12476.htm

CÍMSZÓ: Kármán

SZEMÉLYNÉV: Kármán Tódor

SZÓCIKK: " K. Tódor, egyetemi tanár, fizikus, K. Mór (1. o.) fia, szül. Budapesten 1881 máj. 11. A budapesti műegyetemet végezte és u. o. volt asszistens, 1906-tól kezdve pedig Göttingenben képezte tovább magát és 1910. ott lett egyetemi magán tanár, 1912. az aacheni műegyetemen nyilv. rendes tanár s egyszersmind az aerodinamikai intézet igazgatója lett. 1925-ben a göttingeni tudományos társaság tagjává választotta. Különösen a hydrodynamika és a repülés elméletére vonatkozó nagyszámú tanulmánya jelentékeny. Állandó munkatársa a Physikalische Zeitschrift, a Göttinger Nachrichten, a Zeitschr. f. angewandte Mathematik u. Mechanik c. folyóiratoknak, szerkesztője az Abhandlungen aus dem aerodynamischen Institut an der technischen Hochschule Aachen c. sorozatnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2476. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12476.htm

CÍMSZÓ: Kármán

SZEMÉLYNÉV: Kármán Tódor

SZÓCIKK: K. Tódor, egyetemi tanár, fizikus, K. Mór 1. o. fia, szül. Budapesten 1881 máj. 11. A budapesti műegyetemet végezte és u. o. volt asszistens, 1906-tól kezdve pedig Göttingenben képezte tovább magát és 1910. ott lett egyetemi magán tanár, 1912. az aacheni műegyetemen nyilv. rendes tanár s egyszersmind az aerodinamikai intézet igazgatója lett. 1925-ben a göttingeni tudományos társaság tagjává választotta. Különösen a hydrodynamika és a repülés elméletére vonatkozó nagyszámú tanulmánya jelentékeny. Állandó munkatársa a Physikalische Zeitschrift, a Göttinger Nachrichten, a Zeitschr. f. angewandte Mathematik u. Mechanik c. folyóiratoknak, szerkesztője az Abhandlungen aus dem aerodynamischen Institut an der technischen Hochschule Aachen c. sorozatnak.

12476.ht

CÍMSZÓ Kármá

SZEMÉLYNÉV Kármá Tódo

SZÓCIKK K Tódor egyetem tanár fizikus K Mó 1 o fia szül Budapeste 188 máj 11 budapest műegyeteme végezt é u o vol asszistens 1906-tó kezdv pedi Göttingenbe képezt továb magá é 1910 ot let egyetem magá tanár 1912 a aachen műegyeteme nyilv rende taná egyszersmin a aerodinamika intéze igazgatój lett 1925-be göttingen tudományo társasá tagjáv választotta Különöse hydrodynamik é repülé elméletér vonatkoz nagyszám tanulmány jelentékeny Álland munkatárs Physikalisch Zeitschrift Göttinge Nachrichten Zeitschr f angewandt Mathemati u Mechani c folyóiratoknak szerkesztőj a Abhandlunge au de aerodynamische Institu a de technische Hochschul Aache c sorozatnak

12476.h

CÍMSZ Kárm

SZEMÉLYNÉ Kárm Tód

SZÓCIK Tódo egyete taná fiziku M fi szü Budapest 18 má 1 budapes műegyetem végez vo asszisten 1906-t kezd ped Göttingenb képez tová mag 191 o le egyete mag taná 191 aache műegyetem nyil rend tan egyszersmi aerodinamik intéz igazgató let 1925-b göttinge tudomány társas tagjá választott Különös hydrodynami repül elméleté vonatko nagyszá tanulmán jelentéken Állan munkatár Physikalisc Zeitschrif Götting Nachrichte Zeitsch angewand Mathemat Mechan folyóiratokna szerkesztő Abhandlung a d aerodynamisch Instit d technisch Hochschu Aach sorozatna

12476.

CÍMS Kár

SZEMÉLYN Kár Tó

SZÓCI Tód egyet tan fizik f sz Budapes 1 m budape műegyete vége v assziste 1906- kez pe Göttingen képe tov ma 19 l egyet ma tan 19 aach műegyete nyi ren ta egyszersm aerodinami inté igazgat le 1925- götting tudomán társa tagj választot Különö hydrodynam repü elmélet vonatk nagysz tanulmá jelentéke Álla munkatá Physikalis Zeitschri Göttin Nachricht Zeitsc angewan Mathema Mecha folyóiratokn szerkeszt Abhandlun aerodynamisc Insti technisc Hochsch Aac sorozatn

12476

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká T

SZÓC Tó egye ta fizi s Budape budap műegyet vég asszist 1906 ke p Göttinge kép to m 1 egye m ta 1 aac műegyet ny re t egyszers aerodinam int igazga l 1925 göttin tudomá társ tag választo Külön hydrodyna rep elméle vonat nagys tanulm jelenték Áll munkat Physikali Zeitschr Götti Nachrich Zeits angewa Mathem Mech folyóiratok szerkesz Abhandlu aerodynamis Inst technis Hochsc Aa sorozat

1247

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ T egy t fiz Budap buda műegye vé asszis 190 k Götting ké t egy t aa műegye n r egyszer aerodina in igazg 192 götti tudom tár ta választ Külö hydrodyn re elmél vona nagy tanul jelenté Ál munka Physikal Zeitsch Gött Nachric Zeit angew Mathe Mec folyóirato szerkes Abhandl aerodynami Ins techni Hochs A soroza