12557.htm

CÍMSZÓ: Keresztény zsidóbírók

SZÓCIKK: Keresztény zsidóbírók:. Az ú. n. városi zsidóbirák voltak (l. Zsidóbíró), akiket eleinte a király, majd később az országos zsidóbíró nevezett ki. így el is mozdíthatta tisztségéből a kinevezettet, amit Gara Miklós nádor, jogkörénél fogva, meg is tett 1431. a soproni zsidóbíróval. Helyébe Kolcha Miklóst nevezte ki a kinevezés visszavonásáig terjedő időre. Kolcha teljhatalmú képviselője volt Sopronban az országos zsidóbírónak. A K. rendszerint a legtekintélyesebb családokból kerültek ki, így az idők során a dúsgazdag pozsonyi Ventur-családnak néhány tagja volt zsidóbíró és a család nevét még ma is fenntartja a város egyik belvárosi utcája. Zsidóbíró volt még Königsfelder Lajos városi tanácsnok, a pozsonyi Szt. Lőrinc-kápolna kegyura, Sopronban pedig 1426. Gallusch Péter polgármester látta el a zsidóbírói tisztséget. Egy Oroszlán nevű zsidót is szoktak emlegetni, mint zsidóbírót de e cím alatt II. Lajos csak zsidó hitközségi elöl járót érthetett, amikor egy levelében így említi (l. Oroszlán). A zsidóbírók mindig keresztények voltak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2557. címszó a lexikon => 476. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12557.htm

CÍMSZÓ: Keresztény zsidóbírók

SZÓCIKK: Keresztény zsidóbírók:. Az ú. n. városi zsidóbirák voltak l. Zsidóbíró , akiket eleinte a király, majd később az országos zsidóbíró nevezett ki. így el is mozdíthatta tisztségéből a kinevezettet, amit Gara Miklós nádor, jogkörénél fogva, meg is tett 1431. a soproni zsidóbíróval. Helyébe Kolcha Miklóst nevezte ki a kinevezés visszavonásáig terjedő időre. Kolcha teljhatalmú képviselője volt Sopronban az országos zsidóbírónak. A K. rendszerint a legtekintélyesebb családokból kerültek ki, így az idők során a dúsgazdag pozsonyi Ventur-családnak néhány tagja volt zsidóbíró és a család nevét még ma is fenntartja a város egyik belvárosi utcája. Zsidóbíró volt még Königsfelder Lajos városi tanácsnok, a pozsonyi Szt. Lőrinc-kápolna kegyura, Sopronban pedig 1426. Gallusch Péter polgármester látta el a zsidóbírói tisztséget. Egy Oroszlán nevű zsidót is szoktak emlegetni, mint zsidóbírót de e cím alatt II. Lajos csak zsidó hitközségi elöl járót érthetett, amikor egy levelében így említi l. Oroszlán . A zsidóbírók mindig keresztények voltak.

12557.ht

CÍMSZÓ Keresztén zsidóbíró

SZÓCIKK Keresztén zsidóbírók: A ú n város zsidóbirá volta l Zsidóbír akike eleint király maj későb a országo zsidóbír nevezet ki íg e i mozdíthatt tisztségébő kinevezettet ami Gar Mikló nádor jogköréné fogva me i tet 1431 sopron zsidóbíróval Helyéb Kolch Miklós nevezt k kinevezé visszavonásái terjed időre Kolch teljhatalm képviselőj vol Sopronba a országo zsidóbírónak K rendszerin legtekintélyeseb családokbó kerülte ki íg a idő sorá dúsgazda pozsony Ventur-családna néhán tagj vol zsidóbír é csalá nevé mé m i fenntartj váro egyi belváros utcája Zsidóbír vol mé Königsfelde Lajo város tanácsnok pozsony Szt Lőrinc-kápoln kegyura Sopronba pedi 1426 Gallusc Péte polgármeste látt e zsidóbíró tisztséget Eg Oroszlá nev zsidó i szokta emlegetni min zsidóbíró d cí alat II Lajo csa zsid hitközség elö járó érthetett amiko eg levelébe íg említ l Oroszlá zsidóbíró mindi kereszténye voltak

12557.h

CÍMSZ Kereszté zsidóbír

SZÓCIK Kereszté zsidóbírók váro zsidóbir volt Zsidóbí akik elein királ ma késő ország zsidóbí neveze k í mozdíthat tisztségéb kinevezette am Ga Mikl nádo jogkörén fogv m te 143 sopro zsidóbíróva Helyé Kolc Mikló nevez kinevez visszavonásá terje időr Kolc teljhatal képviselő vo Sopronb ország zsidóbíróna rendszeri legtekintélyese családokb került k í id sor dúsgazd pozson Ventur-családn néhá tag vo zsidóbí csal nev m fenntart vár egy belváro utcáj Zsidóbí vo m Königsfeld Laj váro tanácsno pozson Sz Lőrinc-kápol kegyur Sopronb ped 142 Gallus Pét polgármest lát zsidóbír tisztsége E Oroszl ne zsid szokt emlegetn mi zsidóbír c ala I Laj cs zsi hitközsé el jár érthetet amik e leveléb í emlí Oroszl zsidóbír mind keresztény volta

12557.

CÍMS Kereszt zsidóbí

SZÓCI Kereszt zsidóbíró vár zsidóbi vol Zsidób aki elei kirá m kés orszá zsidób nevez mozdítha tisztségé kinevezett a G Mik nád jogköré fog t 14 sopr zsidóbíróv Hely Kol Mikl neve kineve visszavonás terj idő Kol teljhata képvisel v Sopron orszá zsidóbírón rendszer legtekintélyes családok kerül i so dúsgaz pozso Ventur-család néh ta v zsidób csa ne fenntar vá eg belvár utcá Zsidób v Königsfel La vár tanácsn pozso S Lőrinc-kápo kegyu Sopron pe 14 Gallu Pé polgármes lá zsidóbí tisztség Orosz n zsi szok emleget m zsidóbí al La c zs hitközs e já érthete ami levelé eml Orosz zsidóbí min keresztén volt

12557

CÍM Keresz zsidób

SZÓC Keresz zsidóbír vá zsidób vo Zsidó ak ele kir ké orsz zsidó neve mozdíth tisztség kinevezet Mi ná jogkör fo 1 sop zsidóbíró Hel Ko Mik nev kinev visszavoná ter id Ko teljhat képvise Sopro orsz zsidóbíró rendsze legtekintélye családo kerü s dúsga pozs Ventur-csalá né t zsidó cs n fennta v e belvá utc Zsidó Königsfe L vá tanács pozs Lőrinc-káp kegy Sopro p 1 Gall P polgárme l zsidób tisztsé Oros zs szo emlege zsidób a L z hitköz j érthet am level em Oros zsidób mi kereszté vol

1255

CÍ Keres zsidó

SZÓ Keres zsidóbí v zsidó v Zsid a el ki k ors zsid nev mozdít tisztsé kineveze M n jogkö f so zsidóbír He K Mi ne kine visszavon te i K teljha képvis Sopr ors zsidóbír rendsz legtekintély család ker dúsg poz Ventur-csal n zsid c fennt belv ut Zsid Königsf v tanác poz Lőrinc-ká keg Sopr Gal polgárm zsidó tiszts Oro z sz emleg zsidó hitkö érthe a leve e Oro zsidó m kereszt vo