12486.htm

CÍMSZÓ: Kassa

SZÓCIKK: Kassa (Ko?ice Cs.-Szl.), Abaúj-Torna vm. 52,898 lak. A (kongresszusi) hitközség alakulásának ideje bizonytalan. K.-n 1840-ig nem lakott zsidó, legfeljebb átutazóban szállhatott meg a vásárok idején. E vásárlátogató zsidók javarésze Rozgonyban lakott és a későbbi K.-i zsidó letelepültek javarésze is a rozgonyiak közül került ki. K.-t, mint a többi városokat az 1840: XXIX. t.-c. (l. Jogkiterjesztés) nyitotta meg a zsidók előtt és könnyen elképzelhető az ellenszenv, amellyel a K.-i polgárság a zsidókat fogadta, ha elgondoljuk, hogy a város 1765. még büntetést szabott arra, aki zsidótól vásárolt. Mikor a zsidók száma K.-n felszaporodott, megkezdődött a rendszeres hitközségi élet, amely elvezetett a mai szépen fejlett kongresszusi hitközség kiépített keretéig. A hitközség a vallás ápolásán kívül jelentős kulturális és szociális tevékenységet fejt ki. A hitélet irányítása Enten Manó főrabbinak, a kiváló hitszónoknak avatott kezében van. Működése óta igen sok intézmény létesült a hitközségben. A K.-i orthodox hitközség 1871. alakult meg. Alapítói a Scharman, Löwy, Klein, Friedman és Goldstein családok voltak, melyek a kongresszusi hitközségben uralkodó törekvésekkel nem értettek egyet. A hitközség első rabbija Jungreiss Mór volt, aki 1906. bekövetkezett haláláig működött. Nagyhírű tudós rabbi volt, aki több homiletikai és halachikus munkát írt. A hitközség 1881. építette első templomát, 1901. ennek helyén épült a második templom. A hitközség nagyarányú fejlődése miatt ez a templom szűknek bizonyult, úgy, hogy 1925 - 27-es években Scharman Simon elnök kezdeményezésére új templomot épített a hitközség. Ugyanekkor - mintegy 3 millió ?. K. költséggel - épült fel a hitközség székháza, elemi iskolája és Talmud Tórája. E díszes és stílusos épületeket, valamint a templomot is Oelschläger és Bosko mérnökök tervezték. A hitközség intézményei: az 1880. alakult Chevra Kadisa, az 1886. létesített Sasz Chevra, továbbá a Linasz Hacedek, Gemilasz Cheszed, Poel Cedek, Chevra Szefardim és Bikur Cholim egyletek. A hitközség kb. 8 millió ?. K. évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus ólokra fordítja. A hitközség lélekszáma 5000, a családok száma kb. 1000. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak 60 százaléka kereskedő, 10 százaléka magántisztviselő, a többi orvos, ügyvéd, tanító, vállalkozó és munkás. A hitközség mai vezetősége: Brach Salamon főrabbi, Engel Sámuel rabbi a Bész Din elnöke, Pach Hensch és Jungreiss Sámuel rabbik a Bész Din tagjai, Scharman Simon örökös díszelnök, Bayern Béni elnök, Schweid Hermán elöljáró, Hartstein Ábrahám ellenőr, Hochhauser M. Salamon pénztárnok és Wiesenberg Lajos titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2486. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12486.htm

CÍMSZÓ: Kassa

SZÓCIKK: Kassa Ko?ice Cs.-Szl. , Abaúj-Torna vm. 52,898 lak. A kongresszusi hitközség alakulásának ideje bizonytalan. K.-n 1840-ig nem lakott zsidó, legfeljebb átutazóban szállhatott meg a vásárok idején. E vásárlátogató zsidók javarésze Rozgonyban lakott és a későbbi K.-i zsidó letelepültek javarésze is a rozgonyiak közül került ki. K.-t, mint a többi városokat az 1840: XXIX. t.-c. l. Jogkiterjesztés nyitotta meg a zsidók előtt és könnyen elképzelhető az ellenszenv, amellyel a K.-i polgárság a zsidókat fogadta, ha elgondoljuk, hogy a város 1765. még büntetést szabott arra, aki zsidótól vásárolt. Mikor a zsidók száma K.-n felszaporodott, megkezdődött a rendszeres hitközségi élet, amely elvezetett a mai szépen fejlett kongresszusi hitközség kiépített keretéig. A hitközség a vallás ápolásán kívül jelentős kulturális és szociális tevékenységet fejt ki. A hitélet irányítása Enten Manó főrabbinak, a kiváló hitszónoknak avatott kezében van. Működése óta igen sok intézmény létesült a hitközségben. A K.-i orthodox hitközség 1871. alakult meg. Alapítói a Scharman, Löwy, Klein, Friedman és Goldstein családok voltak, melyek a kongresszusi hitközségben uralkodó törekvésekkel nem értettek egyet. A hitközség első rabbija Jungreiss Mór volt, aki 1906. bekövetkezett haláláig működött. Nagyhírű tudós rabbi volt, aki több homiletikai és halachikus munkát írt. A hitközség 1881. építette első templomát, 1901. ennek helyén épült a második templom. A hitközség nagyarányú fejlődése miatt ez a templom szűknek bizonyult, úgy, hogy 1925 - 27-es években Scharman Simon elnök kezdeményezésére új templomot épített a hitközség. Ugyanekkor - mintegy 3 millió ?. K. költséggel - épült fel a hitközség székháza, elemi iskolája és Talmud Tórája. E díszes és stílusos épületeket, valamint a templomot is Oelschläger és Bosko mérnökök tervezték. A hitközség intézményei: az 1880. alakult Chevra Kadisa, az 1886. létesített Sasz Chevra, továbbá a Linasz Hacedek, Gemilasz Cheszed, Poel Cedek, Chevra Szefardim és Bikur Cholim egyletek. A hitközség kb. 8 millió ?. K. évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus ólokra fordítja. A hitközség lélekszáma 5000, a családok száma kb. 1000. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak 60 százaléka kereskedő, 10 százaléka magántisztviselő, a többi orvos, ügyvéd, tanító, vállalkozó és munkás. A hitközség mai vezetősége: Brach Salamon főrabbi, Engel Sámuel rabbi a Bész Din elnöke, Pach Hensch és Jungreiss Sámuel rabbik a Bész Din tagjai, Scharman Simon örökös díszelnök, Bayern Béni elnök, Schweid Hermán elöljáró, Hartstein Ábrahám ellenőr, Hochhauser M. Salamon pénztárnok és Wiesenberg Lajos titkár.

12486.ht

CÍMSZÓ Kass

SZÓCIKK Kass Ko?ic Cs.-Szl Abaúj-Torn vm 52,89 lak kongresszus hitközsé alakulásána idej bizonytalan K.- 1840-i ne lakot zsidó legfeljeb átutazóba szállhatot me vásáro idején vásárlátogat zsidó javarész Rozgonyba lakot é később K.- zsid letelepülte javarész i rozgonyia közü kerül ki K.-t min több városoka a 1840 XXIX t.-c l Jogkiterjeszté nyitott me zsidó előt é könnye elképzelhet a ellenszenv amellye K.- polgársá zsidóka fogadta h elgondoljuk hog váro 1765 mé büntetés szabot arra ak zsidótó vásárolt Miko zsidó szám K.- felszaporodott megkezdődöt rendszere hitközség élet amel elvezetet ma szépe fejlet kongresszus hitközsé kiépítet keretéig hitközsé vallá ápolásá kívü jelentő kulturáli é szociáli tevékenysége fej ki hitéle irányítás Ente Man főrabbinak kivál hitszónokna avatot kezébe van Működés ót ige so intézmén létesül hitközségben K.- orthodo hitközsé 1871 alakul meg Alapító Scharman Löwy Klein Friedma é Goldstei családo voltak melye kongresszus hitközségbe uralkod törekvésekke ne értette egyet hitközsé els rabbij Jungreis Mó volt ak 1906 bekövetkezet halálái működött Nagyhír tudó rabb volt ak töb homiletika é halachiku munká írt hitközsé 1881 épített els templomát 1901 enne helyé épül másodi templom hitközsé nagyarány fejlődés miat e templo szűkne bizonyult úgy hog 192 27-e évekbe Scharma Simo elnö kezdeményezésér ú templomo építet hitközség Ugyanekko minteg milli ? K költségge épül fe hitközsé székháza elem iskoláj é Talmu Tórája dísze é stíluso épületeket valamin templomo i Oelschläge é Bosk mérnökö tervezték hitközsé intézményei a 1880 alakul Chevr Kadisa a 1886 létesítet Sas Chevra tovább Linas Hacedek Gemilas Cheszed Poe Cedek Chevr Szefardi é Biku Choli egyletek hitközsé kb milli ? K év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku ólokr fordítja hitközsé lélekszám 5000 családo szám kb 1000 Foglalkozá szerin hitközsé tagjaina 6 százalék kereskedő 1 százalék magántisztviselő több orvos ügyvéd tanító vállalkoz é munkás hitközsé ma vezetősége Brac Salamo főrabbi Enge Sámue rabb Bés Di elnöke Pac Hensc é Jungreis Sámue rabbi Bés Di tagjai Scharma Simo örökö díszelnök Bayer Bén elnök Schwei Hermá elöljáró Hartstei Ábrahá ellenőr Hochhause M Salamo pénztárno é Wiesenber Lajo titkár

12486.h

CÍMSZ Kas

SZÓCIK Kas Ko?i Cs.-Sz Abaúj-Tor v 52,8 la kongresszu hitközs alakulásán ide bizonytala K. 1840- n lako zsid legfelje átutazób szállhato m vásár idejé vásárlátoga zsid javarés Rozgonyb lako későb K. zsi letelepült javarés rozgonyi köz kerü k K.- mi töb városok 184 XXI t.- Jogkiterjeszt nyitot m zsid elő könny elképzelhe ellenszen amelly K. polgárs zsidók fogadt elgondolju ho vár 176 m bünteté szabo arr a zsidót vásárol Mik zsid szá K. felszaporodot megkezdődö rendszer hitközsé éle ame elvezete m szép fejle kongresszu hitközs kiépíte keretéi hitközs vall ápolás kív jelent kulturál szociál tevékenység fe k hitél irányítá Ent Ma főrabbina kivá hitszónokn avato kezéb va Működé ó ig s intézmé létesü hitközségbe K. orthod hitközs 187 alaku me Alapít Scharma Löw Klei Friedm Goldste család volta mely kongresszu hitközségb uralko törekvésekk n értett egye hitközs el rabbi Jungrei M vol a 190 bekövetkeze halálá működöt Nagyhí tud rab vol a tö homiletik halachik munk ír hitközs 188 építet el templomá 190 enn hely épü másod templo hitközs nagyarán fejlődé mia templ szűkn bizonyul úg ho 19 27- évekb Scharm Sim eln kezdeményezésé templom építe hitközsé Ugyanekk minte mill költségg épü f hitközs székház ele iskolá Talm Tóráj dísz stílus épületeke valami templom Oelschläg Bos mérnök tervezté hitközs intézménye 188 alaku Chev Kadis 188 létesíte Sa Chevr továb Lina Hacede Gemila Chesze Po Cede Chev Szefard Bik Chol egylete hitközs k mill é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik ólok fordítj hitközs lélekszá 500 család szá k 100 Foglalkoz szeri hitközs tagjain százalé keresked százalé magántisztvisel töb orvo ügyvé tanít vállalko munká hitközs m vezetőség Bra Salam főrabb Eng Sámu rab Bé D elnök Pa Hens Jungrei Sámu rabb Bé D tagja Scharm Sim örök díszelnö Baye Bé elnö Schwe Herm elöljár Hartste Ábrah ellenő Hochhaus Salam pénztárn Wiesenbe Laj titká

12486.

CÍMS Ka

SZÓCI Ka Ko? Cs.-S Abaúj-To 52, l kongressz hitköz alakulásá id bizonytal K 1840 lak zsi legfelj átutazó szállhat vásá idej vásárlátog zsi javaré Rozgony lak késő K zs letelepül javaré rozgony kö ker K. m tö városo 18 XX t. Jogkiterjesz nyito zsi el könn elképzelh ellensze amell K polgár zsidó fogad elgondolj h vá 17 büntet szab ar zsidó vásáro Mi zsi sz K felszaporodo megkezdőd rendsze hitközs él am elvezet szé fejl kongressz hitköz kiépít kereté hitköz val ápolá kí jelen kulturá szociá tevékenysé f hité irányít En M főrabbin kiv hitszónok avat kezé v Működ i intézm létes hitközségb K ortho hitköz 18 alak m Alapí Scharm Lö Kle Fried Goldst csalá volt mel kongressz hitközség uralk törekvések értet egy hitköz e rabb Jungre vo 19 bekövetkez halál működö Nagyh tu ra vo t homileti halachi mun í hitköz 18 építe e templom 19 en hel ép máso templ hitköz nagyará fejlőd mi temp szűk bizonyu ú h 1 27 évek Schar Si el kezdeményezés templo épít hitközs Ugyanek mint mil költség ép hitköz székhá el iskol Tal Tórá dís stílu épületek valam templo Oelschlä Bo mérnö tervezt hitköz intézmény 18 alak Che Kadi 18 létesít S Chev tová Lin Haced Gemil Chesz P Ced Che Szefar Bi Cho egylet hitköz mil költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi ólo fordít hitköz léleksz 50 csalá sz 10 Foglalko szer hitköz tagjai százal kereske százal magántisztvise tö orv ügyv taní vállalk munk hitköz vezetősé Br Sala főrab En Sám ra B elnö P Hen Jungre Sám rab B tagj Schar Si örö díszeln Bay B eln Schw Her elöljá Hartst Ábra ellen Hochhau Sala pénztár Wiesenb La titk

12486

CÍM K

SZÓC K Ko Cs.- Abaúj-T 52 kongress hitkö alakulás i bizonyta 184 la zs legfel átutaz szállha vás ide vásárláto zs javar Rozgon la kés z letelepü javar rozgon k ke K t város 1 X t Jogkiterjes nyit zs e kön elképzel ellensz amel polgá zsid foga elgondol v 1 bünte sza a zsid vásár M zs s felszaporod megkezdő rendsz hitköz é a elveze sz fej kongress hitkö kiépí keret hitkö va ápol k jele kultur szoci tevékenys hit irányí E főrabbi ki hitszóno ava kez Műkö intéz léte hitközség orth hitkö 1 ala Alap Schar L Kl Frie Golds csal vol me kongress hitközsé ural törekvése érte eg hitkö rab Jungr v 1 bekövetke halá működ Nagy t r v homilet halach mu hitkö 1 épít templo 1 e he é más temp hitkö nagyar fejlő m tem szű bizony 2 éve Scha S e kezdeményezé templ épí hitköz Ugyane min mi költsé é hitkö székh e isko Ta Tór dí stíl épülete vala templ Oelschl B mérn tervez hitkö intézmén 1 ala Ch Kad 1 létesí Che tov Li Hace Gemi Ches Ce Ch Szefa B Ch egyle hitkö mi költségveté dolgo mel ré szoci filantrop ól fordí hitkö léleks 5 csal s 1 Foglalk sze hitkö tagja száza keresk száza magántisztvis t or ügy tan vállal mun hitkö vezetős B Sal főra E Sá r eln He Jungr Sá ra tag Scha S ör díszel Ba el Sch He elölj Harts Ábr elle Hochha Sal pénztá Wiesen L tit

1248SZÓ K Cs. Abaúj- 5 kongres hitk alakulá bizonyt 18 l z legfe átuta szállh vá id vásárlát z java Rozgo l ké letelep java rozgo k váro Jogkiterje nyi z kö elképze ellens ame polg zsi fog elgondo bünt sz zsi vásá z felszaporo megkezd rends hitkö elvez s fe kongres hitk kiép kere hitk v ápo jel kultu szoc tevékeny hi irány főrabb k hitszón av ke Műk inté lét hitközsé ort hitk al Ala Scha K Fri Gold csa vo m kongres hitközs ura törekvés ért e hitk ra Jung bekövetk hal műkö Nag homile halac m hitk épí templ h má tem hitk nagya fejl te sz bizon év Sch kezdeményez temp ép hitkö Ugyan mi m költs hitk szék isk T Tó d stí épület val temp Oelsch mér terve hitk intézmé al C Ka létes Ch to L Hac Gem Che C C Szef C egyl hitk m költségvet dolg me r szoc filantro ó ford hitk lélek csa Foglal sz hitk tagj száz keres száz magántisztvi o üg ta válla mu hitk vezető Sa főr S el H Jung S r ta Sch ö dísze B e Sc H elöl Hart Áb ell Hochh Sa pénzt Wiese ti