12563.htm

CÍMSZÓ: Kerpel

SZEMÉLYNÉV: Kerpel Leopold

SZÓCIKK: Kerpel Leopold, festő, szül. Kismartonban 1819 körül, megh. Bécsben 1880. ápr. 16. Festővé Bécsben képezte ki magát, hol először 1845. lépett egy képével a nyilvánosság elé. A római Colosseum c. képével magára irányította a palatinusnő, Mária Dorottya főhercegnő figyelmét, aki a képet megvette és a pesti Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 1849-ben Oroszországba utazott. Útközben Prágában az öreg császárné, V. Ferdinánd neje, egy albumlapját 100 forinttal honorálta. Teplitzben Clary herceg és rokonai több képet vásároltak tőle. Drezdában a király is vett tőle képet. Berlinben Humboldt bemutatta K.-t a porosz királynak. Oroszországban, hol egész Nizsnij-Novgorodig eljutott, szintén nagy tiszteletben részesült. Visszatérése után állandóan Bécsben lakott, ahol haláláig dolgozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2563. címszó a lexikon => 476. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12563.htm

CÍMSZÓ: Kerpel

SZEMÉLYNÉV: Kerpel Leopold

SZÓCIKK: Kerpel Leopold, festő, szül. Kismartonban 1819 körül, megh. Bécsben 1880. ápr. 16. Festővé Bécsben képezte ki magát, hol először 1845. lépett egy képével a nyilvánosság elé. A római Colosseum c. képével magára irányította a palatinusnő, Mária Dorottya főhercegnő figyelmét, aki a képet megvette és a pesti Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 1849-ben Oroszországba utazott. Útközben Prágában az öreg császárné, V. Ferdinánd neje, egy albumlapját 100 forinttal honorálta. Teplitzben Clary herceg és rokonai több képet vásároltak tőle. Drezdában a király is vett tőle képet. Berlinben Humboldt bemutatta K.-t a porosz királynak. Oroszországban, hol egész Nizsnij-Novgorodig eljutott, szintén nagy tiszteletben részesült. Visszatérése után állandóan Bécsben lakott, ahol haláláig dolgozott.

12563.ht

CÍMSZÓ Kerpe

SZEMÉLYNÉV Kerpe Leopol

SZÓCIKK Kerpe Leopold festő szül Kismartonba 181 körül megh Bécsbe 1880 ápr 16 Festőv Bécsbe képezt k magát ho előszö 1845 lépet eg képéve nyilvánossá elé róma Colosseu c képéve magár irányított palatinusnő Mári Dorotty főhercegn figyelmét ak képe megvett é pest Nemzet Múzeumna ajándékozta 1849-be Oroszországb utazott Útközbe Prágába a öre császárné V Ferdinán neje eg albumlapjá 10 forintta honorálta Teplitzbe Clar herce é rokona töb képe vásárolta tőle Drezdába királ i vet től képet Berlinbe Humbold bemutatt K.- poros királynak Oroszországban ho egés Nizsnij-Novgorodi eljutott szinté nag tiszteletbe részesült Visszatérés utá állandóa Bécsbe lakott aho halálái dolgozott

12563.h

CÍMSZ Kerp

SZEMÉLYNÉ Kerp Leopo

SZÓCIK Kerp Leopol fest szü Kismartonb 18 körü meg Bécsb 188 áp 1 Festő Bécsb képez magá h elősz 184 lépe e képév nyilvánoss el róm Colosse képév magá irányítot palatinusn Már Dorott főherceg figyelmé a kép megvet pes Nemze Múzeumn ajándékozt 1849-b Oroszország utazot Útközb Prágáb ör császárn Ferdiná nej e albumlapj 1 forintt honorált Teplitzb Cla herc rokon tö kép vásárolt től Drezdáb kirá ve tő képe Berlinb Humbol bemutat K. poro királyna Oroszországba h egé Nizsnij-Novgorod eljutot szint na tiszteletb részesül Visszatéré ut állandó Bécsb lakot ah halálá dolgozot

12563.

CÍMS Ker

SZEMÉLYN Ker Leop

SZÓCI Ker Leopo fes sz Kismarton 1 kör me Bécs 18 á Fest Bécs képe mag elős 18 lép képé nyilvános e ró Coloss képé mag irányíto palatinus Má Dorot főherce figyelm ké megve pe Nemz Múzeum ajándékoz 1849- Oroszorszá utazo Útköz Prágá ö császár Ferdin ne albumlap forint honorál Teplitz Cl her roko t ké vásárol tő Drezdá kir v t kép Berlin Humbo bemuta K por királyn Oroszországb eg Nizsnij-Novgoro eljuto szin n tisztelet részesü Visszatér u álland Bécs lako a halál dolgozo

12563

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke Leo

SZÓC Ke Leop fe s Kismarto kö m Béc 1 Fes Béc kép ma elő 1 lé kép nyilváno r Colos kép ma irányít palatinu M Doro főherc figyel k megv p Nem Múzeu ajándéko 1849 Oroszorsz utaz Útkö Prág császá Ferdi n albumla forin honorá Teplit C he rok k vásáro t Drezd ki ké Berli Humb bemut po király Oroszország e Nizsnij-Novgor eljut szi tisztele részes Visszaté állan Béc lak halá dolgoz

1256

CÍ K

SZEMÉL K Le

SZÓ K Leo f Kismart k Bé Fe Bé ké m el l ké nyilván Colo ké m irányí palatin Dor főher figye meg Ne Múze ajándék 184 Oroszors uta Útk Prá csász Ferd albuml fori honor Tepli h ro vásár Drez k k Berl Hum bemu p királ Oroszorszá Nizsnij-Novgo elju sz tisztel része Visszat álla Bé la hal dolgo