12527.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Ferenc

SZÓCIKK: "Kemény 1. Ferenc*, pedagógus és pedagógiai író, szül. Nagybecskereken 1860. Budapesten és Párisban tanult, majd tanári oklevelet szerzett és a kőszegi katonai alreáliskolán, a brassói, az egri és 1894 óta a budapesti VI. ker. állami főreáliskolán tanított. Amikor nyugalomba vonult, megkapta a főigazgatói címet. Széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki magyar, német és francia pedagógiai folyóiratokban. Néhány évig az Ungarische Pedagogische Revue c. tanügyi szaklap szerkesztője volt. Mint a magyarországi békeegyesület titkára buzgó propagandát folytatott a világbékemozgalom érdekében. Fontosabb művei: Összehasonlító aforizmák a katonai és polgári nevelés köréből (1888): Beiträge zur Kenntnis des modernen Volksschulwesens von Frankreich (1890); Die Mittelschulen Ungarns: Gymnasien und Realschulen (1896); Világ akadémia, németül és franciául is; Gegenwart und Zukunft der körperlichen Erziehung (1904); A békemozgalom pedagógiai jelentősége és a békenap (1907); A nemi probléma, Sexualis paedagogia (1908)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2527. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12527.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Ferenc

SZÓCIKK: Kemény 1. Ferenc*, pedagógus és pedagógiai író, szül. Nagybecskereken 1860. Budapesten és Párisban tanult, majd tanári oklevelet szerzett és a kőszegi katonai alreáliskolán, a brassói, az egri és 1894 óta a budapesti VI. ker. állami főreáliskolán tanított. Amikor nyugalomba vonult, megkapta a főigazgatói címet. Széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki magyar, német és francia pedagógiai folyóiratokban. Néhány évig az Ungarische Pedagogische Revue c. tanügyi szaklap szerkesztője volt. Mint a magyarországi békeegyesület titkára buzgó propagandát folytatott a világbékemozgalom érdekében. Fontosabb művei: Összehasonlító aforizmák a katonai és polgári nevelés köréből 1888 : Beiträge zur Kenntnis des modernen Volksschulwesens von Frankreich 1890 ; Die Mittelschulen Ungarns: Gymnasien und Realschulen 1896 ; Világ akadémia, németül és franciául is; Gegenwart und Zukunft der körperlichen Erziehung 1904 ; A békemozgalom pedagógiai jelentősége és a békenap 1907 ; A nemi probléma, Sexualis paedagogia 1908

12527.ht

CÍMSZÓ Kemén

SZEMÉLYNÉV Kemén Feren

SZÓCIKK Kemén 1 Ferenc* pedagógu é pedagógia író szül Nagybecskereke 1860 Budapeste é Párisba tanult maj tanár oklevele szerzet é kőszeg katona alreáliskolán brassói a egr é 189 ót budapest VI ker állam főreáliskolá tanított Amiko nyugalomb vonult megkapt főigazgató címet Széleskör irodalm munkásságo fejtet k magyar néme é franci pedagógia folyóiratokban Néhán évi a Ungarisch Pedagogisch Revu c tanügy szakla szerkesztőj volt Min magyarország békeegyesüle titkár buzg propagandá folytatot világbékemozgalo érdekében Fontosab művei Összehasonlít aforizmá katona é polgár nevelé körébő 188 Beiträg zu Kenntni de moderne Volksschulwesen vo Frankreic 189 Di Mittelschule Ungarns Gymnasie un Realschule 189 Vilá akadémia németü é franciáu is Gegenwar un Zukunf de körperliche Erziehun 190 békemozgalo pedagógia jelentőség é békena 190 nem probléma Sexuali paedagogi 190

12527.h

CÍMSZ Kemé

SZEMÉLYNÉ Kemé Fere

SZÓCIK Kemé Ferenc pedagóg pedagógi ír szü Nagybecskerek 186 Budapest Párisb tanul ma taná oklevel szerze kősze katon alreáliskolá brassó eg 18 ó budapes V ke álla főreáliskol tanítot Amik nyugalom vonul megkap főigazgat címe Széleskö irodal munkásság fejte magya ném franc pedagógi folyóiratokba Néhá év Ungarisc Pedagogisc Rev tanüg szakl szerkesztő vol Mi magyarorszá békeegyesül titká buz propagand folytato világbékemozgal érdekébe Fontosa műve Összehasonlí aforizm katon polgá nevel köréb 18 Beiträ z Kenntn d modern Volksschulwese v Frankrei 18 D Mittelschul Ungarn Gymnasi u Realschul 18 Vil akadémi német franciá i Gegenwa u Zukun d körperlich Erziehu 19 békemozgal pedagógi jelentősé béken 19 ne problém Sexual paedagog 19

12527.

CÍMS Kem

SZEMÉLYN Kem Fer

SZÓCI Kem Feren pedagó pedagóg í sz Nagybecskere 18 Budapes Páris tanu m tan okleve szerz kősz kato alreáliskol brass e 1 budape k áll főreálisko taníto Ami nyugalo vonu megka főigazga cím Szélesk iroda munkássá fejt magy né fran pedagóg folyóiratokb Néh é Ungaris Pedagogis Re tanü szak szerkeszt vo M magyarorsz békeegyesü titk bu propagan folytat világbékemozga érdekéb Fontos műv Összehasonl aforiz kato polg neve köré 1 Beitr Kennt moder Volksschulwes Frankre 1 Mittelschu Ungar Gymnas Realschu 1 Vi akadém néme franci Gegenw Zuku körperlic Erzieh 1 békemozga pedagóg jelentős béke 1 n problé Sexua paedago 1

12527

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke Fe

SZÓC Ke Fere pedag pedagó s Nagybecsker 1 Budape Pári tan ta oklev szer kős kat alreálisko bras budap ál főreálisk tanít Am nyugal von megk főigazg cí Széles irod munkáss fej mag n fra pedagó folyóiratok Né Ungari Pedagogi R tan sza szerkesz v magyarors békeegyes tit b propaga folyta világbékemozg érdeké Fonto mű Összehason afori kat pol nev kör Beit Kenn mode Volksschulwe Frankr Mittelsch Unga Gymna Realsch V akadé ném franc Gegen Zuk körperli Erzie békemozg pedagó jelentő bék probl Sexu paedag

1252

CÍ K

SZEMÉL K F

SZÓ K Fer peda pedag Nagybecske Budap Pár ta t okle sze kő ka alreálisk bra buda á főreális taní A nyuga vo meg főigaz c Széle iro munkás fe ma fr pedag folyóirato N Ungar Pedagog ta sz szerkes magyaror békeegye ti propag folyt világbékemoz érdek Font m Összehaso afor ka po ne kö Bei Ken mod Volksschulw Frank Mittelsc Ung Gymn Realsc akad né fran Gege Zu körperl Erzi békemoz pedag jelent bé prob Sex paeda