12485.htm

CÍMSZÓ: Kasrusz

SZÓCIKK: "Kasrusz, szóval jelzik a vallási felügyeletet igénylő élelmiszereknek a vallásközség, illetőleg a rabbiság által való felügyeletét és ellenőrzését. A K., illetőleg annak felügyelete a húsáruk árusítására, sőt esetleg a tejtermékekre is kiterjed. Hogy a fogyasztás megfeleljen a rituális előírásnak, annak előfeltételeit a metsző alkalmazásával és a felügyelet rendszeresítésével biztosítják; ezt a valláserkölcsi kötelességet egy hitközség sem hanyagolhatja el. A további követelmények végrehajtása, a lesütés, kisózás, húsos és tejes össze nem keverése már a magánháztartásra tartozik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2485. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12485.htm

CÍMSZÓ: Kasrusz

SZÓCIKK: Kasrusz, szóval jelzik a vallási felügyeletet igénylő élelmiszereknek a vallásközség, illetőleg a rabbiság által való felügyeletét és ellenőrzését. A K., illetőleg annak felügyelete a húsáruk árusítására, sőt esetleg a tejtermékekre is kiterjed. Hogy a fogyasztás megfeleljen a rituális előírásnak, annak előfeltételeit a metsző alkalmazásával és a felügyelet rendszeresítésével biztosítják; ezt a valláserkölcsi kötelességet egy hitközség sem hanyagolhatja el. A további követelmények végrehajtása, a lesütés, kisózás, húsos és tejes össze nem keverése már a magánháztartásra tartozik.

12485.ht

CÍMSZÓ Kasrus

SZÓCIKK Kasrusz szóva jelzi vallás felügyelete igényl élelmiszerekne vallásközség illetőle rabbisá álta val felügyeleté é ellenőrzését K. illetőle anna felügyelet húsáru árusítására ső esetle tejtermékekr i kiterjed Hog fogyasztá megfelelje rituáli előírásnak anna előfeltételei metsz alkalmazásáva é felügyele rendszeresítéséve biztosítják ez valláserkölcs kötelessége eg hitközsé se hanyagolhatj el tovább követelménye végrehajtása lesütés kisózás húso é teje össz ne keverés má magánháztartásr tartozik

12485.h

CÍMSZ Kasru

SZÓCIK Kasrus szóv jelz vallá felügyelet igény élelmiszerekn vallásközsé illetől rabbis ált va felügyelet ellenőrzésé K illetől ann felügyele húsár árusításár s esetl tejtermékek kiterje Ho fogyaszt megfelelj rituál előírásna ann előfeltétele mets alkalmazásáv felügyel rendszeresítésév biztosítjá e valláserkölc kötelesség e hitközs s hanyagolhat e továb követelmény végrehajtás lesüté kisózá hús tej öss n keveré m magánháztartás tartozi

12485.

CÍMS Kasr

SZÓCI Kasru szó jel vall felügyele igén élelmiszerek vallásközs illető rabbi ál v felügyele ellenőrzés illető an felügyel húsá árusításá eset tejterméke kiterj H fogyasz megfelel rituá előírásn an előfeltétel met alkalmazásá felügye rendszeresítésé biztosítj valláserköl kötelessé hitköz hanyagolha tová követelmén végrehajtá lesüt kisóz hú te ös kever magánháztartá tartoz

12485

CÍM Kas

SZÓC Kasr sz je val felügyel igé élelmiszere vallásköz illet rabb á felügyel ellenőrzé illet a felügye hús árusítás ese tejtermék kiter fogyas megfele ritu előírás a előfeltéte me alkalmazás felügy rendszeresítés biztosít valláserkö köteless hitkö hanyagolh tov követelmé végrehajt lesü kisó h t ö keve magánháztart tarto

1248

CÍ Ka

SZÓ Kas s j va felügye ig élelmiszer valláskö ille rab felügye ellenőrz ille felügy hú árusítá es tejtermé kite fogya megfel rit előírá előfeltét m alkalmazá felüg rendszeresíté biztosí valláserk köteles hitk hanyagol to követelm végrehaj les kis kev magánháztar tart