12573.htm

CÍMSZÓ: Keszthely

SZÓCIKK: Keszthely, nagyk. Zala vm. 10,219 lak. A (kongresszusi) hitközség története a XVIII. sz.- ba nyúlik vissza. Mint a régi feljegyzésekből megállapítható, a hitközség 1766. alakult meg. Első elöljárói között volt Hirsch Mózes báró (l. o.), továbbá Schwarczenberg Mayer és Deutsch Dávid kereskedők. A hitközség első rabbijául Waltersdorfer Sándort választotta meg, akinek működéséről közelebbit nem tudunk. Mintegy 150 évvel ezelőtt építette a hitközség saját erejéből a templomát. Iskolája és Talmud Tórája nincs. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hell Dezső az elnöke és a Krajcáregylet, mely Berényi Béláné vezetése alatt szegények gyámolításával foglalkozik. A hitközségből származott Goldmark Károly (l. o.), a világhírű zeneszerző. Jelenlegi főrabbija Büchler Sándor (l. o.) egyetemi tanár, országos hírű történettudós. A hitközség 16,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Harmacs, Hévizszentandrás, Alsó- és Felsőpáhok, Zalavár, Zalaszántó, Gyenesdiás, Rézi és Zsid községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 1400, a családok száma 300, adót 304-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 10 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 66 kereskedő, 5 ügyvéd, 6 köztisztviselő, 6 munkás, 1 nagyiparos, 5 orvos, 1 vállalkozó, 36 iparos, 3 mérnök, 1 író. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 36-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Büchler Sándor főrabbi, Hell Dezső elnök, Berényi Béla alelnök, Fogel Hermann pénztáros, Weisz Ignác gondnok, Ligeti Jenő titkár, Böhm Károly, Böhm Mór, Menczer Imre, Prager Tivadar, Rosenberg Béla és Scheiber József elöljárósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2573. címszó a lexikon => 477. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12573.htm

CÍMSZÓ: Keszthely

SZÓCIKK: Keszthely, nagyk. Zala vm. 10,219 lak. A kongresszusi hitközség története a XVIII. sz.- ba nyúlik vissza. Mint a régi feljegyzésekből megállapítható, a hitközség 1766. alakult meg. Első elöljárói között volt Hirsch Mózes báró l. o. , továbbá Schwarczenberg Mayer és Deutsch Dávid kereskedők. A hitközség első rabbijául Waltersdorfer Sándort választotta meg, akinek működéséről közelebbit nem tudunk. Mintegy 150 évvel ezelőtt építette a hitközség saját erejéből a templomát. Iskolája és Talmud Tórája nincs. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hell Dezső az elnöke és a Krajcáregylet, mely Berényi Béláné vezetése alatt szegények gyámolításával foglalkozik. A hitközségből származott Goldmark Károly l. o. , a világhírű zeneszerző. Jelenlegi főrabbija Büchler Sándor l. o. egyetemi tanár, országos hírű történettudós. A hitközség 16,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Harmacs, Hévizszentandrás, Alsó- és Felsőpáhok, Zalavár, Zalaszántó, Gyenesdiás, Rézi és Zsid községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 1400, a családok száma 300, adót 304-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 10 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 66 kereskedő, 5 ügyvéd, 6 köztisztviselő, 6 munkás, 1 nagyiparos, 5 orvos, 1 vállalkozó, 36 iparos, 3 mérnök, 1 író. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 36-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Büchler Sándor főrabbi, Hell Dezső elnök, Berényi Béla alelnök, Fogel Hermann pénztáros, Weisz Ignác gondnok, Ligeti Jenő titkár, Böhm Károly, Böhm Mór, Menczer Imre, Prager Tivadar, Rosenberg Béla és Scheiber József elöljárósági tagok.

12573.ht

CÍMSZÓ Keszthel

SZÓCIKK Keszthely nagyk Zal vm 10,21 lak kongresszus hitközsé történet XVIII sz. b nyúli vissza Min rég feljegyzésekbő megállapítható hitközsé 1766 alakul meg Els elöljáró közöt vol Hirsc Móze bár l o tovább Schwarczenber Maye é Deutsc Dávi kereskedők hitközsé els rabbijáu Waltersdorfe Sándor választott meg akine működésérő közelebbi ne tudunk Minteg 15 évve ezelőt épített hitközsé sajá erejébő templomát Iskoláj é Talmu Tóráj nincs Intézményei Chevr Kadisa melyne Hel Dezs a elnök é Krajcáregylet mel Berény Bélán vezetés alat szegénye gyámolításáva foglalkozik hitközségbő származot Goldmar Károl l o világhír zeneszerző Jelenleg főrabbij Büchle Sándo l o egyetem tanár országo hír történettudós hitközsé 16,00 pengő év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Harmacs Hévizszentandrás Alsó é Felsőpáhok Zalavár Zalaszántó Gyenesdiás Réz é Zsi községe tartoznak hitközsé lélekszám 1400 családo szám 300 adó 304-e fizetnek Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő gazdálkodó 6 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás nagyiparos orvos vállalkozó 3 iparos mérnök író hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 36-a este el hitközsé ma vezetősége Büchle Sándo főrabbi Hel Dezs elnök Berény Bél alelnök Foge Herman pénztáros Weis Igná gondnok Liget Jen titkár Böh Károly Böh Mór Mencze Imre Prage Tivadar Rosenber Bél é Scheibe Józse elöljáróság tagok

12573.h

CÍMSZ Keszthe

SZÓCIK Keszthel nagy Za v 10,2 la kongresszu hitközs történe XVII sz nyúl vissz Mi ré feljegyzésekb megállapíthat hitközs 176 alaku me El elöljár közö vo Hirs Móz bá továb Schwarczenbe May Deuts Dáv kereskedő hitközs el rabbijá Waltersdorf Sándo választot me akin működésér közelebb n tudun Minte 1 évv ezelő építet hitközs saj erejéb templomá Iskolá Talm Tórá ninc Intézménye Chev Kadis melyn He Dez elnö Krajcáregyle me Berén Bélá vezeté ala szegény gyámolításáv foglalkozi hitközségb származo Goldma Káro világhí zeneszerz Jelenle főrabbi Büchl Sánd egyete taná ország hí történettudó hitközs 16,0 peng é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh Harmac Hévizszentandrá Als Felsőpáho Zalavá Zalaszánt Gyenesdiá Ré Zs község tartozna hitközs lélekszá 140 család szá 30 ad 304- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo vállalkoz iparo mérnö ír hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 36- est e hitközs m vezetőség Büchl Sánd főrabb He Dez elnö Berén Bé alelnö Fog Herma pénztáro Wei Ign gondno Lige Je titká Bö Károl Bö Mó Mencz Imr Prag Tivada Rosenbe Bé Scheib Józs elöljárósá tago

12573.

CÍMS Keszth

SZÓCI Keszthe nag Z 10, l kongressz hitköz történ XVI s nyú viss M r feljegyzések megállapítha hitköz 17 alak m E elöljá köz v Hir Mó b tová Schwarczenb Ma Deut Dá keresked hitköz e rabbij Waltersdor Sánd választo m aki működésé közeleb tudu Mint év ezel építe hitköz sa erejé templom Iskol Tal Tór nin Intézmény Che Kadi mely H De eln Krajcáregyl m Beré Bél vezet al szegén gyámolításá foglalkoz hitközség származ Goldm Kár világh zeneszer Jelenl főrabb Büch Sán egyet tan orszá h történettud hitköz 16, pen költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé Harma Hévizszentandr Al Felsőpáh Zalav Zalaszán Gyenesdi R Z közsé tartozn hitköz léleksz 14 csalá sz 3 a 304 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv vállalko ipar mérn í hitközség világháború ré v tag kö 36 es hitköz vezetősé Büch Sán főrab H De eln Beré B aleln Fo Herm pénztár We Ig gondn Lig J titk B Káro B M Menc Im Pra Tivad Rosenb B Schei Józ elöljárós tag

12573

CÍM Keszt

SZÓC Keszth na 10 kongress hitkö törté XV ny vis feljegyzése megállapíth hitkö 1 ala elölj kö Hi M tov Schwarczen M Deu D kereske hitkö rabbi Waltersdo Sán választ ak működés közele tud Min é eze épít hitkö s erej templo Isko Ta Tó ni Intézmén Ch Kad mel D el Krajcáregy Ber Bé veze a szegé gyámolítás foglalko hitközsé szárma Gold Ká világ zenesze Jelen főrab Büc Sá egye ta orsz történettu hitkö 16 pe költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület Harm Hévizszentand A Felsőpá Zala Zalaszá Gyenesd közs tartoz hitkö léleks 1 csal s 30 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or vállalk ipa mér hitközsé világhábor r ta k 3 e hitkö vezetős Büc Sá főra D el Ber alel F Her pénztá W I gond Li tit Kár Men I Pr Tiva Rosen Sche Jó elöljáró ta

1257

CÍ Kesz

SZÓ Keszt n 1 kongres hitk tört X n vi feljegyzés megállapít hitk al elöl k H to Schwarcze De keresk hitk rabb Waltersd Sá válasz a működé közel tu Mi ez épí hitk ere templ Isk T T n Intézmé C Ka me e Krajcáreg Be B vez szeg gyámolítá foglalk hitközs szárm Gol K vilá zenesz Jele főra Bü S egy t ors történett hitk 1 p költségvet dolg me r szoc filantro cé ford hitk anyak terüle Har Hévizszentan Felsőp Zal Zalasz Gyenes köz tarto hitk lélek csa 3 fize Foglal sze nagykeres gazdál keres üg köztisztvi mu nagyip o vállal ip mé hitközs világhábo t hitk vezető Bü S főr e Be ale He pénzt gon L ti Ká Me P Tiv Rose Sch J elöljár t