12506.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Ármin

SZÓCIKK: "Kecskeméti, 1. Ármin, rabbi, szül. Kecskeméten 1874 ápr. 21., 1887-1897-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. pedig rabbivá. Azóta makói főrabbi. Szaktárgyai: a zsidó politikai- és irodalomtörténet, mindkettőt megírta két-két kötetben s így sok érdeme van a zsidó ismeretek magyarnyelvű népszerűsítése és elterjesztése körül. Irodalomtörténetét az Imit pályadíjjal jutalmazta. A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja. Munkái: A Zsidó a magyar népköltészetben és színműirodalomban (1896); A zsidó a magyar regényirodalomban (1897); A zsidó irodalom története (1908-1909); A zsidóság egyetemes története (1927. I-II.). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Magyar Izraelben, a Múlt és Jövőben, az Imit évkönyveiben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2506. címszó a lexikon => 459. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12506.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Ármin

SZÓCIKK: Kecskeméti, 1. Ármin, rabbi, szül. Kecskeméten 1874 ápr. 21., 1887-1897-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. pedig rabbivá. Azóta makói főrabbi. Szaktárgyai: a zsidó politikai- és irodalomtörténet, mindkettőt megírta két-két kötetben s így sok érdeme van a zsidó ismeretek magyarnyelvű népszerűsítése és elterjesztése körül. Irodalomtörténetét az Imit pályadíjjal jutalmazta. A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja. Munkái: A Zsidó a magyar népköltészetben és színműirodalomban 1896 ; A zsidó a magyar regényirodalomban 1897 ; A zsidó irodalom története 1908-1909 ; A zsidóság egyetemes története 1927. I-II. . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Magyar Izraelben, a Múlt és Jövőben, az Imit évkönyveiben jelentek meg.

12506.ht

CÍMSZÓ Kecskemét

SZEMÉLYNÉV Kecskemét Ármi

SZÓCIKK Kecskeméti 1 Ármin rabbi szül Kecskeméte 187 ápr 21. 1887-1897-i vol budapest rabbiképz növendéke 1896-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1898 pedi rabbivá Azót makó főrabbi Szaktárgyai zsid politikai é irodalomtörténet mindkettő megírt két-ké kötetbe íg so érdem va zsid ismerete magyarnyelv népszerűsítés é elterjesztés körül Irodalomtörténeté a Imi pályadíjja jutalmazta Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána tagja Munkái Zsid magya népköltészetbe é színműirodalomba 189 zsid magya regényirodalomba 189 zsid irodalo történet 1908-190 zsidósá egyeteme történet 1927 I-II Cikke Magya Zsid Szemlében a Egyenlőségben Magya Izraelben Múl é Jövőben a Imi évkönyveibe jelente meg

12506.h

CÍMSZ Kecskemé

SZEMÉLYNÉ Kecskemé Árm

SZÓCIK Kecskemét Ármi rabb szü Kecskemét 18 áp 21 1887-1897- vo budapes rabbikép növendék 1896-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Azó mak főrabb Szaktárgya zsi politika irodalomtörténe mindkett megír két-k kötetb í s érde v zsi ismeret magyarnyel népszerűsíté elterjeszté körü Irodalomtörténet Im pályadíjj jutalmazt Fere Józs Ország Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán tagj Munká Zsi magy népköltészetb színműirodalomb 18 zsi magy regényirodalomb 18 zsi irodal történe 1908-19 zsidós egyetem történe 192 I-I Cikk Magy Zsi Szemlébe Egyenlőségbe Magy Izraelbe Mú Jövőbe Im évkönyveib jelent me

12506.

CÍMS Kecskem

SZEMÉLYN Kecskem Ár

SZÓCI Kecskemé Árm rab sz Kecskemé 1 á 2 1887-1897 v budape rabbiké növendé 1896- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Az ma főrab Szaktárgy zs politik irodalomtörtén mindket megí két- kötet érd zs ismere magyarnye népszerűsít elterjeszt kör Irodalomtörténe I pályadíj jutalmaz Fer Józ Orszá Rabbiké Inté vezérlőbizottságá tag Munk Zs mag népköltészet színműirodalom 1 zs mag regényirodalom 1 zs iroda történ 1908-1 zsidó egyete történ 19 I- Cik Mag Zs Szemléb Egyenlőségb Mag Izraelb M Jövőb I évkönyvei jelen m

12506

CÍM Kecske

SZEMÉLY Kecske Á

SZÓC Kecskem Ár ra s Kecskem 1887-189 budap rabbik növend 1896 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A m főra Szaktárg z politi irodalomtörté mindke meg két köte ér z ismer magyarny népszerűsí elterjesz kö Irodalomtörtén pályadí jutalma Fe Jó Orsz Rabbik Int vezérlőbizottság ta Mun Z ma népköltésze színműirodalo z ma regényirodalo z irod törté 1908- zsid egyet törté 1 I Ci Ma Z Szemlé Egyenlőség Ma Izrael Jövő évkönyve jele

1250

CÍ Kecsk

SZEMÉL Kecsk

SZÓ Kecske Á r Kecske 1887-18 buda rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab főr Szaktár polit irodalomtört mindk me ké köt é isme magyarn népszerűs elterjes k Irodalomtörté pályad jutalm F J Ors Rabbi In vezérlőbizottsá t Mu m népköltész színműirodal m regényirodal iro tört 1908 zsi egye tört C M Szeml Egyenlősé M Izrae Jöv évkönyv jel