12526.htm

CÍMSZÓ: Kemecse

SZÓCIKK: Kemecse, nagyk. Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyesített vm. 3706 lak. A K.-i hitközség körülbelül 100 évvel ezelőtt alakult. Alapítói K.-re beköltözött gazdálkodók voltak. Első rabbija Grünwald Gerson volt, akiről azonban nem jegyezték fel, mikor működött. Templomot 1824. épített a hitközség saját erejéből. Jesivája is van, körülbelül 50 évvel ezelőtt Glück Emmánuel rabbi alapította s átlag 25 növendék látogatja. A hitközség vallásos szellemének bizonyítéka a néhai Klein József és Láng Arnold által tett nagyobb alapítvány, melyből Talmud Tórát létesítettek. Ennek Láng Arnold a vezetője. A Chevra Kadisa, melynek programján a szegények gyógykezeltetése és támogatása szerepel, jelenleg Friedman S. elnöklete alatt áll. A kulturális és főként a gazdasági életben élénk szerepet játszik a fv.-i zsidóság. Pollatschek Sándor a járás köztiszteletben álló tb. főorvosa, Róth Jenő, K.-i takarékpénztár vezérigazgatója, Haas Ignác, aki 1200 hold földön gazdálkodik, műmalmot és szeszgyárat létesített, Ehrenberg Izsák és Zwibel Testvérek kőolaj-finomító gyárai, Fisch Salamon szeszfőzdéje és betongyára és Láng Arnold betongyára számos munkást foglalkoztatnak. A hitközség 7000 pengős költségvetéssel dolgozik, 55 család él a hitközségben, az adófizetők száma 48 A hitközség anyakönyvi területéhez Nyírbogdány, Kék, Beszterec, Vasmegyer, Sényő, Nyírtúra, Berkesz, Demecser, Gégény, Nyíribrony, Nyírkércs, Kótaj, Nyírszékely, Nyírtét, Oros, Nyírpazony, Tiszakarád és Ramocsaháza községek tartoznak. Foglalkozás szerint: 5 gazdálkodó, 16 kereskedő, 1 orvos, 10 iparos és 20 egyéb. A hitközségnek 32 tagja vett részt a világháborúban, a közülük 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Leonorovits Géza főrabbi, Frischmann Izrael elnök, Friedmann Ignác gondnok, Feldmann S. pénztárnok, Weinberger Márton ellenőr, Klein Menyhért jegyző, Láng Arnold, Keszler Jakab, Scher Adolf és Amzel Adolf elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2526. címszó a lexikon => 460. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12526.htm

CÍMSZÓ: Kemecse

SZÓCIKK: Kemecse, nagyk. Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyesített vm. 3706 lak. A K.-i hitközség körülbelül 100 évvel ezelőtt alakult. Alapítói K.-re beköltözött gazdálkodók voltak. Első rabbija Grünwald Gerson volt, akiről azonban nem jegyezték fel, mikor működött. Templomot 1824. épített a hitközség saját erejéből. Jesivája is van, körülbelül 50 évvel ezelőtt Glück Emmánuel rabbi alapította s átlag 25 növendék látogatja. A hitközség vallásos szellemének bizonyítéka a néhai Klein József és Láng Arnold által tett nagyobb alapítvány, melyből Talmud Tórát létesítettek. Ennek Láng Arnold a vezetője. A Chevra Kadisa, melynek programján a szegények gyógykezeltetése és támogatása szerepel, jelenleg Friedman S. elnöklete alatt áll. A kulturális és főként a gazdasági életben élénk szerepet játszik a fv.-i zsidóság. Pollatschek Sándor a járás köztiszteletben álló tb. főorvosa, Róth Jenő, K.-i takarékpénztár vezérigazgatója, Haas Ignác, aki 1200 hold földön gazdálkodik, műmalmot és szeszgyárat létesített, Ehrenberg Izsák és Zwibel Testvérek kőolaj-finomító gyárai, Fisch Salamon szeszfőzdéje és betongyára és Láng Arnold betongyára számos munkást foglalkoztatnak. A hitközség 7000 pengős költségvetéssel dolgozik, 55 család él a hitközségben, az adófizetők száma 48 A hitközség anyakönyvi területéhez Nyírbogdány, Kék, Beszterec, Vasmegyer, Sényő, Nyírtúra, Berkesz, Demecser, Gégény, Nyíribrony, Nyírkércs, Kótaj, Nyírszékely, Nyírtét, Oros, Nyírpazony, Tiszakarád és Ramocsaháza községek tartoznak. Foglalkozás szerint: 5 gazdálkodó, 16 kereskedő, 1 orvos, 10 iparos és 20 egyéb. A hitközségnek 32 tagja vett részt a világháborúban, a közülük 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Leonorovits Géza főrabbi, Frischmann Izrael elnök, Friedmann Ignác gondnok, Feldmann S. pénztárnok, Weinberger Márton ellenőr, Klein Menyhért jegyző, Láng Arnold, Keszler Jakab, Scher Adolf és Amzel Adolf elöljárók.

12526.ht

CÍMSZÓ Kemecs

SZÓCIKK Kemecse nagyk Szabolc é Un közigazgatásila egyesítet vm 370 lak K.- hitközsé körülbelü 10 évve ezelőt alakult Alapító K.-r beköltözöt gazdálkodó voltak Els rabbij Grünwal Gerso volt akirő azonba ne jegyezté fel miko működött Templomo 1824 építet hitközsé sajá erejéből Jesiváj i van körülbelü 5 évve ezelőt Glüc Emmánue rabb alapított átla 2 növendé látogatja hitközsé valláso szelleméne bizonyíték néha Klei Józse é Lán Arnol álta tet nagyob alapítvány melybő Talmu Tórá létesítettek Enne Lán Arnol vezetője Chevr Kadisa melyne programjá szegénye gyógykezeltetés é támogatás szerepel jelenle Friedma S elnöklet alat áll kulturáli é főkén gazdaság életbe élén szerepe játszi fv.- zsidóság Pollatsche Sándo járá köztiszteletbe áll tb főorvosa Rót Jenő K.- takarékpénztá vezérigazgatója Haa Ignác ak 120 hol földö gazdálkodik műmalmo é szeszgyára létesített Ehrenber Izsá é Zwibe Testvére kőolaj-finomít gyárai Fisc Salamo szeszfőzdéj é betongyár é Lán Arnol betongyár számo munkás foglalkoztatnak hitközsé 700 pengő költségvetésse dolgozik 5 csalá é hitközségben a adófizető szám 4 hitközsé anyakönyv területéhe Nyírbogdány Kék Beszterec Vasmegyer Sényő Nyírtúra Berkesz Demecser Gégény Nyíribrony Nyírkércs Kótaj Nyírszékely Nyírtét Oros Nyírpazony Tiszakará é Ramocsaház községe tartoznak Foglalkozá szerint gazdálkodó 1 kereskedő orvos 1 iparo é 2 egyéb hitközségne 3 tagj vet rész világháborúban közülü 5-e este el hitközsé ma vezetősége Leonorovit Géz főrabbi Frischman Izrae elnök Friedman Igná gondnok Feldman S pénztárnok Weinberge Márto ellenőr Klei Menyhér jegyző Lán Arnold Keszle Jakab Sche Adol é Amze Adol elöljárók

12526.h

CÍMSZ Kemec

SZÓCIK Kemecs nagy Szabol U közigazgatásil egyesíte v 37 la K. hitközs körülbel 1 évv ezelő alakul Alapít K.- beköltözö gazdálkod volta El rabbi Grünwa Gers vol akir azonb n jegyezt fe mik működöt Templom 182 építe hitközs saj erejébő Jesivá va körülbel évv ezelő Glü Emmánu rab alapítot átl növend látogatj hitközs vallás szellemén bizonyíté néh Kle Józs Lá Arno ált te nagyo alapítván melyb Talm Tór létesítette Enn Lá Arno vezetőj Chev Kadis melyn programj szegény gyógykezelteté támogatá szerepe jelenl Friedm elnökle ala ál kulturál főké gazdasá életb élé szerep játsz fv. zsidósá Pollatsch Sánd jár köztiszteletb ál t főorvos Ró Jen K. takarékpénzt vezérigazgatój Ha Igná a 12 ho föld gazdálkodi műmalm szeszgyár létesítet Ehrenbe Izs Zwib Testvér kőolaj-finomí gyára Fis Salam szeszfőzdé betongyá Lá Arno betongyá szám munká foglalkoztatna hitközs 70 peng költségvetéss dolgozi csal hitközségbe adófizet szá hitközs anyaköny területéh Nyírbogdán Ké Besztere Vasmegye Sény Nyírtúr Berkes Demecse Gégén Nyíribron Nyírkérc Kóta Nyírszékel Nyírté Oro Nyírpazon Tiszakar Ramocsahá község tartozna Foglalkoz szerin gazdálkod keresked orvo ipar egyé hitközségn tag ve rés világháborúba közül 5- est e hitközs m vezetőség Leonorovi Gé főrabb Frischma Izra elnö Friedma Ign gondno Feldma pénztárno Weinberg Márt ellenő Kle Menyhé jegyz Lá Arnol Keszl Jaka Sch Ado Amz Ado elöljáró

12526.

CÍMS Keme

SZÓCI Kemec nag Szabo közigazgatási egyesít 3 l K hitköz körülbe év ezel alaku Alapí K. beköltöz gazdálko volt E rabb Grünw Ger vo aki azon jegyez f mi működö Templo 18 épít hitköz sa erejéb Jesiv v körülbe év ezel Gl Emmán ra alapíto át növen látogat hitköz vallá szellemé bizonyít né Kl Józ L Arn ál t nagy alapítvá mely Tal Tó létesített En L Arn vezető Che Kadi mely program szegén gyógykezeltet támogat szerep jelen Fried elnökl al á kulturá fők gazdas élet él szere játs fv zsidós Pollatsc Sán já köztisztelet á főorvo R Je K takarékpénz vezérigazgató H Ign 1 h föl gazdálkod műmal szeszgyá létesíte Ehrenb Iz Zwi Testvé kőolaj-finom gyár Fi Sala szeszfőzd betongy L Arn betongy szá munk foglalkoztatn hitköz 7 pen költségvetés dolgoz csa hitközségb adófize sz hitköz anyakön területé Nyírbogdá K Beszter Vasmegy Sén Nyírtú Berke Demecs Gégé Nyíribro Nyírkér Kót Nyírszéke Nyírt Or Nyírpazo Tiszaka Ramocsah közsé tartozn Foglalko szeri gazdálko kereske orv ipa egy hitközség ta v ré világháborúb közü 5 es hitköz vezetősé Leonorov G főrab Frischm Izr eln Friedm Ig gondn Feldm pénztárn Weinber Már ellen Kl Menyh jegy L Arno Kesz Jak Sc Ad Am Ad elöljár

12526

CÍM Kem

SZÓC Keme na Szab közigazgatás egyesí hitkö körülb é eze alak Alap K beköltö gazdálk vol rab Grün Ge v ak azo jegye m működ Templ 1 épí hitkö s erejé Jesi körülb é eze G Emmá r alapít á növe látoga hitkö vall szellem bizonyí n K Jó Ar á nag alapítv mel Ta T létesítet E Ar vezet Ch Kad mel progra szegé gyógykezelte támoga szere jele Frie elnök a kultur fő gazda éle é szer ját f zsidó Pollats Sá j köztisztele főorv J takarékpén vezérigazgat Ig fö gazdálko műma szeszgy létesít Ehren I Zw Testv kőolaj-fino gyá F Sal szeszfőz betong Ar betong sz mun foglalkoztat hitkö pe költségveté dolgo cs hitközség adófiz s hitkö anyakö terület Nyírbogd Beszte Vasmeg Sé Nyírt Berk Demec Gég Nyíribr Nyírké Kó Nyírszék Nyír O Nyírpaz Tiszak Ramocsa közs tartoz Foglalk szer gazdálk keresk or ip eg hitközsé t r világháború köz e hitkö vezetős Leonoro főra Frisch Iz el Fried I gond Feld pénztár Weinbe Má elle K Meny jeg Arn Kes Ja S A A A elöljá

1252

CÍ Ke

SZÓ Kem n Sza közigazgatá egyes hitk körül ez ala Ala bekölt gazdál vo ra Grü G a az jegy műkö Temp ép hitk erej Jes körül ez Emm alapí növ látog hitk val szelle bizony J A na alapít me T létesíte A veze C Ka me progr szeg gyógykezelt támog szer jel Fri elnö kultu f gazd él sze já zsid Pollat S köztisztel főor takarékpé vezérigazga I f gazdálk műm szeszg létesí Ehre Z Test kőolaj-fin gy Sa szeszfő beton A beton s mu foglalkozta hitk p költségvet dolg c hitközsé adófi hitk anyak terüle Nyírbog Beszt Vasme S Nyír Ber Deme Gé Nyírib Nyírk K Nyírszé Nyí Nyírpa Tisza Ramocs köz tarto Foglal sze gazdál keres o i e hitközs világhábor kö hitk vezető Leonor főr Frisc I e Frie gon Fel pénztá Weinb M ell Men je Ar Ke J elölj