12488.htm

CÍMSZÓ: Kaszab

SZEMÉLYNÉV: Kaszab Aladár

SZÓCIKK: "Kaszab Aladár, gyáros, udv. tanácsos, a Pesti Izr. Hitközség elnöke, szül. Szűcsiben (Heves vm.) 1868. A gyöngyösi Ferencrendiek gimnáziumának elvégzése után külföldre ment. Hét évi külföldi tanulmányút után hazatért Magyarországra, ahol 1894. megalapította Budapesten a Kaszab-féle csavargyárat, amely külföldi relációkban is tekintélyes tényezője lett a magyar gazdasági és ipari életnek. 1924-ben Újvidéken is létesített egy hasonlóan nagyméretű csavargyárat. Közgazdasági, kereskedelmi tevékenysége mellett a társadalmi, jótékonysági, humanitárius akciók sorából is bőven kivette a részét és mindenütt elől lehetett látni, ahol akár zsidó ügyekről, akár általános emberi jótékonykodás gyakorlásáról volt szó. A király 1911. udvari tanácsossá nevezte ki. K. a Kereskedelmi és Iparkamara egyik legrégibb beltagja, tőzsdetanácsos, az Országos Iparegylet alelnöke, a Kereskedelmi Csarnok alelnöke, a Tisztességtelen Verseny zsűrijének elnöke, a Kivándorlási Tanácsnak egyetlen olyan tagja, aki nem aktív politikus, az Országos Magyar Tudakozó Egylet elnöke, a Vámpolitikai Központ elnökségének tagja; közérdekű működésének leggazdagabb területe a Pesti Izr. Hitközség. Kulturális és emberbaráti mozgalmakban egész sereg intézmény létesítésével és támogatásával szerzett itt nagy érdemeket. A Kaszab Aladár és Józsa poliklinika alapítása emberszeretetének és jótékonyságának legszebb tanúsága. A Pesti Izraelita Hitközség hálája és elismerése nyilatkozott meg K. iránt, amikor 1928. egyhangúlag a hitközség elnökévé választotta."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2488. címszó a lexikon => 455. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12488.htm

CÍMSZÓ: Kaszab

SZEMÉLYNÉV: Kaszab Aladár

SZÓCIKK: Kaszab Aladár, gyáros, udv. tanácsos, a Pesti Izr. Hitközség elnöke, szül. Szűcsiben Heves vm. 1868. A gyöngyösi Ferencrendiek gimnáziumának elvégzése után külföldre ment. Hét évi külföldi tanulmányút után hazatért Magyarországra, ahol 1894. megalapította Budapesten a Kaszab-féle csavargyárat, amely külföldi relációkban is tekintélyes tényezője lett a magyar gazdasági és ipari életnek. 1924-ben Újvidéken is létesített egy hasonlóan nagyméretű csavargyárat. Közgazdasági, kereskedelmi tevékenysége mellett a társadalmi, jótékonysági, humanitárius akciók sorából is bőven kivette a részét és mindenütt elől lehetett látni, ahol akár zsidó ügyekről, akár általános emberi jótékonykodás gyakorlásáról volt szó. A király 1911. udvari tanácsossá nevezte ki. K. a Kereskedelmi és Iparkamara egyik legrégibb beltagja, tőzsdetanácsos, az Országos Iparegylet alelnöke, a Kereskedelmi Csarnok alelnöke, a Tisztességtelen Verseny zsűrijének elnöke, a Kivándorlási Tanácsnak egyetlen olyan tagja, aki nem aktív politikus, az Országos Magyar Tudakozó Egylet elnöke, a Vámpolitikai Központ elnökségének tagja; közérdekű működésének leggazdagabb területe a Pesti Izr. Hitközség. Kulturális és emberbaráti mozgalmakban egész sereg intézmény létesítésével és támogatásával szerzett itt nagy érdemeket. A Kaszab Aladár és Józsa poliklinika alapítása emberszeretetének és jótékonyságának legszebb tanúsága. A Pesti Izraelita Hitközség hálája és elismerése nyilatkozott meg K. iránt, amikor 1928. egyhangúlag a hitközség elnökévé választotta.

12488.ht

CÍMSZÓ Kasza

SZEMÉLYNÉV Kasza Aladá

SZÓCIKK Kasza Aladár gyáros udv tanácsos Pest Izr Hitközsé elnöke szül Szűcsibe Heve vm 1868 gyöngyös Ferencrendie gimnáziumána elvégzés utá külföldr ment Hé év külföld tanulmányú utá hazatér Magyarországra aho 1894 megalapított Budapeste Kaszab-fél csavargyárat amel külföld relációkba i tekintélye tényezőj let magya gazdaság é ipar életnek 1924-be Újvidéke i létesítet eg hasonlóa nagyméret csavargyárat Közgazdasági kereskedelm tevékenység mellet társadalmi jótékonysági humanitáriu akció sorábó i bőve kivett részé é mindenüt elő lehetet látni aho aká zsid ügyekről aká általáno ember jótékonykodá gyakorlásáró vol szó királ 1911 udvar tanácsoss nevezt ki K Kereskedelm é Iparkamar egyi legrégib beltagja tőzsdetanácsos a Országo Iparegyle alelnöke Kereskedelm Csarno alelnöke Tisztességtele Versen zsűrijéne elnöke Kivándorlás Tanácsna egyetle olya tagja ak ne aktí politikus a Országo Magya Tudakoz Egyle elnöke Vámpolitika Közpon elnökségéne tagja közérdek működéséne leggazdagab terület Pest Izr Hitközség Kulturáli é emberbarát mozgalmakba egés sere intézmén létesítéséve é támogatásáva szerzet it nag érdemeket Kasza Aladá é Józs poliklinik alapítás emberszereteténe é jótékonyságána legszeb tanúsága Pest Izraelit Hitközsé háláj é elismerés nyilatkozot me K iránt amiko 1928 egyhangúla hitközsé elnökév választotta

12488.h

CÍMSZ Kasz

SZEMÉLYNÉ Kasz Alad

SZÓCIK Kasz Aladá gyáro ud tanácso Pes Iz Hitközs elnök szü Szűcsib Hev v 186 gyöngyö Ferencrendi gimnáziumán elvégzé ut külföld men H é külföl tanulmány ut hazaté Magyarországr ah 189 megalapítot Budapest Kaszab-fé csavargyára ame külföl relációkb tekintély tényező le magy gazdasá ipa életne 1924-b Újvidék létesíte e hasonló nagymére csavargyára Közgazdaság kereskedel tevékenysé melle társadalm jótékonyság humanitári akci soráb bőv kivet rész mindenü el lehete látn ah ak zsi ügyekrő ak általán embe jótékonykod gyakorlásár vo sz kirá 191 udva tanácsos nevez k Kereskedel Iparkama egy legrégi beltagj tőzsdetanácso Ország Iparegyl alelnök Kereskedel Csarn alelnök Tisztességtel Verse zsűrijén elnök Kivándorlá Tanácsn egyetl oly tagj a n akt politiku Ország Magy Tudako Egyl elnök Vámpolitik Közpo elnökségén tagj közérde működésén leggazdaga terüle Pes Iz Hitközsé Kulturál emberbará mozgalmakb egé ser intézmé létesítésév támogatásáv szerze i na érdemeke Kasz Alad Józ poliklini alapítá emberszeretetén jótékonyságán legsze tanúság Pes Izraeli Hitközs hálá elismeré nyilatkozo m irán amik 192 egyhangúl hitközs elnöké választott

12488.

CÍMS Kas

SZEMÉLYN Kas Ala

SZÓCI Kas Alad gyár u tanács Pe I Hitköz elnö sz Szűcsi He 18 gyöngy Ferencrend gimnáziumá elvégz u külföl me külfö tanulmán u hazat Magyarország a 18 megalapíto Budapes Kaszab-f csavargyár am külfö relációk tekintél tényez l mag gazdas ip életn 1924- Újvidé létesít hasonl nagymér csavargyár Közgazdasá kereskede tevékenys mell társadal jótékonysá humanitár akc sorá bő kive rés minden e lehet lát a a zs ügyekr a általá emb jótékonyko gyakorlásá v s kir 19 udv tanácso neve Kereskede Iparkam eg legrég beltag tőzsdetanács Orszá Iparegy alelnö Kereskede Csar alelnö Tisztességte Vers zsűrijé elnö Kivándorl Tanács egyet ol tag ak politik Orszá Mag Tudak Egy elnö Vámpoliti Közp elnökségé tag közérd működésé leggazdag terül Pe I Hitközs Kulturá emberbar mozgalmak eg se intézm létesítésé támogatásá szerz n érdemek Kas Ala Jó poliklin alapít emberszereteté jótékonyságá legsz tanúsá Pe Izrael Hitköz hál elismer nyilatkoz irá ami 19 egyhangú hitköz elnök választot

12488

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Al

SZÓC Ka Ala gyá tanác P Hitkö eln s Szűcs H 1 gyöng Ferencren gimnázium elvég külfö m külf tanulmá haza Magyarorszá 1 megalapít Budape Kaszab- csavargyá a külf reláció tekinté ténye ma gazda i élet 1924 Újvid létesí hason nagymé csavargyá Közgazdas keresked tevékeny mel társada jótékonys humanitá ak sor b kiv ré minde lehe lá z ügyek által em jótékonyk gyakorlás ki 1 ud tanács nev Keresked Iparka e legré belta tőzsdetanác Orsz Ipareg aleln Keresked Csa aleln Tisztességt Ver zsűrij eln Kivándor Tanác egye o ta a politi Orsz Ma Tuda Eg eln Vámpolit Köz elnökség ta közér működés leggazda terü P Hitköz Kultur emberba mozgalma e s intéz létesítés támogatás szer érdeme Ka Al J polikli alapí emberszeretet jótékonyság legs tanús P Izrae Hitkö há elisme nyilatko ir am 1 egyhang hitkö elnö választo

1248

CÍ K

SZEMÉL K A

SZÓ K Al gy taná Hitk el Szűc gyön Ferencre gimnáziu elvé külf kül tanulm haz Magyarorsz megalapí Budap Kaszab csavargy kül reláci tekint tény m gazd éle 192 Újvi létes haso nagym csavargy Közgazda kereske tevéken me társad jótékony humanit a so ki r mind leh l ügye álta e jótékony gyakorlá k u tanác ne Kereske Ipark legr belt tőzsdetaná Ors Ipare alel Kereske Cs alel Tisztesség Ve zsűri el Kivándo Taná egy t polit Ors M Tud E el Vámpoli Kö elnöksé t közé működé leggazd ter Hitkö Kultu emberb mozgalm inté létesíté támogatá sze érdem K A polikl alap emberszerete jótékonysá leg tanú Izra Hitk h elism nyilatk i a egyhan hitk eln választ