12538.htm

CÍMSZÓ: Képmutatás

SZÓCIKK: "Képmutatás az ember oly tudatos cselekvése, melyben sajátmagát hamis színben tünteti fel, pl. jónak, igazságosnak, vallásosnak, erkölcsösnek tünteti fel magát valaki, aki nem az. A rabbinikus irodalom kárhoztatja és veszedelmesnek bélyegzi a K.-t. «Ismertté kell tenni a hipokritákat, hogy Isten nevének megszentségtelenítését elkerülhessük.» (Tosz. Jóma 4. 12; Jóma 89a); Eccl. R. 4. 1). Igen szellemes mondást Őrzött meg a Talmud (Szóta-trakt. 22b) a K.-ra vonatkozóan. A haldokló Alexander Jamaeus zsidó király így búcsúzott nejétől és utódától Salómó Alexandra királynőtől: «Ne félj sem a farizeusoktól, sem a szadduceusoktól, hanem a kaméleon-szerű emberektől (cevuim: festettek), akik Zimri tettét követik el és Pinchász jutalmát igénylik» (Num. 25.14). Az a vád, hogy a Jézus-korabeli és később élt farizeusok képmutatók voltak, tévedésen alapszik, mert éppen azok küzdöttek legkitartóbban a K. ellen. II. Gamaliel pátriárka így intézkedett: Senki olyan ne jöhessen a tanintézetbe, akinek belseje nem olyan, mint a külseje; a tanítványnak olyannak kell lennie, mint a frigyszekrénynek, kívül és belül egyaránt aranyozottnak (Jóma 72b, Ber. 28a). «A képmutató bosszúságot hoz a világra, imája nem fog meghallgatásra találni» ; «Az igen igen legyen, a nem nem; nem szabad valamit mondani és másképpen gondolni» (Bába Meciá 49a). «Könnyebb az egész világon uralkodni, mint két olyan bírón, akik a hipokritaság palástjába burkolóznak» (Dávid királynak adott mondás a Midrás Tehillim 18. 34.-ben és Ábót di B. Náthán 25). L. Hízelgés."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2538. címszó a lexikon => 462. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12538.htm

CÍMSZÓ: Képmutatás

SZÓCIKK: Képmutatás az ember oly tudatos cselekvése, melyben sajátmagát hamis színben tünteti fel, pl. jónak, igazságosnak, vallásosnak, erkölcsösnek tünteti fel magát valaki, aki nem az. A rabbinikus irodalom kárhoztatja és veszedelmesnek bélyegzi a K.-t. Ismertté kell tenni a hipokritákat, hogy Isten nevének megszentségtelenítését elkerülhessük. Tosz. Jóma 4. 12; Jóma 89a ; Eccl. R. 4. 1 . Igen szellemes mondást Őrzött meg a Talmud Szóta-trakt. 22b a K.-ra vonatkozóan. A haldokló Alexander Jamaeus zsidó király így búcsúzott nejétől és utódától Salómó Alexandra királynőtől: Ne félj sem a farizeusoktól, sem a szadduceusoktól, hanem a kaméleon-szerű emberektől cevuim: festettek , akik Zimri tettét követik el és Pinchász jutalmát igénylik Num. 25.14 . Az a vád, hogy a Jézus-korabeli és később élt farizeusok képmutatók voltak, tévedésen alapszik, mert éppen azok küzdöttek legkitartóbban a K. ellen. II. Gamaliel pátriárka így intézkedett: Senki olyan ne jöhessen a tanintézetbe, akinek belseje nem olyan, mint a külseje; a tanítványnak olyannak kell lennie, mint a frigyszekrénynek, kívül és belül egyaránt aranyozottnak Jóma 72b, Ber. 28a . A képmutató bosszúságot hoz a világra, imája nem fog meghallgatásra találni ; Az igen igen legyen, a nem nem; nem szabad valamit mondani és másképpen gondolni Bába Meciá 49a . Könnyebb az egész világon uralkodni, mint két olyan bírón, akik a hipokritaság palástjába burkolóznak Dávid királynak adott mondás a Midrás Tehillim 18. 34.-ben és Ábót di B. Náthán 25 . L. Hízelgés.

12538.ht

CÍMSZÓ Képmutatá

SZÓCIKK Képmutatá a embe ol tudato cselekvése melybe sajátmagá hami színbe tüntet fel pl jónak igazságosnak vallásosnak erkölcsösne tüntet fe magá valaki ak ne az rabbiniku irodalo kárhoztatj é veszedelmesne bélyegz K.-t Ismertt kel tenn hipokritákat hog Iste nevéne megszentségtelenítésé elkerülhessük Tosz Jóm 4 12 Jóm 89 Eccl R 4 Ige szelleme mondás Őrzöt me Talmu Szóta-trakt 22 K.-r vonatkozóan haldokl Alexande Jamaeu zsid királ íg búcsúzot nejétő é utódátó Salóm Alexandr királynőtől N fél se farizeusoktól se szadduceusoktól hane kaméleon-szer emberektő cevuim festette aki Zimr tetté követi e é Pinchás jutalmá igényli Num 25.1 A vád hog Jézus-korabel é későb él farizeuso képmutató voltak tévedése alapszik mer éppe azo küzdötte legkitartóbba K ellen II Gamalie pátriárk íg intézkedett Senk olya n jöhesse tanintézetbe akine belsej ne olyan min külseje tanítványna olyanna kel lennie min frigyszekrénynek kívü é belü egyarán aranyozottna Jóm 72b Ber 28 képmutat bosszúságo ho világra imáj ne fo meghallgatásr találn A ige ige legyen ne nem ne szaba valami mondan é másképpe gondoln Báb Meci 49 Könnyeb a egés világo uralkodni min ké olya bírón aki hipokritasá palástjáb burkolózna Dávi királyna adot mondá Midrá Tehilli 18 34.-be é Ábó d B Náthá 2 L Hízelgés

12538.h

CÍMSZ Képmutat

SZÓCIK Képmutat emb o tudat cselekvés melyb sajátmag ham színb tünte fe p jóna igazságosna vallásosna erkölcsösn tünte f mag valak a n a rabbinik irodal kárhoztat veszedelmesn bélyeg K.- Ismert ke ten hipokritáka ho Ist nevén megszentségtelenítés elkerülhessü Tos Jó 1 Jó 8 Ecc Ig szellem mondá Őrzö m Talm Szóta-trak 2 K.- vonatkozóa haldok Alexand Jamae zsi kirá í búcsúzo nejét utódát Saló Alexand királynőtő fé s farizeusoktó s szadduceusoktó han kaméleon-sze emberekt cevui festett ak Zim tett követ Pinchá jutalm igényl Nu 25. vá ho Jézus-korabe késő é farizeus képmutat volta tévedés alapszi me épp az küzdött legkitartóbb elle I Gamali pátriár í intézkedet Sen oly jöhess tanintézetb akin belse n olya mi külsej tanítványn olyann ke lenni mi frigyszekrényne kív bel egyará aranyozottn Jó 72 Be 2 képmuta bosszúság h világr imá n f meghallgatás talál ig ig legye n ne n szab valam monda másképp gondol Bá Mec 4 Könnye egé világ uralkodn mi k oly bíró ak hipokritas palástjá burkolózn Dáv királyn ado mond Midr Tehill 1 34.-b Áb Náth Hízelgé

12538.

CÍMS Képmuta

SZÓCI Képmuta em tuda cselekvé mely sajátma ha szín tünt f jón igazságosn vallásosn erkölcsös tünt ma vala rabbini iroda kárhozta veszedelmes bélye K. Ismer k te hipokriták h Is nevé megszentségteleníté elkerülhess To J J Ec I szelle mond Őrz Tal Szóta-tra K. vonatkozó haldo Alexan Jama zs kir búcsúz nejé utódá Sal Alexan királynőt f farizeusokt szadduceusokt ha kaméleon-sz emberek cevu festet a Zi tet köve Pinch jutal igény N 25 v h Jézus-korab kés farizeu képmuta volt tévedé alapsz m ép a küzdöt legkitartób ell Gamal pátriá intézkede Se ol jöhes tanintézet aki bels oly m külse tanítvány olyan k lenn m frigyszekrényn kí be egyar aranyozott J 7 B képmut bosszúsá világ im meghallgatá talá i i legy n sza vala mond máskép gondo B Me Könny eg vilá uralkod m ol bír a hipokrita palástj burkolóz Dá király ad mon Mid Tehil 34.- Á Nát Hízelg

12538

CÍM Képmut

SZÓC Képmut e tud cselekv mel sajátm h szí tün jó igazságos vallásos erkölcsö tün m val rabbin irod kárhozt veszedelme bély K Isme t hipokritá I nev megszentségtelenít elkerülhes T E szell mon Őr Ta Szóta-tr K vonatkoz hald Alexa Jam z ki búcsú nej utód Sa Alexa királynő farizeusok szadduceusok h kaméleon-s embere cev feste Z te köv Pinc juta igén 2 Jézus-kora ké farize képmut vol téved alaps é küzdö legkitartó el Gama pátri intézked S o jöhe tanintéze ak bel ol küls tanítván olya len frigyszekrény k b egya aranyozot képmu bosszús vilá i meghallgat tal leg sz val mon máské gond M Könn e vil uralko o bí hipokrit palást burkoló D királ a mo Mi Tehi 34. Ná Hízel

1253

CÍ Képmu

SZÓ Képmu tu cselek me saját sz tü j igazságo valláso erkölcs tü va rabbi iro kárhoz veszedelm bél Ism hipokrit ne megszentségtelení elkerülhe szel mo Ő T Szóta-t vonatko hal Alex Ja k búcs ne utó S Alex királyn farizeuso szadduceuso kaméleon- ember ce fest t kö Pin jut igé Jézus-kor k fariz képmu vo téve alap küzd legkitart e Gam pátr intézke jöh tanintéz a be o kül tanítvá oly le frigyszekrén egy aranyozo képm bosszú vil meghallga ta le s va mo másk gon Kön vi uralk b hipokri palás burkol kirá m M Teh 34 N Híze