12539.htm

CÍMSZÓ: Képzőművészet

SZÓCIKK: Képzőművészet. A K.-ek szerves, művész­egyéniségekhez fűződő fejlődése Magyarországon, mintegy jó száz évre, a XIX. sz. elejére nyúlik vissza. A zsidószármazású magyar művészeknek e fejlődésmenetben való részvétele úgyszólván a kezdetig követhető, mely a művészi élet folyton növekvő fejlődésével az idők folyamán mind hatalmasabb arányokat öltött. E lexikon több mint 300 ilyen zsidó származású magyar festő, szobrász, építész, grafikus és iparművész életrajzát tartalmazza. Az egyesekre vonatkozó adatokról részletesebben tehát a címszók tájékoztatnak. Az összefoglaló áttekintésnek az a célja, hogy a lexikonban közölt életrajzok tömegéből kiemelje azokat a művészeket, akik tehetségükkel és munkásságukkal észrevehetőbben hatottak a magyar művészet kifejlődésére. Ez az áttekintés már a lexikon szempontjai által megszabott határok következtében sem adhatja az összefüggő fejlődés képét, hiszen egy egésznek része csupán, az érdeklődésnek mindazonáltal vezérfonalul szolgálhat. Keretéül a K.-ek szokásos felosztását (festészet, szobrászat, építészet) vettük.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2539. címszó a lexikon => 462. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12539.htm

CÍMSZÓ: Képzőművészet

SZÓCIKK: Képzőművészet. A K.-ek szerves, művész­egyéniségekhez fűződő fejlődése Magyarországon, mintegy jó száz évre, a XIX. sz. elejére nyúlik vissza. A zsidószármazású magyar művészeknek e fejlődésmenetben való részvétele úgyszólván a kezdetig követhető, mely a művészi élet folyton növekvő fejlődésével az idők folyamán mind hatalmasabb arányokat öltött. E lexikon több mint 300 ilyen zsidó származású magyar festő, szobrász, építész, grafikus és iparművész életrajzát tartalmazza. Az egyesekre vonatkozó adatokról részletesebben tehát a címszók tájékoztatnak. Az összefoglaló áttekintésnek az a célja, hogy a lexikonban közölt életrajzok tömegéből kiemelje azokat a művészeket, akik tehetségükkel és munkásságukkal észrevehetőbben hatottak a magyar művészet kifejlődésére. Ez az áttekintés már a lexikon szempontjai által megszabott határok következtében sem adhatja az összefüggő fejlődés képét, hiszen egy egésznek része csupán, az érdeklődésnek mindazonáltal vezérfonalul szolgálhat. Keretéül a K.-ek szokásos felosztását festészet, szobrászat, építészet vettük.

12539.ht

CÍMSZÓ Képzőművésze

SZÓCIKK Képzőművészet K.-e szerves művész­egyéniségekhe fűződ fejlődés Magyarországon minteg j szá évre XIX sz elejér nyúli vissza zsidószármazás magya művészekne fejlődésmenetbe val részvétel úgyszólvá kezdeti követhető mel művész éle folyto növekv fejlődéséve a idő folyamá min hatalmasab arányoka öltött lexiko töb min 30 ilye zsid származás magya festő szobrász építész grafiku é iparművés életrajzá tartalmazza A egyesekr vonatkoz adatokró részletesebbe tehá címszó tájékoztatnak A összefoglal áttekintésne a célja hog lexikonba közöl életrajzo tömegébő kiemelj azoka művészeket aki tehetségükke é munkásságukka észrevehetőbbe hatotta magya művésze kifejlődésére E a áttekinté má lexiko szempontja álta megszabot határo következtébe se adhatj a összefügg fejlődé képét hisze eg egészne rész csupán a érdeklődésne mindazonálta vezérfonalu szolgálhat Keretéü K.-e szokáso felosztásá festészet szobrászat építésze vettük

12539.h

CÍMSZ Képzőművész

SZÓCIK Képzőművésze K.- szerve művész­egyéniségekh fűző fejlődé Magyarországo minte sz évr XI s elejé nyúl vissz zsidószármazá magy művészekn fejlődésmenetb va részvéte úgyszólv kezdet követhet me művés él folyt növek fejlődésév id folyam mi hatalmasa arányok öltöt lexik tö mi 3 ily zsi származá magy fest szobrás építés grafik iparművé életrajz tartalmazz egyesek vonatko adatokr részletesebb teh címsz tájékoztatna összefogla áttekintésn célj ho lexikonb közö életrajz tömegéb kiemel azok művészeke ak tehetségükk munkásságukk észrevehetőbb hatott magy művész kifejlődésér áttekint m lexik szempontj ált megszabo határ következtéb s adhat összefüg fejlőd képé hisz e egészn rés csupá érdeklődésn mindazonált vezérfonal szolgálha Kereté K.- szokás felosztás festésze szobrásza építész vettü

12539.

CÍMS Képzőművés

SZÓCI Képzőművész K. szerv művész­egyéniségek fűz fejlőd Magyarország mint s év X elej nyú viss zsidószármaz mag művészek fejlődésmenet v részvét úgyszól kezde követhe m művé é foly növe fejlődésé i folya m hatalmas arányo öltö lexi t m il zs származ mag fes szobrá építé grafi iparműv életraj tartalmaz egyese vonatk adatok részleteseb te címs tájékoztatn összefogl áttekintés cél h lexikon köz életraj tömegé kieme azo művészek a tehetségük munkásságuk észrevehetőb hatot mag művés kifejlődésé áttekin lexi szempont ál megszab hatá következté adha összefü fejlő kép his egész ré csup érdeklődés mindazonál vezérfona szolgálh Keret K. szoká felosztá festész szobrász építés vett

12539

CÍM Képzőművé

SZÓC Képzőművés K szer művész­egyénisége fű fejlő Magyarorszá min é ele ny vis zsidószárma ma művésze fejlődésmene részvé úgyszó kezd követh műv fol növ fejlődés foly hatalma arány ölt lex i z szárma ma fe szobr épít graf iparmű életra tartalma egyes vonat adato részletese t cím tájékoztat összefog áttekinté cé lexiko kö életra tömeg kiem az művésze tehetségü munkásságu észrevehető hato ma művé kifejlődés átteki lex szempon á megsza hat következt adh összef fejl ké hi egés r csu érdeklődé mindazoná vezérfon szolgál Kere K szok feloszt festés szobrás építé vet

1253

CÍ Képzőműv

SZÓ Képzőművé sze művész­egyéniség f fejl Magyarorsz mi el n vi zsidószárm m művész fejlődésmen részv úgysz kez követ mű fo nö fejlődé fol hatalm arán öl le szárm m f szob épí gra iparm életr tartalm egye vona adat részletes cí tájékozta összefo áttekint c lexik k életr töme kie a művész tehetség munkásság észrevehet hat m műv kifejlődé áttek le szempo megsz ha következ ad össze fej k h egé cs érdeklőd mindazon vezérfo szolgá Ker szo felosz festé szobrá épít ve