12549.htm

CÍMSZÓ: Kereskedelem

SZÓCIKK: "És hogy már nemcsak a mezőgazdaságból és közhivatalokból, hanem az iparból és K.-ből kiszorították, egyetlen megélhetési mód kínálkozott már csak számára, a pénzüzlet. Ez pedig akkori­ban többnyire azonos volt az uzsorával (l. Uzsora). A K.-ben való helyzetük annyira ki volt téve mindenféle megszorításoknak, hogy 1614. pl. a soproni városi tanács a pékek kérésére még a kenyérrel való házalástól is eltiltotta a zsidókat. A városi tanács olykor kénytelen volt a céhek túlkapásai ellen is fellépni, így már 1606. hivatalos árszabályt állapított meg az iparcikkekre, « mivel a kézművesek a polgársággal túlfizettetik az árut». 1623-ban pedig a pozsonyi tanács állapította meg a marhahús árát és értesítette a mészáros céhet, hogy ha három nap alatt nem alkalmazkodik az ármegállapításhoz, megfosztják a kiváltságától. A XVI. és XVII. sz.-ban Erdélyben az országgyűlés gyakran foglalkozik a nagy drágaság okaival, kiviteli tilalmat állít fel, majd behozatali könnyítéseket tesz és foglalkozik a szabadkereskedelem kérdéseivel. Mivel a kereskedők nem biztosították a drágaság enyhülését, megszüntették a szabadkereskedelmet. A kereskedelmi verseny, amely érdekeinek védelmét abban látta, ha a zsidót kiszorítja a versenyből, fékezhetetlenségében oda jutott, hogy a maga által felidézett korlátok közé került és ezzel a K szabad fejlődése is megállott. A céhek katolikus jellege nemcsak a zsidó kereskedőket szorította ki a K. területéről. A másvallású polgárok is félszeg helyzetbe kerültek olyan rendeletek miatt, mint a kolozsvári mészáros céh 1422-iki rendszabálya, amely kimondja, hogy a céh az istentisztelet emelése végett alakult, s a székesegyház számára templomi zászlókat, gyertyákat és ékítményeket fog szolgáltatni. (Szádeczky, Iparfejlődés és a céhek története Magyarországon 1. 41.) A tagok kénytelenek voltak társaik temetésén részt venni, halotti misén megjelenni, a tagdíjat pedig sok helyen oltárgyertyákkal kellett megfizetni. Kolonics érsek az érdekek harcában érvényre juttatta azt az elvet, hogy «a céhek által is a katolikus vallást kell uralkodóvá tenni» (Szádeczky, 137. 1.). Ez aztán olyan következményekkel járt, hogy III. Károly 1729. elrendelte, hogy Selmecbányán, e túlnyomóan protestáns varosban, a céhbiztosok juttassák uralomra a katolikus vallást. Mária Terézia pedig 1754. már megköveteli a miskolci csizmadiáktól, hogy a parochiális templom oltárlámpáját a református és lutheránus céhtagok lássák el olajjal. A céhek azonban nemcsak a másvallásúak elnyomására törekedtek, de valósággal a magyarság üldözésére vitte őket az érdekharc. Már az 1729: X. t.-c. kénytelen volt emiatt a céheket kiváltságaik megvonásával megfenyegetni. Még a legújabb korban, 1826. is megtörtént az, hogy mikor egy magyar Kassán fűszerüzletet akart nyitni, letelepedési kérvényét avval utasították el, hogy «ha mind a hét millió magyar ide jönne, úgy hét millió koldus lenne itt; nincs ily üzletre szükség, van belőle elég». a dolgok még élénkebb megvilágításba a zsidó kereskedők helyzetét, mert hiszen ők voltak a legelnyomottabbak. E viszonyoknak az egész K. fejlődésére messze kiható következménye volt, amelynek visszamaradt kereteiből óriási erővel kellett kibontakozni az elkövetkező idők kereskedelmének, hogy felvehesse a versenyt a nyugat kereskedelmével. Egyelőre azonban még tartott a kíméletlen elnyomatás. A városokból kiszorították a zsidókat a falvakba és csak ideiglenes tartózkodással látogathatták a városokat. A bányavárosokat egyáltalában nem kereshették fel és 1582-től már fennállott az a rendelete a besztercebányai tanácsnak, hogy a város körzetében két mértföldnyi távolságban semmiféle kereskedő nem árulhat bort, marhát, vasat, gabonát. 1693-ban I. Lipót zsidókra vonatkozólag hét mértföldnyi távolságra terjesztette ki a tilalmat. A magyarországi ipar és K. történetének lapjai szomorú adatokat tartalmaznak az idegenből idetelepült városi elem szűkkeblűségéről, mellyel a zsidókat igyekeztek megélhetési lehetőségeiktől megfosztani. Főleg «Kassa, Debrecen, Pozsony, Győr és Pest kereskedelmi testületeinek mindig fájt a házalók és vásárosok keserű kenyere». (V. ö. Venetianer: «A magyar zsidóság története», Budapest 1922.). 1761-ben a pesti kereskedelmi testület azzal folyamodott Mária Teréziához, hogy szüntesse be a kicsinyben való árusítás engedélyezését török, görög, örmény, szerb és zsidók részére. 1796-ban pedig ugyancsak a pesti kereskedelmi polgári testület felségfolyamodványban kérte a házalók kitiltását. Csak II. József uralkodása alatt következett be a K. felszabadulása, mikor 1781, a zsidókat kiemelte a jognélküliség állapotából (l. Egyenjogúsító törekvés). «Hogy az ország nagyobb hasznára váljék, mint eddig volt korlátolt kereskedése és felvilágosodása miatt.» A zsidók előtt újra megnyíltak a városok kapui, kivévén a bányavárosokat és ezzel gyors lendületnek indult a magyar-zsidók kereskedelmi aktivitása. Egy 1803-iki lajstrom szerint már a következő nagykereskedők voltak Pesten: Bauer Sámuel lenáru, Beck Löbl vászon és kendő, Boskovitsch Hirsch lenáru, Brüll Ádám musselin, Goldberger Joél posztó, Kanitzer Dávid Lőbl norinbergi áru, Löwy Herman vászon, Offenheimer Izsák posztó, Pinkesz Elkán vászon és kendő, Sax Simon vászon és kendő, Selbe Abelles vászon nagykereskedők. II. József 1790. bekövetkezett halála után a zsidóság helyzetében ismét rosszabbodás állott be úgy, hogy a zsidók kérvényt nyújtottak be az országgyűléshez, amelyben a polgári jogaik megadását sürgették. Az országgyűlés azonban csak a II. József alatt fennállott jogállapotokat állította vissza és a bányavárosok hetivásárai továbbra is zárva maradtak előttük. Ez az állapot maradt fenn változatlanul egészen 1840-ig, ahogy azt az 1790: XXXVIII. t.-c. szabályozta (l. De judaeis). Bizonyos periódusokban azonban kedvező hangulat alakult ki a zsidók mellett, úgy hogy a pesti kereskedők köre attól tartva, hogy a zsidók kedvezményekhez jutnak és ez káros lehet a polgári kereskedőkre, 1829. medárdvásárra gyűlésbe hívta össze az ország összes kereskedőtestületeit. A gyűlésen memorandumot fogadtak el, amelyben elpanaszolják a zsidók nagymérvű szaporodását s kérik a házalás megszorítását és a birtokszerzési tilalom kimondását. Mivel azonban az emlékirat benyújtásának költségeihez szükséges 3000 pengő forintot előteremteni nem tudták, az akció megfeneklett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2549. címszó a lexikon => 469. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12549.htm

CÍMSZÓ: Kereskedelem

SZÓCIKK: És hogy már nemcsak a mezőgazdaságból és közhivatalokból, hanem az iparból és K.-ből kiszorították, egyetlen megélhetési mód kínálkozott már csak számára, a pénzüzlet. Ez pedig akkori­ban többnyire azonos volt az uzsorával l. Uzsora . A K.-ben való helyzetük annyira ki volt téve mindenféle megszorításoknak, hogy 1614. pl. a soproni városi tanács a pékek kérésére még a kenyérrel való házalástól is eltiltotta a zsidókat. A városi tanács olykor kénytelen volt a céhek túlkapásai ellen is fellépni, így már 1606. hivatalos árszabályt állapított meg az iparcikkekre, mivel a kézművesek a polgársággal túlfizettetik az árut . 1623-ban pedig a pozsonyi tanács állapította meg a marhahús árát és értesítette a mészáros céhet, hogy ha három nap alatt nem alkalmazkodik az ármegállapításhoz, megfosztják a kiváltságától. A XVI. és XVII. sz.-ban Erdélyben az országgyűlés gyakran foglalkozik a nagy drágaság okaival, kiviteli tilalmat állít fel, majd behozatali könnyítéseket tesz és foglalkozik a szabadkereskedelem kérdéseivel. Mivel a kereskedők nem biztosították a drágaság enyhülését, megszüntették a szabadkereskedelmet. A kereskedelmi verseny, amely érdekeinek védelmét abban látta, ha a zsidót kiszorítja a versenyből, fékezhetetlenségében oda jutott, hogy a maga által felidézett korlátok közé került és ezzel a K szabad fejlődése is megállott. A céhek katolikus jellege nemcsak a zsidó kereskedőket szorította ki a K. területéről. A másvallású polgárok is félszeg helyzetbe kerültek olyan rendeletek miatt, mint a kolozsvári mészáros céh 1422-iki rendszabálya, amely kimondja, hogy a céh az istentisztelet emelése végett alakult, s a székesegyház számára templomi zászlókat, gyertyákat és ékítményeket fog szolgáltatni. Szádeczky, Iparfejlődés és a céhek története Magyarországon 1. 41. A tagok kénytelenek voltak társaik temetésén részt venni, halotti misén megjelenni, a tagdíjat pedig sok helyen oltárgyertyákkal kellett megfizetni. Kolonics érsek az érdekek harcában érvényre juttatta azt az elvet, hogy a céhek által is a katolikus vallást kell uralkodóvá tenni Szádeczky, 137. 1. . Ez aztán olyan következményekkel járt, hogy III. Károly 1729. elrendelte, hogy Selmecbányán, e túlnyomóan protestáns varosban, a céhbiztosok juttassák uralomra a katolikus vallást. Mária Terézia pedig 1754. már megköveteli a miskolci csizmadiáktól, hogy a parochiális templom oltárlámpáját a református és lutheránus céhtagok lássák el olajjal. A céhek azonban nemcsak a másvallásúak elnyomására törekedtek, de valósággal a magyarság üldözésére vitte őket az érdekharc. Már az 1729: X. t.-c. kénytelen volt emiatt a céheket kiváltságaik megvonásával megfenyegetni. Még a legújabb korban, 1826. is megtörtént az, hogy mikor egy magyar Kassán fűszerüzletet akart nyitni, letelepedési kérvényét avval utasították el, hogy ha mind a hét millió magyar ide jönne, úgy hét millió koldus lenne itt; nincs ily üzletre szükség, van belőle elég . a dolgok még élénkebb megvilágításba a zsidó kereskedők helyzetét, mert hiszen ők voltak a legelnyomottabbak. E viszonyoknak az egész K. fejlődésére messze kiható következménye volt, amelynek visszamaradt kereteiből óriási erővel kellett kibontakozni az elkövetkező idők kereskedelmének, hogy felvehesse a versenyt a nyugat kereskedelmével. Egyelőre azonban még tartott a kíméletlen elnyomatás. A városokból kiszorították a zsidókat a falvakba és csak ideiglenes tartózkodással látogathatták a városokat. A bányavárosokat egyáltalában nem kereshették fel és 1582-től már fennállott az a rendelete a besztercebányai tanácsnak, hogy a város körzetében két mértföldnyi távolságban semmiféle kereskedő nem árulhat bort, marhát, vasat, gabonát. 1693-ban I. Lipót zsidókra vonatkozólag hét mértföldnyi távolságra terjesztette ki a tilalmat. A magyarországi ipar és K. történetének lapjai szomorú adatokat tartalmaznak az idegenből idetelepült városi elem szűkkeblűségéről, mellyel a zsidókat igyekeztek megélhetési lehetőségeiktől megfosztani. Főleg Kassa, Debrecen, Pozsony, Győr és Pest kereskedelmi testületeinek mindig fájt a házalók és vásárosok keserű kenyere . V. ö. Venetianer: A magyar zsidóság története , Budapest 1922. . 1761-ben a pesti kereskedelmi testület azzal folyamodott Mária Teréziához, hogy szüntesse be a kicsinyben való árusítás engedélyezését török, görög, örmény, szerb és zsidók részére. 1796-ban pedig ugyancsak a pesti kereskedelmi polgári testület felségfolyamodványban kérte a házalók kitiltását. Csak II. József uralkodása alatt következett be a K. felszabadulása, mikor 1781, a zsidókat kiemelte a jognélküliség állapotából l. Egyenjogúsító törekvés . Hogy az ország nagyobb hasznára váljék, mint eddig volt korlátolt kereskedése és felvilágosodása miatt. A zsidók előtt újra megnyíltak a városok kapui, kivévén a bányavárosokat és ezzel gyors lendületnek indult a magyar-zsidók kereskedelmi aktivitása. Egy 1803-iki lajstrom szerint már a következő nagykereskedők voltak Pesten: Bauer Sámuel lenáru, Beck Löbl vászon és kendő, Boskovitsch Hirsch lenáru, Brüll Ádám musselin, Goldberger Joél posztó, Kanitzer Dávid Lőbl norinbergi áru, Löwy Herman vászon, Offenheimer Izsák posztó, Pinkesz Elkán vászon és kendő, Sax Simon vászon és kendő, Selbe Abelles vászon nagykereskedők. II. József 1790. bekövetkezett halála után a zsidóság helyzetében ismét rosszabbodás állott be úgy, hogy a zsidók kérvényt nyújtottak be az országgyűléshez, amelyben a polgári jogaik megadását sürgették. Az országgyűlés azonban csak a II. József alatt fennállott jogállapotokat állította vissza és a bányavárosok hetivásárai továbbra is zárva maradtak előttük. Ez az állapot maradt fenn változatlanul egészen 1840-ig, ahogy azt az 1790: XXXVIII. t.-c. szabályozta l. De judaeis . Bizonyos periódusokban azonban kedvező hangulat alakult ki a zsidók mellett, úgy hogy a pesti kereskedők köre attól tartva, hogy a zsidók kedvezményekhez jutnak és ez káros lehet a polgári kereskedőkre, 1829. medárdvásárra gyűlésbe hívta össze az ország összes kereskedőtestületeit. A gyűlésen memorandumot fogadtak el, amelyben elpanaszolják a zsidók nagymérvű szaporodását s kérik a házalás megszorítását és a birtokszerzési tilalom kimondását. Mivel azonban az emlékirat benyújtásának költségeihez szükséges 3000 pengő forintot előteremteni nem tudták, az akció megfeneklett.

12549.ht

CÍMSZÓ Kereskedele

SZÓCIKK É hog má nemcsa mezőgazdaságbó é közhivatalokból hane a iparbó é K.-bő kiszorították egyetle megélhetés mó kínálkozot má csa számára pénzüzlet E pedi akkori­ba többnyir azono vol a uzsoráva l Uzsor K.-be val helyzetü annyir k vol tév mindenfél megszorításoknak hog 1614 pl sopron város tanác péke kérésér mé kenyérre val házalástó i eltiltott zsidókat város tanác olyko kénytele vol céhe túlkapása elle i fellépni íg má 1606 hivatalo árszabály állapítot me a iparcikkekre mive kézművese polgárságga túlfizetteti a áru 1623-ba pedi pozsony tanác állapított me marhahú árá é értesített mészáro céhet hog h háro na alat ne alkalmazkodi a ármegállapításhoz megfosztjá kiváltságától XVI é XVII sz.-ba Erdélybe a országgyűlé gyakra foglalkozi nag drágasá okaival kivitel tilalma állí fel maj behozatal könnyítéseke tes é foglalkozi szabadkereskedele kérdéseivel Mive kereskedő ne biztosítottá drágasá enyhülését megszüntetté szabadkereskedelmet kereskedelm verseny amel érdekeine védelmé abba látta h zsidó kiszorítj versenyből fékezhetetlenségébe od jutott hog mag álta felidézet korláto köz kerül é ezze szaba fejlődés i megállott céhe katoliku jelleg nemcsa zsid kereskedőke szorított k K területéről másvallás polgáro i félsze helyzetb kerülte olya rendelete miatt min kolozsvár mészáro cé 1422-ik rendszabálya amel kimondja hog cé a istentisztele emelés véget alakult székesegyhá számár templom zászlókat gyertyáka é ékítményeke fo szolgáltatni Szádeczky Iparfejlődé é céhe történet Magyarországo 1 41 tago kénytelene volta társai temetésé rész venni halott misé megjelenni tagdíja pedi so helye oltárgyertyákka kellet megfizetni Kolonic érse a érdeke harcába érvényr juttatt az a elvet hog céhe álta i katoliku vallás kel uralkodóv tenn Szádeczky 137 1 E aztá olya következményekke járt hog III Károl 1729 elrendelte hog Selmecbányán túlnyomóa protestán varosban céhbiztoso juttassá uralomr katoliku vallást Mári Terézi pedi 1754 má megkövetel miskolc csizmadiáktól hog parochiáli templo oltárlámpájá reformátu é lutheránu céhtago lássá e olajjal céhe azonba nemcsa másvallásúa elnyomásár törekedtek d valóságga magyarsá üldözésér vitt őke a érdekharc Má a 1729 X t.-c kénytele vol emiat céheke kiváltságai megvonásáva megfenyegetni Mé legújab korban 1826 i megtörtén az hog miko eg magya Kassá fűszerüzlete akar nyitni letelepedés kérvényé avva utasítottá el hog h min hé milli magya id jönne úg hé milli koldu lenn itt ninc il üzletr szükség va belől elé dolgo mé élénkeb megvilágításb zsid kereskedő helyzetét mer hisze ő volta legelnyomottabbak viszonyokna a egés K fejlődésér messz kihat következmény volt amelyne visszamarad kereteibő óriás erőve kellet kibontakozn a elkövetkez idő kereskedelmének hog felvehess verseny nyuga kereskedelmével Egyelőr azonba mé tartot kíméletle elnyomatás városokbó kiszorítottá zsidóka falvakb é csa ideiglene tartózkodássa látogathattá városokat bányavárosoka egyáltalába ne kereshetté fe é 1582-tő má fennállot a rendelet besztercebánya tanácsnak hog váro körzetébe ké mértföldny távolságba semmifél keresked ne árulha bort marhát vasat gabonát 1693-ba I Lipó zsidókr vonatkozóla hé mértföldny távolságr terjesztett k tilalmat magyarország ipa é K történeténe lapja szomor adatoka tartalmazna a idegenbő idetelepül város ele szűkkeblűségéről mellye zsidóka igyekezte megélhetés lehetőségeiktő megfosztani Főle Kassa Debrecen Pozsony Győ é Pes kereskedelm testületeine mindi fáj házaló é vásároso keser kenyer V ö Venetianer magya zsidósá történet Budapes 1922 1761-be pest kereskedelm testüle azza folyamodot Mári Teréziához hog szüntess b kicsinybe val árusítá engedélyezésé török görög örmény szer é zsidó részére 1796-ba pedi ugyancsa pest kereskedelm polgár testüle felségfolyamodványba kért házaló kitiltását Csa II Józse uralkodás alat következet b K felszabadulása miko 1781 zsidóka kiemelt jognélkülisé állapotábó l Egyenjogúsít törekvé Hog a orszá nagyob hasznár váljék min eddi vol korlátol kereskedés é felvilágosodás miatt zsidó előt újr megnyílta városo kapui kivévé bányavárosoka é ezze gyor lendületne indul magyar-zsidó kereskedelm aktivitása Eg 1803-ik lajstro szerin má következ nagykereskedő volta Pesten Baue Sámue lenáru Bec Löb vászo é kendő Boskovitsc Hirsc lenáru Brül Ádá musselin Goldberge Joé posztó Kanitze Dávi Lőb norinberg áru Löw Herma vászon Offenheime Izsá posztó Pinkes Elká vászo é kendő Sa Simo vászo é kendő Selb Abelle vászo nagykereskedők II Józse 1790 bekövetkezet halál utá zsidósá helyzetébe ismé rosszabbodá állot b úgy hog zsidó kérvény nyújtotta b a országgyűléshez amelybe polgár jogai megadásá sürgették A országgyűlé azonba csa II Józse alat fennállot jogállapotoka állított vissz é bányavároso hetivására továbbr i zárv maradta előttük E a állapo marad fen változatlanu egésze 1840-ig ahog az a 1790 XXXVIII t.-c szabályozt l D judaei Bizonyo periódusokba azonba kedvez hangula alakul k zsidó mellett úg hog pest kereskedő kör attó tartva hog zsidó kedvezményekhe jutna é e káro lehe polgár kereskedőkre 1829 medárdvásárr gyűlésb hívt össz a orszá össze kereskedőtestületeit gyűlése memorandumo fogadta el amelybe elpanaszoljá zsidó nagymérv szaporodásá kéri házalá megszorításá é birtokszerzés tilalo kimondását Mive azonba a emlékira benyújtásána költségeihe szüksége 300 peng forinto előteremten ne tudták a akci megfeneklett

12549.h

CÍMSZ Kereskedel

SZÓCIK ho m nemcs mezőgazdaságb közhivatalokbó han iparb K.-b kiszorítottá egyetl megélheté m kínálkozo m cs számár pénzüzle ped akkori­b többnyi azon vo uzsoráv Uzso K.-b va helyzet annyi vo té mindenfé megszorításokna ho 161 p sopro váro taná pék kérésé m kenyérr va házalást eltiltot zsidóka váro taná olyk kénytel vo céh túlkapás ell fellépn í m 160 hivatal árszabál állapíto m iparcikkekr miv kézműves polgárságg túlfizettet ár 1623-b ped pozson taná állapítot m marhah ár értesítet mészár céhe ho hár n ala n alkalmazkod ármegállapításho megfosztj kiváltságátó XV XVI sz.-b Erdélyb országgyűl gyakr foglalkoz na drágas okaiva kivite tilalm áll fe ma behozata könnyítések te foglalkoz szabadkereskedel kérdéseive Miv keresked n biztosított drágas enyhülésé megszüntett szabadkereskedelme kereskedel versen ame érdekein védelm abb látt zsid kiszorít versenybő fékezhetetlenségéb o jutot ho ma ált felidéze korlát kö kerü ezz szab fejlődé megállot céh katolik jelle nemcs zsi kereskedők szorítot területérő másvallá polgár félsz helyzet került oly rendelet miat mi kolozsvá mészár c 1422-i rendszabály ame kimondj ho c istentisztel emelé vége alakul székesegyh számá templo zászlóka gyertyák ékítmények f szolgáltatn Szádeczk Iparfejlőd céh történe Magyarország 4 tag kénytelen volt társa temetés rés venn halot mis megjelenn tagdíj ped s hely oltárgyertyákk kelle megfizetn Koloni érs érdek harcáb érvény juttat a elve ho céh ált katolik vallá ke uralkodó ten Szádeczk 13 azt oly következményekk jár ho II Káro 172 elrendelt ho Selmecbányá túlnyomó protestá varosba céhbiztos juttass uralom katolik vallás Már Teréz ped 175 m megkövete miskol csizmadiáktó ho parochiál templ oltárlámpáj reformát lutherán céhtag láss olajja céh azonb nemcs másvallású elnyomásá törekedte valóságg magyars üldözésé vit ők érdekhar M 172 t.- kénytel vo emia céhek kiváltsága megvonásáv megfenyegetn M legúja korba 182 megtörté a ho mik e magy Kass fűszerüzlet aka nyitn letelepedé kérvény avv utasított e ho mi h mill magy i jönn ú h mill kold len it nin i üzlet szüksé v belő el dolg m élénke megvilágítás zsi keresked helyzeté me hisz volt legelnyomottabba viszonyokn egé fejlődésé mess kiha következmén vol amelyn visszamara kereteib óriá erőv kelle kibontakoz elkövetke id kereskedelméne ho felvehes versen nyug kereskedelméve Egyelő azonb m tarto kíméletl elnyomatá városokb kiszorított zsidók falvak cs ideiglen tartózkodáss látogathatt városoka bányavárosok egyáltaláb n kereshett f 1582-t m fennállo rendele besztercebány tanácsna ho vár körzetéb k mértföldn távolságb semmifé kereske n árulh bor marhá vasa gaboná 1693-b Lip zsidók vonatkozól h mértföldn távolság terjesztet tilalma magyarorszá ip történetén lapj szomo adatok tartalmazn idegenb idetelepü váro el szűkkeblűségérő melly zsidók igyekezt megélheté lehetőségeikt megfosztan Fől Kass Debrece Pozson Gy Pe kereskedel testületein mind fá házal vásáros kese kenye Venetiane magy zsidós történe Budape 192 1761-b pes kereskedel testül azz folyamodo Már Teréziáho ho szüntes kicsinyb va árusít engedélyezés törö görö örmén sze zsid részér 1796-b ped ugyancs pes kereskedel polgá testül felségfolyamodványb kér házal kitiltásá Cs I Józs uralkodá ala következe felszabadulás mik 178 zsidók kiemel jognélkülis állapotáb Egyenjogúsí törekv Ho orsz nagyo haszná váljé mi edd vo korláto kereskedé felvilágosodá miat zsid elő új megnyílt város kapu kivév bányavárosok ezz gyo lendületn indu magyar-zsid kereskedel aktivitás E 1803-i lajstr szeri m követke nagykeresked volt Peste Bau Sámu lenár Be Lö vász kend Boskovits Hirs lenár Brü Ád musseli Goldberg Jo poszt Kanitz Dáv Lő norinber ár Lö Herm vászo Offenheim Izs poszt Pinke Elk vász kend S Sim vász kend Sel Abell vász nagykereskedő I Józs 179 bekövetkeze halá ut zsidós helyzetéb ism rosszabbod állo úg ho zsid kérvén nyújtott országgyűléshe amelyb polgá joga megadás sürgetté országgyűl azonb cs I Józs ala fennállo jogállapotok állítot viss bányaváros hetivásár tovább zár maradt előttü állap mara fe változatlan egész 1840-i aho a 179 XXXVII t.- szabályoz judae Bizony periódusokb azonb kedve hangul alaku zsid mellet ú ho pes keresked kö att tartv ho zsid kedvezményekh jutn kár leh polgá kereskedőkr 182 medárdvásár gyűlés hív öss orsz össz kereskedőtestületei gyűlés memorandum fogadt e amelyb elpanaszolj zsid nagymér szaporodás kér házal megszorítás birtokszerzé tilal kimondásá Miv azonb emlékir benyújtásán költségeih szükség 30 pen forint előteremte n tudtá akc megfeneklet

12549.

CÍMS Kereskede

SZÓCI h nemc mezőgazdaság közhivatalokb ha ipar K.- kiszorított egyet megélhet kínálkoz c számá pénzüzl pe akkori­ többny azo v uzsorá Uzs K.- v helyze anny v t mindenf megszorításokn h 16 sopr vár tan pé kérés kenyér v házalás eltilto zsidók vár tan oly kényte v cé túlkapá el fellép 16 hivata árszabá állapít iparcikkek mi kézműve polgárság túlfizette á 1623- pe pozso tan állapíto marha á értesíte mészá céh h há al alkalmazko ármegállapításh megfoszt kiváltságát X XV sz.- Erdély országgyű gyak foglalko n drága okaiv kivit tilal ál f m behozat könnyítése t foglalko szabadkereskede kérdéseiv Mi kereske biztosítot drága enyhülés megszüntet szabadkereskedelm kereskede verse am érdekei védel ab lát zsi kiszorí versenyb fékezhetetlenségé juto h m ál felidéz korlá k ker ez sza fejlőd megállo cé katoli jell nemc zs kereskedő szoríto területér másvall polgá féls helyze kerül ol rendele mia m kolozsv mészá 1422- rendszabál am kimond h istentiszte emel vég alaku székesegy szám templ zászlók gyertyá ékítménye szolgáltat Szádecz Iparfejlő cé történ Magyarorszá ta kénytele vol társ temeté ré ven halo mi megjelen tagdí pe hel oltárgyertyák kell megfizet Kolon ér érde harcá érvén jutta elv h cé ál katoli vall k uralkod te Szádecz 1 az ol következmények já h I Kár 17 elrendel h Selmecbány túlnyom protest varosb céhbizto juttas uralo katoli vallá Má Teré pe 17 megkövet misko csizmadiákt h parochiá temp oltárlámpá reformá lutherá céhta lás olajj cé azon nemc másvallás elnyomás törekedt valóság magyar üldözés vi ő érdekha 17 t. kényte v emi céhe kiváltság megvonásá megfenyeget legúj korb 18 megtört h mi mag Kas fűszerüzle ak nyit leteleped kérvén av utasítot h m mil mag jön mil kol le i ni üzle szüks bel e dol élénk megvilágítá zs kereske helyzet m his vol legelnyomottabb viszonyok eg fejlődés mes kih következmé vo amely visszamar keretei óri erő kell kibontako elkövetk i kereskedelmén h felvehe verse nyu kereskedelmév Egyel azon tart kímélet elnyomat városok kiszorítot zsidó falva c ideigle tartózkodás látogathat városok bányavároso egyáltalá kereshet 1582- fennáll rendel besztercebán tanácsn h vá körzeté mértföld távolság semmif keresk árul bo marh vas gabon 1693- Li zsidó vonatkozó mértföld távolsá terjeszte tilalm magyarorsz i történeté lap szom adato tartalmaz idegen idetelep vár e szűkkeblűségér mell zsidó igyekez megélhet lehetőségeik megfoszta Fő Kas Debrec Pozso G P kereskede testületei min f háza vásáro kes keny Venetian mag zsidó történ Budap 19 1761- pe kereskede testü az folyamod Má Teréziáh h szünte kicsiny v árusí engedélyezé tör gör örmé sz zsi részé 1796- pe ugyanc pe kereskede polg testü felségfolyamodvány ké háza kitiltás C Józ uralkod al következ felszabadulá mi 17 zsidó kieme jognélküli állapotá Egyenjogús törek H ors nagy haszn válj m ed v korlát keresked felvilágosod mia zsi el ú megnyíl váro kap kivé bányavároso ez gy lendület ind magyar-zsi kereskede aktivitá 1803- lajst szer követk nagykereske vol Pest Ba Sám lená B L vás ken Boskovit Hir lená Br Á mussel Goldber J posz Kanit Dá L norinbe á L Her vász Offenhei Iz posz Pink El vás ken Si vás ken Se Abel vás nagykeresked Józ 17 bekövetkez hal u zsidó helyzeté is rosszabbo áll ú h zsi kérvé nyújtot országgyűlésh amely polg jog megadá sürgett országgyű azon c Józ al fennáll jogállapoto állíto vis bányaváro hetivásá továb zá marad előtt álla mar f változatla egés 1840- ah 17 XXXVI t. szabályo juda Bizon periódusok azon kedv hangu alak zsi melle h pe kereske k at tart h zsi kedvezmények jut ká le polg kereskedők 18 medárdvásá gyűlé hí ös ors öss kereskedőtestülete gyűlé memorandu fogad amely elpanaszol zsi nagymé szaporodá ké háza megszorítá birtokszerz tila kimondás Mi azon emléki benyújtásá költségei szüksé 3 pe forin előteremt tudt ak megfenekle

12549

CÍM Keresked

SZÓC nem mezőgazdasá közhivatalok h ipa K. kiszorítot egye megélhe kínálko szám pénzüz p akkor többn az uzsor Uz K. helyz ann minden megszorítások 1 sop vá ta p kéré kenyé házalá eltilt zsidó vá ta ol kényt c túlkap e fellé 1 hivat árszab állapí iparcikke m kézműv polgársá túlfizett 1623 p pozs ta állapít marh értesít mész cé h a alkalmazk ármegállapítás megfosz kiváltságá X sz. Erdél országgy gya foglalk drág okai kivi tila á behoza könnyítés foglalk szabadkeresked kérdései M keresk biztosíto drág enyhülé megszünte szabadkereskedel keresked vers a érdeke véde a lá zs kiszor verseny fékezhetetlenség jut á felidé korl ke e sz fejlő megáll c katol jel nem z keresked szorít területé másval polg fél helyz kerü o rendel mi kolozs mész 1422 rendszabá a kimon istentiszt eme vé alak székeseg szá temp zászló gyerty ékítmény szolgálta Szádec Iparfejl c törté Magyarorsz t kénytel vo tár temet r ve hal m megjele tagd p he oltárgyertyá kel megfize Kolo é érd harc érvé jutt el c á katol val uralko t Szádec a o következménye j Ká 1 elrende Selmecbán túlnyo protes varos céhbizt jutta ural katol vall M Ter p 1 megköve misk csizmadiák parochi tem oltárlámp reform luther céht lá olaj c azo nem másvallá elnyomá töreked valósá magya üldözé v érdekh 1 t kényt em céh kiváltsá megvonás megfenyege legú kor 1 megtör m ma Ka fűszerüzl a nyi letelepe kérvé a utasíto mi ma jö mi ko l n üzl szük be do élén megvilágít z keresk helyze hi vo legelnyomottab viszonyo e fejlődé me ki következm v amel visszama kerete ór er kel kibontak elkövet kereskedelmé felveh vers ny kereskedelmé Egye azo tar kíméle elnyoma városo kiszoríto zsid falv ideigl tartózkodá látogatha városo bányaváros egyáltal kereshe 1582 fennál rende besztercebá tanács v körzet mértföl távolsá semmi keres áru b mar va gabo 1693 L zsid vonatkoz mértföl távols terjeszt tilal magyarors történet la szo adat tartalma idege idetele vá szűkkeblűségé mel zsid igyeke megélhe lehetőségei megfoszt F Ka Debre Pozs keresked testülete mi ház vásár ke ken Venetia ma zsid törté Buda 1 1761 p keresked test a folyamo M Teréziá szünt kicsin árus engedélyez tö gö örm s zs rész 1796 p ugyan p keresked pol test felségfolyamodván k ház kitiltá Jó uralko a követke felszabadul m 1 zsid kiem jognélkül állapot Egyenjogú töre or nag hasz vál e korlá kereske felvilágoso mi zs e megnyí vár ka kiv bányaváros e g lendüle in magyar-zs keresked aktivit 1803 lajs sze követ nagykeresk vo Pes B Sá len vá ke Boskovi Hi len B musse Goldbe pos Kani D norinb He vás Offenhe I pos Pin E vá ke S vá ke S Abe vá nagykereske Jó 1 bekövetke ha zsid helyzet i rosszabb ál zs kérv nyújto országgyűlés amel pol jo megad sürget országgy azo Jó a fennál jogállapot állít vi bányavár hetivás tová z mara előt áll ma változatl egé 1840 a 1 XXXV t szabály jud Bizo perióduso azo ked hang ala zs mell p keresk a tar zs kedvezménye ju k l pol kereskedő 1 medárdvás gyűl h ö or ös kereskedőtestület gyűl memorand foga amel elpanaszo zs nagym szaporod k ház megszorít birtokszer til kimondá M azo emlék benyújtás költsége szüks p fori előterem tud a megfenekl

1254

CÍ Kereske

SZÓ ne mezőgazdas közhivatalo ip K kiszoríto egy megélh kínálk szá pénzü akko több a uzso U K hely an minde megszorításo so v t kér keny házal eltil zsid v t o kény túlka fell hiva ársza állap iparcikk kézmű polgárs túlfizet 162 poz t állapí mar értesí més c alkalmaz ármegállapítá megfos kiváltság sz Erdé országg gy foglal drá oka kiv til behoz könnyíté foglal szabadkereske kérdése keres biztosít drá enyhül megszünt szabadkereskede kereske ver érdek véd l z kiszo versen fékezhetetlensé ju felid kor k s fejl megál kato je ne kereske szorí terület másva pol fé hely ker rende m koloz més 142 rendszab kimo istentisz em v ala székese sz tem zászl gyert ékítmén szolgált Száde Iparfej tört Magyarors kényte v tá teme v ha megjel tag h oltárgyerty ke megfiz Kol ér har érv jut e kato va uralk Száde következmény K elrend Selmecbá túlny prote varo céhbiz jutt ura kato val Te megköv mis csizmadiá paroch te oltárlám refor luthe céh l ola az ne másvall elnyom töreke valós magy üldöz érdek kény e cé kiválts megvoná megfenyeg leg ko megtö m K fűszerüz ny letelep kérv utasít m m j m k üz szü b d élé megvilágí keres helyz h v legelnyomotta viszony fejlőd m k következ ame visszam keret ó e ke kibonta elköve kereskedelm felve ver n kereskedelm Egy az ta kímél elnyom város kiszorít zsi fal ideig tartózkod látogath város bányaváro egyálta keresh 158 fenná rend beszterceb tanác körze mértfö távols semm kere ár ma v gab 169 zsi vonatko mértfö távol terjesz tila magyaror történe l sz ada tartalm ideg idetel v szűkkeblűség me zsi igyek megélh lehetősége megfosz K Debr Poz kereske testület m há vásá k ke Veneti m zsi tört Bud 176 kereske tes folyam Terézi szün kicsi áru engedélye t g ör z rés 179 ugya kereske po tes felségfolyamodvá há kitilt J uralk követk felszabadu zsi kie jognélkü állapo Egyenjog tör o na has vá korl keresk felvilágos m z megny vá k ki bányaváro lendül i magyar-z kereske aktivi 180 laj sz köve nagykeres v Pe S le v k Boskov H le muss Goldb po Kan norin H vá Offenh po Pi v k v k Ab v nagykeresk J bekövetk h zsi helyze rosszab á z kér nyújt országgyűlé ame po j mega sürge országg az J fenná jogállapo állí v bányavá hetivá tov mar elő ál m változat eg 184 XXX szabál ju Biz periódus az ke han al z mel keres ta z kedvezmény j po keresked medárdvá gyű o ö kereskedőtestüle gyű memoran fog ame elpanasz z nagy szaporo há megszorí birtoksze ti kimond az emlé benyújtá költség szük for előtere tu megfenek