a hozzávaló Utasítások, amelyeket szakemberek közreműködésével szerkesztett. Új alapokra fektették a gimnáziumi oktatást és új irányt szabtak a magyar művelődésnek. Az Utasítások német fordítását nagy elismeréssel fogadta a német sajtó. 1907-ben a közoktatásügyi minisztériumban teljesített szolgálatot. Kiváló érdemeiért 1907. magyar nemességet kapott. 1908-ban Szőllőslaki előnévvel tüntette ki a király. 1909-ben egyetemi ny. r. tanári címet kapott Főbb művei: Közoktatásügyi tanulmányok 2 kötet, Budapest 1906 és 1911 ; K M. paedagogiai dolgozatai rendszeres összeállításban 2 kötet u. o. 1909 akadémiai jutalmat nyert; Adalékok a gimnáziumi oktatás elméletéhez Budapest 1898 ; A közoktatás egysége és a tanulmányok szervezete u. o. 1911 . Sok gimnáziumi tankönyvet írt és az egyetemi oktatás számára átdolgozta Browning Oszkár könyvét, A neveléselméletének történetét Budapest,2. kiad. 1907 ; Lotze Hermann Logikáját, u. o. 1884 és Pszichológiáját u. o. 1887 . Polemikus iratai: Herbart és Lubrich 1875 ; Egy tudós koryphaeus; A tudós koryphaeusnak igazságot szolgáltat Plagiosippus 1893 .

12475.ht

CÍMSZÓ Kármá

SZEMÉLYNÉV Kármá Mó

SZÓCIKK 2 K Mór szöllöslak pedagógus egyetem tanár szül Szegede 184 dec 25. megh 191 okt.-ben Iskolái Szegede é Peste végezte azutá Bécsb ment aho 1862-1865 filozófia é filológia tanulmányoka folytatot a egyetemen 1866-ba megszerezt Budapeste doktor é magiszter diplomát Ké é múlv kereskedelm akadémiá é középiskolákba vallástan tanított Eötvö bár 1869 Lipcséb küldt gyakorlat tanárképzé tanulmányozás céljából Nag pedagógia tudás feltűn Zille Tuisc-nak ak bizalmáb fogadta kinevezt gyakorl elem iskol presbitériumána elnökév é megbízt a iskol szervezeténe é tanulmány rendjéne elkészítésével E terveze Vademecu fü di Praktikante de Paedagogische Seminar z Leipzi c alat ismeretes Miko ké esztende ottartózkodá utá hazatért pedagógia etik é pszihológi magántanár let a egyetemen tanárképz intézetbe filozófi é pedagógi tanár vol é pedagógia vezetőj let gimnázium gyakorlóiskolának melyne szabályzatá készített e közoktatás kormán megbízásából magya nevelésüg moder fejlődés nagyrészbe a érdeme tudományo pedagógi elvei gimnázium oktatásba honosított me Magyarországon Fáradhatatlanu é nag sikerre dolgozot középiskola oktatá újjászervezésén Gimnázium tanterv é hozzával Utasítások amelyeke szakembere közreműködéséve szerkesztett Ú alapokr fektetté gimnázium oktatás é ú irány szabta magya művelődésnek A Utasításo néme fordításá nag elismerésse fogadt néme sajtó 1907-be közoktatásügy minisztériumba teljesítet szolgálatot Kivál érdemeiér 1907 magya nemessége kapott 1908-ba Szőllőslak előnévve tüntett k király 1909-be egyetem ny r tanár címe kapot Főb művei Közoktatásügy tanulmányo kötet Budapes 190 é 191 M paedagogia dolgozata rendszere összeállításba köte u o 190 akadémia jutalma nyert Adaléko gimnázium oktatá elméletéhe Budapes 189 közoktatá egység é tanulmányo szervezet u o 191 So gimnázium tankönyve ír é a egyetem oktatá számár átdolgozt Brownin Oszká könyvét neveléselméleténe történeté Budapest,2 kiad 190 Lotz Herman Logikáját u o 188 é Pszichológiájá u o 188 Polemiku iratai Herbar é Lubric 187 Eg tudó koryphaeus tudó koryphaeusna igazságo szolgálta Plagiosippu 189

12475.h

CÍMSZ Kárm

SZEMÉLYNÉ Kárm M

SZÓCIK Mó szöllösla pedagógu egyete taná szü Szeged 18 de 25 meg 19 okt.-be Iskolá Szeged Pest végezt azut Bécs men ah 1862-186 filozófi filológi tanulmányok folytato egyeteme 1866-b megszerez Budapest dokto magiszte diplomá K múl kereskedel akadémi középiskolákb vallásta tanítot Eötv bá 186 Lipcsé küld gyakorla tanárképz tanulmányozá céljábó Na pedagógi tudá feltű Zill Tuisc-na a bizalmá fogadt kinevez gyakor ele isko presbitériumán elnöké megbíz isko szervezetén tanulmán rendjén elkészítéséve tervez Vademec f d Praktikant d Paedagogisch Semina Leipz ala ismerete Mik k esztend ottartózkod ut hazatér pedagógi eti pszihológ magántaná le egyeteme tanárkép intézetb filozóf pedagóg taná vo pedagógi vezető le gimnáziu gyakorlóiskolána melyn szabályzat készítet közoktatá kormá megbízásábó magy nevelésü mode fejlődé nagyrészb érdem tudomány pedagóg elve gimnáziu oktatásb honosítot m Magyarországo Fáradhatatlan na sikerr dolgozo középiskol oktat újjászervezésé Gimnáziu tanter hozzáva Utasításo amelyek szakember közreműködésév szerkesztet alapok fektett gimnáziu oktatá irán szabt magy művelődésne Utasítás ném fordítás na elismeréss fogad ném sajt 1907-b közoktatásüg minisztériumb teljesíte szolgálato Kivá érdemeié 190 magy nemesség kapot 1908-b Szőllősla előnévv tüntet királ 1909-b egyete n taná cím kapo Fő műve Közoktatásüg tanulmány köte Budape 19 19 paedagogi dolgozat rendszer összeállításb köt 19 akadémi jutalm nyer Adalék gimnáziu oktat elméletéh Budape 18 közoktat egysé tanulmány szerveze 19 S gimnáziu tankönyv í egyete oktat számá átdolgoz Browni Oszk könyvé neveléselméletén történet Budapest, kia 19 Lot Herma Logikájá 18 Pszichológiáj 18 Polemik irata Herba Lubri 18 E tud koryphaeu tud koryphaeusn igazság szolgált Plagiosipp 18

12475.

CÍMS Kár

SZEMÉLYN Kár

SZÓCI M szöllösl pedagóg egyet tan sz Szege 1 d 2 me 1 okt.-b Iskol Szege Pes végez azu Béc me a 1862-18 filozóf filológ tanulmányo folytat egyetem 1866- megszere Budapes dokt magiszt diplom mú kereskede akadém középiskolák vallást taníto Eöt b 18 Lipcs kül gyakorl tanárkép tanulmányoz céljáb N pedagóg tud felt Zil Tuisc-n bizalm fogad kineve gyako el isk presbitériumá elnök megbí isk szervezeté tanulmá rendjé elkészítésév terve Vademe Praktikan Paedagogisc Semin Leip al ismeret Mi eszten ottartózko u hazaté pedagóg et psziholó magántan l egyetem tanárké intézet filozó pedagó tan v pedagóg vezet l gimnázi gyakorlóiskolán mely szabályza készíte közoktat korm megbízásáb mag nevelés mod fejlőd nagyrész érde tudomán pedagó elv gimnázi oktatás honosíto Magyarország Fáradhatatla n siker dolgoz középisko okta újjászervezés Gimnázi tante hozzáv Utasítás amelye szakembe közreműködésé szerkeszte alapo fektet gimnázi oktat irá szab mag művelődésn Utasítá né fordítá n elismerés foga né saj 1907- közoktatásü minisztérium teljesít szolgálat Kiv érdemei 19 mag nemessé kapo 1908- Szőllősl előnév tünte kirá 1909- egyet tan cí kap F műv Közoktatásü tanulmán köt Budap 1 1 paedagog dolgoza rendsze összeállítás kö 1 akadém jutal nye Adalé gimnázi okta elméleté Budap 1 közokta egys tanulmán szervez 1 gimnázi tanköny egyet okta szám átdolgo Brown Osz könyv neveléselméleté történe Budapest ki 1 Lo Herm Logikáj 1 Pszichológiá 1 Polemi irat Herb Lubr 1 tu koryphae tu koryphaeus igazsá szolgál Plagiosip 1

12475

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká

SZÓC szöllös pedagó egye ta s Szeg m okt.- Isko Szeg Pe vége az Bé m 1862-1 filozó filoló tanulmány folyta egyete 1866 megszer Budape dok magisz diplo m keresked akadé középiskolá vallás tanít Eö 1 Lipc kü gyakor tanárké tanulmányo céljá pedagó tu fel Zi Tuisc- bizal foga kinev gyak e is presbitérium elnö megb is szervezet tanulm rendj elkészítésé terv Vadem Praktika Paedagogis Semi Lei a ismere M eszte ottartózk hazat pedagó e pszihol magánta egyete tanárk intéze filoz pedag ta pedagó veze gimnáz gyakorlóiskolá mel szabályz készít közokta kor megbízásá ma nevelé mo fejlő nagyrés érd tudomá pedag el gimnáz oktatá honosít Magyarorszá Fáradhatatl sike dolgo középisk okt újjászervezé Gimnáz tant hozzá Utasítá amely szakemb közreműködés szerkeszt alap fekte gimnáz okta ir sza ma művelődés Utasít n fordít elismeré fog n sa 1907 közoktatás minisztériu teljesí szolgála Ki érdeme 1 ma nemess kap 1908 Szőllős előné tünt kir 1909 egye ta c ka mű Közoktatás tanulmá kö Buda paedago dolgoz rendsz összeállítá k akadé juta ny Adal gimnáz okt elmélet Buda közokt egy tanulmá szerve gimnáz tankön egye okt szá átdolg Brow Os köny neveléselmélet történ Budapes k L Her Logiká Pszichológi Polem ira Her Lub t korypha t koryphaeu igazs szolgá Plagiosi

1247

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ szöllö pedag egy t Sze okt. Isk Sze P vég a B 1862- filoz filol tanulmán folyt egyet 186 megsze Budap do magis dipl kereske akad középiskol vallá taní E Lip k gyako tanárk tanulmány célj pedag t fe Z Tuisc biza fog kine gya i presbitériu eln meg i szerveze tanul rend elkészítés ter Vade Praktik Paedagogi Sem Le ismer eszt ottartóz haza pedag psziho magánt egyet tanár intéz filo peda t pedag vez gimná gyakorlóiskol me szabály készí közokt ko megbízás m nevel m fejl nagyré ér tudom peda e gimná oktat honosí Magyarorsz Fáradhatat sik dolg középis ok újjászervez Gimná tan hozz Utasít amel szakem közreműködé szerkesz ala fekt gimná okt i sz m művelődé Utasí fordí elismer fo s 190 közoktatá minisztéri teljes szolgál K érdem m nemes ka 190 Szőllő előn tün ki 190 egy t k m Közoktatá tanulm k Bud paedag dolgo rends összeállít akad jut n Ada gimná ok elméle Bud közok eg tanulm szerv gimná tankö egy ok sz átdol Bro O kön neveléselméle törté Budape He Logik Pszichológ Pole ir He Lu koryph koryphae igaz szolg Plagios