12511.htm

CÍMSZÓ: Kedusó

SZÓCIKK: Kedusó (h.). Magyarul: szentség. A sacharisz, minchó és muszaf főimájába (tefilló) illesztett dicsének. Nevét a benne előforduló jezsajási idézettől kapta, amely háromszoros hangsúlyozással vallja Isten szentségét. «Kódos, kódos, kódos Adonáj Cevóósz, meló kol hoórec kevódó». Szent, szent, szent a seregek Istene, telve van az egész föld dicsőségével (Jesája 6,3). A többi vers Ezékiel 3, 12 és Zsoltárok 10, 115 fordul elő. A háromszoros szentségvallást tartalmazza az uvó lecion és a jocer ór ima is. Az előbbit kedusó diszidrónak, az utóbbit kedusó dijócérnak nevezik. A K.-t mindig állva mondják. A K. más más a nap és az istentisztelet jelentősége szerint. F.D


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2511. címszó a lexikon => 459. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12511.htm

CÍMSZÓ: Kedusó

SZÓCIKK: Kedusó h. . Magyarul: szentség. A sacharisz, minchó és muszaf főimájába tefilló illesztett dicsének. Nevét a benne előforduló jezsajási idézettől kapta, amely háromszoros hangsúlyozással vallja Isten szentségét. Kódos, kódos, kódos Adonáj Cevóósz, meló kol hoórec kevódó . Szent, szent, szent a seregek Istene, telve van az egész föld dicsőségével Jesája 6,3 . A többi vers Ezékiel 3, 12 és Zsoltárok 10, 115 fordul elő. A háromszoros szentségvallást tartalmazza az uvó lecion és a jocer ór ima is. Az előbbit kedusó diszidrónak, az utóbbit kedusó dijócérnak nevezik. A K.-t mindig állva mondják. A K. más más a nap és az istentisztelet jelentősége szerint. F.D

12511.ht

CÍMSZÓ Kedus

SZÓCIKK Kedus h Magyarul szentség sacharisz minch é musza főimájáb tefill illesztet dicsének Nevé benn előfordul jezsajás idézettő kapta amel háromszoro hangsúlyozássa vallj Iste szentségét Kódos kódos kódo Adoná Cevóósz mel ko hoóre kevód Szent szent szen serege Istene telv va a egés föl dicsőségéve Jesáj 6, több ver Ezékie 3 1 é Zsoltáro 10 11 fordu elő háromszoro szentségvallás tartalmazz a uv lecio é joce ó im is A előbbi kedus diszidrónak a utóbbi kedus dijócérna nevezik K.- mindi állv mondják K má má na é a istentisztele jelentőség szerint F.

12511.h

CÍMSZ Kedu

SZÓCIK Kedu Magyaru szentsé sacharis minc musz főimájá tefil illeszte dicséne Nev ben előfordu jezsajá idézett kapt ame háromszor hangsúlyozáss vall Ist szentségé Kódo kódo kód Adon Cevóós me k hoór kevó Szen szen sze sereg Isten tel v egé fö dicsőségév Jesá 6 töb ve Ezéki Zsoltár 1 1 ford el háromszor szentségvallá tartalmaz u leci joc i i előbb kedu diszidróna utóbb kedu dijócérn nevezi K. mind áll mondjá m m n istentisztel jelentősé szerin F

12511.

CÍMS Ked

SZÓCI Ked Magyar szents sachari min mus főimáj tefi illeszt dicsén Ne be előford jezsaj idézet kap am háromszo hangsúlyozás val Is szentség Kód kód kó Ado Cevóó m hoó kev Sze sze sz sere Iste te eg f dicsőségé Jes tö v Ezék Zsoltá for e háromszo szentségvall tartalma lec jo előb ked diszidrón utób ked dijócér nevez K min ál mondj istentiszte jelentős szeri

12511

CÍM Ke

SZÓC Ke Magya szent sachar mi mu főimá tef illesz dicsé N b előfor jezsa idéze ka a háromsz hangsúlyozá va I szentsé Kó kó k Ad Cevó ho ke Sz sz s ser Ist t e dicsőség Je t Ezé Zsolt fo háromsz szentségval tartalm le j elő ke diszidró utó ke dijócé neve mi á mond istentiszt jelentő szer

1251

CÍ K

SZÓ K Magy szen sacha m m főim te illes dics előfo jezs idéz k hároms hangsúlyoz v szents K k A Cev h k S s se Is dicsősé J Ez Zsol f hároms szentségva tartal l el k diszidr ut k dijóc nev m mon istentisz jelent sze