12545.htm

CÍMSZÓ: Keren Hajjeszod

SZÓCIKK: Keren Hajjeszod (Palesztinai Építő Alap). Pénzügyi világszervezet, mely 1921. alakult azzal a céllal, hogy Palesztina minél gyorsabb tempóban való újjáépítésének munkáját anyagilag előmozdítsa és irányítsa. Fennállása óta több mint három és fél millió font sterlinget fordított egészségügyi, kolonizációs és kulturális intézmények építésére. Világszerte körülbelül 250 ezer olyan ember van, aki állandóan fizet önkéntes adót a K. céljaira. Magyarországon rendszeresen 1926 óta működik, mint a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetség szakosztálya, Friedmann Ignác kormányfőtanácsos elnöklete és Eisdörfer Andor, Jeruzsálemből kiküldött titkár vezetésé alatt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2545. címszó a lexikon => 466. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12545.htm

CÍMSZÓ: Keren Hajjeszod

SZÓCIKK: Keren Hajjeszod Palesztinai Építő Alap . Pénzügyi világszervezet, mely 1921. alakult azzal a céllal, hogy Palesztina minél gyorsabb tempóban való újjáépítésének munkáját anyagilag előmozdítsa és irányítsa. Fennállása óta több mint három és fél millió font sterlinget fordított egészségügyi, kolonizációs és kulturális intézmények építésére. Világszerte körülbelül 250 ezer olyan ember van, aki állandóan fizet önkéntes adót a K. céljaira. Magyarországon rendszeresen 1926 óta működik, mint a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetség szakosztálya, Friedmann Ignác kormányfőtanácsos elnöklete és Eisdörfer Andor, Jeruzsálemből kiküldött titkár vezetésé alatt.

12545.ht

CÍMSZÓ Kere Hajjeszo

SZÓCIKK Kere Hajjeszo Palesztina Épít Ala Pénzügy világszervezet mel 1921 alakul azza céllal hog Palesztin miné gyorsab tempóba val újjáépítéséne munkájá anyagila előmozdíts é irányítsa Fennállás ót töb min háro é fé milli fon sterlinge fordítot egészségügyi kolonizáció é kulturáli intézménye építésére Világszert körülbelü 25 eze olya embe van ak állandóa fize önkénte adó K céljaira Magyarországo rendszerese 192 ót működik min Magya Zsidó Pr Palesztin Szövetsé szakosztálya Friedman Igná kormányfőtanácso elnöklet é Eisdörfe Andor Jeruzsálembő kiküldöt titká vezetés alatt

12545.h

CÍMSZ Ker Hajjesz

SZÓCIK Ker Hajjesz Palesztin Épí Al Pénzüg világszerveze me 192 alaku azz célla ho Paleszti min gyorsa tempób va újjáépítésén munkáj anyagil előmozdít irányíts Fennállá ó tö mi hár f mill fo sterling fordíto egészségügy kolonizáci kulturál intézmény építésér Világszer körülbel 2 ez oly emb va a állandó fiz önként ad céljair Magyarország rendszeres 19 ó működi mi Magy Zsid P Paleszti Szövets szakosztály Friedma Ign kormányfőtanács elnökle Eisdörf Ando Jeruzsálemb kiküldö titk vezeté alat

12545.

CÍMS Ke Hajjes

SZÓCI Ke Hajjes Paleszti Ép A Pénzü világszervez m 19 alak az céll h Paleszt mi gyors tempó v újjáépítésé munká anyagi előmozdí irányít Fennáll t m há mil f sterlin fordít egészségüg kolonizác kulturá intézmén építésé Világsze körülbe e ol em v álland fi önkén a céljai Magyarorszá rendszere 1 működ m Mag Zsi Paleszt Szövet szakosztál Friedm Ig kormányfőtanác elnökl Eisdör And Jeruzsálem kiküld tit vezet ala

12545

CÍM K Hajje

SZÓC K Hajje Paleszt É Pénz világszerve 1 ala a cél Palesz m gyor temp újjáépítés munk anyag előmozd irányí Fennál h mi sterli fordí egészségü kolonizá kultur intézmé építés Világsz körülb o e állan f önké célja Magyarorsz rendszer műkö Ma Zs Palesz Szöve szakosztá Fried I kormányfőtaná elnök Eisdö An Jeruzsále kikül ti veze al

1254

CÍ Hajj

SZÓ Hajj Palesz Pén világszerv al cé Pales gyo tem újjáépíté mun anya előmoz irány Fenná m sterl ford egészség koloniz kultu intézm építé Világs körül álla önk célj Magyarors rendsze műk M Z Pales Szöv szakoszt Frie kormányfőtan elnö Eisd A Jeruzsál kikü t vez a