12498.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufmann Dávid

SZÓCIKK: "K. Dávid, teológus, szül. a morvaországi Kojeteinban 1852 jún. 7., megh. Karlsbadban 1899 jul. 6. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminarban teológiát tanult és ott szerezte meg papi oklevelét 1877. A tudományos körök már ekkor ismerték rendkívüli képességeit és híre Magyarországba is eljutott. A budapesti rabbiképző a vallásbölcselet és zsidó-történet tanszékére rendes tanárnak hívta meg és a fiatal tudós Budapestre költözött, ahol nagyon értékes tudományos munkásságot fejtett ki. A középkor zsidó történetéből merített monográfiáit és vallásbölcseleti munkáit maradéktalan elismeréssel fogadták. A zsidó tudományok terjesztésében fáradhatatlan volt és egy időben a Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums társszerkesztője is volt. Emellett ritka könyveket és kéziratokat is gyűjtött páratlan hozzáértéssel. Ez a világhíres gyűjteménye halála után a M. Tud. Akadémiához került, amelynek megbízásából Weisz Miksa állította össze a katalógusát. K. kiváló szónok volt és nemcsak nálunk, de külföldön is a modern hitszónoklás mesterének tartották. Különböző folyóiratokba számos kisebb tanulmányt írt, terjedelmesebb művei könyvalakban jelentek meg. Legfontosabb műveit három testes kötetbe a Gesammelte Schriften c. alatt halála után adták ki (Frankfurt 1910) és ugyanekkor tisztelői és tanítványai emlékkönyvet is szerkesztettek és adtak ki a tiszteletére. Ebben írta meg Rosenthal K. életrajzát, Braun I. pedig iratainak jegyzékét. Főbb művei: Die Theologie des Bachja ibn Pakuda (Wien 1874); Geschichte der Attributenlehre i. d. jüdischen Religionsphilosophie d. Mittelalters (Gotha 1877), Al-Batlajusi nyomai a zsidó vallásbölcsészetben és jelképes köreinek héber fordítása (Budapest 1880); Az érzékek. Adalékok a középkor physiologiája és pszichológiájának történetéhez (u. o. 1884); Zur Geschichte jüdischer Familien: I. Samson Wertheimer (Wien 1888); II. R. Jair. Chajjim Bacharach (Trier l894); A zsidók kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Budapest 1889); Okmányok Wertheimer Sámson élettörténetéhez (u. o. 1891); Mélanges d'archeologie juive et chretienne (Paris 1888); Jakob Maulino un page de la renaissance (u. o. 1894); Die letzte Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte (Trier 1895). Magyar nyelvű munkái németül is megjelentek."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2498. címszó a lexikon => 456. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12498.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufmann Dávid

SZÓCIKK: K. Dávid, teológus, szül. a morvaországi Kojeteinban 1852 jún. 7., megh. Karlsbadban 1899 jul. 6. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminarban teológiát tanult és ott szerezte meg papi oklevelét 1877. A tudományos körök már ekkor ismerték rendkívüli képességeit és híre Magyarországba is eljutott. A budapesti rabbiképző a vallásbölcselet és zsidó-történet tanszékére rendes tanárnak hívta meg és a fiatal tudós Budapestre költözött, ahol nagyon értékes tudományos munkásságot fejtett ki. A középkor zsidó történetéből merített monográfiáit és vallásbölcseleti munkáit maradéktalan elismeréssel fogadták. A zsidó tudományok terjesztésében fáradhatatlan volt és egy időben a Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums társszerkesztője is volt. Emellett ritka könyveket és kéziratokat is gyűjtött páratlan hozzáértéssel. Ez a világhíres gyűjteménye halála után a M. Tud. Akadémiához került, amelynek megbízásából Weisz Miksa állította össze a katalógusát. K. kiváló szónok volt és nemcsak nálunk, de külföldön is a modern hitszónoklás mesterének tartották. Különböző folyóiratokba számos kisebb tanulmányt írt, terjedelmesebb művei könyvalakban jelentek meg. Legfontosabb műveit három testes kötetbe a Gesammelte Schriften c. alatt halála után adták ki Frankfurt 1910 és ugyanekkor tisztelői és tanítványai emlékkönyvet is szerkesztettek és adtak ki a tiszteletére. Ebben írta meg Rosenthal K. életrajzát, Braun I. pedig iratainak jegyzékét. Főbb művei: Die Theologie des Bachja ibn Pakuda Wien 1874 ; Geschichte der Attributenlehre i. d. jüdischen Religionsphilosophie d. Mittelalters Gotha 1877 , Al-Batlajusi nyomai a zsidó vallásbölcsészetben és jelképes köreinek héber fordítása Budapest 1880 ; Az érzékek. Adalékok a középkor physiologiája és pszichológiájának történetéhez u. o. 1884 ; Zur Geschichte jüdischer Familien: I. Samson Wertheimer Wien 1888 ; II. R. Jair. Chajjim Bacharach Trier l894 ; A zsidók kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából Budapest 1889 ; Okmányok Wertheimer Sámson élettörténetéhez u. o. 1891 ; Mélanges d'archeologie juive et chretienne Paris 1888 ; Jakob Maulino un page de la renaissance u. o. 1894 ; Die letzte Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte Trier 1895 . Magyar nyelvű munkái németül is megjelentek.

12498.ht

CÍMSZÓ Kaufma

SZEMÉLYNÉV Kaufman Dávi

SZÓCIKK K Dávid teológus szül morvaország Kojeteinba 185 jún 7. megh Karlsbadba 189 jul 6 Középiskola tanulmányaina elvégzés utá breslau Jüdisch-Theologische Seminarba teológiá tanul é ot szerezt me pap oklevelé 1877 tudományo körö má ekko ismerté rendkívül képességei é hír Magyarországb i eljutott budapest rabbiképz vallásbölcsele é zsidó-történe tanszékér rende tanárna hívt me é fiata tudó Budapestr költözött aho nagyo értéke tudományo munkásságo fejtet ki középko zsid történetébő merítet monográfiái é vallásbölcselet munkái maradéktala elismerésse fogadták zsid tudományo terjesztésébe fáradhatatla vol é eg időbe Monatschrif fü Geschicht un Wissenschaf de Judentum társszerkesztőj i volt Emellet ritk könyveke é kéziratoka i gyűjtöt páratla hozzáértéssel E világhíre gyűjtemény halál utá M Tud Akadémiáho került amelyne megbízásábó Weis Miks állított össz katalógusát K kivál szóno vol é nemcsa nálunk d külföldö i moder hitszónoklá mesteréne tartották Különböz folyóiratokb számo kiseb tanulmány írt terjedelmeseb műve könyvalakba jelente meg Legfontosab művei háro teste kötetb Gesammelt Schrifte c alat halál utá adtá k Frankfur 191 é ugyanekko tisztelő é tanítványa emlékkönyve i szerkesztette é adta k tiszteletére Ebbe írt me Rosentha K életrajzát Brau I pedi irataina jegyzékét Főb művei Di Theologi de Bachj ib Pakud Wie 187 Geschicht de Attributenlehr i d jüdische Religionsphilosophi d Mittelalter Goth 187 Al-Batlajus nyoma zsid vallásbölcsészetbe é jelképe köreine hébe fordítás Budapes 188 A érzékek Adaléko középko physiologiáj é pszichológiájána történetéhe u o 188 Zu Geschicht jüdische Familien I Samso Wertheime Wie 188 II R Jair Chajji Bacharac Trie l89 zsidó kiűzés Bécsbő é Alsó-Ausztriábó Budapes 188 Okmányo Wertheime Sámso élettörténetéhe u o 189 Mélange d'archeologi juiv e chretienn Pari 188 Jako Maulin u pag d l renaissanc u o 189 Di letzt Erstürmun Ofen un ihr Vorgeschicht Trie 189 Magya nyelv munká németü i megjelentek

12498.h

CÍMSZ Kaufm

SZEMÉLYNÉ Kaufma Dáv

SZÓCIK Dávi teológu szü morvaorszá Kojeteinb 18 jú 7 meg Karlsbadb 18 ju Középiskol tanulmányain elvégzé ut bresla Jüdisch-Theologisch Seminarb teológi tanu o szerez m pa oklevel 187 tudomány kör m ekk ismert rendkívü képessége hí Magyarország eljutot budapes rabbikép vallásbölcsel zsidó-történ tanszéké rend tanárn hív m fiat tud Budapest költözöt ah nagy érték tudomány munkásság fejte k középk zsi történetéb meríte monográfiá vallásbölcsele munká maradéktal elismeréss fogadtá zsi tudomány terjesztéséb fáradhatatl vo e időb Monatschri f Geschich u Wissenscha d Judentu társszerkesztő vol Emelle rit könyvek kéziratok gyűjtö páratl hozzáértésse világhír gyűjtemén halá ut Tu Akadémiáh kerül amelyn megbízásáb Wei Mik állítot öss katalógusá kivá szón vo nemcs nálun külföld mode hitszónokl mesterén tartottá Különbö folyóiratok szám kise tanulmán ír terjedelmese műv könyvalakb jelent me Legfontosa műve hár test kötet Gesammel Schrift ala halá ut adt Frankfu 19 ugyanekk tisztel tanítvány emlékkönyv szerkesztett adt tiszteletér Ebb ír m Rosenth életrajzá Bra ped iratain jegyzéké Fő műve D Theolog d Bach i Paku Wi 18 Geschich d Attributenleh jüdisch Religionsphilosoph Mittelalte Got 18 Al-Batlaju nyom zsi vallásbölcsészetb jelkép körein héb fordítá Budape 18 érzéke Adalék középk physiologiá pszichológiáján történetéh 18 Z Geschich jüdisch Familie Sams Wertheim Wi 18 I Jai Chajj Bachara Tri l8 zsid kiűzé Bécsb Alsó-Ausztriáb Budape 18 Okmány Wertheim Sáms élettörténetéh 18 Mélang d'archeolog jui chretien Par 18 Jak Mauli pa renaissan 18 D letz Erstürmu Ofe u ih Vorgeschich Tri 18 Magy nyel munk német megjelente

12498.

CÍMS Kauf

SZEMÉLYN Kaufm Dá

SZÓCI Dáv teológ sz morvaorsz Kojetein 1 j me Karlsbad 1 j Középisko tanulmányai elvégz u bresl Jüdisch-Theologisc Seminar teológ tan szere p okleve 18 tudomán kö ek ismer rendkív képesség h Magyarorszá eljuto budape rabbiké vallásbölcse zsidó-törté tanszék ren tanár hí fia tu Budapes költözö a nag érté tudomán munkássá fejt közép zs történeté merít monográfi vallásbölcsel munk maradékta elismerés fogadt zs tudomán terjesztésé fáradhatat v idő Monatschr Geschic Wissensch Judent társszerkeszt vo Emell ri könyve kézirato gyűjt párat hozzáértéss világhí gyűjtemé hal u T Akadémiá kerü amely megbízásá We Mi állíto ös katalógus kiv szó v nemc nálu külföl mod hitszónok mesteré tartott Különb folyóirato szá kis tanulmá í terjedelmes mű könyvalak jelen m Legfontos műv há tes köte Gesamme Schrif al hal u ad Frankf 1 ugyanek tiszte tanítván emlékköny szerkesztet ad tiszteleté Eb í Rosent életrajz Br pe iratai jegyzék F műv Theolo Bac Pak W 1 Geschic Attributenle jüdisc Religionsphilosop Mittelalt Go 1 Al-Batlaj nyo zs vallásbölcsészet jelké körei hé fordít Budap 1 érzék Adalé közép physiologi pszichológiájá történeté 1 Geschic jüdisc Famili Sam Werthei W 1 Ja Chaj Bachar Tr l zsi kiűz Bécs Alsó-Ausztriá Budap 1 Okmán Werthei Sám élettörténeté 1 Mélan d'archeolo ju chretie Pa 1 Ja Maul p renaissa 1 let Erstürm Of i Vorgeschic Tr 1 Mag nye mun néme megjelent

12498

CÍM Kau

SZEMÉLY Kauf D

SZÓC Dá teoló s morvaors Kojetei m Karlsba Középisk tanulmánya elvég bres Jüdisch-Theologis Semina teoló ta szer oklev 1 tudomá k e isme rendkí képessé Magyarorsz eljut budap rabbik vallásbölcs zsidó-tört tanszé re taná h fi t Budape költöz na ért tudomá munkáss fej közé z történet merí monográf vallásbölcse mun maradékt elismeré fogad z tudomá terjesztés fáradhata id Monatsch Geschi Wissensc Juden társszerkesz v Emel r könyv kézirat gyűj pára hozzáértés világh gyűjtem ha Akadémi ker amel megbízás W M állít ö katalógu ki sz nem nál külfö mo hitszóno mester tartot Külön folyóirat sz ki tanulm terjedelme m könyvala jele Legfonto mű h te köt Gesamm Schri a ha a Frank ugyane tiszt tanítvá emlékkön szerkeszte a tisztelet E Rosen életraj B p irata jegyzé mű Theol Ba Pa Geschi Attributenl jüdis Religionsphiloso Mittelal G Al-Batla ny z vallásbölcsésze jelk köre h fordí Buda érzé Adal közé physiolog pszichológiáj történet Geschi jüdis Famil Sa Werthe J Cha Bacha T zs kiű Béc Alsó-Ausztri Buda Okmá Werthe Sá élettörténet Méla d'archeol j chreti P J Mau renaiss le Erstür O Vorgeschi T Ma ny mu ném megjelen

1249

CÍ Ka

SZEMÉL Kau

SZÓ D teol morvaor Kojete Karlsb Középis tanulmány elvé bre Jüdisch-Theologi Semin teol t sze okle tudom ism rendk képess Magyarors elju buda rabbi vallásbölc zsidó-tör tansz r tan f Budap költö n ér tudom munkás fe köz történe mer monográ vallásbölcs mu maradék elismer foga tudom terjeszté fáradhat i Monatsc Gesch Wissens Jude társszerkes Eme köny kézira gyű pár hozzáérté világ gyűjte h Akadém ke ame megbízá állí katalóg k s ne ná külf m hitszón meste tarto Külö folyóira s k tanul terjedelm könyval jel Legfont m t kö Gesam Schr h Fran ugyan tisz tanítv emlékkö szerkeszt tisztele Rose életra irat jegyz m Theo B P Gesch Attributen jüdi Religionsphilos Mittela Al-Batl n vallásbölcsész jel kör ford Bud érz Ada köz physiolo pszichológiá történe Gesch jüdi Fami S Werth Ch Bach z ki Bé Alsó-Ausztr Bud Okm Werth S élettörténe Mél d'archeo chret Ma renais l Erstü Vorgesch M n m né megjele