12509.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Vilmos

SZÓCIKK: K. Vilmos, lapszerkesztő, szül. Kecskeméten 1879 jún. 17. A jogi egyetem elvégzése után újságíró lett és Kecskeméten Függetlenség címen napilapot alapított, amelyet több évig szerkesztett. A város társadalmi életében vezetőszerepet játszott mint törvényhatósági bizottsági tag és a függetlenségi párt titkára. Később ismét a fővárosba került s a Kis Újság, majd a Budapest c. lapoknak lett a szerkesztője. Most az Egyenlőség szerkesztője. A Pesti Izraelita Hitközség vallás társadalmi ügyosztályán éveken át értékes tevékenységet fejtett ki. 1927-ben megindította a magyar zsidóság kulturális és gazdasági életével foglalkozó Zsidó Évkönyvet, melynek már a második évfolyama is megjelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2509. címszó a lexikon => 459. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12509.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Vilmos

SZÓCIKK: K. Vilmos, lapszerkesztő, szül. Kecskeméten 1879 jún. 17. A jogi egyetem elvégzése után újságíró lett és Kecskeméten Függetlenség címen napilapot alapított, amelyet több évig szerkesztett. A város társadalmi életében vezetőszerepet játszott mint törvényhatósági bizottsági tag és a függetlenségi párt titkára. Később ismét a fővárosba került s a Kis Újság, majd a Budapest c. lapoknak lett a szerkesztője. Most az Egyenlőség szerkesztője. A Pesti Izraelita Hitközség vallás társadalmi ügyosztályán éveken át értékes tevékenységet fejtett ki. 1927-ben megindította a magyar zsidóság kulturális és gazdasági életével foglalkozó Zsidó Évkönyvet, melynek már a második évfolyama is megjelent.

12509.ht

CÍMSZÓ Kecskemét

SZEMÉLYNÉV Kecskemét Vilmo

SZÓCIKK K Vilmos lapszerkesztő szül Kecskeméte 187 jún 17 jog egyete elvégzés utá újságír let é Kecskeméte Függetlensé címe napilapo alapított amelye töb évi szerkesztett váro társadalm életébe vezetőszerepe játszot min törvényhatóság bizottság ta é függetlenség pár titkára Későb ismé fővárosb kerül Ki Újság maj Budapes c lapokna let szerkesztője Mos a Egyenlősé szerkesztője Pest Izraelit Hitközsé vallá társadalm ügyosztályá éveke á értéke tevékenysége fejtet ki 1927-be megindított magya zsidósá kulturáli é gazdaság életéve foglalkoz Zsid Évkönyvet melyne má másodi évfolyam i megjelent

12509.h

CÍMSZ Kecskemé

SZEMÉLYNÉ Kecskemé Vilm

SZÓCIK Vilmo lapszerkeszt szü Kecskemét 18 jú 1 jo egyet elvégzé ut újságí le Kecskemét Függetlens cím napilap alapítot amely tö év szerkesztet vár társadal életéb vezetőszerep játszo mi törvényhatósá bizottsá t függetlensé pá titkár Késő ism főváros kerü K Újsá ma Budape lapokn le szerkesztőj Mo Egyenlős szerkesztőj Pes Izraeli Hitközs vall társadal ügyosztály évek érték tevékenység fejte k 1927-b megindítot magy zsidós kulturál gazdasá életév foglalko Zsi Évkönyve melyn m másod évfolya megjelen

12509.

CÍMS Kecskem

SZEMÉLYN Kecskem Vil

SZÓCI Vilm lapszerkesz sz Kecskemé 1 j j egye elvégz u újság l Kecskemé Független cí napila alapíto amel t é szerkeszte vá társada életé vezetőszere játsz m törvényhatós bizotts függetlens p titká Kés is főváro ker Újs m Budap lapok l szerkesztő M Egyenlő szerkesztő Pe Izrael Hitköz val társada ügyosztál éve érté tevékenysé fejt 1927- megindíto mag zsidó kulturá gazdas életé foglalk Zs Évkönyv mely máso évfoly megjele

12509

CÍM Kecske

SZEMÉLY Kecske Vi

SZÓC Vil lapszerkes s Kecskem egy elvég újsá Kecskem Függetle c napil alapít ame szerkeszt v társad élet vezetőszer játs törvényható bizott független titk Ké i fővár ke Új Buda lapo szerkeszt Egyenl szerkeszt P Izrae Hitkö va társad ügyosztá év ért tevékenys fej 1927 megindít ma zsid kultur gazda élet foglal Z Évköny mel más évfol megjel

1250

CÍ Kecsk

SZEMÉL Kecsk V

SZÓ Vi lapszerke Kecske eg elvé újs Kecske Függetl napi alapí am szerkesz társa éle vezetősze ját törvényhat bizot függetle tit K fővá k Ú Bud lap szerkesz Egyen szerkesz Izra Hitk v társa ügyoszt é ér tevékeny fe 192 megindí m zsi kultu gazd éle fogla Évkön me má évfo megje