12508.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Lipót

SZÓCIKK: "K. Lipót, rabbi, szül. Kecskeméten 1865 febr. 27. Budapesten végezte az egyetemet és a Rabbiképzőt. Oklevelének elnyerése után Nagyváradon főrabbivá választották. A legjobb magyar hitszónokok közé tartozik és mint prédikátort az ország határain kívül is ismerik. Erőteljes stiliszta. Pályája kezdetén sokat fordított héber költőkből. Az Imit ifjúsági Bibliája részére ő fordította a prófétai versekre vonatkozó részeket. Művei: A pokol a középkori zsidó költészetben (Budapest 1888); Zsidó költőkből (1887); Egy zsidóvallás van-e, több-e? (1913); Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság (1922). Sajtó alatt van háromkötetes könyve Jeremiás prófétáról. Az izraelita vallás története c. négykötetes munkája még kéziratban van."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2508. címszó a lexikon => 459. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12508.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Lipót

SZÓCIKK: K. Lipót, rabbi, szül. Kecskeméten 1865 febr. 27. Budapesten végezte az egyetemet és a Rabbiképzőt. Oklevelének elnyerése után Nagyváradon főrabbivá választották. A legjobb magyar hitszónokok közé tartozik és mint prédikátort az ország határain kívül is ismerik. Erőteljes stiliszta. Pályája kezdetén sokat fordított héber költőkből. Az Imit ifjúsági Bibliája részére ő fordította a prófétai versekre vonatkozó részeket. Művei: A pokol a középkori zsidó költészetben Budapest 1888 ; Zsidó költőkből 1887 ; Egy zsidóvallás van-e, több-e? 1913 ; Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság 1922 . Sajtó alatt van háromkötetes könyve Jeremiás prófétáról. Az izraelita vallás története c. négykötetes munkája még kéziratban van.

12508.ht

CÍMSZÓ Kecskemét

SZEMÉLYNÉV Kecskemét Lipó

SZÓCIKK K Lipót rabbi szül Kecskeméte 186 febr 27 Budapeste végezt a egyeteme é Rabbiképzőt Okleveléne elnyerés utá Nagyvárado főrabbiv választották legjob magya hitszónoko köz tartozi é min prédikátor a orszá határai kívü i ismerik Erőtelje stiliszta Pályáj kezdeté soka fordítot hébe költőkből A Imi ifjúság Bibliáj részér fordított próféta versekr vonatkoz részeket Művei poko középkor zsid költészetbe Budapes 188 Zsid költőkbő 188 Eg zsidóvallá van-e több-e 191 Vallás zsidósá é nemzet zsidósá 192 Sajt alat va háromkötete könyv Jeremiá prófétáról A izraelit vallá történet c négykötete munkáj mé kéziratba van

12508.h

CÍMSZ Kecskemé

SZEMÉLYNÉ Kecskemé Lip

SZÓCIK Lipó rabb szü Kecskemét 18 feb 2 Budapest végez egyetem Rabbiképző Oklevelén elnyeré ut Nagyvárad főrabbi választottá legjo magy hitszónok kö tartoz mi prédikáto orsz határa kív ismeri Erőtelj stiliszt Pályá kezdet sok fordíto héb költőkbő Im ifjúsá Bibliá részé fordítot prófét versek vonatko részeke Műve pok középko zsi költészetb Budape 18 Zsi költőkb 18 E zsidóvall van- több- 19 Vallá zsidós nemze zsidós 19 Saj ala v háromkötet köny Jeremi prófétáró izraeli vall történe négykötet munká m kéziratb va

12508.

CÍMS Kecskem

SZEMÉLYN Kecskem Li

SZÓCI Lip rab sz Kecskemé 1 fe Budapes vége egyete Rabbiképz Oklevelé elnyer u Nagyvára főrabb választott legj mag hitszóno k tarto m prédikát ors határ kí ismer Erőtel stilisz Pály kezde so fordít hé költőkb I ifjús Bibli rész fordíto prófé verse vonatk részek Műv po középk zs költészet Budap 1 Zs költők 1 zsidóval van több 1 Vall zsidó nemz zsidó 1 Sa al háromköte kön Jerem prófétár izrael val történ négyköte munk kézirat v

12508

CÍM Kecske

SZEMÉLY Kecske L

SZÓC Li ra s Kecskem f Budape vég egyet Rabbikép Oklevel elnye Nagyvár főrab választot leg ma hitszón tart prédiká or hatá k isme Erőte stilis Pál kezd s fordí h költők ifjú Bibl rés fordít próf vers vonat része Mű p közép z költésze Buda Z költő zsidóva va töb Val zsid nem zsid S a háromköt kö Jere prófétá izrae va törté négyköt mun kézira

1250

CÍ Kecsk

SZEMÉL Kecsk

SZÓ L r Kecske Budap vé egye Rabbiké Okleve elny Nagyvá főra választo le m hitszó tar prédik o hat ism Erőt stili Pá kez ford költő ifj Bib ré fordí pró ver vona rész M közé költész Bud költ zsidóv v tö Va zsi ne zsi háromkö k Jer prófét izra v tört négykö mu kézir