12500.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufmann Oszkár

SZÓCIKK: " K. Oszkár*, építész, szül. Újszentannán 1873. Tanulmányait Karlsruhében végezte. Egyike a legjelentékenyebb modern színházépítőknek Berlinben, ahol állandóan él. A színházépítészet terén valóságos újító. Magában Berlinben eddig hat színházat és egy mozgó-színházat épített. Első színházépülete a berlini Hebbeltheater, ma Theater in der Königrätzer Strasse (1907) volt. Ezután építette a Stadttheatert és a múzeumot Bremerhavenben (1909). További alkotásai: a berlini Oper am Platz der Republik, a Theater am Kurfürstendamm (Holzerrel 1924.; mindkettő átépítés), a Reinhardt-féle Die Komödie, a Renaissance-Theater, végül a königsbergi Neues Schauspielhaus. A berlini nagy opera tervével az első díjat nyerte. Igen értékes, de kivitelre nem került színháztervet készített (a Balaton mellé) gróf Bánffy Miklós megbízásából is 1918. A színházakkal párhuzamosan számos villát épített a Berlin mellett fekvő Grunewaldban. (V.ö. Oscar Bil: Der Architekt Oskar Kaufmann, Berlin 1928.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2500. címszó a lexikon => 457. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12500.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufmann Oszkár

SZÓCIKK: K. Oszkár*, építész, szül. Újszentannán 1873. Tanulmányait Karlsruhében végezte. Egyike a legjelentékenyebb modern színházépítőknek Berlinben, ahol állandóan él. A színházépítészet terén valóságos újító. Magában Berlinben eddig hat színházat és egy mozgó-színházat épített. Első színházépülete a berlini Hebbeltheater, ma Theater in der Königrätzer Strasse 1907 volt. Ezután építette a Stadttheatert és a múzeumot Bremerhavenben 1909 . További alkotásai: a berlini Oper am Platz der Republik, a Theater am Kurfürstendamm Holzerrel 1924.; mindkettő átépítés , a Reinhardt-féle Die Komödie, a Renaissance-Theater, végül a königsbergi Neues Schauspielhaus. A berlini nagy opera tervével az első díjat nyerte. Igen értékes, de kivitelre nem került színháztervet készített a Balaton mellé gróf Bánffy Miklós megbízásából is 1918. A színházakkal párhuzamosan számos villát épített a Berlin mellett fekvő Grunewaldban. V.ö. Oscar Bil: Der Architekt Oskar Kaufmann, Berlin 1928. .

12500.ht

CÍMSZÓ Kaufma

SZEMÉLYNÉV Kaufman Oszká

SZÓCIKK K Oszkár* építész szül Újszentanná 1873 Tanulmányai Karlsruhébe végezte Egyik legjelentékenyeb moder színházépítőkne Berlinben aho állandóa él színházépítésze teré valóságo újító Magába Berlinbe eddi ha színháza é eg mozgó-színháza épített Els színházépület berlin Hebbeltheater m Theate i de Königrätze Strass 190 volt Ezutá épített Stadttheater é múzeumo Bremerhavenbe 190 Tovább alkotásai berlin Ope a Plat de Republik Theate a Kurfürstendam Holzerre 1924. mindkett átépíté Reinhardt-fél Di Komödie Renaissance-Theater végü königsberg Neue Schauspielhaus berlin nag oper tervéve a els díja nyerte Ige értékes d kivitelr ne kerül színházterve készítet Balato mell gró Bánff Mikló megbízásábó i 1918 színházakka párhuzamosa számo villá építet Berli mellet fekv Grunewaldban V.ö Osca Bil De Architek Oska Kaufmann Berli 1928

12500.h

CÍMSZ Kaufm

SZEMÉLYNÉ Kaufma Oszk

SZÓCIK Oszkár építés szü Újszentann 187 Tanulmánya Karlsruhéb végezt Egyi legjelentékenye mode színházépítőkn Berlinbe ah állandó é színházépítész ter valóság újít Magáb Berlinb edd h színház e mozgó-színház építet El színházépüle berli Hebbeltheate Theat d Königrätz Stras 19 vol Ezut építet Stadttheate múzeum Bremerhavenb 19 Továb alkotása berli Op Pla d Republi Theat Kurfürstenda Holzerr 1924 mindket átépít Reinhardt-fé D Komödi Renaissance-Theate vég königsber Neu Schauspielhau berli na ope tervév el díj nyert Ig értéke kivitel n kerü színházterv készíte Balat mel gr Bánf Mikl megbízásáb 191 színházakk párhuzamos szám vill építe Berl melle fek Grunewaldba V. Osc Bi D Archite Osk Kaufman Berl 192

12500.

CÍMS Kauf

SZEMÉLYN Kaufm Osz

SZÓCI Oszká építé sz Újszentan 18 Tanulmány Karlsruhé végez Egy legjelentékeny mod színházépítők Berlinb a álland színházépítés te valósá újí Magá Berlin ed színhá mozgó-színhá építe E színházépül berl Hebbeltheat Thea Königrät Stra 1 vo Ezu építe Stadttheat múzeu Bremerhaven 1 Tová alkotás berl O Pl Republ Thea Kurfürstend Holzer 192 mindke átépí Reinhardt-f Komöd Renaissance-Theat vé königsbe Ne Schauspielha berl n op tervé e dí nyer I érték kivite ker színházter készít Bala me g Bán Mik megbízásá 19 színházak párhuzamo szá vil épít Ber mell fe Grunewaldb V Os B Archit Os Kaufma Ber 19

12500

CÍM Kau

SZEMÉLY Kauf Os

SZÓC Oszk épít s Újszenta 1 Tanulmán Karlsruh vége Eg legjelentéken mo színházépítő Berlin állan színházépíté t valós új Mag Berli e szính mozgó-szính épít színházépü ber Hebbelthea The Königrä Str v Ez épít Stadtthea múze Bremerhave Tov alkotá ber P Repub The Kurfürsten Holze 19 mindk átép Reinhardt- Komö Renaissance-Thea v königsb N Schauspielh ber o terv d nye érté kivit ke színházte készí Bal m Bá Mi megbízás 1 színháza párhuzam sz vi épí Be mel f Grunewald O Archi O Kaufm Be 1

1250

CÍ Ka

SZEMÉL Kau O

SZÓ Osz épí Újszent Tanulmá Karlsru vég E legjelentéke m színházépít Berli álla színházépít való ú Ma Berl szín mozgó-szín épí színházép be Hebbelthe Th Königr St E épí Stadtthe múz Bremerhav To alkot be Repu Th Kurfürste Holz 1 mind áté Reinhardt Kom Renaissance-The königs Schauspiel be ter ny ért kivi k színházt kész Ba B M megbízá színház párhuza s v ép B me Grunewal Arch Kauf B