12529.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Nándor

SZÓCIKK: Kemény Nándor, festő, szül. Salgótarjánban 1885. Főleg életképeket, csendéleteket és arcképeket, ritkábban tájképeket fest. Előbb jogot végzett és 12 évig a kereskedelmi minisztériumban hivatalnokoskodott. Már jogi tanulmányai közben a Mintarajziskolában tanult. Tanulmányutat tett Páris és Münchenben. Budapesten először a Műcsarnok 1906-7-iki tárlatán állított ki (Tájkép. Önarckép). Gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban (1917), melynek alapító tagja. Arcképeket is fest (Hoitsy Pál, Szterényi József, Bud János).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2529. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12529.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Nándor

SZÓCIKK: Kemény Nándor, festő, szül. Salgótarjánban 1885. Főleg életképeket, csendéleteket és arcképeket, ritkábban tájképeket fest. Előbb jogot végzett és 12 évig a kereskedelmi minisztériumban hivatalnokoskodott. Már jogi tanulmányai közben a Mintarajziskolában tanult. Tanulmányutat tett Páris és Münchenben. Budapesten először a Műcsarnok 1906-7-iki tárlatán állított ki Tájkép. Önarckép . Gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban 1917 , melynek alapító tagja. Arcképeket is fest Hoitsy Pál, Szterényi József, Bud János .

12529.ht

CÍMSZÓ Kemén

SZEMÉLYNÉV Kemén Nándo

SZÓCIKK Kemén Nándor festő szül Salgótarjánba 1885 Főle életképeket csendéleteke é arcképeket ritkábba tájképeke fest Előb jogo végzet é 1 évi kereskedelm minisztériumba hivatalnokoskodott Má jog tanulmánya közbe Mintarajziskolába tanult Tanulmányuta tet Pári é Münchenben Budapeste előszö Műcsarno 1906-7-ik tárlatá állítot k Tájkép Önarcké Gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonba 191 melyne alapít tagja Arcképeke i fes Hoits Pál Szterény József Bu Jáno

12529.h

CÍMSZ Kemé

SZEMÉLYNÉ Kemé Nánd

SZÓCIK Kemé Nándo fest szü Salgótarjánb 188 Fől életképeke csendéletek arcképeke ritkább tájképek fes Elő jog végze év kereskedel minisztériumb hivatalnokoskodot M jo tanulmány közb Mintarajziskoláb tanul Tanulmányut te Pár Münchenbe Budapest elősz Műcsarn 1906-7-i tárlat állíto Tájké Önarck Gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonb 19 melyn alapí tagj Arcképek fe Hoit Pá Szterén Józse B Ján

12529.

CÍMS Kem

SZEMÉLYN Kem Nán

SZÓCI Kem Nánd fes sz Salgótarján 18 Fő életképek csendélete arcképek ritkáb tájképe fe El jo végz é kereskede minisztérium hivatalnokoskodo j tanulmán köz Mintarajziskolá tanu Tanulmányu t Pá Münchenb Budapes elős Műcsar 1906-7- tárla állít Tájk Önarc Gyűjtemén kiállít v Nemz Szalon 1 mely alap tag Arcképe f Hoi P Szteré Józs Já

12529

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke Ná

SZÓC Ke Nán fe s Salgótarjá 1 F életképe csendélet arcképe ritká tájkép f E j vég keresked minisztériu hivatalnokoskod tanulmá kö Mintarajziskol tan Tanulmány P München Budape elő Műcsa 1906-7 tárl állí Táj Önar Gyűjtemé kiállí Nem Szalo mel ala ta Arckép Ho Szter Józ J

1252

CÍ K

SZEMÉL K N

SZÓ K Ná f Salgótarj életkép csendéle arckép ritk tájké vé kereske minisztéri hivatalnokosko tanulm k Mintarajzisko ta Tanulmán Münche Budap el Műcs 1906- tár áll Tá Öna Gyűjtem kiáll Ne Szal me al t Arcké H Szte Jó