12546.htm

CÍMSZÓ: Keren Kajemeth Lejiszráel

SZÓCIKK: Keren Kajemeth Lejiszráel (Zsidó Nemzeti Alap). A palesztinai kolonizáció földvásárló szerve. Alakult 1901. a Cionista Világszervezet V. kongresszusán Baselben Hermann Schapira professzor, a heidelbergi egyetem híres matematikusának ajánlatára és tervei szerint. Célja Palesztina földjét a zsidó nép önkéntes adományaiból visszaváltani és azt a zsidó falusi és városi telepítés céljaira rendelkezésre bocsátani. A K. palesztinai birtokállománya 1927 márc. 3l. 202 ezer dunam (kb. 30,000 hold) volt. Ezen a területen 46 zsidó kolónia és 4 városi negyed (Tel-Aviv, Jeruzsálem, Tibériás, Haifa) épült. A K. nemcsak megveszi, de megművelhetővé is teszi a kolonizációra szánt földeket. Hatalmas lecsapolási munkákat, erdősítéseket végez, kutakat ás, vízvezetéket épít, öntözőműveket létesít, ad földet a zsidó közintézmények, iskolák, templomok, kórházak számára is. A K. földjén állnak a jeruzsálemi héber egyetem, a Becalel iparművészeti iskola, a tanítóképző, a tel-avivi Herzlia-gimnázium és reáliskola, a haifai technikum és reáliskola, a Bet-Haam (népház), a slobodkai jesiva, a tel-avivi nagy templom, a tibériási kórház, a moazahi munkás üdülő otthon. A K. élén M. Ussiskin elnökletével 9 tagból álló direktórium áll. A direktórium végrehajtó szerve a főiroda, amely 1922 óta Jeruzsálemben van. A magyarországi K. munka 1903. indult meg Dömény Lajos kezdeményezésére és irányításával. A háborús és forradalmi évek idején az iroda beszüntette működését, de 1925 óta Székely Béla, a K. jeruzsálemi direktóriumának kiküldötte újból megindította a K. tevékenységét, mely most a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetségének szakosztályaként az ország minden városában sikerrel folytatja az akciót.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2546. címszó a lexikon => 466. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12546.htm

CÍMSZÓ: Keren Kajemeth Lejiszráel

SZÓCIKK: Keren Kajemeth Lejiszráel Zsidó Nemzeti Alap . A palesztinai kolonizáció földvásárló szerve. Alakult 1901. a Cionista Világszervezet V. kongresszusán Baselben Hermann Schapira professzor, a heidelbergi egyetem híres matematikusának ajánlatára és tervei szerint. Célja Palesztina földjét a zsidó nép önkéntes adományaiból visszaváltani és azt a zsidó falusi és városi telepítés céljaira rendelkezésre bocsátani. A K. palesztinai birtokállománya 1927 márc. 3l. 202 ezer dunam kb. 30,000 hold volt. Ezen a területen 46 zsidó kolónia és 4 városi negyed Tel-Aviv, Jeruzsálem, Tibériás, Haifa épült. A K. nemcsak megveszi, de megművelhetővé is teszi a kolonizációra szánt földeket. Hatalmas lecsapolási munkákat, erdősítéseket végez, kutakat ás, vízvezetéket épít, öntözőműveket létesít, ad földet a zsidó közintézmények, iskolák, templomok, kórházak számára is. A K. földjén állnak a jeruzsálemi héber egyetem, a Becalel iparművészeti iskola, a tanítóképző, a tel-avivi Herzlia-gimnázium és reáliskola, a haifai technikum és reáliskola, a Bet-Haam népház , a slobodkai jesiva, a tel-avivi nagy templom, a tibériási kórház, a moazahi munkás üdülő otthon. A K. élén M. Ussiskin elnökletével 9 tagból álló direktórium áll. A direktórium végrehajtó szerve a főiroda, amely 1922 óta Jeruzsálemben van. A magyarországi K. munka 1903. indult meg Dömény Lajos kezdeményezésére és irányításával. A háborús és forradalmi évek idején az iroda beszüntette működését, de 1925 óta Székely Béla, a K. jeruzsálemi direktóriumának kiküldötte újból megindította a K. tevékenységét, mely most a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetségének szakosztályaként az ország minden városában sikerrel folytatja az akciót.

12546.ht

CÍMSZÓ Kere Kajemet Lejiszráe

SZÓCIKK Kere Kajemet Lejiszráe Zsid Nemzet Ala palesztina kolonizáci földvásárl szerve Alakul 1901 Cionist Világszerveze V kongresszusá Baselbe Herman Schapir professzor heidelberg egyete híre matematikusána ajánlatár é terve szerint Célj Palesztin földjé zsid né önkénte adományaibó visszaváltan é az zsid falus é város telepíté céljair rendelkezésr bocsátani K palesztina birtokállomány 192 márc 3l 20 eze duna kb 30,00 hol volt Eze területe 4 zsid kolóni é város negye Tel-Aviv Jeruzsálem Tibériás Haif épült K nemcsa megveszi d megművelhetőv i tesz kolonizációr szán földeket Hatalma lecsapolás munkákat erdősítéseke végez kutaka ás vízvezetéke épít öntözőműveke létesít a földe zsid közintézmények iskolák templomok kórháza számár is K földjé állna jeruzsálem hébe egyetem Becale iparművészet iskola tanítóképző tel-aviv Herzlia-gimnáziu é reáliskola haifa techniku é reáliskola Bet-Haa néphá slobodka jesiva tel-aviv nag templom tibériás kórház moazah munká üdül otthon K élé M Ussiski elnökletéve tagbó áll direktóriu áll direktóriu végrehajt szerv főiroda amel 192 ót Jeruzsálembe van magyarország K munk 1903 indul me Dömén Lajo kezdeményezésér é irányításával háború é forradalm éve idejé a irod beszüntett működését d 192 ót Székel Béla K jeruzsálem direktóriumána kiküldött újbó megindított K tevékenységét mel mos Magya Zsidó Pr Palesztin Szövetségéne szakosztályakén a orszá minde városába sikerre folytatj a akciót

12546.h

CÍMSZ Ker Kajeme Lejiszrá

SZÓCIK Ker Kajeme Lejiszrá Zsi Nemze Al palesztin kolonizác földvásár szerv Alaku 190 Cionis Világszervez kongresszus Baselb Herma Schapi professzo heidelber egyet hír matematikusán ajánlatá terv szerin Cél Paleszti földj zsi n önként adományaib visszaválta a zsi falu váro telepít céljai rendelkezés bocsátan palesztin birtokállomán 19 már 3 2 ez dun k 30,0 ho vol Ez terület zsi kolón váro negy Tel-Avi Jeruzsále Tibériá Hai épül nemcs megvesz megművelhető tes kolonizáció szá földeke Hatalm lecsapolá munkáka erdősítések vége kutak á vízvezeték épí öntözőművek létesí föld zsi közintézménye iskolá templomo kórház számá i földj álln jeruzsále héb egyete Becal iparművésze iskol tanítóképz tel-avi Herzlia-gimnázi reáliskol haif technik reáliskol Bet-Ha néph slobodk jesiv tel-avi na templo tibériá kórhá moaza munk üdü ottho él Ussisk elnökletév tagb ál direktóri ál direktóri végrehaj szer főirod ame 19 ó Jeruzsálemb va magyarorszá mun 190 indu m Dömé Laj kezdeményezésé irányításáva hábor forradal év idej iro beszüntet működésé 19 ó Széke Bél jeruzsále direktóriumán kiküldöt újb megindítot tevékenységé me mo Magy Zsid P Paleszti Szövetségén szakosztályaké orsz mind városáb sikerr folytat akció

12546.

CÍMS Ke Kajem Lejiszr

SZÓCI Ke Kajem Lejiszr Zs Nemz A paleszti kolonizá földvásá szer Alak 19 Cioni Világszerve kongresszu Basel Herm Schap professz heidelbe egye hí matematikusá ajánlat ter szeri Cé Paleszt föld zs önkén adományai visszavált zs fal vár telepí célja rendelkezé bocsáta paleszti birtokállomá 1 má e du 30, h vo E terüle zs koló vár neg Tel-Av Jeruzsál Tibéri Ha épü nemc megves megművelhet te kolonizáci sz földek Hatal lecsapol munkák erdősítése vég kuta vízvezeté ép öntözőműve létes föl zs közintézmény iskol templom kórhá szám föld áll jeruzsál hé egyet Beca iparművész isko tanítókép tel-av Herzlia-gimnáz reálisko hai techni reálisko Bet-H nép slobod jesi tel-av n templ tibéri kórh moaz mun üd otth é Ussis elnökleté tag á direktór á direktór végreha sze főiro am 1 Jeruzsálem v magyarorsz mu 19 ind Döm La kezdeményezés irányításáv hábo forrada é ide ir beszünte működés 1 Szék Bé jeruzsál direktóriumá kiküldö új megindíto tevékenység m m Mag Zsi Paleszt Szövetségé szakosztályak ors min városá siker folyta akci

12546

CÍM K Kaje Lejisz

SZÓC K Kaje Lejisz Z Nem paleszt koloniz földvás sze Ala 1 Cion Világszerv kongressz Base Her Scha profess heidelb egy h matematikus ajánla te szer C Palesz föl z önké adománya visszavál z fa vá telep célj rendelkez bocsát paleszt birtokállom m d 30 v terül z kol vá ne Tel-A Jeruzsá Tibér H ép nem megve megművelhe t kolonizác s földe Hata lecsapo munká erdősítés vé kut vízvezet é öntözőműv léte fö z közintézmén isko templo kórh szá föl ál jeruzsá h egye Bec iparművés isk tanítóké tel-a Herzlia-gimná reálisk ha techn reálisk Bet- né slobo jes tel-a temp tibér kór moa mu ü ott Ussi elnöklet ta direktó direktó végreh sz főir a Jeruzsále magyarors m 1 in Dö L kezdeményezé irányításá háb forrad id i beszünt működé Szé B jeruzsá direktórium kiküld ú megindít tevékenysé Ma Zs Palesz Szövetség szakosztálya or mi város sike folyt akc

1254

CÍ Kaj Lejis

SZÓ Kaj Lejis Ne palesz koloni földvá sz Al Cio Világszer kongress Bas He Sch profes heidel eg matematiku ajánl t sze Pales fö önk adomány visszavá f v tele cél rendelke bocsá palesz birtokállo 3 terü ko v n Tel- Jeruzs Tibé é ne megv megművelh kolonizá föld Hat lecsap munk erdősíté v ku vízveze öntözőmű lét f közintézmé isk templ kór sz fö á jeruzs egy Be iparművé is tanítók tel- Herzlia-gimn reális h tech reális Bet n slob je tel- tem tibé kó mo m ot Uss elnökle t direkt direkt végre s fői Jeruzsál magyaror i D kezdeményez irányítás há forra i beszün működ Sz jeruzs direktóriu kikül megindí tevékenys M Z Pales Szövetsé szakosztály o m váro sik foly ak