12559.htm

CÍMSZÓ: Keri,keszív

SZÓCIKK: Keri, keszív (h.) Olvasva, írva van. A bibliai szöveghagyomány irodalmának a maszorának műkifejezése, mikor jelezni akarja, hogy a Bibliának valamely szavát másként kell olvasni, mint ahogy írva van. Ez a rendszabály azért vált szükségessé, mert bizonyos szavak a nyelvfejlődés során eredeti értelmüket elvesztették. Pl. a Biblia korában még nem tettek különbséget fiúgyermek és leánygyermek között, mind a kettő megjelölésére a naar szót használták. A Biblia is így használja. Később a leányt már náárő-nak mondták. Ahol tehát a Biblia leányt is náár-nak ír, ott nááró-t kell olvasni. Az előforduló obszcén szavakra is áll a rendszabály és az olvasásuk eltér az írástól, még pedig úgy, hogy a kifejezés megenyhül.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2559. címszó a lexikon => 476. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12559.htm

CÍMSZÓ: Keri,keszív

SZÓCIKK: Keri, keszív h. Olvasva, írva van. A bibliai szöveghagyomány irodalmának a maszorának műkifejezése, mikor jelezni akarja, hogy a Bibliának valamely szavát másként kell olvasni, mint ahogy írva van. Ez a rendszabály azért vált szükségessé, mert bizonyos szavak a nyelvfejlődés során eredeti értelmüket elvesztették. Pl. a Biblia korában még nem tettek különbséget fiúgyermek és leánygyermek között, mind a kettő megjelölésére a naar szót használták. A Biblia is így használja. Később a leányt már náárő-nak mondták. Ahol tehát a Biblia leányt is náár-nak ír, ott nááró-t kell olvasni. Az előforduló obszcén szavakra is áll a rendszabály és az olvasásuk eltér az írástól, még pedig úgy, hogy a kifejezés megenyhül.

12559.ht

CÍMSZÓ Keri,keszí

SZÓCIKK Keri keszí h Olvasva írv van biblia szöveghagyomán irodalmána maszorána műkifejezése miko jelezn akarja hog Bibliána valamel szavá máskén kel olvasni min ahog írv van E rendszabál azér vál szükségessé mer bizonyo szava nyelvfejlődé sorá eredet értelmüke elvesztették Pl Bibli korába mé ne tette különbsége fiúgyerme é leánygyerme között min kett megjelölésér naa szó használták Bibli i íg használja Későb leány má náárő-na mondták Aho tehá Bibli leány i náár-na ír ot nááró- kel olvasni A előfordul obszcé szavakr i ál rendszabál é a olvasásu elté a írástól mé pedi úgy hog kifejezé megenyhül

12559.h

CÍMSZ Keri,kesz

SZÓCIK Ker kesz Olvasv ír va bibli szöveghagyomá irodalmán maszorán műkifejezés mik jelez akarj ho Biblián valame szav máské ke olvasn mi aho ír va rendszabá azé vá szükségess me bizony szav nyelvfejlőd sor erede értelmük elvesztetté P Bibl koráb m n tett különbség fiúgyerm leánygyerm közöt mi ket megjelölésé na sz használtá Bibl í használj Késő leán m náárő-n mondtá Ah teh Bibl leán náár-n í o nááró ke olvasn előfordu obszc szavak á rendszabá olvasás elt írástó m ped úg ho kifejez megenyhü

12559.

CÍMS Keri,kes

SZÓCI Ke kes Olvas í v bibl szöveghagyom irodalmá maszorá műkifejezé mi jele akar h Bibliá valam sza másk k olvas m ah í v rendszab az v szükséges m bizon sza nyelvfejlő so ered értelmü elvesztett Bib korá tet különbsé fiúgyer leánygyer közö m ke megjelölés n s használt Bib használ Kés leá náárő- mondt A te Bib leá náár- náár k olvas előford obsz szava rendszab olvasá el írást pe ú h kifeje megenyh

12559

CÍM Keri,ke

SZÓC K ke Olva bib szöveghagyo irodalm maszor műkifejez m jel aka Bibli vala sz más olva a rendsza a szüksége bizo sz nyelvfejl s ere értelm elvesztet Bi kor te különbs fiúgye leánygye köz k megjelölé használ Bi haszná Ké le náárő mond t Bi le náár náá olva előfor obs szav rendsza olvas e írás p kifej megeny

1255

CÍ Keri,k

SZÓ k Olv bi szöveghagy irodal maszo műkifeje je ak Bibl val s má olv rendsz szükség biz s nyelvfej er értel elveszte B ko t különb fiúgy leánygy kö megjelöl haszná B haszn K l náár mon B l náá ná olv előfo ob sza rendsz olva írá kife megen